Ключови фрази

3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 151

София, 20.07. 2022 г.


Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
частно гражданско дело № 407 от 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Производството е образувано по частна касационна жалба подадена от С. В. Б. срещу определение № 313/05.09.2018г. по ч. гр. д. № 377/2018г. по описа на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане от 16.05.2018г., постановено по в. гр. д. № 965/2017г. по описа на Великотърновския окръжен съд, с което е върната касационната му жалба срещу постановеното по делото въззивно решение, поради неотстраняване в срок на нередовностите ѝ.
С определение № 33 от 15.02.2019 г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение, частното касационно производство по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 292 ГПК, до постановяване на тълкувателно решение по тълк. дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. Тълкувателно решение № 2/2018 г. по това тълкувателно дело е постановено на 19.05.2022 г. и е обявено на 23.06.2022 г., поради което са отпаднали пречките за движението на настоящото дело и частното касационно производство по него следва да се възобнови, съгласно чл. 230, ал. 1, във вр. с чл. 292 ГПК.
Според задължителните указания, обективирани в диспозитива на горепосоченото тълкувателно решение на ОСГКТ: „Определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване”. Според мотивите към тълкувателното решение обаче даденото разрешение не се отнася до разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба, за връщане на частна касационна жалба и за връщане на частна жалба против свое определение по чл. 274, ал. 1, предл. 1 ГПК, защото, както е прието в ТР № 1/2013 г. на ОСГТК, тези разпореждания са действие по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция. Разпорежданията, респ. определенията на окръжния съд за връщане на подадена срещу негов акт касационна жалба следователно подлежат на обжалване единствено пред ВКС, но не и пред съответния апелативен съд. Апелативният съд не разполага с правомощието да извършва преценка по правилността на подобни разпореждания или определения. Поради това и в настоящия случай следва да се приеме, че обжалваното определение подлежи на касационно обжалване и като процесуално недопустимо следва да бъде обезсилено – постановено е от Великотърновския апелативен съд извън пределите на неговата компетентност.
Доколкото обаче постановеният от Окръжен съд – Велико Търново съдебен акт подлежи на обжалване пред ВКС, то настоящият състав следва да приеме за разглеждане подадената срещу разпореждането от 16.05.2018г. частна жалба и да се произнесе по нея, извършвайки преценка по правилността на разпореждането по същество.
Производството по подадената от С. В. Б. частна жалба с вх.№6361/03.07.2018г. е по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Поддържа, че е изпълнил в срок дадените му от съда указания за отстраняване на констатираните нередовности по подадената от него касационна жалба.
За да се произнесе по така подадената частна жалба, съдът взе предвид следното:
На 21.03.2018г. С. В. Б. е подал касационна жалба срещу решение №42 от 14.02.2018г., постановено от Великотърновския окръжен съд по в.гр.д.№965/2017г.
С разпореждане от 11.04.2018г. на съдията-докладчик подадената от С. В. Б. касационна жалба е оставена без движение с указания в едноседмичен срок да бъде представена приподписана от адвокат касационна жалба, да бъде приложено точно и мотивирано изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, са бъде внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв. и да се представи вносната бележка, в която да е отразено точно и ясно основанието за внасянето на сумата и обжалваният съдебен акт.
Съобщението с указанията е връчено на процесуалния представител на жалбоподателя на 02.05.2018г.
На 10.05.2018г. в деловодството на Окръжен съд – Велико Търново по куриер е постъпила молба в запечатана плик, в която е посочено, че се представят квитанция за платена държавна такса, изложение на касационните основания, касаицонна жалба и адвокатско пълномощно. С докладна записка от същата дата съдебният деловодител е пояснил, че входираната с №4439/10.05.2019г. молба не е подписана и от изброените в нея приложения е приложена само вносна бележка за държавната такса от 30лв. по сметка на ВКС.
При тези данни въззивният съд е приел, че дадените указания за отстраняване на констатираните нередовности не са отстранени в срок и с разпореждане от 16.05.2018г. е върнал подадената от С. В. Б. касационна жалба.
При тези данни по делото крайният извод на въззивния съд следва да бъде споделен – макар да са били посочени в постъпилата на 10.05.2018г. молба, изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, приподписана от адвокат касационна жалба и пълномощно за процесуално представителство пред ВКС със същата не са били представени, което обстоятелство е надлежно удостоверено от съответния съдебен служител, който е приел и регистрирал подадената по куриер молба.
Обжалваното разпореждане на Великотърновския окръжен съд е правилно и следва да бъде потвърдено.
Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по частно гр. д. № 407/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение.
ОБЕЗСИЛВА определение № 313/05.09.2018г. по в. ч. гр. д. № 377/2018г. по описа на Великотърновския апелативен съд, ГО.
ПРИЕМА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С. В. Б. частна жалба с вх.№6361 от 03.07.2018г. срещу разпореждане от 06.15.2018г. по в.гр.д.№965/2017г. на Великотърновския окръжен съд.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 06.15.2018г., постановено по в.гр.д.№965/2017 г. на Великотърновския окръжен съд.
Определението е окончателно.

Председател:

Членове: