Ключови фрази
Възнаграждение

ТКРешение №155/06.11.2012 по дело №744/2011Възнаграждение * договор за изработка * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * тълкуване на договор
ТКРешение №199/09.01.2014 по дело №500/2012Възнаграждение * договор за изработка * непреодолима сила * одобряване на инвестиционен проект
ТКРешение №251/31.03.2015 по дело №2739/2013Възнаграждение * списък на разноските
ТКРешение №33/16.09.2014 по дело №1025/2012Възнаграждение * договор за изработка * възобновяване на исково производство * спиране на производството по делото
ГКРешение №398/02.11.2011 по дело №1535/2010Възнаграждение * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за изработка * свобода на договаряне
ТКРешение №68/09.07.2012 по дело №450/2011 * Възнаграждение
ТКРешение №79/16.07.2015 по дело №1535/2014Възнаграждение * Обезсилване на решение * съдебно признание на факт * неизплатено възнаграждение
ТКРешение №118/05.07.2011 по дело №491/2010Възнаграждение * договор за изработка * договор за строителство * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №137/02.09.2013 по дело №1084/2010Възнаграждение * неоснователно обогатяване * допустимост на иск * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №158/30.09.2013 по дело №679/2012Възнаграждение * договор за консултански услуги * договор за изработка * доказателствена тежест
ТКРешение №227/08.07.2014 по дело №731/2012Възнаграждение * договор за изработка * насрещен иск * законна лихва * очевидна фактическа грешка * строително-монтажни работи
ТКРешение №183/02.11.2011 по дело №209/2011Възнаграждение * договор за изработка на инвестиционен проект * опорочена процедура за възлагане на обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона
ТКРешение №23/04.08.2014 по дело №1938/2013Възнаграждение * договор за изработка * надлежно приемане на работа * неизпълнение на договорни отношения * лошо изпълнение
ТКРешение №211/15.01.2015 по дело №3568/2013Възнаграждение * договор за изработка * погасителна давност * изискуемост на вземането
ТКРешение №93/24.06.2015 по дело №65/2014Възнаграждение * договор за изработка * периодични плащания * давностен срок
ТКРешение №154/30.09.2013 по дело №1263/2011Възнаграждение * договор за изработка * действия от името на търговец без представителна власт * лошо изпълнение
ТКРешение №113/08.07.2014 по дело №1943/2013Възнаграждение * договор за обществена поръчка * нищожност * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП * гражданско дружество * цесия на съдружник
ТКРешение №92/01.09.2014 по дело №83/2013Възнаграждение * договор за обществена поръчка * договор за поръчка * заместване в дълг * договор за изработка * цесия * договор в полза на трето лице * встъпване на трето лице
ТКРешение №164/17.02.2015 по дело №4009/2013Възнаграждение * договор за изработка * сила на пресъдено нещо * неизплатено възнаграждение
ТКРешение №167/26.01.2012 по дело №666/2010Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * договор за посредничество * тълкуване на договор * Възнаграждение
ТКРешение №107/31.05.2013 по дело №443/2012Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №16/07.02.2014 по дело №1187/2013Възнаграждение * договор за изработка * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * служебно начало
ТКРешение №105/05.06.2014 по дело №1697/2013Възнаграждение * прекъсване на давност * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * признаване вземането от длъжника
ТКРешение №108/08.10.2015 по дело №2263/2014Възнаграждение * договор за управление * събирателно дружество * решение на общо събрание * отговор на искова молба * възражение за нищожност
ТКРешение №76/10.08.2015 по дело №729/2014Възнаграждение * строително-монтажни работи * договор за възлагане на обществена поръчка * договор за изработка * недопустим съдебен акт * обезщетение за забава * доказателствена сила на частен документ * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №67/30.07.2014 по дело №1843/2013Възнаграждение * договор за изработка * тълкуване на договор * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №49/20.06.2012 по дело №16/2011Възнаграждение * договор за услуга * договор за изработка * заместване в дълг * договор за поддръжка и управление на жилищен комплекс * нищожна клауза-неустойка
ТКРешение №72/28.04.2015 по дело №2628/2013Възнаграждение * договор за изработка * недопустимост на свидетелски показания * строително-монтажни работи
ТКРешение №1/20.05.2013 по дело №921/2011Възнаграждение * договор за изработка * договорна неустойка * договор за обществена поръчка
ТКРешение №186/30.10.2013 по дело №820/2012Възнаграждение * договор за изработка * разваляне на договор * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №500/20.01.2012 по дело №62/2011Влог * неизпълнение на договорни отношения * принудително изпълнение * изпълнително производство * възнаграждение
ТКРешение №144/22.11.2013 по дело №406/2012Възнаграждение * строително-монтажни работи * правна квалификация * договор за строителство * договор за обществена поръчка
ТКРешение №94/09.07.2015 по дело №2094/2014Възнаграждение * договор за изработка * договорни клаузи * прихващане
ТКРешение №76/26.07.2013 по дело №918/2012Възнаграждение * договор за охрана * служебно начало
ТКРешение №215/10.09.2014 по дело №456/2012Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Възнаграждение * възражение за погасителна давност * прекъсване на давност
ТКРешение №254/13.03.2015 по дело №4121/2013Възнаграждение * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКРешение №16/27.06.2016 по дело №2573/2014Възнаграждение * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * договор за строителство
ТКРешение №14/04.02.2013 по дело №1201/2011Възнаграждение * договор за изработка * договор за обществена поръчка * форма на търговска сделка
ТКРешение №247/27.02.2015 по дело №2952/2013Възнаграждение * договор за присъединяване на потребители на ел. енергия към електроразпределителната мрежа * право на строеж * договор за изработка * договор за покупко-продажба
ТКРешение №113/23.06.2016 по дело №1922/2015Възнаграждение * договор за услуга * периодични плащания
ТКРешение №210/16.02.2016 по дело №1724/2014Възнаграждение * Обезсилване на решение * правомощия на въззивната инстанция * намаляване на неустойка между търговци
ТКРешение №25/01.03.2013 по дело №287/2012Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * надлежно приемане на работа
ТКРешение №138/17.10.2011 по дело №728/2010Възнаграждение * договор за изработка * надлежно приемане на работа
ТКРешение №12/31.05.2013 по дело №239/2012Възнаграждение * договор за консултански услуги * инвестиционен проект по програма САПАРД * договор за изработка
ТКРешение №32/30.05.2016 по дело №95/2015Възнаграждение * опрощаване на задължение * договор за изработка
ТКРешение №97/03.07.2013 по дело №533/2012Възнаграждение * договор за изработка * конклудентни действия
ТКРешение №76/12.06.2012 по дело №377/2011Възнаграждение * договор за изработка * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №166/17.01.2013 по дело №636/2011Възнаграждение * договор за строителство * доказателствено значение на фактура * редовност на търговските книги
ТКРешение №34/04.04.2014 по дело №1282/2011Възнаграждение * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка * правомощия на съда за събиране на доказателства по служебен почин * процесуални задължения на въззивния съд
ТКОпределение №312/23.09.2014 по дело №2083/2014Възнаграждение
ТКРешение №131/21.03.2014 по дело №1121/2011Възнаграждение * консорциум * гражданско дружество * активна солидарност * активна процесуална легитимация * строително-монтажни работи
ТКРешение №12/28.02.2014 по дело №1037/2012Възнаграждение * доклад по делото * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №161/29.02.2016 по дело №2272/2015Права на наследниците, спомогнали за увеличаване на наследството * Възнаграждение * принос
ГКОпределение №37/31.01.2014 по дело №5164/2013Развод поради разстройство на брака * особен представител * Възнаграждение
ТКРешение №55/11.09.2015 по дело №58/2014Възнаграждение * договор за изработка * строително-монтажни работи * обезщетение за вреди
ТКРешение №82/19.07.2011 по дело №658/2010Възнаграждение * договор за изработка * договор за обществена поръчка * договор за строителство
ТКРешение №68/11.07.2016 по дело №1170/2015Възнаграждение * договорна неустойка * възражение за прихващане * договор за изработка
ТКРешение №106/13.07.2016 по дело №601/2015Възнаграждение * договор за обществена поръчка * изменение на договор * неустойка за забава
ТКРешение №107/13.07.2016 по дело №764/2015Договор за поръчка * преклузия * писмени доказателства * Възнаграждение
ТКРешение №137/19.07.2016 по дело №1503/2015Възнаграждение * договор за строителство * договор за цесия * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКРешение №168/30.11.2016 по дело №2830/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Възнаграждение
ТКРешение №132/20.12.2016 по дело №772/2015Възнаграждение * договор за изработка * строително-монтажни работи
ТКРешение №218/23.12.2016 по дело №3709/2015Възнаграждение * договор за изработка * законна лихва * възнаграждение по договор за изработка * строително-монтажни работи
ТКРешение №241/09.03.2017 по дело №2799/2015Възнаграждение * договор за изработка
ТКРешение №198/11.04.2017 по дело №126/2015Възнаграждение * задължителни указания на ВКС * Обезсилване на решение
ТКРешение №7/19.04.2017 по дело №53312/2015Възнаграждение * договор за услуга
ГКОпределение №173/26.05.2017 по дело №1684/2017Частна касационна жалба * особено процесуално представителство * връчване на съдебни книжа * Възнаграждение
ТКРешение №99/11.07.2017 по дело №2483/2016Възнаграждение * договор за изработка * Недостатъци, отклонения, разваляне, давност
ГКРешение №160/26.07.2017 по дело №60244/2016Възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №35/25.07.2017 по дело №3164/2015Възнаграждение * договор за изработка * възражение за прихващане
ТКРешение №60/03.08.2017 по дело №3265/2015Възнаграждение * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * подсъдност * обратен иск
ТКРешение №57/11.09.2017 по дело №3444/2015Възнаграждение * договор за строителство * конклудентни действия * мним представител
ТКРешение №178/13.10.2017 по дело №638/2017Възнаграждение * приемо-предавателен протокол * данъчен кредит
ТКРешение №183/16.11.2017 по дело №2624/2016Възнаграждение * основание за отмяна на съдебен акт * противоречие със закона
ТКОпределение №12/08.01.2018 по дело №2016/2017Частна жалба * Възнаграждение * особен представител
ТКРешение №193/11.01.2018 по дело №210/2017Възнаграждение * забраната на чл. 43, ал. 1 ЗОП
ТКРешение №192/29.01.2018 по дело №44/2017Право на застрахования * Възнаграждение * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №209/20.02.2018 по дело №1096/2017Възнаграждение * доказателства
ГКРешение №26/19.03.2018 по дело №554/2017Иск за съществуване на вземането * преклузия * Възнаграждение * процесуално представителство * лихва * заповед за изпълнение * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * Иск за установяване на вземането
ТКРешение №26/24.07.2018 по дело №1853/2017Възнаграждение * частично плащане * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * правосубектност
ТКРешение №279/12.02.2019 по дело №2905/2017Възнаграждение * договор за строителство * договорна отговорност
ТКРешение №28/06.03.2019 по дело №205/2018Възнаграждение * мотиви на въззивно решение * доказателства * възражения
ТКРешение №74/09.07.2019 по дело №1698/2018Възнаграждение * договор за изработка
ТКРешение №28/24.07.2019 по дело №1795/2018Предявяване на установителен иск * Възнаграждение * синдик * несъстоятелност * спиране на давност * разноски-несъстоятелност
ТКРешение №48/29.07.2019 по дело №1213/2018Възнаграждение * договор за изработка * строително-монтажни работи * възражение за неточно изпълнение
ТКРешение №46/30.07.2019 по дело №1838/2018Възнаграждение * периодични плащания * погасителна давност * договор за изработка
ТКРешение №82/09.08.2019 по дело №1206/2018Възнаграждение * договор за обществена поръчка * строително-монтажни работи