Ключови фрази
Негаторен иск

ГКОпределение №300/24.06.2016 по дело №1650/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * негаторен иск
ГКРешение №1/28.04.2016 по дело №3136/2015Негаторен иск * ревандикационен иск * спиране на производството по делото
ГКРешение №625/03.12.2010 по дело №1426/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * право на ползване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * общи части
ГКРешение №160/18.12.2015 по дело №4389/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * негаторен иск
ГКРешение №33/18.02.2016 по дело №4320/2015Негаторен иск * свидетелски показания * експертиза
ГКРешение №62/01.07.2015 по дело №339/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателствена тежест
ГКРешение №453/06.01.2011 по дело №815/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * преустройство * незаконен строеж
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №74/09.07.2014 по дело №6580/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж * съсобственост
ГКОпределение №516/30.07.2013 по дело №3999/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * Негаторен иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №63/13.02.2012 по дело №361/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * писмени доказателства * допустимост на иск * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №295/24.06.2011 по дело №245/2011неоценяем иск * негаторен иск * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №86/25.02.2009 по дело №45/2009нередовност на исковата молба * Отмяна на нотариален акт * негаторен иск
ГКРешение №15/01.07.2015 по дело №5432/2014Негаторен иск * доказателства * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №351/12.12.2011 по дело №497/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отвод * съсобственост
ГКРешение №416/30.09.2010 по дело №27/2010Негаторен иск * незаконен строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №732/28.12.2008 по дело №672/2009обжалваем интерес * неоценяем иск * негаторен иск
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №68/12.02.2013 по дело №35/2013обезпечение на предявен иск * спиране на изпълнение на съдебно решение * Негаторен иск * подобрения в чужд имот * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №14/22.02.2016 по дело №4205/2015Негаторен иск * недопустимост на решение * необходимо задължително другарство
ГКРешение №91/27.08.2015 по дело №321/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №163/04.06.2012 по дело №656/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * преустройство * доказателствена тежест * пасивна материалноправна легитимация
Решение №819/05.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №139/25.06.2010 по дело №457/2009Негаторен иск * незаконен строеж * постройки на допълващо застрояване * отстояния от регулационните граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №348/28.12.2011 по дело №1119/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * допълнителна и комплексна експертизи * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №606/09.11.2009 по дело №465/2009негаторен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №87/23.03.2012 по дело №610/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * архитектурен проект * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №173/14.06.2012 по дело №1045/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преустройство * трето лице * косвен съдебен контрол * делба * правен интерес
ГКРешение №211/13.09.2011 по дело №1940/2009Негаторен иск * ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * таван
ГКРешение №363/17.10.2011 по дело №663/2010Негаторен иск * етажна собственост * суперфиция
ГКРешение №14/09.05.2016 по дело №4658/2015Негаторен иск * право на собственост
ГКРешение №98/24.06.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * търпим строеж * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №265/25.10.2012 по дело №225/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * възстановяване в стари реални граници * застрояване * благоустройствени мероприятия * временни постройки
ГКРешение №184/01.07.2014 по дело №7419/2013Негаторен иск * етажна собственост * задължително другарство * недопустим съдебен акт
ГКРешение №23/09.04.2014 по дело №5465/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * постройка * незаконен строеж
ГКРешение №243/23.10.2012 по дело №197/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * одобрен инвестиционен проект
ГКОпределение №395/29.07.2011 по дело №671/2009обективно съединяване на искове * Негаторен иск * заместими задължения * евентуален иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №159/11.03.2013 по дело №1676/2013негаторен иск * цена на иска
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №430/27.10.2010 по дело №312/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * ограничения на собствеността * доказателствена тежест
ГКРешение №424/01.12.2010 по дело №1482/2009Негаторен иск * преустройство * право на ползване * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №384/19.11.2010 по дело №575/2010Негаторен иск * разрешение за строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ГКРешение №149/13.04.2010 по дело №3830/2008Негаторен иск * неправомерно прекъснато водоснабдяване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №476/30.12.2008 по дело №1407/2008цена на иска * държавна такса * негаторен иск * обективно съединяване на искове
ГКРешение №75/26.02.2010 по дело №395/2009Негаторен иск * непозволено увреждане * общи части * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №217/11.11.2013 по дело №2809/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * общи части * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №51/07.05.2013 по дело №764/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж * право на ползване * разпределяне на ползването
ГКРешение №345/25.06.2010 по дело №1497/2009Негаторен иск * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №232/01.06.2010 по дело №133/2010прекратяване на производството по делото * Иск за защита на отнето владение * допустимост на иск * негаторен иск * неправилна правна квалификация
ГКРешение №226/28.06.2010 по дело №347/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * косвен съдебен контрол * право на строеж * общинска собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №283/2012/07.03.2013 по дело №387/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост * разрешение за строеж * общи части
ГКРешение №220/18.10.2013 по дело №2922/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части
ГКОпределение №202/12.03.2014 по дело №1188/2014Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск * служебно начало
ГКРешение №135/31.07.2014 по дело №334/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №532/21.10.2009 по дело №66/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №185/01.11.2013 по дело №2546/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * конституиране на страни * недопустимост на решение * преустройство * етажна собственост
ГКОпределение №283/25.05.2009 по дело №144/2009негаторен иск * евентуален иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №349/19.07.2013 по дело №3268/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * негаторен иск * суперфиция
ГКРешение №388/28.02.2012 по дело №983/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * уреждане на сметки по регулация * постройка * придаване на части към недвижим имот
ГКРешение №72/11.05.2016 по дело №5936/2015Негаторен иск * доказателства и доказателствени средства * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКРешение №751/11.01.2011 по дело №570/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реституция * идентичност на имоти * индивидуализация на недвижим имот * наследяване
ГКРешение №323/02.05.2012 по дело №1377/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * неоснователно обогатяване * реституция * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №815/30.06.2011 по дело №1509/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * премахване на извършено строителство * постройка * право на ползване * трето лице * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №212/17.10.2014 по дело №2159/2014Негаторен иск * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №113/06.11.2014 по дело №1798/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * нередовност на исковата молба
ГКРешение №484/12.01.2012 по дело №1273/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * възстановяване правото на собственост * контрол за валидност на административен акт * идентичност на имоти
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №88/22.07.2013 по дело №479/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * премахване на извършено строителство
ГКРешение №60/29.05.2014 по дело №7375/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * ограничения на собствеността
ГКРешение №348/16.10.2012 по дело №903/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост
ГКРешение №279/30.04.2010 по дело №4338/2008Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №423/12.09.2013 по дело №167/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №28/01.02.2012 по дело №331/2011Негаторен иск * право на ползване * съсобственост * общи части * етажна собственост * право на ползване на собственика на постройката върху земята * разпределяне на ползването
ГКРешение №74/15.02.2012 по дело №379/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * съсобственост * придаване на части към недвижим имот * уреждане на сметки по регулация * реална част * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №83/15.03.2011 по дело №229/2010Негаторен иск * етажна собственост * общи части * преустройство * незаконен строеж * премахване на извършено строителство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №383/04.10.2013 по дело №1058/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * ограничения на собствеността * незаконен строеж * злоупотреба с права
ГКОпределение №210/12.05.2009 по дело №125/2009нередовност на исковата молба * негаторен иск * неоценяем иск
ГКРешение №74/13.06.2011 по дело №237/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * съсобственост * преустройство * разрешение за строеж
ГКРешение №799/28.10.2009 по дело №3955/2008отмяна-нарушено право на участие * Негаторен иск
ГКРешение №349/21.05.2012 по дело №453/2010отрицателен установителен иск * негаторен иск * право на преминаване * сервитут * тълкуване на договор * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №690/08.02.2010 по дело №3394/2008Негаторен иск * право на строеж * незаконен строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №62/18.04.2013 по дело №712/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства
ГКРешение №482/05.07.2010 по дело №946/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * преклузия * нови факти и доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №33/26.02.2015 по дело №6221/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * суперфиция * право на ползване
ГКРешение №193/26.06.2012 по дело №611/2011Негаторен иск * непозволено увреждане * лихва
ГКРешение №22/20.06.2016 по дело №4992/2015Негаторен иск * правна квалификация * доклад по делото
ГКРешение №125/26.06.2013 по дело №939/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * пристрояване * незаконен строеж
ГКРешение №807/02.12.2010 по дело №1081/2009негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * прехвърляне на спорното право * висящност на процеса * електропровод * реална част * сервитут * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №350/05.08.2010 по дело №1269/2009Негаторен иск * незаконен строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №155/17.02.2014 по дело №802/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * негаторен иск * адекватност на обезпечителна мярка * строително-монтажни работи
ГКРешение №57/26.03.2013 по дело №907/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части * етажна собственост * строително-монтажни работи
ГКРешение №118/01.07.2015 по дело №5461/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж
ГКРешение №248/18.02.2015 по дело №7027/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства * незаконен строеж * търпим строеж
ГКРешение №10/06.02.2015 по дело №4598/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №324/21.06.2010 по дело №1320/2009Негаторен иск * разрешение за строеж * застрояване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №200/27.06.2011 по дело №1192/2010Негаторен иск * право на строеж * погасителна давност * суперфиция * необходимо другарство * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №352/24.10.2014 по дело №4193/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор * отмяна на нотариален акт * разноски
ГКРешение №307/29.06.2011 по дело №1210/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * необходимо другарство * етажна собственост * конституиране на страни * съпружеска имуществена общност * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №446/06.01.2012 по дело №1080/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * реална част * конституиране на страни
ГКРешение №244/15.06.2010 по дело №4104/2008Ревандикационен иск * Негаторен иск * предаване на владение * незаконен строеж * земеделски земи * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №55/11.04.2016 по дело №4914/2015Негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №46/04.04.2013 по дело №623/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж
ГКРешение №225/10.12.2013 по дело №2253/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * добросъвестно владение * придаване на части към недвижим имот * придобивна давност
ГКРешение №132/10.04.2012 по дело №1233/2011Негаторен иск * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * вреди от вещ
ГКОпределение №541/07.12.2015 по дело №5286/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * негаторен иск
ГКРешение №137/02.06.2016 по дело №349/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * негаторен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №247/06.08.2010 по дело №753/2009Негаторен иск * енергийни съоръжения * сервитутни зони * сервитут * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №238/17.07.2012 по дело №1081/2011Негаторен иск * търпим строеж * удостоверение за търпимост на строеж * косвен съдебен контрол
ГКРешение №346/07.07.2010 по дело №286/2010Иск за определяна на граници * определяне на граници * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * негаторен иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * ревандикационен иск
ГКРешение №160/2014/23.01.2015 по дело №2944/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане
ГКРешение №199/26.09.2013 по дело №2052/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * материалноправна легитимация на ищеца * договор за замяна * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №267/15.05.2015 по дело №3225/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * неоснователно обогатяване * незаконен строеж * пристрояване * надстрояване * констативен нотариален акт * доказателства * доклад по делото * съсобственост
ГКРешение №550/04.08.2010 по дело №314/2009Ревандикационен иск * негаторен иск * предаване на владение * свидетелски показания * изгубване или унищожаване на писмен документ * доказателства * замяна * конкуренция на права * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №63/11.04.2016 по дело №5450/2015Негаторен иск * сервитут * право на преминаване
ГКРешение №132/30.03.2010 по дело №66/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №213/28.10.2015 по дело №1730/2015Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вода * отговорност за вреди
ГКРешение №334/20.10.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * насрещен иск * негаторен иск
ГКРешение №390/30.04.2010 по дело №408/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * доказателства
ГКРешение №314/22.11.2011 по дело №392/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * вещо лице * частична недействителност * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №493/24.06.2010 по дело №719/2009Негаторен иск * незаконен строеж * отстояния от регулационните граници * търпим строеж * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №118/27.06.2013 по дело №752/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * противопожарни изисквания * експертиза * доказателства
ГКРешение №932/28.01.2010 по дело №5093/2008Негаторен иск * обезщетение за забава * узаконяване на строеж * косвен съдебен контрол * обезщетение за ползване * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №576/08.09.2010 по дело №1035/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * етажна собственост * самостоятелен обект * съдебно-техническа експертиза * липса на съгласие
ГКРешение №83/03.07.2015 по дело №5846/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * недопустимост на решение
ГКРешение №421/14.01.2011 по дело №928/2009Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №454/14.12.2012 по дело №467/2012Негаторен иск * сервитут * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * лихва
ГКРешение №46/25.04.2016 по дело №5578/2015Негаторен иск * сервитут * придобивна давнност * реституция * сервитутни зони
ГКРешение №329/11.10.2011 по дело №1277/2010Ревандикационен иск * негаторен иск * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №332/2011/29.03.2012 по дело №597/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * доказателства * регулационен план
ГКРешение №75/25.03.2013 по дело №864/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * енергийни съоръжения * електроенергия
ГКРешение №1019/21.01.2010 по дело №235/2009Негаторен иск * общи части * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №129/22.07.2014 по дело №4880/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * търпим строеж
ГКРешение №365/03.01.2012 по дело №981/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №33/06.04.2010 по дело №27/2009Негаторен иск * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * незаконен строеж * съсобственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №20/12.04.2010 по дело №3514/2008Негаторен иск * сервитутни зони * незаконен строеж * разрешителен режим по ЗЕ * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №95/15.06.2016 по дело №5592/2015Негаторен иск * събиране на нови доказателства във въззивното производство * служебно начало * експертиза
ГКОпределение №513/19.10.2012 по дело №518/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * негаторен иск * временни постройки
ГКРешение №645/26.11.2009 по дело №467/2009отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * Негаторен иск
ГКРешение №282/19.12.2014 по дело №4003/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * сервитут * преустройство
ГКРешение №249/27.10.2014 по дело №1231/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №153/24.06.2016 по дело №719/2016Негаторен иск * правна квалификация * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №291/25.06.2010 по дело №629/2009Негаторен иск * съсобственост * незаконен строеж * общи части * етажна собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №904/23.02.2010 по дело №2929/2008Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * узаконяване на строеж * погасителна давност
ГКРешение №16/08.02.2013 по дело №621/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * индивидуализация на недвижим имот * предоставяне за стопанисване и управление * доказателствена тежест
ГКРешение №117/31.05.2016 по дело №5673/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * негаторен иск * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * обективно съединяване на искове * евентуален иск * суперфиция * общи части
ГКРешение №428/22.11.2012 по дело №377/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * архитектурен проект * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за ползване
ГКРешение №91/25.04.2016 по дело №6290/2015Негаторен иск * право на преминаване * форма за валидност
ГКРешение №27/26.02.2015 по дело №5427/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №285/15.12.2011 по дело №1441/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №224/10.05.2010 по дело №236/2009Негаторен иск * общи части * право на ползване * етажна собственост * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №337/12.07.2013 по дело №1890/2013Частна жалба * негаторен иск * спиране на въвод във владение
ГКРешение №310/20.03.2012 по дело №906/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * временни обекти * преустройство
ГКРешение №34/24.02.2015 по дело №5239/2014Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * етажна собственост
ГКРешение №351/14.10.2011 по дело №1179/2010Негаторен иск * Ревандикационен иск * допустимост на иск * етажна собственост
ГКРешение №220/02.12.2013 по дело №3207/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на задържане * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №63/01.07.2013 по дело №388/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * незаконен строеж * Неимуществени вреди
Решение №40/31.01.2011 по дело №Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * отклонение от одобрен архитектурен проект * доказателствена тежест * застрояване * отстояния от регулационните граници
ГКРешение №147/02.07.2012 по дело №947/2011Негаторен иск * право на строеж * разрешение за строеж
ГКРешение №403/19.10.2012 по дело №321/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №531/15.02.2011 по дело №417/2010Негаторен иск * неоснователно обогатяване * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * земеделски земи * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №266/10.06.2010 по дело №365/2010Негаторен иск * непозволено увреждане * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №561/29.06.2010 по дело №1201/2009Негаторен иск * право на обитаване * право на ползване * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * развод * ползване на семейно жилище * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №60/06.07.2016 по дело №5397/2015Негаторен иск * самостоятелен обект * търпим строеж * отклонение от одобрен архитектурен проект * одобрен инвестиционен проект * незаконен строеж
ГКРешение №61/08.07.2016 по дело №4155/2015Негаторен иск
ГКРешение №122/25.10.2016 по дело №2074/2016Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №179/28.10.2016 по дело №394/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * допустимост на иск * преюдициалност * негаторен иск * удостоверение за търпимост на строеж * незаконен строеж
ГКРешение №121/04.11.2016 по дело №1495/2016Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №116/03.11.2016 по дело №1432/2016Негаторен иск * правен интерес
ГКРешение №135/21.11.2016 по дело №1072/2016Негаторен иск * отклонение от одобрен архитектурен проект * преустройство * съсобственост * таван
ГКРешение №200/09.12.2016 по дело №1546/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор за продажба * връзка на обусловеност * добросъвестно владение * придобивна давност * публична продан
ГКРешение №160/13.01.2017 по дело №2077/2016Негаторен иск * доказателства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №30/24.02.2017 по дело №3232/2016Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на въззивна жалба * просрочена жалба
ГКРешение №35/18.05.2017 по дело №3422/2016Негаторен иск * отстояния от регулационните граници * разрешение за строеж
ГКРешение №24/05.06.2017 по дело №2795/2016Негаторен иск * недопустимост на решение * правен интерес * защита срещу незаконосъобразни решения на ОС
ГКРешение №5/12.06.2017 по дело №2844/2016Негаторен иск * сервитут * гори
ГКРешение №103/04.07.2017 по дело №4405/2016Негаторен иск * експертиза * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ГКРешение №66/01.08.2017 по дело №4204/2016Негаторен иск * суперфиция * етажна собственост
ГКРешение №48/16.08.2017 по дело №3809/2016Негаторен иск * пасивна процесуална легитимация * активна процесуална легитимация * управител на етажна собственост
ГКРешение №167/26.10.2017 по дело №209/2017Негаторен иск * експертиза * неприсъствено решение * доказателства
ГКРешение №77/03.11.2017 по дело №3997/2016Негаторен иск * етажна собственост * общи части * процесуална легитимация * процесуален субституент
ГКРешение №121/08.11.2017 по дело №4818/2016Ревандикационен иск * негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКОпределение №190/13.11.2017 по дело №1232/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * негаторен иск
ГКОпределение №191/13.11.2017 по дело №1347/2017Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск
ГКОпределение №219/16.11.2017 по дело №2276/2015Частна касационна жалба * негаторен иск * цена на иска * родова подсъдност
ГКОпределение №230/29.11.2017 по дело №5332/2015Частна касационна жалба * негаторен иск * необходимо другарство * вписване на искова молба
ГКОпределение №576/30.11.2017 по дело №2510/2016Частна касационна жалба * негаторен иск * цена на иска
ГКРешение №92/01.12.2017 по дело №4715/2016Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №459/05.12.2017 по дело №3865/2016Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск
ГКОпределение №218/14.12.2017 по дело №1537/2014Частна касационна жалба * негаторен иск * цена на иска
ГКРешение №123/18.12.2017 по дело №594/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * другарство между съпрузи * необходимо задължително другарство * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * процесуална легитимация * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * постройка
ГКРешение №175/07.02.2018 по дело №5128/2016Негаторен иск * доказателства и доказателствени средства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №11/23.02.2018 по дело №954/2017Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * общи части
ГКРешение №139/14.03.2018 по дело №456/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * допустимост на иск * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №5/14.03.2018 по дело №1030/2017Негаторен иск * право на преминаване * придобивна давност
ГКРешение №15/26.03.2018 по дело №1643/2017Негаторен иск * суперфиция
ГКРешение №42/10.04.2018 по дело №2189/2017Негаторен иск * водопроводна мрежа * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №53/30.04.2018 по дело №3540/2016Негаторен иск * доказателствена тежест * основателност на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №54/15.05.2018 по дело №1493/2017Негаторен иск * преустройство * етажна собственост * форма за действителност
ГКРешение №61/07.06.2018 по дело №2610/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * етажна собственост * самостоятелен обект * несамостоятелен обект в сграда * пасивна материалноправна легитимация
ГКОпределение №121/22.06.2018 по дело №2049/2018Частна касационна жалба * правен интерес * негаторен иск * съсобственост
ГКРешение №98/04.07.2018 по дело №3546/2016Негаторен иск * придобивна давност * доказателствени средства * свидетелски показания
ГКРешение №2/06.07.2018 по дело №1598/2015Негаторен иск * основателност на иск
ГКРешение №68/16.07.2018 по дело №2751/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * общи части * негаторен иск * самостоятелен обект
ГКРешение №124/04.10.2018 по дело №1598/2015Негаторен иск * обезщетение за вреди
ГКРешение №122/23.10.2018 по дело №4824/2017Негаторен иск * непререшаемост на съдебен спор * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * определяне на граници * право на преминаване
ГКРешение №109/22.10.2018 по дело №3183/2017Негаторен иск * придаване на части към недвижим имот * обстоятелствена проверка * констативен нотариален акт * съпружеска имуществена общност * регулационен план * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * оспорване автентичността на документ
ГКРешение №107/05.11.2018 по дело №3243/2017Негаторен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №182/02.01.2019 по дело №4928/2017Негаторен иск * незаконен строеж * пречки и неудобства за ползване на собствения имот * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №145/07.01.2019 по дело №811/2018Негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №160/08.01.2019 по дело №1006/2018Негаторен иск * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №140/22.01.2019 по дело №4906/2017Негаторен иск * доказателства * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №68/18.06.2019 по дело №3931/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск * реституция * възражение * право на собственост * негаторен иск * предмет на делото