Ключови фрази
Иск за съществуване на вземането

ТКРешение №64/30.06.2016 по дело №3531/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * заповед за изпълнение
ТКРешение №143/01.02.2013 по дело №870/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ТКРешение №202/09.12.2014 по дело №600/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * Установителен иск * договор за заем
ТКРешение №217/23.02.2016 по дело №3022/2014Иск за съществуване на вземането * лихва * каузално правоотношение
ТКРешение №20/25.03.2013 по дело №206/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за търговска продажба * доказателствено значение на фактура
ТКРешение №132/02.10.2015 по дело №1907/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * поръчителство
ГКРешение №21/23.04.2013 по дело №1456/2011Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * доказателствена тежест * частично плащане * погасителна давност
ТКРешение №174/13.01.2016 по дело №3122/2014Иск за съществуване на вземането * солидарен длъжник * задължения на въззивния съд * договор за банков кредит
ТКОпределение №324/08.06.2009 по дело №160/2009топлинна енергия * възражение в заповедно производство * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №113/20.01.2016 по дело №955/2014Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * процесуални задължения на въззивния съд * съдебно признание на факт * обсъждане на доказателства от въззивния съд * запис на заповед * каузално правоотношение * договор за заем
ТКРешение №164/31.10.2013 по дело №421/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * солидарна отговорност на нововъзникнали търговски дружества * прехвърляне на търговско предприятие * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ГКРешение №261/2013/22.01.2014 по дело №2354/2013Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * договор за заем
ТКРешение №99/01.02.2013 по дело №610/2011Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * предсрочна изискуемост * срок в полза на длъжника * предсрочна изискуемост на вземанията за възнаградителни лихви и такси
ГКРешение №63/24.02.2015 по дело №4054/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * заповед за изпълнение
ТКРешение №138/25.06.2010 по дело №927/2009Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * договор за заем * запис на заповед
ГКРешение №233/03.07.2014 по дело №7723/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * връчване на заповед за изпълнение * адрес за връчване
ТКРешение №81/08.07.2014 по дело №1705/2013Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * предсрочна изискуемост * солидарен длъжник * поръчителство
ТКРешение №262/22.05.2015 по дело №3118/2013Иск за съществуване на вземането * договорна отговорност * неизпълнение на договорни отношения
ТКОпределение №483/05.10.2009 по дело №444/2009доказателства за предявяване на иск * иск за съществуване на вземането * компетентност на съда в заповедно производство
ТКРешение №149/18.11.2014 по дело №4024/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * менителничен ефект * изпълнителен лист
ГКОпределение №178/27.03.2014 по дело №771/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * иск за съществуване на вземането * заповедно производство * предаване на владение * спогодба
ТКРешение №171/11.11.2014 по дело №2913/2013Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * запис на заповед * обезпечително предназначение менителничен ефект * каузално правоотношение
ТКРешение №220/10.02.2015 по дело №4028/2013Иск за съществуване на вземането * договор за застраховка срещу риска от неплащане на дължими вноски по договор за лизинг * суброгация
ГКРешение №118/13.04.2016 по дело №5021/2015Иск за съществуване на вземането * договор за наем * недопустимост на решение * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №94/22.06.2015 по дело №829/2014Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * запис на заповед
ТКРешение №98/26.07.2013 по дело №851/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * прекъсване на давност * прекъсване на давността с признаване на вземането от длъжник * частично плащане * прихващане
ГКРешение №77/17.03.2015 по дело №2040/2014Иск за съществуване на вземането * договор за правна помощ * писмени доказателства * адвокатско възнаграждение
ТКРешение №165/08.02.2013 по дело №269/2012Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКРешение №216/27.04.2015 по дело №4534/2013Иск за съществуване на вземането * земеделски производител * неизпълнение на договорни отношения * разноски в заповедно производство
ГКРешение №420/16.02.2016 по дело №1633/2015Иск за съществуване на вземането * Иск за установяване на вземането * обезщетение за неизпълнение * договорна отговорност * договор за изработка
ТКРешение №242/18.12.2014 по дело №2947/2013Иск за съществуване на вземането * периодични плащания * цена на иска * родова подсъдност
ТКРешение №59/10.05.2016 по дело №623/2015Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * лихва * обезщетение за забава * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №86/03.04.2015 по дело №5563/2014Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * надлежна страна * заместване в дълг
ГКРешение №478/11.02.2014 по дело №2670/2013Иск за съществуване на вземането * договор за заем * заповед за изпълнение * съдебно признание на факт * тълкуване на договор * установяване на факти * доказателствени средства
ТКРешение №110/17.07.2015 по дело №1568/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * новация * договор за банков кредит * солидарен длъжник
ТКРешение №135/08.10.2014 по дело №4047/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * давностен срок * възражение за погасителна давност * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №205/06.01.2016 по дело №2703/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * поръчителство
ТКРешение №27/07.07.2015 по дело №1384/2013Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * каузално правоотношение * събиране и проверка на доказателства
ГКРешение №471/09.11.2012 по дело №653/2012Иск за съществуване на вземането * нередовно призоваване
ТКРешение №26/15.04.2015 по дело №2205/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * предмет на делото * доказателствена тежест * каузално правоотношение
ГКРешение №257/24.09.2013 по дело №7/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * възражение за изтекла давност * правна помощ * нередовност на процесуалното действие
ТКРешение №162/02.11.2012 по дело №1126/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично неоснователно обогатяване
ТКРешение №21/12.09.2013 по дело №479/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №4/05.02.2016 по дело №3480/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * отговор на искова молба * служебно начало
ГКРешение №261/28.10.2014 по дело №2149/2014Иск за съществуване на вземането * адвокатско възнаграждение * договор за правна помощ
ТКРешение №81/20.07.2015 по дело №1823/2014Иск за съществуване на вземането * неизплатено възнаграждение * договор за строителство
ТКРешение №18/04.02.2016 по дело №32/2015Иск за съществуване на вземането * обедняване * обогатяване * наем
ГКРешение №208/29.06.2016 по дело №1261/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * адвокатско възнаграждение * цена на иска
ТКРешение №17/19.02.2015 по дело №3385/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авал
ГКРешение №249/27.11.2014 по дело №2088/2014Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия
ТКРешение №138/22.08.2013 по дело №27/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за лизинг * новация * изменение на договор * запис на заповед
ТКРешение №80/25.06.2014 по дело №1660/2013Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * указания на съда * нередовност на исковата молба
ТКРешение №126/26.08.2013 по дело №44/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителничен ефект * каузално правоотношение
ТКРешение №157/28.12.2011 по дело №126/2011Иск за съществуване на вземането * възнаграждение по договор за търговски пълномощник * търговски пълномощник * договор за търговски пълномощник
ГКРешение №148/30.06.2014 по дело №5698/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * неоснователно обогатяване * предварителен договор
ГКРешение №106/10.07.2014 по дело №5157/2013Иск за съществуване на вземането * договор за заем * прихващане
ТКРешение №51/04.04.2016 по дело №504/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * потребител
ГКОпределение №310/18.06.2009 по дело №338/2009спиране на производството по делото * иск за съществуване на вземането * договор за заем * преюдициално значение
ГКРешение №4/04.06.2014 по дело №3756/2013Иск за съществуване на вземането * вода
ТКРешение №135/16.10.2015 по дело №1672/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * предсрочна изискуемост
ТКРешение №38/11.09.2015 по дело №854/2012Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * каузално правоотношение
ГКРешение №22/01.02.2016 по дело №4447/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * недействителност на договор * заповед за изпълнение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение
ТКРешение №18/16.02.2016 по дело №1880/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №91/01.04.2015 по дело №5960/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №77/10.05.2016 по дело №3247/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * заповед за изпълнение
ТКРешение №52/18.07.2014 по дело №1422/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №58/28.04.2015 по дело №946/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правомощия на въззивната инстанция * запис на заповед * доклад по делото
ТКРешение №122/22.01.2015 по дело №3137/2013Иск за съществуване на вземането * Застрахователно обезщетение * договор за финансов лизинг * Встъпване в правата на застрахования
ГКРешение №397/14.12.2012 по дело №520/2012Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия
ТКРешение №85/21.10.2015 по дело №597/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * Обезсилване на решение
ТКРешение №145/23.11.2011 по дело №1018/2010Иск за съществуване на вземането * наследяване по закон * ненадлежна страна * отказ от наследство * обратно действие
ТКРешение №76/11.05.2016 по дело №3503/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * правомощия на въззивната инстанция * събиране и проверка на доказателства * необсъждане на доказателства * задължения на въззивния съд
ТКРешение №30/14.05.2016 по дело №451/2015Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №83/23.06.2015 по дело №1940/2014Иск за съществуване на вземането * възражение за прихващане * заповед за изпълнение
ГКРешение №437/29.12.2015 по дело №3140/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * указания на съда * служебно начало
ТКРешение №180/11.12.2012 по дело №56/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №163/25.02.2016 по дело №2335/2014Иск за съществуване на вземането * предявяване на запис на заповед * падеж на запис на заповед * изискуемост на вземането * свидетелски показания * връчване на нотариална покана * авалист * официален свидетелстващ документ
ТКРешение №199/05.12.2014 по дело №4500/2013Иск за съществуване на вземането * неизпълнение на договорни отношения * погасителна давност
ТКРешение №3/16.04.2014 по дело №1711/2013Иск за съществуване на вземането * договор за цесия * уведомяване на длъжника
ТКОпределение №105/30.01.2013 по дело №660/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * прекратяване при висящ процес * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №108/22.07.2014 по дело №2418/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * падеж на запис на заповед * изискуемост на задължението
ТКРешение №48/05.06.2012 по дело №49/2011Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * погасителна давност
ТКРешение №132/28.07.2015 по дело №3477/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * менителничен ефект * солидарен длъжник * предсрочна изискуемост * каузално правоотношение
ТКРешение №131/23.10.2012 по дело №400/2011Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ТКОпределение №359/17.06.2009 по дело №228/2009топлинна енергия * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №181/10.02.2016 по дело №2079/2014Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * конклудентни действия
ГКРешение №92/03.04.2013 по дело №1147/2012Иск за съществуване на вземането * забрана за посочване на нови факти и доказателства * неизплатено възнаграждение * събиране на нови доказателства във въззивното производство * доказателствена тежест * свидетелски показания
ТКРешение №125/14.10.2011 по дело №577/2010Иск за съществуване на вземането * произнасяне по непредявен иск * тълкуване на договор * частно държавно вземане * валута * нередовност на исковата молба
ТКРешение №202/21.12.2013 по дело №866/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №16/26.06.2013 по дело №597/2012Иск за съществуване на вземането * продажба на течни горива * фискален касов бон
ТКРешение №9/06.06.2016 по дело №3773/2014Иск за съществуване на вземането * погасяване на непредявени в производството по несъстоятелност вземания * цесия
ТКРешение №258/16.04.2015 по дело №3977/2013Иск за съществуване на вземането * неустойка за забава * договор за финансов лизинг
ГКРешение №163/18.06.2015 по дело №6292/2014Иск за съществуване на вземането * вреди от липси * акт за начет * имуществена отговорност
ТКРешение №233/18.12.2013 по дело №1036/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * авал * запис на заповед
ТКРешение №123/29.11.2013 по дело №1025/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * правен интерес * изменение на иска
ТКРешение №246/11.01.2013 по дело №1278/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * произнасяне по недопустим иск * преминаване от установителен към осъдителен иск
ТКРешение №159/15.12.2011 по дело №1048/2010Иск за съществуване на вземането * доказателствена тежест * запис на заповед * авал * установителен иск в заповедно производство * обезпечително предназначение менителничен ефект * каузално правоотношение
ТКРешение №225/28.05.2015 по дело №3951/2013Иск за съществуване на вземането * регресен иск * Застрахователно покритие * застрахователно събитие * Обезсилване на решение
ТКРешение №149/05.11.2010 по дело №49/2010Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * реквизит на запис на заповед
ТКРешение №162/18.12.2015 по дело №2514/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * каузално правоотношение * предявяване на запис на заповед * разноски в заповедно производство
ТКРешение №190/23.01.2014 по дело №483/2012Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * запис на заповед * договор за заем * доказателствена сила на частен документ
ТКОпределение №736/08.11.2013 по дело №2366/2013Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №7/15.04.2015 по дело №4196/2013Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост
ТКРешение №85/03.06.2013 по дело №101/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение
ТКОпределение №13/30.01.2012 по дело №700/2011 * Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №71/03.07.2012 по дело №444/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * предмет на делото
ГКРешение №74/13.05.2015 по дело №4426/2014Иск за съществуване на вземането * договор за правна помощ * частен документ * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №138/10.11.2014 по дело №1074/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед
ТКРешение №39/04.04.2013 по дело №43/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * установителен иск в заповедно производство * доказателствена тежест
ТКРешение №208/22.06.2015 по дело №3961/2013Иск за съществуване на вземането * договор за правна защита и съдействие * адвокатско възнаграждение
ГКРешение №248/19.06.2015 по дело №163/2015Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * забава * нищожност-невъзможен предмет * обезщетение за забава * неоснователно обогатяване * обезщетение при дължимо връщане на вещи
ТКРешение №51/02.05.2012 по дело №105/2011Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * правна квалификация
ТКРешение №40/17.06.2015 по дело №601/2014Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * поръчителство * предсрочна изискуемост
ТКРешение №23/24.03.2015 по дело №1717/2013Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * преклузивен срок
ТКРешение №230/11.08.2014 по дело №383/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * авалист * авал * възражения
ГКРешение №78/30.06.2014 по дело №729/2011Иск за съществуване на вземането * обезщетение за имуществени вреди * вреди от липси * свидетелски показания * непозволено увреждане
ГКРешение №326/07.11.2014 по дело №4010/2013Иск за съществуване на вземането * активна процесуална легитимация * нередовност на исковата молба * представителство * управител на етажна собственост
ТКРешение №105/23.10.2012 по дело №515/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * редовен от външна страна документ * каузално правоотношение * падеж на запис на заповед * доказателствена тежест
ТКРешение №179/04.03.2015 по дело №3747/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * каузално правоотношение * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №308/12.12.2014 по дело №7585/2013Иск за съществуване на вземането * процесуален субституент * обезщетение за ползване * произнасяне по непредявен иск * суброгация
ГКОпределение №591/21.07.2014 по дело №5883/2013Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * обективно съединяване на искове * изменение на иска
ТКРешение №61/21.10.2015 по дело №894/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * размер на неустойка * каузално правоотношение
ТКРешение №161/08.02.2016 по дело №1153/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за банков кредит * изискуемост на вземането * предсрочна изискуемост * уведомяване на длъжника
ГКРешение №306/06.11.2014 по дело №185/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * солидарна отговорност
ТКРешение №88/27.05.2013 по дело №374/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * разписка * установителен иск в заповедно производство * договор за заем
ТКРешение №129/09.11.2015 по дело №1977/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит
ТКРешение №127/12.07.2013 по дело №274/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение * запис на заповед
ТКРешение №66/28.07.2015 по дело №378/2014Иск за съществуване на вземането * реквизит на запис на заповед * доказателствена тежест * предмет на делото * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение
ГКРешение №192/07.11.2014 по дело №2519/2014Иск за съществуване на вземането * заем * договор за заем
ГКОпределение №107/04.02.2014 по дело №422/2014Частна касационна жалба по гл.37 ГПК "Заповедно производство" * иск за съществуване на вземането * скужебно известни факти * писмени доказателства * обезсилване на заповед за изпълнение
ГКРешение №59/16.06.2016 по дело №4364/2015Иск за съществуване на вземането * заповедно производство * Установителен иск
ТКРешение №17/16.02.2015 по дело №116/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * предмет на делото * доказателствена тежест
ТКРешение №233/02.12.2014 по дело №4690/2013Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * лихва
ТКРешение №125/12.07.2013 по дело №910/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * изпълнение на поето от банката задължение по договор за кредит * договор за банков кредит
ТКРешение №248/23.01.2015 по дело №3437/2013Иск за съществуване на вземането * обезпечително предназначение менителничен ефект * запис на заповед * договор за заем * каузално правоотношение * абстрактни сделки
ТКРешение №206/06.04.2015 по дело №3701/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * менителничен ефект * запис на заповед
ТКРешение №132/07.10.2011 по дело №834/2010Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * погасителна давност * законна лихва
ТКРешение №191/14.01.2015 по дело №3046/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * основателност на иск * каузално отношение * оспорване на истинността на документ
ГКОпределение №889/27.11.2014 по дело №6271/2014Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * недопустимост на иск
ТКРешение №143/13.12.2013 по дело №1132/2012Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обезсилване на изпълнителен лист * правен интерес
ГКРешение №137/02.06.2015 по дело №5759/2014Иск за съществуване на вземането * прехвърляне на спорното право * договор за цесия * уведомяване на длъжника
ТКРешение №141/06.11.2014 по дело №2706/2013Иск за съществуване на вземането * изменение на иска * заповед за изпълнение
ТКРешение №34/27.04.2016 по дело №516/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * Обезсилване на решение
ГКРешение №430/20.01.2015 по дело №1673/2014Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * неустойка за забава * възнаграждение по договор за изработка * неизпълнение
ТКРешение №183/04.02.2016 по дело №2724/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед
ТКРешение №64/17.07.2015 по дело №3187/2013Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * размер на вноска
ГКРешение №281/06.01.2016 по дело №1589/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * изменение на иска
ГКРешение №472/14.11.2012 по дело №693/2012Договор за заем * доказателства и доказателствени средства * Иск за съществуване на вземането * разписка
ГКРешение №421/17.02.2016 по дело №1831/2015Иск за съществуване на вземането * пълна имуществена отговорност на работник или служител * заповед за изпълнение * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №21/04.07.2014 по дело №1348/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * менителничен ефект * каузално правоотношение * авал
ТКРешение №30/25.04.2013 по дело №245/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * правен интерес * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №396/18.11.2014 по дело №6805/2013Иск за съществуване на вземането * наем * възражение в заповедно производство * наемни правоотношения * консумативни разходи * липса на пасивна легитимация
ТКРешение №139/05.11.2014 по дело №57/2012Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * заповедно производство
ТКРешение №74/26.05.2014 по дело №2992/2013Иск за съществуване на вземането * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд * недопустим съдебен акт
ГКРешение №90/05.04.2016 по дело №5205/2015Иск за съществуване на вземането * Неустойка * предварителен договор
ТКРешение №128/23.10.2012 по дело №561/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * абстрактни сделки * каузално правоотношение
ТКРешение №159/20.12.2012 по дело №960/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * абстрактни сделки * обезпечително предназначение менителничен ефект * каузално правоотношение
ГКОпределение №541/02.08.2012 по дело №242/2012допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКРешение №78/01.03.2012 по дело №545/2011Иск за съществуване на вземането * указания на съда * нередовност на исковата молба * принцип на служебното начало
ГКРешение №444/19.02.2016 по дело №5212/2013Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * заповед за незабавно изпълнение * договор за заем
ГКРешение №195/29.06.2016 по дело №665/2016Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * договор за покупко-продажба
ТКРешение №105/03.07.2012 по дело №564/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение
ГКРешение №329/13.12.2013 по дело №2490/2013Иск за съществуване на вземането * дължимо обезщетение
ГКРешение №86/14.08.2014 по дело №6766/2013Иск за съществуване на вземането * иск за съществуване на вземането * договор за заем * сила на пресъдено нещо * оспорване на вземането при заповедно производство * правоприемство на страните в заповедно производство
ГКРешение №35/21.02.2014 по дело №3184/2013Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия
ТКРешение №148/19.11.2013 по дело №403/2012Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * договорна отговорност * документ с невярно съдържание
ГКРешение №420/11.02.2015 по дело №3079/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * установителен иск в заповедно производство * заповед за изпълнение въз основа на документ
ГКРешение №412/20.10.2015 по дело №412/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * приложимо право * доказателствена тежест * наследяване * развод
ТКРешение №82/02.06.2015 по дело №1799/2014Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * давностен срок * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №256/26.09.2013 по дело №1338/2012Иск за съществуване на вземането * акт за начет * ревизионен акт
ТКРешение №190/14.01.2015 по дело №1573/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * договор за заем * обезпечително предназначение менителничен ефект
ГКРешение №42/26.02.2016 по дело №1812/2015Иск за съществуване на вземането * прекратяване на изпълнителното производство * погасителна давност * запис на заповед
ТКРешение №17/21.04.2011 по дело №213/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * договор за банков кредит * авал * предсрочна изискуемост * менителнично възражение
ГКРешение №83/29.04.2014 по дело №1463/2013Иск за съществуване на вземането * договор за наем
ТКРешение №136/06.11.2015 по дело №2483/2014Иск за съществуване на вземането * тълкуване на договор * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за новация * запис на заповед * договор за заем
ГКОпределение №768/02.12.2013 по дело №5564/2013преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * отменителен /Павлов/ иск * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №204/21.12.2013 по дело №40/2013Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * документ с невярно съдържание * преддоговорна отговорност
ТКРешение №112/23.06.2016 по дело №1556/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * връчване на нотариална покана
ГКРешение №76/07.05.2013 по дело №391/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * заличаване на договорна ипотека * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * изтичане на срок * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №676/26.11.2009 по дело №584/2009местна подсъдност * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №230/05.03.2012 по дело №1041/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * топлинна енергия * погасителна давност
ТКРешение №95/08.07.2014 по дело №2473/2013Иск за съществуване на вземането * реквизит на запис на заповед * каузално правоотношение * менителничен ефект * процесуална легитимация * цесия
ТКРешение №207/22.06.2015 по дело №3780/2013Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №190/23.01.2015 по дело №639/2012Иск за съществуване на вземането * недопустимост на иск * недопустим съдебен акт * възражение в заповедно производство
ТКРешение №85/05.07.2012 по дело №438/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение * редовен от външна страна документ
ТКРешение №210/22.12.2014 по дело №4090/2013Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * новация * заповедно производство
ТКРешение №32/24.04.2012 по дело №100/2011Иск за съществуване на вземането * произнасяне по недопустим иск * нередовност на исковата молба
ТКРешение №84/06.07.2012 по дело №142/2011Иск за съществуване на вземането * възражение за прихващане * допустимост на доказателствени искания на ответника в открито съдебно заседание
ТКРешение №28/26.05.2015 по дело №4569/2013Иск за съществуване на вземането * несъстоятелност-установителен иск * оспорване на вземането на присъединен кредитор
ТКРешение №156/30.11.2015 по дело №2639/2014Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * уведомяване на длъжника * договор за цесия
ТКРешение №249/02.02.2015 по дело №4224/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * авалист
ТКРешение №5/02.02.2012 по дело №75/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * редовен от външна страна документ * доказателствена тежест
ГКРешение №176/16.07.2015 по дело №5092/2014Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * договор за банков кредит * заповед за изпълнение
ТКРешение №131/07.01.2015 по дело №251/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * цесия
ТКРешение №84/03.06.2013 по дело №1300/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * товарителница * доказателствено значение на документ на чужд език
ТКРешение №69/09.05.2016 по дело №1185/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * каузално правоотношение * запис на заповед
ТКРешение №36/24.03.2014 по дело №2366/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * задължения на въззивния съд * необсъждане на доказателства * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №205/12.06.2015 по дело №7417/2014Иск за съществуване на вземането * акт за начет
ГКРешение №412/10.03.2016 по дело №2269/2015Иск за съществуване на вземането * обезщетение за вреди * вреди от престъпление * имуществени вреди * деликтна отговорност
ГКРешение №96/11.05.2016 по дело №5405/2015Иск за съществуване на вземането * владение * неоснователно обогатяване * установяване на вземане * обезщетение за ползване на чужд имот
ТКРешение №172/25.03.2013 по дело №849/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * анюитетна вноска
ТКРешение №14/10.05.2016 по дело №644/2015Иск за съществуване на вземането * цесия
ТКРешение №24/07.03.2014 по дело №1040/2012Иск за съществуване на вземането * признание на иска * заповед за изпълнение
ТКРешение №171/22.12.2015 по дело №3408/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за изпълнение * авалист * правен интерес
ТКРешение №167/18.12.2014 по дело №3453/2013Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * възражение за прихващане
ТКРешение №12/30.01.2015 по дело №2714/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест
ТКРешение №120/10.07.2012 по дело №781/2011Иск за съществуване на вземането * имуществени последици при прекратяване на членствено правоотношение * счетоводен баланс
ТКРешение №122/09.11.2015 по дело №1946/2014Иск за съществуване на вземането * признаване вземането от длъжника * частично плащане * договор за търговска продажба * извънсъдебно признание * фактура
ТКРешение №55/03.04.2014 по дело №1245/2013Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * неистински документ
ГКРешение №379/23.05.2013 по дело №314/2012Иск за съществуване на вземането * акт за начет
ГКРешение №342/04.01.2013 по дело №1358/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * солидарна отговорност * предварителен договор * съпружеска имуществена общност
ТКРешение №213/22.12.2014 по дело №2700/2013Иск за съществуване на вземането * предмет на делото * доказателствена тежест * заповед за незабавно изпълнение * каузално правоотношение * възражение в заповедно производство * реквизит на запис на заповед
ТКРешение №176/10.02.2016 по дело №2621/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * запис на заповед * обезщетение за забава * падеж на запис на заповед
ТКРешение №56/18.09.2015 по дело №804/2014Иск за съществуване на вземането * предварителен договор * заповед за изпълнение * изискуемост на вземането
ТКРешение №118/17.06.2013 по дело №539/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * свидетелски показания * каузално правоотношение
ТКРешение №155/07.11.2013 по дело №664/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * падеж на запис на заповед
ГКРешение №391/2014/25.06.2015 по дело №3519/2014Иск за съществуване на вземането * договор за покупко-продажба * обезщетение за забава * предварителен договор * заповед за изпълнение * установяване на вземане
ТКРешение №213/30.12.2010 по дело №29/2010Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * договор за продажба на търговско предприятие * солидарност
ТКРешение №38/07.04.2015 по дело №1008/2014Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * запис на заповед * договор за заем
ГКРешение №267/20.01.2014 по дело №13/2013Иск за съществуване на вземането * заповедно производство
ТКРешение №114/10.07.2014 по дело №1469/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * предмет на делото
ТКРешение №1/30.01.2015 по дело №52/2014Иск за съществуване на вземането * експертиза * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * запис на заповед * преклузия
ТКРешение №191/17.12.2014 по дело №740/2012Иск за съществуване на вземането * изпълнително производство
ТКРешение №80/26.07.2012 по дело №287/2011Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * ненадлежна страна
ТКРешение №88/08.07.2015 по дело №1205/2014Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ТКРешение №25/27.03.2013 по дело №1198/2011Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * периодични плащания * погасителна давност
ТКРешение №86/18.06.2013 по дело №139/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * каузално правоотношение
ТКРешение №24/03.04.2013 по дело №998/2011Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * реквизит на запис на заповед
ТКОпределение №290/01.04.2010 по дело №244/2010иск за съществуване на вземането * правен интерес
ТКРешение №209/30.01.2012 по дело №1069/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * застраховка "автокаско" * методика за определяне на застрахователно обезщетение
ГКРешение №143/27.04.2015 по дело №6087/2014Иск за съществуване на вземането * принцип на равенство на страните * договор за цесия * спогодба * оспорване на вземането при заповедно производство
ТКОпределение №450/24.07.2009 по дело №203/2009топлинна енергия * заповедно производство * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №11/11.03.2013 по дело №234/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * авал * запис на заповед
ТКРешение №24/21.06.2016 по дело №1526/2014Иск за съществуване на вземането * обезщетение за забава * риск от случайно погиване или повреждане на лизингова вещ
ТКРешение №169/04.01.2016 по дело №700/2011Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * електроенергия * заповедно производство
ТКРешение №192/14.08.2012 по дело №768/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * регресен иск
ТКРешение №147/30.09.2013 по дело №934/2012Иск за съществуване на вземането * договор за строителство * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ТКРешение №35/19.08.2015 по дело №4583/2013Иск за съществуване на вземането * връщане на лизингова вещ * предсрочна изискуемост * застраховка "финансов риск" * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №115/11.01.2016 по дело №2427/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №115/23.07.2013 по дело №348/2012Иск за съществуване на вземането * форма на застрахователен договор * търговска сделка * нищожност-липса на форма
ТКРешение №46/08.04.2013 по дело №96/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * корекция на сметка * прекратяване при висящ процес
ТКРешение №154/08.11.2013 по дело №503/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №24/20.05.2015 по дело №2328/2013Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * доказателствена тежест
ТКРешение №82/10.04.2013 по дело №804/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично възражение * доказателствена тежест
ГКРешение №82/12.05.2015 по дело №5122/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * заповед за изпълнение * свидетелски показания
ТКРешение №175/25.02.2016 по дело №2602/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за банков кредит * разсрочване на задължение * новация
ГКРешение №294/18.10.2013 по дело №1276/2012Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * заповед за изпълнение * иск за съществуване на вземането * запис на заповед
ТКРешение №182/22.06.2015 по дело №622/2012Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за изпълнение * менителнично задължение
ТКОпределение №795/18.12.2014 по дело №2645/2014Частна касационна жалба * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност * разваляне на договор * Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №16/28.02.2013 по дело №218/2012Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * тълкуване на договор * заповед за незабавно изпълнение * договорни клаузи
ТКРешение №26/24.04.2014 по дело №1027/2013Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * задължения на авалиста * каузално отношение
ТКОпределение №206/21.04.2015 по дело №1119/2015Частна касационна жалба * договор за лизинг * Иск за съществуване на вземането
ГКРешение №273/06.10.2014 по дело №693/2014Иск за съществуване на вземането * иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * електроенергия
ГКРешение №507/22.01.2013 по дело №1557/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск * установяване на вземане * топлинна енергия * обезщетение за забава * право на ползване * погасителна давност
ТКРешение №102/25.07.2011 по дело №672/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * доказателствена тежест * менителнично възражение * каузално правоотношение
ГКОпределение №404/10.08.2010 по дело №256/2010заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * запис на заповед * спиране на изпълнение в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * обратен изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист
ГКРешение №311/24.02.2016 по дело №2659/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * служебно начало
ТКРешение №96/28.07.2015 по дело №2980/2013Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * авалист
ТКРешение №40/05.06.2012 по дело №148/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * авал * каузално правоотношение * разноски в заповедно производство
ГКРешение №50/06.03.2015 по дело №3359/2014Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * договор за мандат * задължение за уведомяване * отчетна сделка
ТКРешение №123/09.11.2015 по дело №2561/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за потребителски кредит * изискуемост на вземането * предсрочна изискуемост
ТКРешение №132/23.06.2016 по дело №2316/2015Иск за съществуване на вземането * предявяване на запис на заповед * менителничен иск
ТКРешение №54/20.07.2012 по дело №336/2011Иск за съществуване на вземането * преклузия * запис на заповед * възражение за погасителна давност
ТКОпределение №отказ от268/05.10.2015 по дело №1933/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * отказ от иск
ТКРешение №53/18.05.2015 по дело №888/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост
ГКРешение №149/16.04.2015 по дело №5105/2014Иск за съществуване на вземането * право на ползване * даване вместо изпълнение
ТКРешение №177/26.11.2010 по дело №46/2010Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * установителен иск * възражение за погасителна давност
ТКРешение №120/30.07.2010 по дело №988/2009Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * авал * джиро
ТКРешение №219/09.05.2016 по дело №203/2015Иск за съществуване на вземането * нищожна клауза-неустойка * договор за финансов лизинг
ГКРешение №145/10.05.2016 по дело №46/2016Иск за съществуване на вземането * договор за управление * търговско дружество * възражение за неточно изпълнение
ТКРешение №110/07.10.2014 по дело №3700/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * изменение на иска * липса на правен интерес * Обезсилване на решение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №113/23.07.2013 по дело №200/2012Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ТКРешение №102/23.07.2014 по дело №2680/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * погасителна давност
ТКРешение №171/01.12.2015 по дело №3028/2014Иск за съществуване на вземането * менителнично задължение * доказателствена сила на частен документ * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №122/06.10.2015 по дело №1941/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * запис на заповед
ТКРешение №108/22.07.2011 по дело №813/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед
ТКРешение №150/01.12.2015 по дело №2302/2014Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * договор за изработка * неосъществено основание
ГКРешение №293/19.11.2013 по дело №3267/2013Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * иск за съществуване на вземането
ТКРешение №109/22.07.2014 по дело №2496/2013Иск за съществуване на вземането * възражение за съдебно прихващане * договор за финансов лизинг * запис на заповед
ТКРешение №110/24.11.2015 по дело №1322/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * връщане на даденото по развален договор * разваляне на договор
ТКРешение №197/12.11.2012 по дело №927/2011Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * събиране и проверка на доказателства * задължения на въззивния съд
ГКРешение №64/09.02.2015 по дело №5796/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за изпълнение въз основа на документ
ТКРешение №31/23.03.2016 по дело №434/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * договор за лизинг * запис на заповед
ТКРешение №112/10.09.2012 по дело №359/2011Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * установителен иск в заповедно производство * приложим закон * документ с невярно съдържание
ТКРешение №18/18.02.2015 по дело №535/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение
ТКРешение №87/28.07.2015 по дело №766/2012Иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост
ТКРешение №78/09.07.2014 по дело №2352/2013Иск за съществуване на вземането * уведомяване на длъжника * цесия * фактура * заповедно производство
ГКРешение №295/13.11.2012 по дело №97/2012Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * обезщетение за забава * погасителна давност
ТКРешение №63/17.07.2015 по дело №674/2014Иск за съществуване на вземането * авал * запис на заповед * договор за финансов лизинг
ГКРешение №12/02.02.2015 по дело №3895/2014Иск за съществуване на вземането * юрисконсултско възнаграждение
ТКРешение №136/02.10.2014 по дело №4309/2013Иск за съществуване на вземането * договор за наем * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №13/24.01.2015 по дело №4071/2014Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия
ТКРешение №246/15.01.2015 по дело №2879/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * падеж на запис на заповед
ТКРешение №223/30.01.2015 по дело №3907/2013Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * подобрения * строително-монтажни работи * пренаемане * договор за наем
ГКРешение №105/12.03.2012 по дело №512/2011недопустим съдебен акт * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * допустимост на иск * иск за съществуване на вземането * Задължение за плащане и получаване на вещта * приемство в процеса
ТКРешение №12/01.04.2015 по дело №3547/2013Иск за съществуване на вземането * заповедно производство * запис на заповед
ТКРешение №9/05.02.2015 по дело №4339/2013Иск за съществуване на вземането * прекъсване на давност * възражение за погасителна давност * заповед за изпълнение
ТКРешение №45/28.03.2014 по дело №1882/2013Иск за съществуване на вземането * строително-монтажни работи * доказателствено значение на фактура * данъчен кредит * счетоводни книги * надлежно приемане на работа
ТКРешение №239/08.04.2015 по дело №4590/2013Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * неизпълнение на договорни отношения * земеделски производител * разноски в заповедно производство
ТКРешение №165/13.01.2012 по дело №1114/2010Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * погасителна давност * периодични плащания
ГКРешение №124/23.05.2014 по дело №5460/2013Иск за съществуване на вземането * акт за начет
ТКРешение №4/16.05.2013 по дело №439/2011Иск за съществуване на вземането * договор за търговска продажба * договор за лизинг * договор за финансов лизинг * договор за изработка * договор за цесия * възражение за прихващане
ГКОпределение №671/30.12.2010 по дело №475/2010иск за съществуване на вземането * установителен иск * преминаване от установителен към осъдителен иск * изменение на иска * обезсилване на заповед за изпълнение * допустимост на иск
ТКОпределение №483/11.07.2014 по дело №1827/2014Частна жалба * несъстоятелност-установителен иск * Иск за съществуване на вземането * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
ТКРешение №76/25.09.2015 по дело №620/2012Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * предсрочна изискуемост
ТКРешение №17/24.03.2011 по дело №382/2010Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * родова подсъдност * договор за услуга * обективно съединяване на искове * водопроводна мрежа
ГКРешение №24/23.04.2013 по дело №308/2012Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * солидарна отговорност * заповед за изпълнение * суброгация
ТКРешение №73/29.06.2016 по дело №1025/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * менителнично задължение * каузално отношение
ТКРешение №69/05.07.2016 по дело №81/2015Иск за съществуване на вземането * давностен срок * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * каузално правоотношение
ТКРешение №23/07.07.2016 по дело №3686/2014Иск за съществуване на вземането * неравноправни клаузи * служебно начало
ТКРешение №63/11.07.2016 по дело №3798/2014Иск за съществуване на вземането * принудително изпълнение
ТКРешение №87/11.07.2016 по дело №1093/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * менителничен ефект * каузално правоотношение
ТКРешение №39/20.07.2016 по дело №2476/2014Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * задължения на въззивния съд * доказателствена сила на частен свидетелстващ документ
ТКРешение №42/20.07.2016 по дело №3489/2014Иск за съществуване на вземането * застрахователна полица * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №10/19.07.2016 по дело №3386/2014Иск за съществуване на вземането * доказателствена сила на частен документ * доказателствена тежест * договор за банков кредит
ТКРешение №121/21.07.2016 по дело №1622/2015Иск за съществуване на вземането * осчетоводени фактури * данъчен кредит
ТКРешение №43/28.07.2016 по дело №3549/2014Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * договор за лизинг * прихващане * насрещни вземания * насрещен иск
ТКРешение №97/02.08.2016 по дело №855/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * договор за банков кредит
ТКРешение №84/01.08.2016 по дело №3761/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед
ТКРешение №103/04.08.2016 по дело №1588/2015Иск за съществуване на вземането * авал * договор за кредит * запис на заповед * несъстоятелност * злоупотреба с права
ТКРешение №34/11.08.2016 по дело №3107/2014Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авалист * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №81/12.08.2016 по дело №3675/2014Иск за съществуване на вземането * договор за лизинг * запис на заповед
ТКРешение №114/07.09.2016 по дело №362/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * предсрочна изискуемост * уведомяване на длъжника * правомощия на въззивната инстанция * надлежно уведомяване * недопустим съдебен акт
ГКРешение №235/27.09.2016 по дело №1362/2016Договор за заем * тълкуване на договор * доказателствена тежест * Иск за съществуване на вземането
ТКОпределение №456/30.09.2016 по дело №1077/2016Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * връщане на внесена държавна такса
ТКРешение №130/04.10.2016 по дело №2611/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ТКРешение №141/05.10.2016 по дело №1516/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция * задължения на въззивния съд * доклад по делото
ТКРешение №142/07.10.2016 по дело №1601/2015Иск за съществуване на вземането * договор за заем * доказателства * доказателствена тежест * даване вместо изпълнение
ТКРешение №131/01.11.2016 по дело №1320/2015Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №183/02.11.2016 по дело №2588/2015Иск за съществуване на вземането * компетентност на съда в заповедно производство * разноски в заповедно производство
ГКРешение №231/01.11.2016 по дело №1614/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти * извънсъдебно признание в предварително наказателно производство
ГКРешение №234/17.11.2016 по дело №1856/2016Иск за съществуване на вземането * договорна неустойка * нищожност на неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави * неустойка за забава * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №180/23.11.2016 по дело №2400/2015Иск за съществуване на вземането * договорна ипотека * установителен иск в заповедно производство * предсрочна изискуемост
ТКРешение №156/24.11.2016 по дело №1214/2015Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за заем * договор за цесия * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * нотариален акт за договорна ипотека * възражение за нищожност * свидетелски показания
ТКРешение №154/30.11.2016 по дело №957/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * непредставяне на оригинал на документ
ТКРешение №150/30.11.2016 по дело №1552/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авалист * погасителна давност
ТКРешение №148/02.12.2016 по дело №2072/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * предсрочна изискуемост * предсрочна изискуемост на вземанията за възнаградителни лихви и такси
ТКРешение №190/14.12.2016 по дело №2349/2015Иск за съществуване на вземането * ипотека * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * предсрочна изискуемост * предсрочна изискуемост на вземанията за възнаградителни лихви и такси
ТКРешение №206/16.12.2016 по дело №2546/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * Установителен иск
ТКРешение №147/16.12.2016 по дело №1867/2015Иск за съществуване на вземането * договор за продажба * Установителен иск
ТКРешение №149/19.12.2016 по дело №2142/2015Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * поръчителство * договор за банков кредит
ТКРешение №15/22.12.2016 по дело №2404/2014Иск за съществуване на вземането * действие на договора между страните * договор за изработка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ГКРешение №213/06.01.2017 по дело №5864/2015Иск за съществуване на вземането * солидарна отговорност * Встъпване в дълг * договор за заем * Установителен иск
ТКРешение №216/03.01.2017 по дело №3204/2015Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * поръчителство * запис на заповед * авал
ТКОпределение №145/09.01.2017 по дело №31/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * поръчителство * обезпечаване на чуждо задължение
ТКРешение №232/05.01.2017 по дело №2416/2015Иск за съществуване на вземането * потребител * неравноправни клаузи * задължения на въззивния съд * договор за потребителски кредит
ТКРешение №169/17.01.2017 по дело №1272/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * цесия * заповед за изпълнение * предсрочна изискуемост
ГКРешение №211/26.01.2017 по дело №958/2016Иск за съществуване на вземането * лихва * неустойка за забава * неизпълнение на договорни отношения
ТКРешение №1/01.02.2017 по дело №3228/2015Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №143/06.02.2017 по дело №2693/2014Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * заповед за изпълнение
ГКРешение №15/16.02.2017 по дело №60077/2016Иск за съществуване на вземането * преклузия * възражение
ТКРешение №205/16.02.2017 по дело №2932/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * заповед за незабавно изпълнение * възражение за нищожност * противоречие със закона * предсрочна изискуемост
ТКРешение №1/15.02.2017 по дело №488/2016Иск за съществуване на вземането * събирателно дружество * авалист * каузално правоотношение
ТКРешение №19/23.02.2017 по дело №418/2016Основания за обратни искове * Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение
ГКРешение №264/21.03.2017 по дело №2060/2016Иск за съществуване на вземането * режим на съпружеска имуществена общност * лично имущество
ГКРешение №18/29.03.2017 по дело №60109/2016Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * заповед за изпълнение * свидетелски показания * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №25/03.05.2017 по дело №60208/2016Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * ред за връчване на уведомление за предсрочна изискуемост
ТКРешение №213/05.04.2017 по дело №1615/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * тълкуване на договор * изпълнително производство * частично плащане
ГКРешение №55/16.05.2017 по дело №60167/2016Иск за съществуване на вземането * представителна власт * мним представител * действия без представителна власт * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №7/19.05.2017 по дело №60053/2016Иск за съществуване на вземането * нововъзникнали обстоятелства * договор за банков кредит * солидарен длъжник * предсрочна изискуемост
ТКРешение №65/23.05.2017 по дело №904/2016Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг
ГКРешение №67/25.05.2017 по дело №60075/2016Иск за съществуване на вземането * авалист * джиро * възражения * каузално правоотношение * злоупотреба с права * менителничен иск
ТКРешение №246/31.05.2017 по дело №2406/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * недопустим съдебен акт
ТКРешение №47/31.05.2017 по дело №721/2016Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №125/01.06.2017 по дело №914/2016Иск за съществуване на вземането * изпълнително производство * погасителна давност * договор за кредит
ГКРешение №44/05.06.2017 по дело №60073/2016Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * прекратяване на поръчителството * непадежирали вноски
ТКРешение №108/05.06.2017 по дело №1270/2015Иск за съществуване на вземането * Застрахователно обезщетение * заповедно производство
ГКРешение №52/13.06.2017 по дело №60103/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * възражение за изтекла давност * договор за лизинг
ТКРешение №15/16.06.2017 по дело №1484/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповедно производство * заповед за изпълнение
ГКРешение №106/20.06.2017 по дело №60152/2016Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост
ТКРешение №71/29.06.2017 по дело №461/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * договор за финансов лизинг * тълкуване на договор
ГКРешение №110/29.06.2017 по дело №3868/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * договор за продажба * предварителен договор * Неустойка * задатък
ТКРешение №38/23.06.2017 по дело №2754/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * потребител
ГКРешение №184/04.07.2017 по дело №60361/2016Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповедно производство
ТКРешение №78/10.07.2017 по дело №843/2016Иск за съществуване на вземането * неустойка за забава * преобразуване на търговски дружества * солидарна отговорност
ГКРешение №79/12.07.2017 по дело №3244/2016Иск за съществуване на вземането * договор за заем * свидетелски показания
ТКРешение №92/06.07.2017 по дело №569/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за изпълнение * заповедно производство * злоупотреба с права
ГКРешение №99/12.07.2017 по дело №60330/2016Иск за съществуване на вземането * установяване на вземане * факти, настъпили след предявяване на иска
ТКРешение №48/12.07.2017 по дело №61206/2016Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * заповедно производство * заповед за изпълнение * извлечение от счетоводни книги
ТКРешение №72/18.07.2017 по дело №3310/2015Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателства
ТКРешение №84/20.07.2017 по дело №1934/2015Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * поръчителство
ТКРешение №98/25.07.2017 по дело №535/2016Иск за съществуване на вземането * договор за кредит
ТКРешение №92/26.07.2017 по дело №1107/2016Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * периодични плащания
ТКОпределение №433/28.07.2017 по дело №1333/2017Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №13/28.07.2017 по дело №2642/2015Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * доказателствена тежест * запис на заповед
ТКРешение №100/31.07.2017 по дело №1357/2016Иск за съществуване на вземането * солидарен длъжник * поръчителство * договор за кредит * предсрочна изискуемост
ТКРешение №89/31.07.2017 по дело №907/2016Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * погасителна давност
ТКРешение №24/01.08.2017 по дело №2709/2015Иск за съществуване на вземането * менителничен иск * каузално отношение
ТКРешение №136/03.08.2017 по дело №901/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * договор за поръчка * упълномощаване
ТКРешение №103/07.08.2017 по дело №851/2016Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * поръчителство
ТКОпределение №465/11.08.2017 по дело №1224/2017Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * признаване изпълнение на чуждестранни арбитражни решения
ГКРешение №103/29.08.2017 по дело №4266/2016Иск за съществуване на вземането * служебно начало
ТКРешение №119/01.09.2017 по дело №1056/2016Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * пропуснати ползи
ТКРешение №167/11.10.2017 по дело №200/2017Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * авал
ГКРешение №233/17.10.2017 по дело №4321/2016Иск за съществуване на вземането * договор за заем * договорна ипотека * нищожност-противоречие на закона * установяване на престъпно обстоятелство
ГКРешение №225/18.10.2017 по дело №60274/2016Иск за съществуване на вземането * погасителна давност * договор за финансов лизинг
ТКРешение №164/20.10.2017 по дело №474/2017Иск за съществуване на вземането * договор за лизинг * неоснователно обогатяване
ТКРешение №153/19.10.2017 по дело №2869/2015Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост
ГКРешение №228/30.10.2017 по дело №60363/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * доклад по делото
ТКРешение №176/31.10.2017 по дело №2299/2016Иск за съществуване на вземането * застраховка "автокаско" * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №146/01.11.2017 по дело №2615/2016Иск за съществуване на вземането * нищожност * спогодба * неравноправни клаузи * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ТКРешение №148/15.11.2017 по дело №61/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * падеж на запис на заповед
ТКРешение №215/23.11.2017 по дело №861/2016Иск за съществуване на вземането * наемни правоотношения * наем
ТКРешение №123/30.11.2017 по дело №1627/2015Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №188/15.12.2017 по дело №2613/2016Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * неравноправни клаузи
ГКРешение №130/28.12.2017 по дело №4601/2016Иск за съществуване на вземането * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №152/05.01.2018 по дело №2512/2016Иск за съществуване на вземането * заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №182/11.01.2018 по дело №577/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповедно производство
ТКРешение №173/25.01.2018 по дело №937/2016Иск за съществуване на вземането * редовен от външна страна документ * реквизит на запис на заповед
ТКРешение №204/25.01.2018 по дело №2230/2016Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * цесия
ТКРешение №203/01.02.2018 по дело №905/2017Иск за съществуване на вземането * изискуемост на вземането * заповед за изпълнение
ТКРешение №194/01.02.2018 по дело №84/2017Иск за съществуване на вземането * авалист * правосубектност * каузално правоотношение
ТКРешение №208/09.02.2018 по дело №394/2017Иск за съществуване на вземането * процесуални задължения на въззивния съд * предсрочна изискуемост
ТКРешение №240/09.02.2018 по дело №838/2017Иск за съществуване на вземането * разваляне на договор * лихва * Обезсилване на решение
ТКРешение №246/23.02.2018 по дело №571/2017Иск за съществуване на вземането * подведомственост * безвъзмездна финансова помощ
ТКРешение №207/12.02.2018 по дело №1100/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата
ТКРешение №199/06.03.2018 по дело №735/2017Иск за съществуване на вземането * тълкуване на договор
ТКРешение №191/06.03.2018 по дело №2228/2016Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * запис на заповед
ГКРешение №65/12.03.2018 по дело №2589/2017Иск за съществуване на вземането * обсъждане на доказателства от въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №218/09.03.2018 по дело №850/2016Иск за съществуване на вземането * електропреносни съоръжения * договор за наем
ГКРешение №26/19.03.2018 по дело №554/2017Иск за съществуване на вземането * преклузия * Възнаграждение * процесуално представителство * лихва * заповед за изпълнение * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * Иск за установяване на вземането
ТКРешение №14/19.03.2018 по дело №1249/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * представителна власт
ТКРешение №253/22.03.2018 по дело №682/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на договор * заповед за изпълнение * доказателствена тежест
ТКРешение №1/10.04.2018 по дело №335/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * заповед за изпълнение * изменение на иска
ГКРешение №44/13.04.2018 по дело №2029/2017Иск за съществуване на вземането * обезщетение за ползване * съсобственост * прихващане * възражение за прихващане
ТКРешение №15/18.04.2018 по дело №2439/2016Иск за съществуване на вземането * Неравноправни клаузи в потребителски договори * нищожност на неравноправни клаузи
ТКРешение №221/15.05.2018 по дело №2195/2016Иск за съществуване на вземането * нищожна клауза-неустойка
ТКРешение №162/16.05.2018 по дело №1870/2017Иск за съществуване на вземането * каузално правоотношение * погасителна давност
ТКРешение №20/19.06.2018 по дело №1151/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * доказателствена тежест * каузално правоотношение
ГКРешение №161/27.06.2018 по дело №3129/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на нотариално действие * охранително производство * констативен нотариален акт * отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес
ТКРешение №88/04.07.2018 по дело №1728/2017Иск за съществуване на вземането * безкасово плащане * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * забава на кредитора * заверяване сметка на кредитора
ТКРешение №65/06.07.2018 по дело №1556/2017Иск за съществуване на вземането * неравноправни клаузи * договор за кредит * общи условия
ТКРешение №90/12.07.2018 по дело №997/2017Иск за съществуване на вземането * обезщетение за забава * законна лихва * заповед за незабавно изпълнение
ГКРешение №110/17.07.2018 по дело №3763/2017Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * доказателства * доказателствени средства * обяснения на страната
ТКРешение №131/18.07.2018 по дело №2081/2017Иск за съществуване на вземането * недопустим съдебен акт * очевидна фактическа грешка * запис на заповед * нередовност на исковата молба
ТКРешение №142/01.08.2018 по дело №1739/2017Иск за съществуване на вземането * Неравноправни клаузи в потребителски договори * възражения
ТКРешение №28/01.08.2018 по дело №2667/2016Иск за съществуване на вземането * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД * неизпълнение на инвестиционна програма * подсъдност
ТКРешение №98/31.07.2018 по дело №1657/2017Иск за съществуване на вземането * заверяване сметка на кредитора * безкасово плащане * забава на кредитора
ТКРешение №201/02.08.2018 по дело №1703/2017Иск за съществуване на вземането * падеж на запис на заповед
ТКРешение №76/07.08.2018 по дело №2601/2016Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №81/13.08.2018 по дело №2973/2017Иск за съществуване на вземането * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало * обезщетение при придобиване право на пенсия * колективен трудов договор
ТКОпределение №514/26.09.2018 по дело №1246/2018Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * кредитор с прието вземане
ГКРешение №125/10.10.2018 по дело №4497/2017Иск за съществуване на вземането * прекомерност на адвокатско възнаграждение * нищожност на договор
ГКРешение №196/22.11.2018 по дело №3871/2017Иск за съществуване на вземането * договор за цесия * индивидуализиране на спорното право * предмет на договора
ТКРешение №320/30.11.2018 по дело №2998/2017Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №293/28.12.2018 по дело №2201/2017Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит
ТКРешение №364/20.12.2018 по дело №2728/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * солидарна отговорност
ТКРешение №366/21.12.2018 по дело №3070/2017Иск за съществуване на вземането * възнаграждение по договор за управление
ГКРешение №222/18/08.01.2019 по дело №1383/2018Иск за съществуване на вземането * подведомственост * административен ред
ТКРешение №319/08.01.2019 по дело №2985/2017Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * отговор на искова молба * възражение за погасителна давност * заповед за изпълнение
ТКРешение №357/16.01.2019 по дело №572/2018Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение
ТКРешение №189/18.01.2019 по дело №1607/2017Иск за съществуване на вземането * неравноправни клаузи * нищожност на неравноправни клаузи * договор за банков кредит
ТКРешение №200/18.01.2019 по дело №665/2018Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за заем * поръчителство * свръх петитум
ТКРешение №218/21.01.2019 по дело №304/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * разписка
ТКРешение №199/21.01.2019 по дело №460/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * правомощия на въззивната инстанция * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ТКРешение №215/18.01.2019 по дело №3156/2017Иск за съществуване на вземането * тълкуване на договор * поръчителство
ТКРешение №248/28.01.2019 по дело №213/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * авалист * каузално правоотношение
ТКРешение №375/11.02.2019 по дело №527/2018Иск за съществуване на вземането * Обективна невъзможност на изпълнението * Банкова гаранция
ТКРешение №316/13.02.2019 по дело №654/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * погасителна давност * договор за лизинг * авалист
ТКРешение №299/15.02.2019 по дело №2023/2017Иск за съществуване на вземането * ипотекарен длъжник * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №205/28.02.2019 по дело №439/2018Иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * заповед за изпълнение
ГКРешение №227/22.03.2019 по дело №896/2018Иск за съществуване на вземането * установителен иск в заповедно производство * неоснователно обогатяване * обсъждане на доказателства от въззивния съд * договор за заем * доказателствена тежест * изпълнение на некредитор (привиден кредитор) * заповед за изпълнение
ТКРешение №12/26.03.2019 по дело №606/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * каузално правоотношение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №378/28.03.2019 по дело №2775/2017Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * лихва
ТКРешение №3/17.04.2019 по дело №1831/2017Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за заем
ТКРешение №59/29.05.2019 по дело №1680/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * падеж на запис на заповед * изискуемост на задължението
ТКРешение №53/07.06.2019 по дело №1525/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * частично плащане * съдебни разноски
ТКРешение №75/21.06.2019 по дело №749/2017Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит
ТКРешение №72/10.07.2019 по дело №549/2016Иск за съществуване на вземането * доклад по делото * доказателства * служебно начало * служебно известни факти
ГКРешение №97/22.07.2019 по дело №2437/2018Иск за съществуване на вземането * ревизионен акт * вреди
ТКРешение №63/29.07.2019 по дело №1528/2018Иск за съществуване на вземането * доказателства * възражения
ТКРешение №70/29.07.2019 по дело №2204/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * свръх петитум * договор за лизинг
ТКРешение №53/31.07.2019 по дело №850/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * реквизит на запис на заповед
ТКРешение №101/19.08.2019 по дело №439/2017Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост
ТКРешение №92/09.09.2019 по дело №2481/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за банков кредит * възнаградителна лихва
ГКРешение №205/14.10.2019 по дело №4825/2018Иск за съществуване на вземането * заповедно производство * акт за начет
ТКРешение №113/17.10.2019 по дело №2820/2017Иск за съществуване на вземането * договор за кредитна карта * лихва * заповед за изпълнение * изпълнително производство
ТКРешение №117/31.10.2019 по дело №1852/2018Иск за съществуване на вземането * вероятна недопустимост * родова подсъдност
ТКРешение №122/06.11.2019 по дело №1830/2018Иск за съществуване на вземането * решение на общото събрание на етажните собственици * модалитет
ТКРешение №114/11.11.2019 по дело №2891/2018Иск за съществуване на вземането * очевидна неправилност * предсрочна изискуемост * падеж на задължението * договор за банков кредит
ТКРешение №96/15.11.2019 по дело №856/2018Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * предсрочна изискуемост * връчване на нотариална покана * падеж на задължението
ТКРешение №176/26.11.2019 по дело №1229/2017Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост
ТКРешение №67/09.12.2019 по дело №1553/2018Иск за съществуване на вземането * договор за финансов лизинг * риск от случайно погиване или повреждане на лизингова вещ
ТКРешение №162/12.12.2019 по дело №651/2018Иск за съществуване на вземането * авал * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата
ТКРешение №118/12.12.2019 по дело №2288/2018Иск за съществуване на вземането * прекъсване на давност * заповед за изпълнение
ТКРешение №166/18.12.2019 по дело №1445/2017Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповед за изпълнение * падеж на задължението
ТКРешение №186/23.12.2019 по дело №649/2018Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * задължителни указания на ВКС
ТКРешение №104/15.11.2019 по дело №628/2018Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * падеж на задължението * недопустим съдебен акт * договор за банков кредит
ТКРешение №152/22.01.2020 по дело №3131/2018Иск за съществуване на вземането * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповед за изпълнение
ТКРешение №120/29.01.2020 по дело №3130/2018Иск за съществуване на вземането * задължения на въззивния съд * изменение на иска
ТКРешение №125/13.02.2020 по дело №2857/2018Иск за съществуване на вземането * обем на представителна власт на търговски пълномощник
ТКОпределение №87/18.02.2020 по дело №2930/2019Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането
ТКОпределение №102/24.02.2020 по дело №2643/2019Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането
ТКРешение №10/25.02.2020 по дело №16/2019Иск за съществуване на вземането * Установителен иск * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №153/13.03.2020 по дело №1294/2015Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * строително-монтажни работи * вероятна недопустимост
ТКРешение №150/20.03.2020 по дело №279/2019Иск за съществуване на вземането * възражения * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ТКРешение №193/10.04.2020 по дело №3092/2018Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост
ТКРешение №16/14.04.2020 по дело №352/2019Иск за съществуване на вземането * реквизит на запис на заповед * каузално правоотношение * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата
ТКРешение №146/29.04.2020 по дело №1912/2017Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * падеж на задължението * договор за банков кредит