Ключови фрази


2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ


230

София, 28.06.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и седми юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:Мими Фурнаджиева

Членове: Велислав Павков
Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело № 4417 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.З ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба, подадена от „Аеропак Инженеринг" ООД, чрез адв. П. Т. против определение № 715/10.03.2021 г. по ч.гр.д. № 582/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на дружеството против определение от 19.11.2020 г. по ч.гр.д. № 12058/20202 г. по описа на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба на „Аеропак Инженеринг" ООД срещу определение от 27.07.2020 г. по гр.д. № 18206/2019 г. на Софийския районен съд.
С определение № 60294 от 17.11.2021 г. настоящото частно производство е спряно, на основание чл.292 ГПК, до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. На 23.06.2022 г. е постановено решение по посоченото тълкувателно дело, поради което са налице предпоставките за възобновяване на ч. гр.д. № 4417/2021 г.
С тълкувателното решение се прие, че определение на апелативен съд, постановено по чл.274, ал.2, предл.2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на обжалване. Посочено е, че даденото разрешение не се отнася до разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба, за връщане на частна касационна жалба и за връщане на частна срещу свое определение по чл.274, ал.1, пр.1 ГПК, тъй като, както е прието в TP №1/2013 г. на ОСГТК, тези разпореждания са действие по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция.
При така даденото разрешение в тълкувателния акт на ОСГТК на ВКС, частната жалба срещу определението на Софийския апелативен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на дружеството против определение от 19.11.2020 г. по ч.гр.д. № 12058/20202 г. по описа на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба на „Аеропак Инженеринг" ООД срещу определение от 27.07.2020 г. по гр.д. № 18206/2019 г. на Софийския районен съд, не подлежи на обжалване, т.е. същата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д. № 4417/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, IV г.о.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба, подадена от „Аеропак Инженеринг" ООД, чрез адв. П. Т. против определение № 715/10.03.2021 г. по ч.гр.д. № 582/2021 г. на Софийския апелативен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчване на определението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:2