Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60644

София, 23.07.2021 година

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 1054 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от П. Т. Т., чрез процесуален представител адв. К. Т., против въззивно решение № 1328/05.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 1881/2020 г. по описа на Окръжен съд - Варна, с което е отменено решение № 120/02.06.2020 г. по гр. д. № 17516/2019 г. по описа на Районен съд - Провадия и е отхвърлен предявения от П. Т. Т. срещу „Електроразпределение Север“ АД иск с правно основание чл. 124 ГПК за приемане за установено спрямо ответника, че П. Т. Т. не му дължи сума в размер на 7777.72 лева, представляваща стойност на ел. енергия по фактура № 0106008034/04.10.2019 г., начислена след корекция на сметката за периода от 28.02.2016 г. до 25.07.2019 г., за обект на потребление, находящ се в [населено място], област Варна, [улица], с абонатен № 2100302002 и клиентски № 1100204389 и са присъдени разноски.
Касаторът счита, че са налице основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Ответникът по жалбата „Електроразпределение Север“ АД, чрез процесуален представител адв. Н. Банков, оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.
Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 от ГПК намира:
За да отмени първоинстанционното решение въззивният съд е приел, че ищецът е потребител на електрическа енергия за обект находящ се в [населено място], област Варна, [улица], с абонатен № 2100302002 и клиентски № 1100204389. Видно от КП № 1701870/25.07.2019 г. на посочената дата и адрес на потребление служители „Електроразпределение Север“ АД са извършили проверка на процесното СТИ и са отчели стойностите в тарифи: 1.8.1,1.8.2,1.8.3- 044720,1.8.4 и 1.8.0-063819. Електромерът е демонтиран за проверка в БИМ и на негово място е монтиран нов. Протокола е подписан от актосъставителите и абоната лично. Видно от КП № 1909/26.09.2019 г. на БИМ – РО Русе при осъществяване на метеорологична експертиза на процесното СТИ е констатирано преминала ел. енергия в регистър 15.8.3 в размер на 0044720.8 кВч. В протокола е посочено, че електромера съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на ел. енергия. Посочено е, че СТИ не съответства на техническите характеристики – установена е намеса в тарифната схема на електромера. По делото е представено становище от 02.10.2019 г., за начисляване на корекция на ел. енергия за периода 28.02.2016 г. до 25.07.2019 г., като е посочено, че корекцията е извършена на основание чл. 55 ПИКЕЕ. Изготвена е фактура № 0106008034 от 04.10.2019 г. на стойност 7777.72 лева. Видно от КП № 11163038 от 27.02.2016 г. процесното СТИ е монтирано на обекта на ищеца с нулеви показания на дневна и нощна тарифи. Установено е от заключението на приетата от ВРС съдебно – техническата експертиза, че процесният електромер е преминал метрологична проверка през 2016 г., като метрологичната му годност е шест години. Натрупването в тарифа 1.8.3 е преминало през измервателната схема на СТИ в резултат на неправомерно софтуерно вмешателство в програмата за параметризация на СТИ. Натрупаната в регистър 1.8.3 ел. енергия от 44720 кВтч е преминала през СТИ. В съдебно заседание вещото лице е заявило, че посочването на два знака „0“ в протокола на БИМ за натрупаното количество ел. енергия в скрития регистър е печатна грешка. Видно от КП сбора на посочените количества в регистри 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 дава отчетеното в сумарния регистър 1.8.0. При монтиране на нов електромер, след като показанията на тарифи дневна и нощна са нулеви, то такива са и на невизуализираните тарифи. Въззивният съд е изложил, че корекцията на сметката не се основава на констатациите вписани в КП, а на тези отразени в протокола от метрологичната експертиза, който е единствено годен да установи точното количеството натрупана ел. енергия в скрития регистър. Отразеното в КП количество ел. енергия в скрит регистър 15.8.3 - 44720 кВч. е потвърдено от заключението на БИМ прието по делото без възражения на страните, както и от заключението на вещото лице по приетата по делото СТЕ. Наличието на две нули пред посоченото количество, а именно 0044720 кВч в протокола на БИМ, не опорочава констатациите в него, доколкото отчетените количества в скрития регистър в КП и този на БИМ съвпадат, а сбора на тарифи дневна, нощна и скрит регистър дават посоченото в сумарния регистър, поради което следва да се приеме, че се касае за печатна грешка. Периода на корекцията е правилно подбран, предвид представения по делото КП № 11163038/27.02.2016 г., като същия отговаря на срока визиран в чл. 55 ПИКЕЕ. Въззивният съд е изложил и, че не споделя изводите на първоинстанционния съд за нарушаване на чл. 10 ПИКЕЕ, тъй като всеки потребител има възможност да контролира изправността на СТИ, като по всяко време може да заяви проверка съгласно чл. 44. (1) от ПИКЕЕ – Проверка на измервателната система може да бъде поискана от страната, която купува или продава електрическа енергия. Разходите се заплащат предварително от страната, поискала проверката. Освен това със съгласието на съответния мрежов и оператор, клиент може сам да отчете показанията на монтираното на обекта му средство за търговско измерване, което не се отчита дистанционно от оператора и да предостави данните на мрежовия оператор – чл. 3, ал. 7 ПИКЕЕ. В чл. 38, ал. 2, т. 1 ПИКЕЕ пък е предвидена възможност: а) всеки ползвател получава право на достъп до информация за данните от измервания на електрическа енергия за неговите обекти, присъединени към електропреносната мрежа и посочени в договор и за мрежови услуги и/или индивидуални приложения към общи условия по чл. 104а от Закона за енергетиката, през сайта на оператора на електропреносната мрежа, чрез предоставяне на потребителско име и парола за достъп; б) достъпът се осигурява след подаване на искане за достъп до системата за предоставяне на информация от измервания на електрическа енергия по образец, утвърден от оператора на електропреносната мрежа. Следва да се има предвиди, че неотчетените количества ел. енергия преминават в патримониума на потребителите и енормално същите да отговарят финансово за неизмерената енергия. Клаузите на ПИКЕЕ, приложими в настоящия случай, не ограничават възможността на потребителя да възразява срещу наличието на корекционно задължение, като същото се определя взависимост от конкретните параметри установени от метрологичната проверка на СТИ.
Въззивното решение е валидно и допустимо.
Настоящият касационен състав намира, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК на въззивното решение, по поставения от касатора въпрос: „Периодът на корекция по чл. 55 от ПИКЕЕ може ли да обхваща период преди влизане в сила на ПИКЕЕ 2019 – 02.05.2019 г. при положение, че съгласно § 2 от ПИКЕЕ „Процедурите по преизчисляване на количество електрическа енергия, уведомяване, фактуриране и уреждане на финансовите отношения с клиентите, които са започнали въз основа на констативни протоколи, съставени до влизане в сила на тези правила, се извършват по реда, действал към датата на съставяне на констативния протокол, като в случаите на съставените след 01.07.2018 г. констативни протоколи се взема предвид и действащата прогнозна пазарна цена на електрическата енергия за покриване на технологичния разход на операторите на съответните мрежи, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране“?“. Поставеният материалноправен въпрос е обуславящ крайните изводи на въззивното решение. По него няма формирана съдебна практика, поради което касационен контрол следва да се допусне на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1328/05.11.2020 г., постановено по в. гр. д. № 1881/2020 г. по описа на Окръжен съд - Варна.
УКАЗВА на касатора П. Т. Т. в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 155.55 лв., съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. При неизпълнение касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на платежен документ за внесена държавна такса за касационното обжалване, делото да се докладва на председателя на III г. о. на ВКС за насрочване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: