Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114
гр. София, 18.04.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на четиринадесети април през две хиляди двадесет и втора година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1010/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е по чл.248 ГПК.
Образувано е по молба на С. С. Д., Ф. А. Д., действаща със съгласието на своята майка С. Д., и С. А. Д., действаща чрез своята майка и законен представител С. Д. - всички чрез адв. С. Ч. от САК, за изменение на постановеното по делото определение № 127 от 08.03.2022 г. в частта за разноските.
В молбата се поддържа, че с определението от 08.03.2022 г. съдът е осъдил молителите да заплатят на насрещната страна OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA Румъния разноски за адвокатско възнаграждение за производството по чл.288 ГПК в размер на сумата 3 570 лв., което възнаграждение е прекомерно и подлежи на намаляване на основание чл.78, ал.5 ГПК. Като се позовават на заявеното с касационната жалба възражение по чл.78, ал.5 ГПК, молителите правят искане присъденото под формата на разноски адвокатско възнаграждение да бъде намалено до минималния размер от 2 733 лв., предвиден в чл.9 от Наредба № 1/2004 г. на ВАС за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
В срока по чл.248, ал.2 ГПК е подаден отговор от ответника OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA Румъния - чрез адв. Б. Н. от САК, в който е изразено становище за неоснователност на молбата.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Молбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл.248, ал.1 ГПК, но по същество е неоснователна.
С определение № 127 от 08.03.2022 г. по настоящото дело не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 12268 от 06.11.2020 г. по в. гр. д. № 5368/2019 г. на Апелативен съд - София, с което е потвърдено решение № 5247 от 11.07.2019 г. по гр. д. № 5034/2016 г. на Софийски градски съд за отхвърляне на предявените от С. С. Д., Ф. А. Д., действаща със съгласието на своята майка С. Д., и С. А. Д., действаща чрез своята майка и законен представител С. Д., против OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA - Румъния искове за заплащане на всяка от ищците на сума в размер на 200 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на А. Ш. Д. /съпруг на първата и баща на другите две ищци/, настъпила при ПТП на 28.10.2012 г. в Румъния. В зависимост от изхода на производството по чл.288 ГПК касаторите са осъдени да заплатят на ответника по касация разноски в размер на сумата 3 570 лв., представляваща адвокатско възнаграждение с включен ДДС за изготвяне на отговор на касационната жалба.
Молителите са обосновали искането си за изменение на определението в частта за разноските със съображения за прекомерност на присъденото като разноски адвокатско възнаграждение. Настоящият състав на ВКС намира, че искането е неоснователно, тъй като адвокатското възнаграждение, присъдено на ответника по касация по правилата за разпределение на отговорността за разноски, не е прекомерно по смисъла на чл.78, ал.5 ГПК. Заплатеното от ответника адвокатско възнаграждение от 3 570 лв. е уговорено за изготвяне на отговор по чл.287 ГПК на касационна жалба, с която е обжалвано решение на въззивен съд за отхвърляне на три субективно съединени осъдителни иска, поддържани във въззивното производство за сумите 52 208 лв., 91 325 лв. и 91 325 лв. В отговора на касационната жалба ангажираният от ответника процесуален представител - адвокат е изложил подробни доводи по отношение на допустимостта на касационното обжалване, наличието на поддържаните в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК основания за допускане на касационно обжалване и основателността на касационната жалба. Действителният обем на предоставената чрез изготвяне на отговора адвокатска защита, преценен във връзка с фактическата и правна сложност на делото, не позволява да се направи извод, че адвокатското възнаграждение от 3 570 лв. е прекомерно по смисъла чл.78, ал.5 ГПК. Възнаграждението е адекватно на съдържанието на предоставената адвокатска защита, поради което няма основание да бъде намалявано съгласно чл.78, ал.5 ГПК до предвидения в чл.9 от Наредба № 1/2004 г. минимален размер, изчислен от касаторите на 2 733 лв.
По изложените съображения молбата по чл.248 ГПК следва да бъде оставена без уважение.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на С. С. Д., Ф. А. Д., действаща със съгласието на своята майка С. Д., и С. А. Д., действаща чрез своята майка и законен представител С. Д. - всички чрез адв. С. Ч. от САК, за изменение на постановеното по т. д. № 1010/2021 г. на ВКС, Търговска колегия, определение № 127 от 08.03.2022 г. в частта за разноските.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :