Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 60634
гр. София, 30.9.2021 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2. Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№1445 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Н. Д. П. против решение № 260014/03.02.2021 г., постановено по гр.д.№ 995/2020 г. от състав на Окръжен съд – Добрич.
Ответникът по касационната жалба не е представил писмен отговор.
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.
С обжалваното решение, съдът е приел, че предявените обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 КТ са неоснователни, отменил е първоинстанционното решение и е постановил ново, с което е отхвърлил исковете.
Съдът е приел, че с трудов договор от 10.07.1991г. ищцата е назначена при ответника на длъжност „инкасатор“ в район Д. 2, като при сключване на договора на ищцата не е връчена длъжностна характеристика, тъй като това изискване е въведено по-късно. Впоследствие на ищцата са връчени две длъжностни характеристики за длъжността „инкасатор“. Възложените на длъжността трудови функции по двете характеристики са напълно еднакви. Едната характеристика е връчена на дата, която не е отбелязана и тя изисква средно образование за заемане на длъжността, другата характеристика е връчена на 23.12.2009г. и тя изисква средно – икономическо образование за заемане на длъжността.С допълнително споразумение от 30.06.2011г. ищцата е преназначена на длъжност „отчетник измервателни уреди в отдел инкасатори, район Д. 2“. Длъжностна характеристика за тази длъжност е връчена на ищцата на 22.05.2017г. с поставено изискуемо средно – икономическо образование за заемането й. С покана, връчена на ищцата на 13.05.2020г., работодателят поискал същата да представи документ, удостоверяващ образованието й. В определения еднодневен срок ищцата представила свидетелство за зрелост и квалификация, от което се установява, че тя е завършила курса на СПТУ по стенография и машинопис към Техникум по икономика с придобита професия „секретар – администратор“. При преценка, че ищцата не притежава изискуемото за заеманата от нея длъжност „отчетник измервателни уреди“ средно – икономическо образование и на осн.чл.328 ал.1 т.6 от КТ работодателят е издал заповед, с която прекратил трудовото правоотношение.
Прието е, че при издаване на уволнителната заповед от ответника е била надлежно осъществена хипотезата на чл.328 ал.1 т.6 от КТ за едностранно прекратяване от работодателя на трудовото правоотношение между страните, тъй като при запазени трудови функции, възложени на ищцата, работодателят е изменил изискванията си за образование за тяхното изпълнение, без да е злоупотребил с правото си за това.
В изложението на касационните основания се сочи противоречие с възприетото с т.р. №4/2017 г. по отношение на въпроса, налице ли е основанието по чл.328, ал.1, т.6 КТ в случаите, в които при сключването на договора работникът не отговаря на изискванията за образование или квалификация за работата.
На горното основание касационното обжалване следва да се допусне, доколкото с цитираното тълкувателно решение на ОСГК на ВКС е даден отрицателен отговор на поставения правен въпрос, а съдът е приел, че е налице основанието по чл.328, ал.1, т.6 КТ.
Предвид изложеното, състав на ВКС
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 260014/03.02.2021 г., постановено по гр.д.№ 995/2020 г. от състав на Окръжен съд – Добрич.
Определението е окончателно.

Председател: Членове:1. 2.