Ключови фрази

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 30

София, 15.02.2022 година


ЛАДА ПАУНОВА – председател на Трето наказателно отделение във Върховния касационен съд на Република България, като извърших предварителна проверка за допустимост на постъпилото в съда с вх. № 1247/15.02.2022 г. на ВКС в.н.о.х.д. № 645/2021 г. по описа на Апелативен съд - София и приложените към него книжа,

УСТАНОВИХ:

По в.н.о.х.д. № 645/2021 г. по описа на Апелативен съд – София е постановено решение, попадащо в кръга на подлежащите на касационен контрол актове, съгласно чл. 346 НПК. Срещу това решение е подадена касационна жалба в срока по чл. 319, ал. 1 НПК от процесуално легитимирана страна, съгласно чл. 253, т. 2, предл. 2-ро НПК. Жалбата няма данни да е подписана съгласно чл. 351, ал. 3 НПК. Същата е подадена чрез електронна поща, но липсват данни да е подписана с електронен подпис. На подателя следва по реда на чл. 351, ал. 5, т. 1 вр. ал. 3 НПК да му бъде указано да представи жалбата подписана саморъчно на хартиен носител в оригинал или да я изпрати подписана с квалифициран електронен подпис. Във втория вариант при администриране на делото следва да бъде приложен протокол от САС за извършена проверка на валидността на електронния подпис.
На следващо място, след преглед на съобщенията за размяна на книжата, се установи, че препис от жалбата не е връчен на нито една от останалите страни в.н.о.х.д. № 645/2021 г. на САС. Концепцията за справедлив процес, чийто аспект е правото на състезателно производство, предполага правото на страните в производството да знаят и коментират всички подадени жалби, допълнения към тях и възражения, с оглед повлияване решението на съда. На частния обвинител и граждански ищец липсват данни да е връчен и препис от решението.
Съдията – докладчик не е извършил дължимата проверка за редовност на жалбата и неправилно я е администрирал до ВКС. Същият е следвало да констатира изложените по-горе обстоятелства, да укаже на защитника да изправи нередовностите в 7-дневен срок, и да му разясни, че ако не изпълни процесуалните изисквания по чл. 351, ал. 3 НПК, същата подлежи на връщане по реда на чл. 351, ал. 5, т. 1, вр. ал. 3 НПК. В случай, че страната изправи нередовностите на иницииращия касационна проверка документ в посочения в съобщението срок, въззивният съд следва да осъществи размяна на книжата, след което да администрира делото до ВКС. Предвид изложеното,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 645/2021 г. по описа на Апелативен съд – София, постъпило във ВКС с вх. № 1247/14.02.2022 г.
Делото, ведно с приложените към него книжа да се върне на Апелативен съд – София за изпълнение на указанията от обстоятелствената част на настоящото разпореждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

( ЛАДА ПАУНОВА )

дс