Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 248

гр.София, 15.06.2022 г.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ : ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 1308 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.

Образувано е по молба на „СИЙ ЛАЙФ“ ООД за спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно решение № 47/30.05.2022 г. по т. д. № 56/2022 г. на Апелативен съд Бургас, с което е потвърдено решение на Окръжен съд Бургас № 29/2022 г. по т. д. № 250/2021 г. за осъждане на молителя да предаде държането на два склада, находящи се в [населено място], поради прекратен договор за наем.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, за да се произнесе по искането с правно основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, съобрази следното:

Видно е от представените по делото доказателства и извършена счетоводна справка, че по специалната набирателна сметка на ВКС молителят в настоящото производство е депозирал обезпечение в размер на 31 608 лв. /тридесет и една хиляди шестотин и осем лева/, съответстващо на осъдителния диспозитив на решението, постановено от Окръжен съд Бургас.

Подадената от „СИЙ ЛАЙФ“ ООД касационна жалба, съдържаща искане за отмяна на атакуваното въззивно решение № 47/30.05.2022 г. по т. д. № 56/2022 г. на Апелативен съд Бургас, отговаря на изискванията за редовност – подадена е в законоустановения едномесечен срок от редовно упълномощен процесуален представител по смисъла на чл. 284, ал. 2 ГПК, придружена е от изложение на основания за допускане на касационно обжалване по чл.280 ГПК, както и от документ за внесена по сметка на ВКС дължима държавна такса в размер 30 лева.

Настоящият състав на съда счита, че са налице условията по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК за уважаване на подадената от „СИЙ ЛАЙФ“ ООД молба.

Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на невлязло в сила въззивно решение 47/30.05.2022 г. по т. д. № 56/2022 г. на Апелативен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се връчи на молителя - „СИЙ ЛАЙФ“ ООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.