Ключови фрази


3
определение по ч.гр.д.№ 4888 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 108

София, 17.06.2022 г.В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 4888 по описа за 2021 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.250 ГПК.
Частно гр.д.№ 4888 от 2021 г. на ВКС, ГК, I г.о. е образувано по частна жалба вх.№ 8273 от 12.07.2021 г., подадена от „Камъшит керамик“ ООД срещу определение № 707 от 24.06.2021 г. по ч.гр.д.№ 7668 от 2021 г. на Софийския градски съд, ГК, II-б състав, с което е оставена без уважени частна жалба на „Камъшит керамик“ О. срещу определение № 90375 от 18.05.2020 г. по гр.д.№ 50725 от 2019 г. на Софийския районен съд, I ГО, 125 състав.
С определение № 45 от 10.05.2022 г. настоящият състав на ВКС се е произнесъл по тази частна жалба като не е допуснал касацинното обжалване на определението.
С молба вх.№ 4190 от 12.05.2022 г. пълномощникът на жалбоподателя „Камъшит керамик“ О. е поискал ВКС да допълни определението си от 10.05.2022 г., като се произнесе по съдържащите се в I, т.2 от Изложението към касационната частна жалба доводи за недопустимост на определение № 707 от 24.06.2021 г. по ч.гр.д.№ 7668 от 2021 г. на Софийския градски съд, по искането за прогласяване нищожността на определение № 38 от 02.03.2022 г. по ч.гр.д.№ 3570 от 2021 г. на ВКС, ГК, II г.о. и по искането за прогласяване нищожността на определение № 270973 от 25.06.2021 г. по ч.гр.д.№ 7288 от 2020 г. на Софийския градски съд.
В дадения от съда едноседмичен срок ответникът Столична община не е взел становище по молбата.
Върховният касационен съд, състав на първо отделение на Гражданска колегия счита, че молбата за допълване на определението от 10.05.2022 г. е допустима. Същата е подадена от легитимирано лице и преди изтичане на предвидения в чл.250 ГПК едномесечен срок от влизане в сила на това определение.
Разгледана по същество обаче, тази молба е неоснователна, поради следното:
На първо място, не е налице пропуск на ВКС да се произнесе по част от искането, както твърди пълномощникът на молителя. С определение № 45 от 10.05.2022 г. настоящият състав на ВКС, ГК, I г.о. се е произнесъл по цялото искане по подадената от „Камъшит керамик“ О. частна жалба срещу определение № 707 от 24.06.2021 г. по ч.гр.д.№ 7668 от 2021 г. на Софийския градски съд, ГК, II-б състав, като не е допуснал до касационно разглеждане тази частна жалба. Непроизнасянето по някои от доводите в жалбата или в изложението към нея, при пълно произнасяне по диспозитива на искането, не съставлява непълнота на съдебния акт, която да може да бъде допълвана по реда на чл.250 ГПК. Независимо от горното, следва да се посочи, че в конкретния случай не отговаря на истината твърдението на пълномощника на молителя, че в определение № 45 от 10.05.2022 г. настоящият състав на ВКС не е изложил мотиви по съдържащите се в I, т.2 от Изложението към касационната частна жалба доводи за недопустимост на обжалваното определение № 707 от 24.06.2021 г.: на стр.6 и 7 от определението на ВКС от 10.05.2022 г. са изложени подробни мотиви защо ВКС счита, че произнасянето на ВКС, ГК, II г.о. по ч.гр.д.№ 3570 от 2021 г. не е преюдициално за настоящото дело и респективно защо не води до недопустимост на обжалваното по настоящото дело определение № 707 от 24.06.2021 г. по ч.гр.д.№ 7668 от 2021 г. на Софийския градски съд.
На второ място, определение № 38 от 02.03.2022 г. по ч.гр.д.№ 3570 от 2021 г. на ВКС, ГК, II г.о. и определение № 270973 от 25.06.2021 г. по ч.гр.д.№ 7288 от 2020 г. на Софийския градски съд не са били предмет на настоящото дело, поради което настоящият състав на ВКС не е дължал произнасяне по искането на жалбоподателя за прогласяване нищожността на тези определения. ВКС е компетентен да прогласи за нищожни съдебни актове, които са предмет на обжалване пред него, но не и на съдебни актове, които вече са влезли в сила, като посочените от молителя определение № 38 от 02.03.2022 г. и определение № 270973 от 25.06.2021 г.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Камъшит керамик“ ООД молба вх.№ 4190 от 12.05.2022 г. за допълване по реда на чл.250 ГПК на определение № 45 от 10.05.2022 г. по ч.гр.д.№ 4888 от 2021 г. на ВКС, ГК, I г.о.
Определение е окончателно и не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.