Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 83

София, 02.06.2022 година

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30.05.2022 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова


разгледа докладваното от съдия Даскалова гр.дело № 1990/2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба на „Аякс 2002“ ООД, [населено място], представлявано от управителя З. Б. К. за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.4 и т.5 ГПК на влязло в сила решение № 1444/24.09.2021г., постановено по гр.д. № 1529/2021г. по описа на Окръжен съд - Варна, поради противоречието му с влязло в сила решение № 72 от 21.05.2015г. по гр.д. № 758/2014г. на Районен съд Девня, както и поради това, че е било ограничено правото на страната да участва процеса – решението е постановено преди да изтече даденият от съда срок за представяне на писмени бележки.

Ответникът по молбата за отмяна Д. К. И., чрез адв. А. А., с подадения отговор изразява становище за неоснователност на молбата.

Молбата за отмяна е подадена от легитимирано лице отговаря на изискванията на чл. 306 от ГПК и е депозирана в тримесечния срок по чл. 303, ал.1, т.4 ГПК – решението, чиято отмяна се иска е постановено на 24.09.2021г., а молбата е подадена по пощата на 13.12.2021г.

По изложените съображения, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от „А. 2002“ О., [населено място], представлявано от управителя З. Б. К. молба за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.4 и т.5 ГПК на влязло в сила решение № 1444/24.09.2021г., постановено по гр.д. № 1529/2021г. по описа на Окръжен съд - Варна.
Делото да се докладва на Председателя на отделението за насрочването му за разглеждане в открито съдебно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.