Ключови фрази
Недействителност на разпореждане с наследство

ГКРешение №182/08.11.2013 по дело №1959/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на констативен нотариален акт * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №103/18.07.2013 по дело №815/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ГКРешение №192/18.08.2010 по дело №646/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №197/04.12.2013 по дело №1446/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * продажба на наследство * земеделски земи * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №174/02.12.2015 по дело №1744/2015Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №220/22.04.2010 по дело №4687/2008Делба * съсобственост * необходимо другарство * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване
ГКРешение №163/29.03.2011 по дело №346/2010Делба на наследство * Недействителност на разпореждане с наследство * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * относителна недействителност * договор за покупко-продажба * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * наследяване * наследствено правоприемство
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №124/24.03.2010 по дело №45/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * делба * установителен иск * придобивна давност * инцидентен установителен иск * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №228/20.10.2011 по дело №45/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №99/22.06.2015 по дело №6817/2014Делба * мотиви на въззивно решение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №54/26.04.2010 по дело №4683/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съсобственост * предварителен договор * недействителност на разпореждане с наследство * управление и разпореждане с имуществото на детето * предложение за изкупуване
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ГКРешение №4/15.02.2012 по дело №770/2011Делба * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване * необходимо другарство * продажба на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКОпределение №462/15.11.2010 по дело №368/2010обективно съединяване на искове * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * относителна недействителност * Недействителност на разпореждане с наследство * нередовност на исковата молба
ГКРешение №65/02.03.2012 по дело №482/2011Делба * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * давностно владение * земеделски земи * начало на давностен срок * наследяване * присъединяване на владение
ГКРешение №292/21.11.2011 по дело №329/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * отказ от наследство * новооткрито наследство
ГКРешение №251/11.11.2011 по дело №248/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * приемане на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение №397/27.05.2010 по дело №711/2009Делба * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * доказателства * наследяване * доказателствена тежест * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №26/10.07.2012 по дело №1529/2010делба на наследство * нищожност на завещателно разпореждане * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №50/25.02.2016 по дело №4824/2015Делба на наследство * необходимо другарство * недопустимост на решение * дарение * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №230/10.11.2011 по дело №307/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * недействителност на разпореждане с наследство * конституиране на страни * недопустимост на решение
ГКРешение №129/03.05.2012 по дело №794/2011Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * отчуждително действие на регулационен план * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №21/15.05.2013 по дело №741/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * съпружеска имуществена общност * инцидентен установителен иск * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * относителна недействителност
ГКРешение №27/24.04.2014 по дело №4427/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск
ГКРешение №534/29.06.2010 по дело №1563/2009Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * делба на наследство * определяне на квоти * нови факти и доказателства * съсобственост
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №6/22.01.2010 по дело №2760/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт * придобивна давност * недействителност на разпореждане с наследство * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №210/21.04.2012 по дело №134/2012инцидентен установителен иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * дарение * нищожност на договор за дарение * конституиране на страни * допустимост на иск * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №95/04.05.2012 по дело №971/2011Делба на наследство * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №302/13.07.2009 по дело №161/2009делба на наследство * необходимо другарство * Нищожност на делба * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №70/15.07.2014 по дело №7091/2013Недействителност на разпореждане с наследство * съсобственост * наследяване * дарение
ГКРешение №472/21.01.2013 по дело №231/2011Нищожност на делба * Недействителност на разпореждане с наследство * относителна недействителност * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №44/06.07.2017 по дело №3117/2016Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствен дял
ГКОпределение №28/15.02.2018 по дело №3796/2017Частна касационна жалба * реституция * конститутивно действие * Недействителност на разпореждане с наследство * процесуална легитимация * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №20/12.03.2018 по дело №1519/2017Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона