Ключови фрази
Иск за изплащане на трудово възнаграждение

ГКРешение №89/29.03.2013 по дело №558/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * свидетелски показания * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №400/20.01.2015 по дело №1756/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение при командировка * възражение за прихващане * изпълнение на чуждо задължение * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №368/03.12.2014 по дело №5132/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение
ГКРешение №305/29.10.2012 по дело №1440/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * допълнително споразумение * обезщетение за забава
ГКРешение №376/21.11.2011 по дело №329/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения
ГКРешение №53/21.02.2012 по дело №546/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * недопустимост на решение * неизплатено възнаграждение * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №386/22.01.2014 по дело №2992/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие * обезщетение за оставане без работа * доказателствени средства
ГКРешение №139/16.04.2014 по дело №6998/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * лични отношения между внуци и баба и дядо * интерес на детето
ГКРешение №467/31.01.2014 по дело №2392/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * сключване на трудов договор * трудово възнаграждение * форма за валидност * неизплатено възнаграждение * недействителност на трудов договор
ГКРешение №79/17.09.2013 по дело №398/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №296/12.10.2011 по дело №1661/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №678/17.10.2012 по дело №500/2012местна подсъдност * служебно правоотношение * военнослужещ * Иск за изплащане на трудово възнаграждение
ГКРешение №84/04.04.2013 по дело №585/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * нови факти и доказателства * нови факти и обстоятелства * правомощия на въззивната инстанция * трето лице * сключване на трудов договор
ГКРешение №68/05.07.2012 по дело №999/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №228/24.06.2011 по дело №1625/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за извънреден труд * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №295/18.06.2012 по дело №251/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * имуществена отговорност на работник или служител * несеквестируемост * прихващане
ГКРешение №519/08.07.2010 по дело №483/2009Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск * непълно работно време * трудов стаж
ГКРешение №154/24.06.2015 по дело №6134/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * неизплатено допълнително трудово възнаграждение
ГКРешение №411/27.10.2011 по дело №1857/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * доказателства и доказателствени средства * съществуване на трудово правоотношение
ГКРешение №171/10.07.2013 по дело №843/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово правоотношение * неизплатено възнаграждение * допълнителен труд при друг работодател * външно съвместителство
ГКРешение №461/10.02.2014 по дело №2742/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * съкращаване на щата * допълнително възнаграждение * обезщетение за недопускане до работа * прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
ГКРешение №93/30.05.2016 по дело №5661/2015Иск за изплащане на трудово възнаграждение * списък на приети вземания * несъстоятелност * правен интерес
ГКРешение №484/13.12.2011 по дело №1848/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * командировка * неизплатени командировъчни * допълнително възнаграждение * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №125/13.05.2010 по дело №5096/2008Иск за изплащане на трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * доказателства * обезщетение за неизползван годишен отпуск * форма на трудовия договор * уведомление до НОИ * недействителност на трудов договор * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №350/30.10.2013 по дело №1474/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за забава * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №76/15.02.2012 по дело №390/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * договор с НЗОК * трудово правоотношение * трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * договорно заплащане за извънболнична помощ
ГКРешение №247/12.07.2013 по дело №1208/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * общинска длъжност
ГКРешение №191/05.03.2010 по дело №4956/2008Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск
ГКРешение №82/22.04.2014 по дело №859/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * лични отношения между внуци и баба и дядо * конституиране на страни * интерес на детето
ГКРешение №442/08.09.2010 по дело №721/2009Иск за изплащане на трудово възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение * трудово възнаграждение * срочен трудов договор * прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие
ГКРешение №110/23.04.2012 по дело №1024/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * нередовно призоваване
ГКРешение №32/12.02.2013 по дело №1173/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №262/30.10.2014 по дело №2385/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * възстановяване на длъжност * доказателствена тежест * обезщетение за оставане без работа * отмяна на уволнение * дисциплинарно нарушение
ГКРешение №241/07.01.2015 по дело №3269/2014Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за неизползван годишен отпуск
ГКРешение №314/17.05.2010 по дело №638/2009Иск за изплащане на трудово възнаграждение * обезщетение при командировка * обезщетение за забава
ГКРешение №239/10.07.2014 по дело №1474/2013 * Иск за изплащане на трудово възнаграждение
ГКРешение №654/05.11.2010 по дело №1970/2009полагане на труд в чужбина * неизплатено възнаграждение * писмени доказателства * Иск за изплащане на трудово възнаграждение
ГКОпределение №393/29.06.2010 по дело №263/2010предварително изпълнение на съдебно решение * Иск за изплащане на трудово възнаграждение * принцип на служебното начало
ГКРешение №218/05.07.2011 по дело №775/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за забава
ГКРешение №150/03.05.2011 по дело №781/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №151/19.06.2012 по дело №553/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * арбитражна клауза * трудово правоотношение
ГКРешение №131/05.06.2012 по дело №1000/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * трудово правоотношение * допълнително възнаграждение
ГКРешение №171/03.10.2016 по дело №1407/2016Иск за изплащане на трудово възнаграждение * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №184/31.05.2017 по дело №1505/2017Частна касационна жалба * Иск за изплащане на трудово възнаграждение * редовност на исковата молба
ГКРешение №258/03.11.2017 по дело №1007/2017Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * допустимост на доказателства * свидетелски показания * изгубване или унищожаване на писмен документ
ГКРешение №173/06.03.2018 по дело №4431/2016Иск за изплащане на трудово възнаграждение * частичен иск * командировка * трудово възнаграждение
ГКРешение №42/30.03.2018 по дело №434/2017Иск за изплащане на трудово възнаграждение * допустимост на доказателства * доказателствени средства * доказателствена тежест * разписка * частен документ * извънсъдебно признание
ГКРешение №134/01.08.2018 по дело №4159/2017Иск за изплащане на трудово възнаграждение * доказателства за извършено плащане * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №233/09.11.2018 по дело №1088/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * допустимост на свидетелски показания * доказателства за изплащане на трудово възнаграждение
ГКРешение №140/19.07.2019 по дело №2501/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * правомощия на въззивната инстанция * договор за беърбоут чартър * трудово възнаграждение * приложим закон
ГКРешение №151/30.07.2019 по дело №3044/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение * корабопритежател * корабособственик * отговорност за вреди
ГКРешение №153/31.07.2019 по дело №1082/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * прекратяване на трудовото правоотношение * представителна власт
ГКРешение №128/01.08.2019 по дело №2643/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * действия без представителна власт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * трудово възнаграждение
ГКРешение №181/09.12.2019 по дело №3845/2018Иск за изплащане на трудово възнаграждение * трудово възнаграждение