Ключови фрази
Делба

ГКОпределение №167/14.06.2016 по дело №1727/2016Частна касационна жалба * Делба * разноски
ГКРешение №440/25.11.2011 по дело №1822/2009Делба * съсобственост * реституция * одържавени недвижими имоти * конституиране на страни * недопустим съдебен акт * упълномощаване
ГКРешение №192/19.07.2011 по дело №1531/2010Делба * съсобственост * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №180/23.02.2010 по дело №3884/2008установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * делба * обезщетение за пропуснати ползи * предварителен договор * наследяване * предаване на владение * Ревандикационен иск
ГКРешение №38/16.04.2015 по дело №6585/2014Делба * наследяване * наследяване по закон * наследствен дял * определяне на квоти * отказ от наследство
ГКРешение №99/13.05.2016 по дело №83/2016Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * пропуснати ползи * Делба * покана
ГКРешение №189/19.12.2013 по дело №933/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * добросъвестно владение * земеделски земи * реституция
ГКРешение №868/20.07.2011 по дело №1685/2009Делба * определяне на квоти * намаляване на завещателно разпореждане * начало на давностен срок * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * преюдициално значение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №227/16.05.2011 по дело №316/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №347/24.06.2010 по дело №546/2009Делба * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * наследяване * наследяване по право на заместване * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №74/01.07.2015 по дело №4695/2014Делба * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКОпределение №510/14.09.2009 по дело №2345/2008спиране на производството по делото * делба * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №191/06.08.2012 по дело №1175/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност-липса на съгласие * вещо лице * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №487/05.07.2010 по дело №1277/2009Делба * сила на пресъдено нещо * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * преклузия * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №67/25.03.2016 по дело №5264/2015Делба * уравнение на дялове * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №605/01.12.2009 по дело №580/2009съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * Делба
ГКОпределение №464/26.11.2010 по дело №455/2010редовност на исковата молба * делба * кадастрални данни * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №269/22.10.2014 по дело №2736/2014Делба * недопустим съдебен акт * надлежна страна * съсобственост
ГКРешение №182/08.11.2013 по дело №1959/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на констативен нотариален акт * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №599/26.07.2010 по дело №766/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * инцидентен установителен иск * придобивна давност * реална част * самостоятелен обект * съпружеска имуществена общност * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост
ГКРешение №58/16.04.2013 по дело №572/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №265/09.11.2012 по дело №501/2012Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * теглене на жребий * преустройство * общи части
ГКРешение №676/05.11.2010 по дело №767/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * самостоятелен обект * правомощия на въззивната инстанция * нищожност-липса на предмет * придобивна давност
ГКРешение №817/04.01.2011 по дело №1903/2009Делба * съсобственост * давностно владение * определяне на квоти * наследяване * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №34/28.03.2016 по дело №5663/2015Делба * разпределяне на имотите при делба * реална част * уравнение на дялове * теглене на жребий
ГКРешение №244/04.01.2016 по дело №4363/2015Делба * Делба на наследство * съсобственост * спиране на производството по делото * служебно начало * реституция * преюдициалност на спор
ГКРешение №157/30.03.2012 по дело №209/2011Делба * съсобственост * принцип на равенство на страните
ГКРешение №493/18.06.2010 по дело №3861/2008Делба * земеделски земи * публична продан
ГКРешение №83/31.08.2012 по дело №1065/2010Делба * приемство в процеса * членствено правоотношение в ЖСК * ЖСК * право на строеж * надстрояване * развод * договор за покупко-продажба
ГКРешение №187/10.07.2014 по дело №1300/2014Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №453/09.12.2011 по дело №1411/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * доказателства * официален свидетелстващ документ * принос * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКРешение №154/05.07.2013 по дело №927/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * доказателствена тежест
ГКРешение №313/13.11.2012 по дело №160/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * допустимост на иск * временни постройки * приращения * симулация
ГКОпределение №129/14.03.2012 по дело №100/2012прекратяване на производството по делото * Делба * спиране на производството по делото * възобновяване на производството по делото
ГКРешение №45/09.04.2012 по дело №273/2011Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба
ГКОпределение №346/23.06.2009 по дело №358/2009делба * нередовност на исковата молба * указания на съда * продължаване на срок
ГКОпределение №817/11.12.2013 по дело №5316/2013делба * правен интерес * установителен иск * нищожност на договор
ГКРешение №171/05.12.2013 по дело №2373/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * поправка на очевидна фактическа грешка * уравнение на дялове
ГКОпределение №260/16.06.2009 по дело №221/2009вписване на искова молба * делба * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ГКОпределение №256/02.05.2012 по дело №599/2011обезпечение на предявен иск * делба * обезпечителна нужда
ГКРешение №64/24.02.2010 по дело №3838/2008Делба * реституция * отказ от наследство * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №512/22.11.2010 по дело №1115/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за замяна * управление и разпореждане с имуществото на детето
ГКРешение №98/06.04.2012 по дело №899/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * самостоятелен обект * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №334/23.01.2012 по дело №87/2010Делба * определяне на квоти * придобивна давност * наследяване * доказателствена сила на нотариален акт * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №100/21.07.2011 по дело №1000/2010Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * преустройство
ГКРешение №72/08.06.2015 по дело №6017/2014Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * конкуренция на основания * преживял съпруг
ГКРешение №120/22.10.2014 по дело №2928/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * приращения * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №93/04.07.2014 по дело №300/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон
ГКРешение №132/20.05.2013 по дело №942/2012делба * съсобственост * отчуждително действие на регулационен план * промени в имота, предмет на делбата * отчуждаване
ГКРешение №270/18.10.2011 по дело №1232/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на строеж * разрешение за строеж * приращения
ГКРешение №44/16.08.2010 по дело №4859/2008Ревандикационен иск * делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * съдебна спогодба * недопустимост на иск
ГКРешение №832/06.07.2011 по дело №219/2010Делба * окончателен разделителен протокол * уравнение на дялове * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №229/30.11.2015 по дело №1755/2015Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * общи части * етажна собственост * публична продан
ГКРешение №1/26.01.2016 по дело №3793/2015доклад по делото * преобразуване на лично имущество * Делба
ГКРешение №369/11.10.2012 по дело №411/2012Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * право на ползване * покана * пропуснати ползи
ГКРешение №29/04.03.2013 по дело №517/2012Делба * съсобственост * индивидуализация на недвижим имот * отмяна на констативен нотариален акт
ГКОпределение №41/29.01.2009 по дело №2164/2008делба * съсобственост * оттегляне на иск
ГКРешение №239/14.11.2012 по дело №1207/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * самостоятелен обект * план за новообразувани имоти * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №107/02.10.2013 по дело №514/2012Делба * реституция * публична държавна собственост * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №304/27.09.2012 по дело №354/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * наследяване * начало на давностен срок * погасителна давност
ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКОпределение №16/15.01.2013 по дело №665/2012редовност на исковата молба * конституиране на страни * указания на съда * задължение на съда за оказване съдействие на страните * делба
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №481/06.12.2012 по дело №1108/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване по закон * непълно осиновяване * идентичност на имоти * договор за дарение
ГКРешение №58/27.04.2016 по дело №6249/2015Делба * определяне на квоти * съсобственост * промени в имота, предмет на делбата
ГКРешение №970/22.12.2009 по дело №5287/2008право на строеж * съсобственост * определяне на квоти * Делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №86/01.07.2015 по дело №896/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество * доказателства
ГКРешение №220/29.12.2011 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * претенции по сметки * обезщетение за ползване
ГКРешение №100/27.07.2015 по дело №6463/2014Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №313/2012/05.03.2013 по дело №351/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * привидни и прикрити договори * нищожност на делба
ГКРешение №95/05.02.2010 по дело №2484/2008Делба * определяне на квоти * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * съсобственост
ГКРешение №73/14.02.2011 по дело №1936/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * нищожност на дарение
ГКРешение №27/30.06.2015 по дело №4508/2014Делба * отвод * публична продан * недопустимост на решение
ГКРешение №14/24.04.2014 по дело №1398/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * саморъчно завещание
ГКОпределение №60/23.01.2015 по дело №209/2015Частна касационна жалба * Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №867/28.12.2012 по дело №719/2012делба * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * обективно съединяване на искове
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №165/19.10.2015 по дело №2185/2015Делба * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * трансформация * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * приемане на наследство по опис
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ГКРешение №242/20.12.2011 по дело №1459/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * общи части * определяне на квоти
ГКРешение №278/25.05.2010 по дело №4147/2008Делба * съпружеска имуществена общност * алеаторен договор * конституиране на страни * делба * трансформация * съсобственост * главно встъпване * изменение на иска
ГКРешение №202/18.10.2013 по дело №2227/2013Делба * съсобственост * право на строеж * форма за действителност * предаване на владение
ГКРешение №476/07.03.2013 по дело №56/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * смесена съсобственост * етажна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №687/18.10.2010 по дело №712/2009Делба * съсобственост * наследяване * нередовност на исковата молба * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * изключителен собственик
ГКОпределение №150/23.02.2012 по дело №656/2011разваляне на договор по съдебен ред * привидни и прикрити договори * допустимост на иск * делба * сила на пресъдено нещо * преклузия * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №189/26.04.2012 по дело №764/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правна квалификация * претенции по сметки * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * необходими разноски
ГКРешение №359/26.04.2010 по дело №537/2009гараж * право на строеж * съсобственост * давностно владение * придобивна давност * незаконен строеж * Делба
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №234/17.12.2013 по дело №4057/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * оспорване на истинността на документ * упълномощаване * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №83/10.06.2016 по дело №6052/2015Делба * преустройство * разпределяне на имотите при делба * суперфиция
ГКРешение №214/28.10.2015 по дело №1919/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №141/01.10.2015 по дело №732/2015Делба * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * указания на ВКС
ГКРешение №354/04.10.2012 по дело №840/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * принос * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №142/2014/06.01.2015 по дело №3121/2014Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №110/20.03.2012 по дело №870/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * придобивна давност
ГКОпределение №257/18.04.2013 по дело №12/2013особен представител * делба * оттегляне на иск * представителна власт
ГКОпределение №473/10.08.2009 по дело №356/2009делба * необходимо другарство * конституиране на страни * прехвърляне на спорното право * заменяне на страна
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ГКРешение №192/18.08.2010 по дело №646/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №2/07.03.2014 по дело №5048/2013Делба * съсобственост * трансформация * съпружеска имуществена общност * принос
ГКОпределение №430/13.12.2013 по дело №6524/2013делба * допустимост на иск * нищожност на делба
ГКРешение №202/10.11.2015 по дело №2371/2015Делба * съпружеска имуществена общност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №216/08.11.2013 по дело №2131/2013Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * подобрения
ГКРешение №38/14.06.2016 по дело №3780/2015Делба * апорт * реституция
ГКРешение №92/21.06.2013 по дело №327/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №248/30.07.2010 по дело №88/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * неизпълнение в срок
ГКОпределение №72/23.02.2016 по дело №629/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * Делба * установителен иск за собственост * преклузия
ГКОпределение №681/18.12.2015 по дело №5778/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * особен представител * Делба
ГКРешение №272/29.01.2014 по дело №1037/2013Делба * съсобственост * договор за делба * недействителност на договор
ГКРешение №253/07.07.2011 по дело №812/2010Делба * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба
ГКРешение №22/30.01.2012 по дело №145/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №94/28.03.2012 по дело №701/2011Делба * съсобственост * доказателства * придобивна давност * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №127/26.03.2010 по дело №77/2010вписване на искова молба * делба * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №685/23.10.2015 по дело №4028/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба
ГКРешение №501/12.01.2012 по дело №1912/2010Мним представител и превишаване пределите на представителната власт * делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * нищожност на съдебна спогодба * упълномощаване * форма на упълномощаването * представителство
ГКРешение №296/15.06.2010 по дело №422/2009Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака * трансформация * съдебна спогодба
ГКОпределение №287/02.07.2010 по дело №271/2010делба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * задължително другарство * конституиране на страни
ГКРешение № 269/27.07.2011 по дело №1329/2010Делба * определяне на квоти * самостоятелен обект * теглене на жребий * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №89/07.05.2012 по дело №549/2011Делба * съсобственост * публична продан * етажна собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №41/21.03.2012 по дело №1473/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * доказателства * груб строеж * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №215/30.09.2013 по дело №2157/2013Делба * съсобственост * договор за делба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №94/09.03.2011 по дело №24/2011делба * безналични акции * допустимост на иск
ГКРешение №411/31.07.2012 по дело №1372/2010Делба * реституция * нищожност на договор
ГКОпределение №296/06.07.2010 по дело №233/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * право на изкупуване * конститутивен иск * инцидентен установителен иск * нищожност на договор * симулация
ГКРешение №116/19.06.2013 по дело №55/2013Делба * съсобственост * разпределяне на ползването * допустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №403/25.05.2010 по дело №5024/2008Делба * държавна собственост * съсобственост * отчуждаване * процесуален субституент * предоставяне за стопанисване и управление * ненадлежна страна * одържавени недвижими имоти * наследяване по закон * задължително другарство
ГКРешение №134/31.05.2012 по дело №1064/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №193/23.12.2015 по дело №1636/2015Делба * намаляване на завещателно разпореждане * наследствен дял
ГКРешение №550/15.07.2010 по дело №3665/2008Делба * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти
ГКРешение №246/25.10.2012 по дело №289/2012Делба * съсобственост * промени в имота, предмет на делбата
ГКРешение №234/18.05.2012 по дело №1108/2011Делба * наследствено правоприемство
ГКРешение №122/21.06.2013 по дело №930/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съдебна спогодба * наследяване
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №864/28.06.2011 по дело №1340/2009Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №111/20.10.2014 по дело №2494/2014Делба * съсобственост * наследяване * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКОпределение №379/18.08.2011 по дело №223/2011Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * обективно съединяване на искове * приращения * Делба
ГКРешение №23/28.04.2016 по дело №4325/2015Делба * смесена съсобственост * разпределяне на имотите при делба * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКОпределение №504/26.11.2009 по дело №307/2009прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи
ГКРешение №336/05.07.2010 по дело №699/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * придобиване по време на брака * давностно владение * лично имущество * наследяване по закон * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №222/06.12.2013 по дело №3790/2013Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена
ГКОпределение №412/20.07.2009 по дело №166/2009допустимост на иск * делба * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * съпружеска имуществена общност * застрояване
ГКРешение №315/25.10.2012 по дело №1189/2011Делба * съсобственост * незаконен строеж * подобрения * доказателства * публична продан * обезщетение за ползване * търпим строеж * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №103/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
Определение №463/15.11.2010 по дело №Частна касационна жалба * правен интерес * инцидентен установителен иск * делба * нищожност на делба
ГКОпределение №24/16.01.2015 по дело №7389/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Делба * Установителен иск * уравнение на дялове
ГКРешение №273/26.05.2010 по дело №4524/2008разпределяне на ползването * съсобственост * спорна администрация * делба * изменение на разпределението на ползване * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКОпределение №503/24.07.2013 по дело №4558/2013Частна касационна жалба * Делба * претенции по сметки * родова подсъдност * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №32/04.05.2015 по дело №1158/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * лично имущество
ГКРешение №71/11.05.2016 по дело №3115/2015Делба * нищожност на саморъчно завещание
ГКРешение №108/28.10.2015 по дело №1854/2015Делба * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №41/24.02.2014 по дело №6652/2013Делба * съсобственост * подобрения * правна квалификация
ГКРешение №114/01.03.2010 по дело №765/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * разваляне на договор * алеаторен договор
ГКРешение №402/20.11.2012 по дело №156/2012Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * определяне на квоти
ГКРешение №28/09.05.2013 по дело №408/2012делба * наследяване * определяне на квоти * право на строеж * съпружеска имуществена общност * груб строеж * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №88/24.07.2015 по дело №1112/2015Делба * трансформация * лично имущество
ГКРешение №678/12.10.2010 по дело №589/2009Делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * евентуален иск * отмяна на нотариален акт * експертиза
ГКРешение №404/03.01.2012 по дело №995/2010Делба * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон * разполагаема част
ГКОпределение №200/26.05.2011 по дело №145/2011държавна такса * обжалваем интерес * Делба * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №486/08.10.2012 по дело №437/2012Делба * претенции по сметки * индивидуализиране на спорното право * принцип на служебното начало * правна квалификация * увеличаване на наследство
ГКОпределение №335/01.07.2015 по дело №2020/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * претенции по сметки
ГКРешение №336/14.12.2011 по дело №174/2011Делба * съсобственост * наследяване * подобрения * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №24/17.02.2014 по дело №4412/2013Делба * родова подсъдност * недопустимост на решение
ГКРешение №254/08.06.2012 по дело №1077/2011Делба * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №110/27.10.2015 по дело №5900/2014Делба * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №410/11.09.2012 по дело №939/2010Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * делба на наследство * съсобственост * наследяване по колена
ГКРешение №210/13.09.2011 по дело №1770/2009Делба * публична продан
ГКРешение №309/06.12.2012 по дело №697/2012Делба * съсобственост * вписване на искова молба * недобросъвестно владение * придобивна давност * дължима грижа
ГКРешение №19/26.06.2012 по дело №964/2011Ревандикационен иск * приращения * право на строеж * сила на пресъдено нещо * делба
ГКРешение №533/30.06.2010 по дело №1504/2009Определяне на по-голям дял на съпруга * инцидентен установителен иск * делба * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * нищожност на съдебно решение * изключителен собственик
ГКРешение №205/06.10.2014 по дело №2399/2014Делба * право на строеж * съсобственост * владение
ГКРешение №102/19.07.2013 по дело №490/2012Делба * съсобственост * разпределяне на имотите при делба * преустройство * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №57/08.05.2014 по дело №7493/2013Делба * съсобственост * обезщетение за ползване * доказателства * вещо лице
ГКРешение №223/12.10.2012 по дело №235/2012Делба * съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКОпределение №376/31.07.2013 по дело №4573/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга * делба * представителна власт
ГКРешение №84/19.03.2012 по дело №957/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * общи части
ГКРешение №220/22.04.2010 по дело №4687/2008Делба * съсобственост * необходимо другарство * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване
ГКРешение №65/21.03.2013 по дело №906/2012Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКОпределение №238/30.05.2009 по дело №133/2009дубликат от изпълнителен лист * активна процесуална легитимация * делба * публична продан
ГКРешение №303/14.01.2014 по дело №5179/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни * вещно-прехвърлителен ефект
ГКОпределение №645/27.11.2015 по дело №5638/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител * Делба
ГКРешение №138/24.07.2013 по дело №684/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нотариално удостоверяване * нищожност-липса на форма * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКРешение №66/04.03.2010 по дело №2902/2008Делба * определяне на квоти * свидетелски показания * трансформация * принос * придобиване по време на брака * съсобственост
ГКРешение №270/20.05.2010 по дело №1162/2009Делба * съсобственост * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №249/27.12.2011 по дело №1037/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * преобразуване на лично имущество * лични средства * придобиване по време на брака * доказателства * съдебно признание на факт
ГКРешение №256/30.10.2014 по дело №3196/2014Делба * съсобственост * саморъчно завещание
ГКРешение №31/25.02.2010 по дело №711/2009делба * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест * придобивна давност * обстоятелствена проверка
ГКРешение №201/27.06.2011 по дело №1282/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * съдебно признание на факт
ГКРешение №651/12.11.2010 по дело №522/2009Неустойка * договор за замяна * договор за строителство * делба * съсобственост
ГКРешение №26/26.02.2015 по дело №5318/2014Делба * необходимо другарство * съсобственост
ГКРешение №73/12.05.2016 по дело №5244/2015Делба * отмяна на нотариален акт * относителна недействителност * нередовност на исковата молба * указания на съда * Делба на наследство
ГКРешение №127/15.10.2015 по дело №6219/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост
ГКРешение №99/06.04.2012 по дело №1036/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №375/05.07.2010 по дело №1480/2009Делба * съсобственост * общинска собственост * държавна собственост * придобивна давност * спиране на давност * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №445/11.10.2011 по дело №381/2011допустимост на иск * Делба * идентичност по страни, предмет и основание * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №207/21.01.2016 по дело №1381/2015Делба * саморъчно завещание * съсобственост * унищожаване на завещателно разпореждане * частен документ * действие спрямо трети лица
ГКРешение №173/27.07.2010 по дело №5166/2008Делба * установяване право на собственост * придобивна давност * владение * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №87/07.07.2011 по дело №825/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * етажна собственост
Решение №843/04.01.2011 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * идентичност на имоти * благоустройствени мероприятия * общи части * етажна собственост * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №223/16.03.2010 по дело №522/2009Делба * движими вещи * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * писмени доказателства * свидетелски показания * прехвърляне на членствени права в ЖСК * принос * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКОпределение №165/09.04.2013 по дело №1250/2013поправка на очевидна фактическа грешка * съдебна спогодба * делба
ГКРешение №54/20.06.2016 по дело №4977/2015Делба * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №18/27.02.2013 по дело №572/2012Делба * смесена съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №28/13.02.2014 по дело №5515/2013Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №425/06.12.2010 по дело №322/2010Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКОпределение №128/11.05.2016 по дело №1589/2016Частна касационна жалба * теглене на жребий * прекратяване на производството по делото * Делба
ГКРешение №397/24.10.2011 по дело №1499/2010Делба * окончателен разделителен протокол * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №351/06.07.2010 по дело №518/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * изпълнително производство * изпълнителен лист * отговорност за задължения за задоволяване нуждите на семейството * публична продан
ГКРешение №90/08.10.2015 по дело №5608/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * необходимо другарство
ГКРешение №222/20.06.2012 по дело №44/2012Делба * реституция * съсобственост * косвен съдебен контрол * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №108/14.05.2016 по дело №5913/2015Делба * Делба на наследство * отказ от наследство * служебно начало * възражение за нищожност * преклузия
ГКРешение №25/26.02.2015 по дело №5232/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти
ГКРешение №150/21.03.2011 по дело №1666/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №811/16.03.2010 по дело №3606/2008Делба * косвено представителство * съсобственост * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №668/15.11.2010 по дело №1790/2009нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав * Делба
ГКОпределение №51/07.02.2012 по дело №591/2011вписване в имотен регистър * Делба * вписване на съдебно решение * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №146/19.07.2013 по дело №1725/2013Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения
ГКРешение №158/22.03.2010 по дело №668/2009Делба * публична продан * съсобственост
ГКРешение №413/25.07.2012 по дело №1076/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №320/06.07.2010 по дело №1314/2009Делба * съсобственост * задължително другарство * конституиране на страни
ГКРешение №296/09.01.2014 по дело №4456/2013Делба * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКРешение №356/13.12.2011 по дело №732/2011Делба * тъкуване на решението * поправка на очевидна фактическа грешка
ГКРешение №836/06.01.2011 по дело №1604/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №278/11.08.2010 по дело №4184/2008придобивна давност * съсобственост * Делба
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКРешение №4/18.02.2016 по дело №3322/2015Делба * правна квалификация * добиви от вещ * обезщетение за ползване * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №302/24.06.2011 по дело №1168/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * доказателствена тежест
ГКРешение №129/30.05.2013 по дело №475/2012Иск за оспорване на вземането * право на ползване * съсобственост * трето лице * нови факти и обстоятелства * делба
ГКРешение №24/09.02.2011 по дело №1711/2009Делба * пристрояване * съпружеска имуществена общност * принос * временни постройки * определяне на квоти * придобиване по време на брака
ГКРешение №144/11.07.2014 по дело №7209/2013Делба * наследяване * разпределяне на имотите при делба * смесена съсобственост
ГКОпределение №298/22.04.2014 по дело №2291/2014Частна касационна жалба * Делба * оттегляне на иск * задължително другарство
ГКРешение №206/25.07.2012 по дело №238/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * трето лице * наследяване по закон * наследствено правоприемство * вписване в имотен регистър
ГКРешение №136/22.02.2016 по дело №1872/2015Делба * сила на пресъдено нещо * евентуален иск * преклузия * нищожност на съдебна спогодба
ГКРешение №544/06.01.2011 по дело №1053/2010Делба * съсобственост * свидетелски показания * писмени доказателства * симулация * конституиране на страни * задължително другарство * съпружеска имуществена общност * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №337/10.10.2011 по дело №666/2010Делба * сила на пресъдено нещо * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №18/31.05.2012 по дело №151/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * косвен съдебен контрол * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №53/19.02.2014 по дело №4041/2013Делба * преклузивен срок * възражение за изтекла давност
ГКОпределение №586/17.12.2012 по дело №465/2012изпълнителен лист * публична продан * делба
ГКРешение №453/29.04.2013 по дело №1248/2011делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №166/04.07.2011 по дело №1390/2010Делба * съсобственост * публична продан * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №99/22.06.2015 по дело №6817/2014Делба * мотиви на въззивно решение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №13/19.02.2013 по дело №671/2012делба * съсобственост * приращение * редовност на исковата молба
ГКРешение №20/04.04.2016 по дело №3535/2015Делба * съпружеска имуществена общност * право на ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * определяне на квоти
ГКРешение №604/06.01.2011 по дело №1229/2009писмени доказателства * Делба * съсобственост * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * преклузия * отговор на искова молба
ГКОпределение №622/30.09.2015 по дело №4211/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * Делба * конституиране на страни
ГКРешение №164/17.09.2012 по дело №1258/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * лични средства
ГКРешение №130/15.07.2013 по дело №24/2012Делба * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * съсобственост * покана * прехвърляне на част от делбения имот * договор за цесия
ГКОпределение №891/28.11.2014 по дело №6523/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Делба * цена на иска * държавна такса
ГКРешение №178/09.07.2012 по дело №972/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №385/18.04.2012 по дело №1538/2010Делба * определяне на квоти * земеделски земи * погасителна давност * начало на давностен срок * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * доклад по делото * доказателствена тежест * недопустимост на иск * преклузия
ГКРешение №205/19.07.2012 по дело №215/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод по взаимно съгласие * сила на пресъдено нещо * трансформация * лични средства * принос * нищожност на договор за продажба * ведомствено жилище * придобиване по време на брака * частична трансформация
ГКРешение №120/20.05.2013 по дело №882/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * приращение * индивидуализация на недвижим имот * принос * придобиване по време на брака * застрояване
ГКРешение №124/30.10.2015 по дело №191/2015Делба * нищожност на решение
ГКРешение №602/12.10.2010 по дело №980/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * делба * съсобственост * нищожност на договор * договор за групов строеж
ГКОпределение №195/17.04.2009 по дело №206/2009правен интерес * нищожност на съдебна спогодба * делба * установителен иск
ГКРешение №147/01.04.2010 по дело №2427/2008земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Делба
ГКРешение №695/19.01.2010 по дело №478/2009Делба * дарение на чужда вещ * нищожност на дарение * упълномощаване * добросъвестно владение * придобивна давност * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №88/30.06.2011 по дело №407/2010Делба * съсобственост * самостоятелен обект * определяне на квоти * отмяна на нотариален акт * придобиване по време на брака * принос * инцидентен установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ
ГКРешение №128/28.05.2013 по дело №31/2013делба * нищожност на договор за продажба * съсобственост * определяне на квоти * спиране на давност * придобивна давност * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №296/29.06.2011 по дело №990/2010Делба * съсобственост * етажна собственост * самостоятелен обект * общи части * преустройство * промяна на предназначение на общи части * липса на съгласие
ГКРешение №207/30.10.2013 по дело №2961/2013Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * съсобственост * определяне на квоти * подобрения
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКОпределение №71/10.03.2014 по дело №7287/2013делба * преюдициални въпроси в производството за делба * преклузия * спиране на производството по делото * установителен иск * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №266/08.10.2015 по дело №3726/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Делба
ГКРешение №48/13.03.2013 по дело №654/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност
ГКОпределение №281/21.07.2014 по дело №3278/2014Частна касационна жалба * държавна такса * делба
ГКРешение №280/21.06.2011 по дело №901/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване
ГКРешение №112/02.07.2013 по дело №1011/2013Делба * претенции по сметки * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * упълномощаване * покана
ГКОпределение №410/20.07.2012 по дело №369/2012Делба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност
ГКРешение №227/07.11.2012 по дело №142/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на делба * задължително другарство
ГКРешение №68/19.03.2010 по дело №40/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * трансформация * принос
ГКРешение №296/29.11.2011 по дело №442/2011Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * окончателен разделителен протокол * теглене на жребий
ГКРешение №229/07.04.2010 по дело №14/2009Делба * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг * лично имущество * възлагане на неподеляем имот * публична продан * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №467/12.12.2011 по дело №1588/2010Делба * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * увеличаване на наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №158/15.10.2015 по дело №1545/2015Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти
ГКРешение №229/05.12.2013 по дело №3663/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * възстановяване на запазена част * разполагаема част * дарение
ГКРешение №384/24.06.2010 по дело №750/2009Делба * публична продан * увеличаване на наследство * възлагане на неподеляем имот * съсобственост * наследяване * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №332/27.12.2012 по дело №1175/2011Делба * недопустимост на решение * нищожност на делба * делба * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №112/05.06.2015 по дело №414/2015Делба * обратно действие * отмяна на отчуждаване * определяне на квоти
ГКРешение №159/26.09.2013 по дело №1218/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №508/12.01.2011 по дело №1150/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * трансформация * симулация * определяне на квоти * лично имущество
ГКРешение №241/17.10.2012 по дело №850/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №128/20.06.2013 по дело №928/2012Делба * съсобственост * недопустимост на решение * теглене на жребий * разделителен протокол
ГКРешение №97/03.05.2016 по дело №125/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * Обезсилване на решение * грешка в кадастрална карта * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №29/21.02.2014 по дело №5613/2013Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКОпределение №328/03.10.2014 по дело №4300/2014Частна касационна жалба * Делба * предварителен договор
ГКРешение №20/06.02.2015 по дело №4692/2014Делба * съсобственост * публична продан * одобрен инвестиционен проект * самостоятелен обект * преустройство
ГКРешение №4/15.02.2012 по дело №770/2011Делба * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване * необходимо другарство * продажба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №32/21.01.2010 по дело №468/2009допустимост на иск * делба * писмени доказателства
ГКРешение №26/07.02.2014 по дело №4247/2013Делба * съсобственост * недопустим съдебен акт * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №260/03.11.2014 по дело №2943/2014Делба * съсобственост * възражение * подобрения * подобрения в съсобствен имот
ГКРешение №217/12.03.2010 по дело №237/2009права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * Делба * обезщетение за ползване
ГКРешение №76/08.06.2015 по дело №6647/2014Делба * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * сила на пресъдено нещо * възстановяване на запазена част
ГКРешение №212/27.11.2013 по дело №2209/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * държавна собственост * надстрояване * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №462/14.09.2010 по дело №823/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * определяне на квоти * реституция * саморъчно завещание * наследяване по закон * новооткрито наследство * приложим закон
ГКРешение №28/26.05.2016 по дело №3863/2015Делба * възлагане на неподеляем имот * гараж
ГКРешение №236/18.11.2013 по дело №2810/2013Делба * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
ГКРешение №69/20.03.2014 по дело №6690/2013Делба * съсобственост * липса на мотиви
Определение №512/19.11.2010 по дело №подобрения * претенции по сметки * делба * държавна такса
ГКРешение №306/2011/26.03.2012 по дело №87/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * добросъвестно владение * самостоятелен обект * право на строеж * съпружеска имуществена общност
Решение №848/26.11.2010 по дело №Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * лични средства * трансформация * принос
ГКРешение №52/02.02.2011 по дело №1896/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * новооткрито наследство * придобивна давност * общи части * самостоятелен обект * етажна собственост
ГКРешение №6/08.03.2013 по дело №655/2012Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * незаконен строеж
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ГКРешение №282/28.10.2011 по дело №235/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №748/25.10.2010 по дело №911/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * конститутивно действие * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * зачитане на решението * нередовност на исковата молба
ГКРешение №259/12.02.2014 по дело №524/2012Делба * съсобственост * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №30/07.02.2012 по дело №401/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * самостоятелен обект * архитектурен проект
ГКОпределение №164/17.06.2015 по дело №2367/2015Частна касационна жалба * изпълнителен лист * изпълнително основание * конститутивен иск * Делба
ГКРешение №279/02.12.2011 по дело №369/2011Делба * договор за делба * форма за валидност * нищожност на делба * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ГКРешение №272/20.10.2011 по дело №1271/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * принос * наследяване
ГКРешение №329/19.10.2011 по дело №1517/2010делба
ГКРешение №528/21.03.2011 по дело №158/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * пропуснати ползи
ГКРешение №23/14.02.2013 по дело №564/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * свръх петитум
ГКРешение №559/13.01.2011 по дело №5317/2008Делба * предаване на владение * установяване право на собственост * съсобственост * обезщетение за ползване * определяне на квоти * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №542/18.01.2011 по дело №1469/2009Делба * съсобственост * право на строеж * самостоятелен обект * приращения * тълкуване на договор
ГКРешение №157/16.05.2012 по дело №1160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства * лично имущество * трансформация * преобразуване на лично имущество
ГКОпределение №808/21.12.2015 по дело №5686/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Делба * преждевременно предявен иск
ГКРешение №478/13.07.2010 по дело №4273/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * делба * съсобственост * уравнение на дялове * доказателства
ГКРешение №21/29.03.2016 по дело №3948/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * земеделски земи * публична продан * наследяване по колена
ГКРешение №462/27.12.2012 по дело №125/2012Делба * придобивна давност * намерение за своене
ГКРешение №484/04.02.2013 по дело №740/2011Делба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * делба * наследство * съсобственост * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност
ГКРешение №209/16.10.2013 по дело №2591/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на нотариален акт * официален документ * доказателствена тежест
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ГКРешение №115/07.11.2014 по дело №2203/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * надлежна страна * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №173/05.12.2013 по дело №3403/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение
ГКРешение №125/13.06.2016 по дело №6310/2015Делба * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №480/01.12.2010 по дело №803/2009Делба * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * наследяване * наследствено правоприемство * наследяване по право на заместване
ГКРешение №154/31.08.2012 по дело №746/2010Делба * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * мотиви на въззивно решение * решение при правилно първоинстанционно решение * съсобственост * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №45/28.03.2013 по дело №761/2012Делба * наследяване * определяне на квоти * режим на съпружеска имуществена общност * приложим закон
ГКРешение №147/07.08.2012 по дело №880/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * наследяване по право на заместване * право на строеж
ГКРешение №74/25.03.2013 по дело №744/2012Делба * съсобственост * наследяване * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №987/01.09.2010 по дело №3465/2008Делба * съпружеска имуществена общност * доказателствена тежест * дарение * давностно владение
ГКОпределение №113/01.03.2010 по дело №501/2009сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * делба * ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №1021/04.03.2010 по дело №23/2009Делба * делба на наследство * определяне на квоти * доказателствена тежест * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * придобивна давност
ГКРешение №245/31.10.2011 по дело №1189/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане * самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКОпределение №300/12.06.2009 по дело №324/2009допустимост на иск * иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * Нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * правен интерес * делба
ГКРешение №277/17.08.2011 по дело №1067/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * форма за валидност * постройка * свидетелски показания
ГКРешение №37/06.04.2016 по дело №2802/2015Поправка на очевидна фактическа грешка * Делба * поправка на очевидна фактическа грешка * недопустимост на решение
ГКРешение №60/08.07.2015 по дело №4993/2014Делба * недопустимост на решение * съсобственост * правен интерес
ГКРешение №260/11.06.2012 по дело №136/2012съсобственост * нищожност на договор * правен интерес * делба
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение №74/24.06.2015 по дело №6277/2014Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * ползване на семейно жилище
ГКРешение №123/12.07.2011 по дело №569/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * давностен срок * разполагаема част * завет * приемане на наследство * лични средства
ГКРешение №300/27.06.2011 по дело №1040/2010Делба * съсобственост * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * подобрения
ГКОпределение №424/11.12.2013 по дело №6082/2013делба * указания на съда * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №341/02.07.2010 по дело №177/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * принос
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №5062/2008отклонение от одобрен архитектурен проект * таван * Делба * съсобственост
ГКРешение №279/05.07.2010 по дело №350/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №83/10.04.2012 по дело №739/2011Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * обезщетение за ползване * погасителна давност * доказателствена тежест
ГКРешение №168/11.04.2012 по дело №844/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * преклузия * договор за покупко-продажба
Определение №66/12.02.2010 по дело №делба * разделителен протокол * преклузия
ГКРешение №34/26.02.2015 по дело №6256/2014Делба * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * допълване на решение
ГКРешение №74/21.02.2012 по дело №660/2011Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * погасителна давност * начало на давностен срок * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството
ГКРешение №355/03.10.2012 по дело №35/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на съдебно решение * липса на мотиви
ГКРешение №549/30.12.2010 по дело №217/2010Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * неформална делба * договор за делба
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №112/05.03.2010 по дело №3797/2008Делба * реална част * регулационен план * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №490/15.12.2011 по дело №24/2011Делба * съсобственост * нищожност на делба * придобивна давност
ГКРешение №314/21.12.2012 по дело №394/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия * съпружеска имуществена общност * принос * трансформация * лично имущество
ГКРешение №31/14.03.2014 по дело №4339/2013Делба * съсобственост * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №157/26.06.2014 по дело №162/2014Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт
ГКРешение №269/29.03.2010 по дело №203/2009Делба * контрол за законосъобразност на одобрен инвестиционен проект * одобрен инвестиционен проект * гараж * съсобственост
ГКРешение №309/18.11.2011 по дело №215/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * общи части * наследяване
ГКРешение №134/17.02.2010 по дело №120/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * съсобственост
ГКОпределение №646/11.09.2014 по дело №2695/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Делба * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание
ГКРешение №194/14.10.2015 по дело №2767/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * владение * право на строеж * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №47/12.02.2010 по дело №818/2009Делба * наследяване * претенции по сметки * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №45/27.04.2016 по дело №4628/2015Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №495/04.07.2012 по дело №423/2012спиране на производството по делото * делба * преюдициално значение * нищожност на договор
ГКРешение №276/27.07.2012 по дело №190/2012делба
ГКРешение №40/13.02.2015 по дело №6110/2014Делба * подобрения * съсобственост * наследяване * недобросъвестно владение
ГКРешение №58/26.04.2016 по дело №5180/2015Делба * определяне на квоти * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №628/05.10.2010 по дело №1684/2009Делба * съсобственост * преклузия * правомощия на въззивната инстанция * узаконяване на строеж * право на строеж * нови факти и доказателства * доклад по делото * представителна власт
ГКРешение №33/22.02.2012 по дело №507/2011Делба * определяне на по- голям дял на съпруга * съпружеска имуществена общност * движими вещи * придобиване по време на брака
ГКРешение №146/23.02.2010 по дело №196/2009Делба * определяне на квоти * наследствен дял
ГКРешение №415/17.11.2010 по дело №1318/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №348/07.12.2010 по дело №3853/2008Делба * съсобственост * наследяване * възстановяване на запазена част * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателства
ГКРешение №224/2013/10.01.2014 по дело №2952/2013Делба * съсобственост * преустройство * претенции по сметки
ГКРешение №178/09.07.2014 по дело №7749/2013Делба * съсобственост * придобивна давност * владение * присъединяване
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
ГКРешение №8/20.02.2013 по дело №470/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * конституиране на страни * доказателства * наследствено правоприемство * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №5/17.02.2010 по дело №95/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №368/19.12.2011 по дело №1236/2010Делба * предели на влязлото в сила решение * съпружеска имуществена общност * изключителен собственик * съсобственост * преобразуване на лично имущество * определяне на квоти
ГКРешение №286/29.06.2010 по дело №4676/2008Делба * лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака
ГКРешение №124/19.06.2015 по дело №620/2015Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване на запазена част
ГКРешение №367/24.10.2011 по дело №1230/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * делба * съдебна спогодба * допустимост на иск * план за новообразувани имоти
ГКРешение №520/01.02.2011 по дело №955/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * делба * спиране на давност * съсобственост * добросъвестно владение
Решение №707/25.10.2010 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * принадлежност * присъединяване * пристрояване * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКРешение №918/21.12.2009 по дело №3993/2008отмяна-нови обстоятелства * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * Делба
ГКРешение №201/19.10.2015 по дело №2585/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * реална част * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * общи части * право на ползване
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКОпределение №705/29.10.2012 по дело №611/2012допустимост на иск * Делба * главно встъпване * договор за продажба на наследство * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №169/13.04.2009 по дело №36/2009вписване на искова молба * делба * земеделски земи * съсобственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №264/08.04.2010 по дело №4395/2008Делба * обратно действие * алеаторен договор * разваляне на договор * завет * поредност на откриване на наследство * придобивна давност * съсобственост * доказателства * делба на наследство
ГКРешение №435/29.10.2010 по дело №464/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * принос
ГКРешение №26/28.01.2010 по дело №3124/2008Делба * определяне на квоти * вещно-правен ефект на заповед за обезщетяване по ЗТСУ * съсобственост * отчуждаване * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №119/22.03.2012 по дело №485/2011 * Делба
ГКРешение №266/17.10.2014 по дело №3333/2014Делба * съсобственост * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №5/25.01.2010 по дело №2728/2008Делба * определяне на квоти * придобивна давност * съсобственост * наследство * прекъсване на давност
ГКОпределение №183/09.05.2012 по дело №112/2012Делба * индивидуализация на недвижим имот * изменение на регулационен план
ГКРешение №165/08.07.2014 по дело №568/2014Делба * съсобственост * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * дарение * пълна трансформация
ГКРешение №35/24.02.2015 по дело №5675/2014Поправка на очевидна фактическа грешка * очевидна фактическа грешка * Делба
ГКРешение №281/05.07.2010 по дело №539/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало
ГКРешение №137/24.04.2012 по дело №421/2011Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * лично имущество * договор за гледане и издръжка * принос * лични средства * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №39/21.01.2014 по дело №7782/2013делба * прекратяване на производството по делото * допустимост на иск * съсобственост * трето лице * делба на наследство
ГКРешение №150/10.06.2013 по дело №2056/2013Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * прекратяване на съпружеска имуществена общност * принос * лични средства * придобиване по време на брака * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №755/11.07.2011 по дело №27/2010Делба * съсобственост * споразумение при развод по взаимно съгласие * придобиване по време на брака * принос * определяне на квоти * съдебна спогодба
ГКРешение №911/11.01.2011 по дело №1625/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * определяне на квоти * наследяване * възстановяване на запазена част * сила на пресъдено нещо * преклузия * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * нови факти и доказателства * самостоятелен обект
ГКРешение №37/18.02.2013 по дело №463/2012делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №3/06.02.2012 по дело №189/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * отговор на искова молба * придобивна давност * нововъзникнали обстоятелства * нови факти и доказателства * преклузия * възражение за изтекла давност
ГКРешение №110/25.05.2016 по дело №432/2016Делба * публична продан * възлагане на неподеляем имот * командировка
ГКРешение №713/08.10.2009 по дело №286/2008отмяна-нарушено право на участие * Делба
ГКРешение №90/18.04.2013 по дело №571/2012делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * пълна трансформация * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №31/15.02.2011 по дело №1273/2009Делба * съсобственост * добросъвестно владение * придобивна давност
ГКРешение №232/04.11.2011 по дело №1354/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * таван * самостоятелен обект
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция
ГКРешение №308/30.10.2012 по дело №271/2012Делба * съсобственост * претенции по сметки * незаконен строеж * узаконяване на строеж * водене на чужда работа без пълномощие * подобрения * необходимо другарство
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №27/01.03.2012 по дело №365/2011Делба * съсобственост * реална част * самостоятелен обект * регулационен план * забрана за придобиване по давност * определяне на квоти * придобивна давност * необходимо другарство
ГКРешение №364/29.04.2010 по дело №909/2009Делба * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * писмени доказателства * фактическа раздяла * съсобственост
ГКРешение №14/03.08.2012 по дело №217/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба * правомощия на въззивната инстанция * наследство * уравнение на дялове * съсобственост
ГКРешение №234/18.08.2010 по дело №3941/2008Делба * публична продан * съсобственост * приращения
ГКРешение №103/14.03.2011 по дело №1804/2009Делба * съсобственост * право на ползване * обезщетение за ползване * откриване на наследство * уравнение на дялове * възлагане на неподеляем имот * наследяване
ГКРешение №972/06.01.2010 по дело №4266/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за дарение * договор за гледане и издръжка * вписване в общия нотариален регистър
ГКРешение №177/11.08.2014 по дело №1630/2014Делба * съсобственост * прекъсване на давност * придобивна давност
ГКРешение №472/26.05.2010 по дело №278/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * договор за заем * възстановяване правото на собственост * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №289/2011/18.01.2012 по дело №1475/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * лично имущество * съпружеска имуществена общност * принос * получаване на дял от личното имущество
ГКОпределение №591/26.09.2013 по дело №5230/2013Частна касационна жалба * делба * недопустим съдебен акт * недопустимост на обезпечението * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №679/04.11.2010 по дело №692/2009Делба * делба * обезщетение за ползване * съсобственост * договор за цесия
ГКРешение №261/23.10.2013 по дело №3777/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни
ГКРешение №429/08.01.2013 по дело №697/2011Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКРешение №91/25.03.2010 по дело №778/2009Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №21/17.01.2011 по дело №485/2010делба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * преклузия
ГКРешение №300/17.12.2012 по дело №127/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * право на изкупуване * делба * съсобственост * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №132/18.12.2015 по дело №2560/2015Делба * трансформация * лични средства * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №91/11.07.2013 по дело №776/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * принос
ГКРешение №308/06.12.2012 по дело №676/2012Делба * съсобственост * съдебни разноски
ГКРешение №293/12.12.2011 по дело №265/2011Делба * съсобственост * общи части * етажна собственост
ГКРешение №285/17.08.2010 по дело №3818/2008Делба * уравнение на дялове * строително-монтажни работи * преустройство * съсобственост * етажна собственост
ГКРешение №100/02.03.2011 по дело №1820/2009Делба * съсобственост * наследяване по закон * правомощия на въззивната инстанция * експертиза * доказателства * съдебни разноски * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №297/22.12.2014 по дело №4004/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * присъединяване * движими вещи
ГКРешение №634/04.10.2010 по дело №1378/2009Делба * съсобственост * публична продан * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена * уравнение на дялове
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №295/20.06.2011 по дело №595/2010Делба * съсобственост * възлагане на неподеляем имот * съпружеска имуществена общност * теглене на жребий * уравнение на дялове
ГКРешение №80/07.07.2014 по дело №6441/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * делба * главно встъпване
ГКРешение №324/19.01.2012 по дело №1488/2010Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №259/21.10.2011 по дело №96/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * трансформация * лични средства * право на строеж * съпружеска имуществена общност * суперфиция * принос
ГКРешение №627/13.01.2010 по дело №17/2009Делба * съсобственост * подобрения * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване * необходими разноски
ГКРешение №378/15.10.2012 по дело №424/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №39/14.02.2011 по дело №1358/2009Делба * съсобственост * ЖСК * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №137/02.06.2016 по дело №349/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * негаторен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №195/21.12.2013 по дело №2590/2013Делба * наследяване * нови факти и доказателства * универсално завещание * нищожност
ГКРешение №37/05.03.2015 по дело №4786/2014Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти
ГКОпределение №362/04.06.2013 по дело №2119/2013делба * претенции по сметки
ГКРешение №16/21.02.2014 по дело №4682/2013Делба * съсобственост * публична продан * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * недопустимост на решение
ГКРешение №82/11.02.2010 по дело №4136/2008Делба * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * трансформация * принос * съсобственост
ГКРешение №242/04.11.2014 по дело №3345/2014Делба * съсобственост * публична продан * наследяване * съпружеска имуществена общност * възлагане на неподеляем имот
ГКОпределение №256/04.04.2014 по дело №118/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * Делба * държавна такса * цена на иска
ГКРешение №4/11.09.2013 по дело №454/2012Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * доказателствена сила на частен документ
ГКОпределение №27/21.01.2012 по дело №603/2011международна компетентност на български съд * Делба
ГКРешение №84/26.04.2016 по дело №4903/2015Делба * преобразуване на лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКОпределение №463/05.11.2009 по дело №341/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * преобразуване на лично имущество * разглеждане на делото в разумен срок * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКРешение №897/04.01.2011 по дело №1628/2009Делба * съсобственост * подобрения * правоприемство * съпружеска имуществена общност * претенции по сметки * договор за гледане и издръжка * приемство в процеса
ГКРешение №105/29.06.2011 по дело №545/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * определяне на квоти * изключителен собственик * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * обезщетение за ползване
ГКРешение №206/21.10.2014 по дело №2460/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * наследствено правоприемство * делба * уравнение на дялове
ГКРешение №106/2014/08.01.2015 по дело №2654/2014Делба * саморъчно завещание * погасителна давност * възстановяване на запазена част
ГКРешение №191/29.10.2014 по дело №2299/2014Делба * правомощия на въззивната инстанция * недопустим съдебен акт * правна квалификация * уравнение на дялове
ГКРешение №95/06.07.2015 по дело №625/2015Делба * съсобственост * договор за продажба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №46/01.03.2011 по дело №1275/2010Делба * съсобственост * доказателства * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * определяне на квоти
ГКРешение №317/21.07.2010 по дело №4475/2008Установителен иск * договор за групов строеж * делба * установяване право на собственост
ГКРешение №307/25.05.2010 по дело №4129/2008Делба * делба * подобрения * съсобственост * необходими разноски * определяне на квоти
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №196/10.10.2014 по дело №2362/2014Делба * нередовност на исковата молба * съсобственост * регулационен план
ГКРешение №192/2013/26.09.2014 по дело №409/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * застрояване * етажна собственост
ГКРешение №73/06.07.2015 по дело №760/2015Нищожност на делба * правен интерес * нищожност * Делба * Установителен иск
ГКРешение №38/01.02.2012 по дело №343/2011Делба * уравнение на дялове * очевидна фактическа грешка
ГКОпределение №49/09.03.2016 по дело №897/2016Отмяна по молба на трето лице * Делба * правен интерес * нищожност на делба
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №412/29.06.2010 по дело №594/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * предварителен договор * идентичност на имоти
ГКРешение №362/24.06.2010 по дело №354/2009Делба * делба на наследство * публична продан * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове
ГКРешение №171/26.05.2010 по дело №4171/2008Делба * делба * земеделски земи * публична продан * съсобственост * наследяване * теглене на жребий * конституиране на страни
ГКРешение №39/13.02.2015 по дело №4890/2014Делба * съсобственост * публична продан * претенции по сметки * доказателства * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №303/31.03.2010 по дело №587/2009Делба * съдебна спогодба * нищожност на съдебна спогодба * съсобственост
ГКРешение №356/25.10.2011 по дело №1508/2010Делба * възлагане на неподеляем имот * претенции по сметки * подобрения в съсобствен имот * права на наследниците спомогнали за увеличаване на наследството * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №172/12.10.2015 по дело №1167/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * придобивна давност * приращения * присъединяване
ГКРешение №200/30.09.2013 по дело №2542/2013Делба * наследяване * относителна недействителност
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКОпределение №342/08.06.2015 по дело №1342/2015Частна касационна жалба * конституиране на страни * Делба * наследяване по закон * завет
ГКОпределение №381/17.09.2009 по дело №352/2009делба * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * обезпечение на предявен иск
ГКРешение №311/18.12.2012 по дело №268/2012Делба * публична продан * изменение на регулационен план
ГКРешение №148/07.04.2010 по дело №437/2009съсобственост * публична продан * възлагане на неподеляем имот * Делба * уравнение на дялове
ГКРешение №234/15.04.2010 по дело №544/2009Делба * определяне на квоти * доказателства и доказателствени средства * косвен съдебен контрол * решение при признание на иска * съсобственост * прогласяване на недействителност
ГКРешение №276/20.11.2014 по дело №3036/2014Делба * владение * придобивна давност * съсобственост
ГКРешение №276/27.06.2012 по дело №190/2012Делба * недопустимост на решение
ГКРешение №399/22.10.2010 по дело №715/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * право на строеж * приращения
ГКРешение №154/29.06.2016 по дело №549/2016Делба * саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №307/17.10.2012 по дело №295/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на договор за дарение * разпореждане със семейното жилище * правен интерес * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * приемане на наследство по опис
ГКРешение №46/25.03.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * наследяване * отказ от наследство * Недействителност на отказа на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * реституция
ГКРешение №140/10.11.2014 по дело №3254/2014Делба * Делба на наследство * публична продан * определяне на квоти
ГКРешение №32/10.03.2016 по дело №4741/2015Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * отрицателен установителен иск * съсобственост
ГКОпределение №124/06.06.2016 по дело №1990/2016Частна касационна жалба * Делба * отмяна на решение * обратен изпълнителен лист * държавна такса
ГКРешение №615/24.06.2009 по дело №1963/2008отмяна-нови обстоятелства * Делба
ГКРешение №21/28.03.2012 по дело №1521/2010Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части
ГКРешение №164/01.06.2010 по дело №538/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правоприемство * наследяване * наследяване по закон * наследяване по право на заместване
ГКРешение №189/07.10.2013 по дело №744/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * инцидентен установителен иск * делба * недопустим съдебен акт
ГКРешение №380/31.05.2012 по дело №580/2010саморъчно завещание * тълкуване на едностранна сделка * делба
ГКРешение №262/21.06.2010 по дело №722/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * уравнение на дялове * съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба * Управление и разпореждане с общо имущество
ГКРешение №87/07.05.2015 по дело №6486/2014Делба * съсобственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * спогодба * разпределяне на ползването
ГКОпределение №524/19.11.2008 по дело №1714/2008вписване на искова молба * делба *
ГКРешение №683/06.01.2011 по дело №1367/2009Делба * съсобственост * уравнение на дялове * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №279/15.07.2010 по дело №529/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * съпружеска имуществена общност * принос
ГКРешение №7/27.01.2016 по дело №4711/2015Делба * Делба на наследство * теглене на жребий * публична продан * разделителен протокол
ГКРешение №444/12.09.2013 по дело №1183/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * промени в имота, предмет на делбата * преклузивен срок
ГКРешение №194/30.06.2011 по дело №46/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти
ГКРешение №117/07.05.2012 по дело №1098/2011Делба * съсобственост * нищожност-липса на съгласие * забрана за посочване на нови факти и доказателства * служебно начало * доклад по делото * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №284/02.08.2013 по дело №1248/2010Делба * съсобственост * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №319/12.03.2014 по дело №5343/2013Делба * отчуждаване * съсобственост * реституция * предпоставки
ГКРешение №210/04.11.2013 по дело №2196/2013Делба * съсобственост * съдебна спогодба * официален документ
ГКОпределение №225/06.06.2012 по дело №197/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * Делба * съдебни разноски * държавна такса * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №234/26.05.2009 по дело №141/2009идентичност на имена * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * спиране на производството по делото * делба
ГКРешение №247/04.01.2016 по дело №3398/2015Делба * съпружеска имуществена общност * придобивна давност
ГКРешение №459/29.01.2013 по дело №157/2012Делба * претенции по сметки * съсобственост * погасителна давност * изискуемост на вземането * неправилна правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКОпределение №539/13.09.2013 по дело №5061/2013Частна касационна жалба * делба * право на ползване * недопустимост на иск
ГКРешение №249/10.02.2014 по дело №3511/2013Делба * наследяване * възлагане на неподеляем имот
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №60/15.04.2015 по дело №4948/2014Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * самостоятелен обект * определяне на квоти
ГКРешение №3/20.01.2010 по дело №2749/2008Делба * определяне на квоти * продажба на лек автомобил * съпружеска имуществена общност * съсобственост * доказателства * придобиване по време на брака
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ГКОпределение №491/15.07.2015 по дело №1535/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Делба
ГКРешение №195/2013/30.06.2014 по дело №1279/2013Делба * съсобственост * реална част * минимален размер на имот * самостоятелен обект * наследяване * придобивна давност
ГКРешение №298/28.12.2012 по дело №512/2011Делба * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда * придобивна давност
ГКРешение №38/15.02.2013 по дело №632/2012Делба * допустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * съсобственост
ГКРешение №226/22.12.2014 по дело №3253/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * разделителен протокол
ГКРешение №2/04.03.2015 по дело №5083/2014Делба * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №1/20.03.2014 по дело №4798/2013Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * придобивна давност
ГКРешение №131/27.05.2016 по дело №600/2016Делба * общи части * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКРешение №41/01.02.2010 по дело №4548/2008Делба * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * трансформация * принос
ГКРешение №745/09.11.2010 по дело №891/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * лични средства * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * преобразуване на лично имущество * доказателства * трансформация на правото на строеж в право на собственост
ГКРешение №225/10.03.2016 по дело №1958/2015Делба * преобразуване на лично имущество * съсобственост * право на строеж * частична трансформация * свидетелски показания * лични средства
ГКРешение №380/15.10.2010 по дело №104/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №158/03.07.2013 по дело №1455/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * преклузия * отговор на искова молба * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №194/24.09.2014 по дело №2734/2014делба * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * погасителна давност
ГКРешение №451/11.04.2013 по дело №710/2011Установителен иск * установяване право на собственост * делба * съсобственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №257/09.07.2012 по дело №890/2011Делба * възстановяване правото на собственост * реституция * наследствено правоприемство
ГКРешение №280/19.07.2010 по дело №598/2009Делба * съсобственост * държавна собственост * определяне на квоти * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №51/15.02.2010 по дело №613/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за гледане и издръжка * придобивна давност * разрешение за строеж
ГКРешение №48/28.03.2014 по дело №14/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * недопустимост на решение * приемство в процеса * конституиране на страни
ГКРешение №316/27.05.2009 по дело №72/2009Делба * договор за покупко-продажба * установяване право на собственост * недействителност на сделка
ГКРешение №594/28.06.2010 по дело №1289/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * съсобственост * наследяване * оспорване на произход * поправка на грешка в акт за гражданско състояние
ГКРешение №65/18.05.2015 по дело №7088/2014Делба * подобрения * съсобственост * фактическо съжителство * лични средства * доказателствена тежест
ГКРешение №694/05.01.2011 по дело №1697/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * уравнение на дялове * самостоятелен обект * материалноправна легитимация на ищеца * материалноправна легитимация на ответник *
ГКРешение №452/25.03.2016 по дело №4406/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * право на собственост * Делба * давностно владение
ГКРешение №59/08.06.2010 по дело №36/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * движими вещи * преработване * договор за дарение * нищожност на делба * форма за валидност
ГКРешение №204/28.10.2015 по дело №2584/2015Делба * възстановяване на запазена част * съсобственост * доказателства * приложим закон
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ГКРешение №79/26.03.2014 по дело №5113/2013Делба * съсобственост * недопустим съдебен акт
ГКРешение №43/05.04.2013 по дело №802/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * принос
ГКРешение №95/28.06.2016 по дело №703/2016Делба * пълно осиновяване * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №64/22.07.2014 по дело №6757/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * движими вещи * доказателствена тежест * принцип на служебното начало * принцип на установяване на истината
ГКРешение №233/12.05.2010 по дело №1065/2009Делба * съсобственост * публична продан * разделителен протокол * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №195/28.06.2011 по дело №86/2011Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №49/18.02.2013 по дело №549/2012Делба * съсобственост * сила на пресъдено нещо * определяне на квоти * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект * недопустимост на решение
ГКРешение №103/30.06.2015 по дело №7301/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * наследяване * владение
ГКРешение №165/31.05.2012 по дело №900/2011Делба * съсобственост * наследяване * възлагане на неподеляем имот * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * самостоятелен обект * публична продан * обезщетение за ползване
ГКРешение №71/26.03.2010 по дело №796/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №540/24.02.2011 по дело №1278/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследяване
ГКРешение №327/03.05.2010 по дело №538/2009Делба * установяване право на собственост * право на изкупуване * суброгация * плащане на цена * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №148/11.05.2010 по дело №3243/2008увеличаване на наследство * делба * Делба
ГКРешение №294/31.03.2010 по дело №899/2009Делба * публична продан * гараж * съсобственост
ГКРешение №102/16.02.2010 по дело №104/2009нередовност на исковата молба * доклад по делото * Делба
ГКРешение №675/22.12.2009 по дело №359/2009съсобственост * определяне на квоти * оспорване на произход * наследяване * наследствено правоприемство * Делба
ГКРешение №279/06.07.2012 по дело №275/2012Отмяна по молба на трето лице * делба * отмяна по молба на трето лице * задължително другарство * гори * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №429/26.10.2010 по дело №233/2010Делба * съсобственост * форма за валидност * определяне на квоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №475/26.10.2010 по дело №881/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * частична трансформация
ГКРешение №230/16.11.2015 по дело №2710/2015Делба * съсобственост * претенции по сметки * подобрения * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ГКРешение №2/13.02.2013 по дело №1187/2011делба * възлагане на неподеляем имот * съдебно-техническа експертиза * съсобственост
ГКРешение №16/23.02.2010 по дело №3856/2008Делба * придобиване по време на брака * договор за покупко-продажба * съсобственост * писмени доказателства * задължително другарство
ГКОпределение №839/12.12.2012 по дело №776/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * делба * указания на съда
ГКРешение №114/20.06.2016 по дело №760/2016Делба * владение * държане * съсобственост * придобивна давнност * строително-монтажни работи
ГКРешение №210/03.10.2014 по дело №1900/2014Делба на наследство * делба * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * установяване право на собственост
ГКРешение №220/24.10.2014 по дело №505/2014Делба * съсобственост * упълномощаване
ГКРешение №123/15.06.2010 по дело №431/2009Делба * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * наследяване по закон
ГКРешение №61/04.07.2013 по дело №703/2012Делба * съсобственост * нищожност на делба * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №31/30.01.2012 по дело №578/2011Делба * определяне на квоти * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * наследяване по закон
ГКРешение №288/13.07.2011 по дело №1055/2010Делба * самостоятелен обект * определяне на квоти * отчуждаване * реална част * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена сила на нотариален акт * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №222/24.06.2011 по дело №982/2010Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * пълна трансформация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №546/16.09.2009 по дело №445/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правна квалификация * делба * преюдициално значение
ГКРешение №116/11.05.2012 по дело №1032/2011Делба * съсобственост * наследяване * наследяване по колена * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * публична продан
ГКРешение №163/17.09.2012 по дело №1170/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * самостоятелен обект * общи части * етажна собственост
ГКРешение №43/17.04.2015 по дело №6347/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция * приложим закон
ГКРешение №167/24.06.2013 по дело №1889/2013Делба * съсобственост * преюдициални въпроси в производството за делба * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове
ГКРешение №41/22.03.2013 по дело №515/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон * нищожност на завещателно разпореждане * нотариално завещание
ГКОпределение №201/02.04.2015 по дело №1016/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ГКРешение №201/02.07.2012 по дело №1078/2011Делба * възстановяване правото на собственост * Спор за възстановяване на земеделски имоти, включени в строителните граници * Недействителност на отказа на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти
ГКРешение №9/27.01.2015 по дело №5520/2014Делба * съсобственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * определяне на квоти
ГКРешение №34/22.02.2016 по дело №4657/2015Делба * определяне на квоти * свидетелски показания
ГКРешение №815/2010 г./15.02.2011 по дело №1713/2009Нищожност * делба * доказателства * уравнение на дялове * нищожност на договор за дарение * установителен иск * представителство
ГКРешение №81/15.03.2011 по дело №172/2010Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * лично имущество * трансформация * определяне на квоти * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №186/09.08.2013 по дело №1303/2013Делба * съсобственост</