Ключови фрази
Частна жалба * връщане на касационна жалба


3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№314

София, 19.07.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на тринадесети юли две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 740/2020 година

Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК. Образувано е по съвместна частна касационна жалба на С. И. В. и Н. Н. В., чрез процесуалните им пълномощници, срещу определение № 40 от 28.01.2020 г. по ч.гр.д. № 31/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е оставена без уважение частна жалба срещу разпореждане № 2251 от 18.11.2019 г. за връщане на подадената от В. касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 474/2019 г. на Окръжен съд – Пазарджик.
В частната касационна жалба се поддържат доводи за неправилност на атакувания съдебен акт, с искане за неговото касиране и връщане на делото на Окръжен съд - Пазарджик за администриране на касационната жалба.
Искането за допускане на касационно обжалване е в хипотезите на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК, по следните въпроси: 1. Гражданско или търговско дело е дело, с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие, и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото и 2. В правомощията на въззивния съд по администриране на касационната жалба ли е произнасяне по допустимостта й.
По делото не е постъпил писмен отговор от ответника „Стил строй“ ООД.
С определение № 183 от 10.06.2020 г. настоящият съдебен състав е постановил спиране на образуваното частно производство, на основание чл.292 ГПК, до приключване на тълкувателните процедури по тълк.дело № 2/2018 г. и тълк.дело № 3/2019 г. на ОСГТК на ВКС. С постановяване на решения по двете тълкувателни дела, основанието за спиране на производството по делото е отпаднало и то следва да бъде възобновено.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото, приема че е налице основание за допускане на касационно обжалване на атакуваното определение на апелативния съд.
С оглед разрешенията, дадени в обявеното на 23.06.2022 г. Тълкувателно решение по тълк.дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС, определението е вероятно недопустимо. Съгласно мотивите на този тълкувателен акт, компетентен да разгледа частна жалба срещу разпореждане за връщане на касационна жалба, постановено от окръжен съд, е касационният, а не апелативният съд. Тълкуването е обосновано с характера на процесуалните действия по администриране на жалбата, които не се извършват от окръжния съд в качеството му на въззивна инстанция. Затова, постановеното от него разпореждане за връщане на касационната жалба не попада в приложното поле на чл.274, ал.2, пр.2 ГПК.
Функционалната компетентност на ВКС за произнасяне по процесуалната законосъобразност на разпореждането на окръжния съд за връщане на касационната жалба срещу постановеното от него въззивно решение, предпоставя ВКС да приеме за разглеждане подадената от В. частна жалба срещу това разпореждане /след обезсилване на определението на Апелативен съд – Пловдив/.
Разпореждането на съдията-докладчик от Окръжен съд – Пазарджик, постановено под № 2291 от 18.11.2019 г. за връщане на депозираната от С. В. и Н. В. касационна жалба срещу решението по в.гр.д. № 474/2019 г. , е правилно.
Процесуално законосъобразно е изразеното от въззивния съд становище за недопустимост на касационния контрол, съобразно критериите по чл.280, ал.3, т.1 ГПК, тъй като делото е с предмет правоотношения, възникнали във връзка с договор за извършване на строителство, сключен между физически лица – възложители, и търговско дружество – изпълнител, във връзка с упражняваното от него занятие, като цената на отделните искови претенции по чл.92 ЗЗД е под предвидения в чл.280, ал.3 ГПК праг за търговски дела. Обжалваното разпореждане се явява в съответствие с даденото от ОСГТК на ВКС в Тълкувателно решение № 3/2019 г. разграничение между гражданските и търговски дела при дефиниране необжалваемостта на постановени по тях въззивни решения, в зависимост от обективния критерий - паричната оценка на предмета на съответното дело. В мотивите към тълкувателния акт е прието, че в съответствие с този обективен критерий, въведеният имуществен праг за допустимост на касационното обжалване не е обусловен от изискване за търговско качество и на двете страни по сделката, от която произтича правния спор. Изтъкнато е, че до приемането на Закона за изменение и допълнение на ГПК – ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г., не са предвидени изключения, при които, качеството на лицето – страна по търговска сделка, да определя по какъв ред се разглежда делото, а качеството „потребител“ на едната страна по правоотношението, не променя характера на делото, нито рефлектира върху обжалваемостта на въззивния съдебен акт.
Съобразно принципните постановки в ТР № 3/2019 г. и неприложимостта на създаденото ново процесуално правило на чл.113 ГПК - след приемане на ЗИД ГПК обн.,ДВ, бр.100 от 20.12.2019 г., тъй като към момента на влизането му в сила въззивното производство не е било висящо, формираният извод за недопустимост на подадената от ищците касационна жалба на следва да се потвърди.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.т.д. № 740/2020 г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, II т.о.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 40 от 28.01.2020 г. по ч.гр.д. № 31/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е оставена без уважение частната жалба на С. И. В. и Н. Н. В. срещу разпореждане № 2251 от 18.11.2019 г. на Окръжен съд – Пазарджик за връщане на подадената касационна жалба срещу решение по в.гр.д. № 474/2019 г.
ОБЕЗСИЛВА определение № 40 от 28.01.2010 г. по ч.гр.д. № 31/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 2251 от 18.11.2019 г. по в.гр.д. № 474/2019 г. на Окръжен съд – Пазарджик за връщане на подадената касационна жалба срещу постановеното по това дело въззивно решение № 334 от 09.10.2019 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: