Ключови фрази
Иск за оспорване на вземането

ГКОпределение №594/14.10.2011 по дело №453/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * конкретизация на вземането в заповедно производство * Иск за оспорване на вземането
ТКРешение №127/11.10.2013 по дело №786/2012Иск за оспорване на вземането * заповедно производство * преклузивен срок * допустимост на иск * кооперация
ГКОпределение №373/11.07.2012 по дело №352/2012спиране на изпълнение на съдебно решение * Иск за оспорване на вземането * възражение за местна подсъдност * покана за доброволно изпълнение
ТКРешение №68/24.04.2013 по дело №78/2012Иск за оспорване на вземането * погасителна давност * прекъсване на давност * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * задължения на въззивния съд * възражение за абсолютна погасителна давност за наказателно преследване
ГКОпределение №480/27.07.2010 по дело №221/2010допустимост на иск * установителен иск * преклузивен срок * заповед за изпълнение * Иск за оспорване на вземането
ТКОпределение №109/10.02.2012 по дело №53/2012Частна касационна жалба * несъстоятелност * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №134/25.06.2012 по дело №90/2011издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * Иск за оспорване на вземането * Упражняване на родителските права и задължения
ГКРешение №196/07.10.2015 по дело №7109/2014Отменителен иск * режим на съпружеска имуществена общност * отменителен /Павлов/ иск * Иск за оспорване на вземането
ТКОпределение №47/19.01.2012 по дело №871/2011Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * Иск за оспорване на вземането * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №551/01.10.2010 по дело №483/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * принудително изпълнение * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * Иск за оспорване на вземането
ГКРешение №129/30.05.2013 по дело №475/2012Иск за оспорване на вземането * право на ползване * съсобственост * трето лице * нови факти и обстоятелства * делба
ГКРешение №64/03.04.2014 по дело №3283/2013Иск за оспорване на вземането * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * обезсилване на решение * недопустимост на иск * държавна такса
ТКРешение №209/02.02.2016 по дело №1248/2013Иск за оспорване на вземането * давностен срок * изпълнително производство
ГКОпределение №639/10.11.2009 по дело №471/2009преклузия * Иск за оспорване на вземането * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител
ГКОпределение №262/31.05.2013 по дело №2375/2013иск за оспорване на вземането * заповед за изпълнение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №81/20.02.2012 по дело №498/2011обжалване на действията на съдебния изпълнител * Иск за оспорване на вземането * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * Ревандикационен иск * Нищожност на действия и сделки
ГКОпределение №335/27.06.2012 по дело №311/2012установителен иск * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №597/17.10.2011 по дело №538/2011допустимост на иск * Иск за оспорване на вземането * преклузивен срок * новооткрити обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства
ТКРешение №130/23.12.2015 по дело №855/2011Иск за оспорване на вземането * прекратяване на изпълнителното производство * прекъсване на давност * Давностни срокове
ТКРешение №165/22.12.2014 по дело №1784/2013Иск за оспорване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * заповед за изпълнение
ГКОпределение №392/10.08.2010 по дело №287/2010допустимост на иск * правна квалификация * установителен иск * Иск за оспорване на вземането
ТКОпределение №591/28.06.2012 по дело №772/2011Частна касационна жалба * защита на длъжника * иск за оспорване на вземането
ГКРешение №325/13.01.2016 по дело №2783/2015Иск за оспорване на вземането * изтичане на давност в изпълнителното производство * действия на съдия-изпълнител * принудително изпълнение
ГКОпределение №80/26.03.2015 по дело №751/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Иск за защита на отнето владение * Иск за оспорване на вземането
ТКРешение №116/03.08.2016 по дело №711/2015Иск за оспорване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №123/04.08.2016 по дело №7002/2013Иск за оспорване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №20/09.02.2017 по дело №2885/2016Иск за оспорване на вземането * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №241/20.02.2018 по дело №985/2017Иск за оспорване на вземането * принудително изпълнение * изпълнително производство * несъстоятелност * солидарен длъжник
ТКРешение №247/02.03.2018 по дело №1873/2016Иск за оспорване на вземането * цесия * прихващане
ТКРешение №209/28.11.2018 по дело №2530/2017Иск за оспорване на вземането * цесия * уведомяване на длъжника * конституиране на страни * изпълнително основание * изпълнително производство
ТКРешение №30/03.06.2019 по дело №207/2018Иск за оспорване на вземането * недопустим съдебен акт * правен интерес * активна легитимация на ищец
ГКРешение №259/21.11.2019 по дело №969/2019Иск за оспорване на вземането * прекратяване на изпълнителното производство