Ключови фрази
обжалване на действията на съдебния изпълнител * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност


2О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 218

София, 29.10.2010 година

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надежда Зекова
ЧЛЕНОВЕ: Веска Райчева
Светла Бояджиева

изслуша докладваното от съдията Н. Зекова
дело № 466/2010 година.

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
А. С. от гр. Бургас е подала частна касационна жалба против определението на Апелативен съд Бургас по гр. д. № 103/2010 год.. Към жалбата е приложено изложение по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Ответникът „Б. с. к.” ЕООД, с . Ж., област С. не е взел становище по частната жалба.
След проверка, касационният съд установи следното:
Стамолиева е подала частна жалба вх. № 63/16. 1. 2009 г., с която е обжалвала действие на частен съдебен изпълнител Г. М. – опис на недвижим имот в с. Л., извършен на 10. 1. 2009 год. В жалбата са посочени няколко основания за отмяна на изпълнителното действие, както следва: жалбоподателката не е била надлежно уведомена за датата на описа на имота, който е нейна и на съпруга й, длъжника по изпълнението К. С., съпружеска имуществена общност; не е уведомено трето лице-кредитор с вписана възбрана върху имота; изпълнителното действие е извършено по вече прекратено, по силата на закона, изпълнително производство, тъй-като взискателят не е платил авансово дължимата от него такса за извършване на описа. Бургаският окръжен съд, като първа инстанция, с определение от 3. 2. 2010 г. по ч. гр. д. № 498/2009 г., е оставил без разглеждане жалбата и прекратил производството като недопустимо, като е приел, че жалбоподателката не е легитимирана да атакува действията на съдебния изпълнител на заявените основания. Бургаският апелативен съд, с определение от 31. 5. 2010 г. по ч. гр. д. № 103/2010 г.. е оставил без уважение частната жалба на С. срещу определението на първоинстанционния съд.
Касационният съд счита за основателно искането на жалбоподателката за допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по поставения от жалбоподателката въпрос – неуведомяването на съпруга-недлъжник за конкретно изпълнително действие върху вещ, която е съпружеска общност, съставлява ли основание за отмяна на това действие. Въззивният съд, в случая, е приел, че неуведомяването на жалбоподателката, съпруга на длъжника по изпълнението, за извършения опис, не е основание тя да обжалва действието, тъй-като съгласно чл. 503 ал. 3 и чл. 435, ал. 2 ГПК правото й на обжалване е ограничено и неуведомяването й за описа на имота, не е предвидено като основание за обжалване. Въпросът е свързан с приложението на новите постановки в действащия ГПК, по които няма утвърдена съдебна практика, което дава основание за допускане на касация.
Определенията на първоинстанционния и въззивния съд за прекратяване на производството по жалбата на С., на основание неуведомяването й за извършване на описа, са незаконосъобразни. В чл. 503, ал. 1 ГПК е изрично предвидено, че когато вещта, върху която се насочва изпълнението, е съпружеска общност, съдебният изпълнител уведомява съпруга недлъжник. В първоинстанционното производство, съдът фактически се е произнесъл по съществото на този въпрос, като е обсъдил доказателствата по делото, констатирал е, че жалбоподателката е била известена за насрочения опис чрез съобщение, връчено и прието от съпруга й на 15. 12. 2008 г.. При това положение съдът е следвало да се произнесе диспозитивно по жалбата на С. на заявеното основание – неуведомяването й за насрочения опис. Относно другите заявени от жалбоподателката основания – за правата на трето лице и за невнесени от взискателя такси, съдът правилно е приел, че те не съставляват предвидени от закона основания, на които може да се позове жалбоподателката и за тези основания, частната жалба е недопустима.
По изложените съображения Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И:


ОТМЕНЯ определението на Бургаския апелативен съд от 31. 5. 2010 г. по ч. гр. д. № 103/2010 г. и определението на Бургаския окръжен съд от 3. 2. 2010 г. по ч. гр. д. № 498/2009 г. В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата на А. С. срещу действието на съдебния изпълнител Г. М. – опис на недвижим имот в с. Л., поради неуведомяването й за това действие.
ВРЪЩА делото в отмената част на Бургаския окръжен съд за произнасяне на диспозитив по съществото на тази жалба.
ПОТВЪРЖДАВА определението на Бургаския апелативен съд от 31. 5. 2010 г., с което е оставена без уважение жалбата на С. срещу определението на Бургаския окръжен съд по гр. д. № 498/2009 г. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която е оставена без разглеждане частната жалба на А. С. против действията на съдебния изпълнител на посочените в жалбата основания – права на трето лице и невнесени от взискателя такси.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: