Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 161
гр.София, 10.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
Членове: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 5150 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.
Образувано по касационна жалба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ чрез държавен инспектор Д. Д.-Д. и касационна жалба на А. С. К. и П. Ц. К. чрез адвокат Е.К. от АК-Г. срещу решение № 105 от 11.08.2021 г. по в.гр.д.№ 142/2021 г. на Апелативен съд Велико Търново, в частта, в която се потвърждава решение № 260026 от 03.11.2020 г. по гр.д.№ 8/2017 г. на Окръжен съд Габрово и са уважени, респ. отхвърлени, исковете по чл.28 ЗОПДИППД /отм./, за отнемане в полза на държавата на имущество на значителна стойност по смисъла на § 1, т.2 ДР на ЗОПДИППД /отм./.
Касационната жалба на КПКОНПИ съдържа доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, а в изложение към нея се поддържа, че са налице основанията за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
Касационната жалба на А. С. К. и П. Ц. К. чрез адвокат Е.К. от АК-Г. също съдържа доводи за неправилност на въззивното решение, като в изложението към нея се поставят въпроси, за които се твърди, че са разрешени в противоречие с практиката на ВКС и е налице очевидна неправилност на решението по смисъла на чл.280, ал.2 ГПК.
За да постанови решението, въззивният съд е приел, че е сезиран с иск по чл.28, ал.1 ЗОПДИППД /отм./, но в полза на държавата може да се отнема само незаконно придобито имущество или действителната стойност на заместващата облага, което е налично в патримониума на проверяваното лице или свързаните с него лица, в края на проверявания период. Съдът е възприел изводите на първата инстанция, че паричните средства, с които лицата са се обогатили въз основа на предоставените заеми, установени в наказателното производство, не могат да бъдат отнети поради качеството на парите като потребими вещи.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване по въпроса: „Представляват ли „имущество“ по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените /изпратени от проверяваното лице (ответник в исковото производство) парични средства с неустановен законен източник, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, респективно към датата на завеждане на иска за отнемане“. Въпросът обуславя изхода на делото, но се предпоставя от решението, което следва да се приеме по тълкувателно дело № 4/2021 г., ОСГК на ВКС, поради което и на основание чл.229, ал.1, т.7, във вр.с чл.292 ГПК, производството по настоящото дело следва да бъде спряно до произнасяне по тълкувателното дело.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр.д.№ 5150/2021 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение, до постановяване на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по тълк. дело № 4/2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.