Ключови фрази
Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение

ГКРешение №115/13.06.2014 по дело №5642/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на вещи * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №329/09.01.2013 по дело №381/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения
ТКРешение №59/11.07.2012 по дело №914/2011недопустим съдебен акт * Защита на членството в дружеството * преобразуване на търговски дружества * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * правоприемство между юридически лица
ГКРешение №431/20.12.2011 по дело №455/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация
ТКРешение №131/12.07.2010 по дело №798/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * водопроводна мрежа
ГКРешение №640/18.02.2011 по дело №254/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за покупко-продажба * търг * общинска собственост * Разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №611/19.10.2010 по дело №1724/2009дължимо обезщетение * земеделски земи * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №71/15.09.2010 по дело №5172/2008неоснователно обогатяване * ограничена имуществена отговорност на работника или служителя * прекратяване на трудовото правоотношение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №247/04.12.2014 по дело №919/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * наем * иск за неоснователно обогатяване * солидарна отговорност * фактическа власт
ГКРешение №464/15.01.2014 по дело №2488/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * предаване на владение
ГКРешение №430/13.09.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * дължимо обезщетение * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №349/16.11.2012 по дело №307/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * давностно владение * ЖСК
ГКРешение №614/07.07.2011 по дело №971/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №598/29.10.2010 по дело №1302/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * предаване на владение * дължимо обезщетение
ГКРешение №707/13.07.2011 по дело №1787/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обезщетение за забава * възражение за прихващане
ГКРешение №162/24.03.2011 по дело №986/2010обезщетение за ползване * държавна собственост * подобрения * наемни правоотношения * прихващане * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №242/10.06.2011 по дело №1382/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * договор за строителство
ГКРешение №389/29.02.2012 по дело №1598/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност
ГКРешение №220/19.11.2014 по дело №2173/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обстоятелствена проверка * право на собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №218/24.07.2013 по дело №566/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * уравнение на дялове * претенции по сметки * възражение за изтекла давност * съдебна спогодба * етажна собственост
ГКРешение №392/01.02.2012 по дело №1641/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ползване на семейно жилище * наемни правоотношения * предоставяне на семейно жилище след развода * право на ползване
ГКРешение №229/17.12.2015 по дело №1026/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Делба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №194/12.07.2011 по дело №1689/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * непозволено увреждане * договор с НЗОК * направление на здравноосигурено лице * медицинска помощ * обезщетение за вреди
ТКРешение №120/01.07.2009 по дело №21/2009договор за наем * подобрения * обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №791/26.10.2009 по дело №1923/2008отмяна-нарушено право на участие * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №25/27.01.2012 по дело №1832/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * доказателствена тежест
ТКРешение №130/11.02.2011 по дело №776/2009електроенергия * електропреносни съоръжения * държавна собственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №47/02.04.2013 по дело №217/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * трафопост * държавна собственост * обезщетение за пропуснати ползи * сервитут
ГКРешение №196/22.06.2016 по дело №956/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за вреди * договор за банков кредит
ГКРешение №6/03.06.2011 по дело №344/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * съсобственост * дължимо обезщетение
ГКРешение №236/28.01.2015 по дело №6192/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №93/24.04.2013 по дело №1535/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №166/14.05.2013 по дело №994/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * реституция * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възражение за прихващане
ГКРешение №129/16.02.2010 по дело №406/2009дължимо обезщетение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №335/21.11.2012 по дело №262/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * очевидна фактическа грешка * ненадлежна страна
ГКРешение №98/20.05.2013 по дело №520/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * дарение * свидетелски показания
ГКРешение №19/12.02.2013 по дело №864/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателствена сила на частен документ * непозволено увреждане
ГКРешение №476/26.06.2013 по дело №1515/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * фактическа власт * наем * изменение на иска * недопустимост на решение
ГКРешение №208/25.05.2011 по дело №1251/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №785/2010/11.01.2011 по дело №1457/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за заем * наследяване * симулация
ГКРешение №276/22.10.2013 по дело №1172/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №58/04.04.2011 по дело №544/2010установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №151/16.04.2015 по дело №5341/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * упражняване на търговска дейност * изпълнение на чуждо задължение
ГКРешение №974/28.12.2009 по дело №188/2009принос * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * наследяване
ГКРешение №91/15.04.2014 по дело №6541/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване
ТКРешение №43/05.05.2011 по дело №495/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правоприемство * възстановена кооперация * кооперативен съюз * новоучредена кооперация
ГКРешение №355/07.10.2011 по дело №478/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обективна отговорност за вреди от вещи * обезщетение за имуществени вреди * етажна собственост
ГКРешение №344/08.07.2010 по дело №1127/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №185/03.08.2011 по дело №1223/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №1025/23.12.2009 по дело №3841/2008обедняване * причинно-следствена връзка * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №409/20.06.2012 по дело №1411/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обедняване * споразумение * доказателства
ГКРешение №218/29.12.2015 по дело №7310/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * покана * обезщетение за ползване на чужд имот * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №411/07.02.2014 по дело №115/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * дължимо обезщетение
ГКРешение №233/16.03.2010 по дело №619/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №440/23.12.2011 по дело №1605/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * приращения * държавна собственост * сервитут
ГКРешение №266/12.01.2015 по дело №1837/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №338/27.10.2011 по дело №181/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * обезщетение за пропуснати ползи * трето лице
ГКРешение №627/15.10.2010 по дело №1620/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение
ГКОпределение №640/17.11.2011 по дело №582/2011преюдициално значение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * спиране на производството по делото * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №743/11.01.2011 по дело №1811/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * съсобственост * водене на чужда работа без пълномощие
ТКРешение №193/02.12.2010 по дело №1087/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване
ГКРешение №272/24.06.2010 по дело №3198/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №912/02.02.2010 по дело №4713/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * подобрения * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №403/10.01.2012 по дело №1543/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за покупко-продажба * отпаднало основание
ГКРешение №94/18.04.2012 по дело №1562/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателствена тежест * обезщетение за пропуснати ползи * покана
ГКРешение №547/01.12.2010 по дело №1059/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * начална липса на основание
ГКРешение №270/05.01.2015 по дело №1974/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №149/12.06.2013 по дело №647/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * общинска собственост * доказателствена тежест * обезщетение за ползване
ГКРешение №531/01.07.2013 по дело №1350/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на строеж * етажна собственост * груб строеж * погасителна давност * приращения
ТКРешение №84/04.09.2012 по дело №858/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №238/19.08.2013 по дело №1012/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * общи части * съсобственост * неправилна правна квалификация * обогатяване
ГКРешение №404/24.10.2011 по дело №1037/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * отчуждаване * реституция * свидетелски показания
ГКРешение №129/17.06.2014 по дело №7660/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * мерки относно лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права
ГКРешение №300/28.06.2010 по дело №169/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * дължимо обезщетение
ГКРешение №587/01.11.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * съсобственост
ГКРешение №110/22.07.2014 по дело №5367/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * дължимо обезщетение
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКРешение №296/07.04.2010 по дело №1033/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обедняване * обезщетение за имуществени вреди
ГКОпределение №455/21.07.2010 по дело №368/2010обезщетение за ползване * насрещен иск * допустимост на иск * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №32/28.02.2011 по дело №595/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * обезщетение за ползване
ГКРешение №290/11.11.2011 по дело №1503/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за забава * наем
ГКРешение №30/26.02.2016 по дело №3600/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №107/11.05.2016 по дело №4498/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКРешение №24/01.06.2016 по дело №2968/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване * право на строеж
ТКРешение №176/03.11.2010 по дело №118/2010произнасяне по непредявен иск * правна квалификация * пасивна легитимация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ТКРешение №150/10.11.2009 по дело №766/2008Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за наем * активна легитимация на ищец * апорт
ГКРешение №382/06.01.2015 по дело №1558/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * преклузия * договор за замяна * свидетелски показания * указания на съда
ГКРешение №252/23.01.2015 по дело №2858/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №127/01.07.2014 по дело №5826/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №359/16.01.2014 по дело №1209/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * недопустимост на решение
ГКРешение №262/22.02.2013 по дело №1480/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение * обедняване
ТКРешение №72/09.07.2012 по дело №398/2011Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ГКРешение №59/22.04.2010 по дело №387/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * съпружеска имуществена общност * неоснователно обогатяване * отчуждаване * изключителен собственик * принос * договор за заем
ТКРешение №33/23.03.2009 по дело №614/2008владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * подобрения
ГКРешение №55/28.02.2012 по дело №652/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №308/27.07.2010 по дело №1292/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за имуществени вреди * неправилна правна квалификация * регресен иск * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №331/03.12.2014 по дело №6361/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * договор за заем за послужване * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №332/22.11.2012 по дело №88/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №256/01.07.2015 по дело №223/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подведомственост
ГКРешение №67/05.04.2016 по дело №4147/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обогатяване * обедняване * доказателствена тежест * договор за гражданско дружество * договор за изработка * солидарност
ГКРешение №393/2013/24.07.2014 по дело №86/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * подобрения в чужд имот * право на задържане * обезщетение за ползване * обогатяване
ГКРешение №63/19.02.2013 по дело №1569/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №23/13.02.2014 по дело №2334/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за имуществени вреди * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №343/2013/02.07.2014 по дело №2733/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * неизпълнение на договорни отношения * подобрения в чужд имот * обедняване * водене на чужда работа без пълномощие
ГКРешение №719/27.12.2010 по дело №532/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * пропуснати ползи * дължимо обезщетение
ГКРешение №356/2013/23.01.2014 по дело №3041/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения
ТКРешение №48/10.09.2012 по дело №237/2011Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * произнасяне по непредявен иск * периодични плащания * покана за плащане * дължимост на ДДС * обезщетение за ползване без правно основание
ГКРешение №95/16.03.2011 по дело №331/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * доказателства
ГКРешение №272/17.10.2012 по дело №49/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * обогатяване * трето лице
ГКРешение №276/12.12.2015 по дело №5496/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * ревандикационен иск * наследствено правоприемство * отчуждаване
ГКРешение №248/29.07.2013 по дело №1062/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за забава * обезщетение за ползване * нищожност на договор за учредяване право на строеж * отпаднало основание * начална липса на основание
ГКРешение №757/08.02.2011 по дело №1186/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * погасителна давност * наследяване
ТКРешение №84/09.06.2010 по дело №706/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * съдебни разноски
ГКРешение №837/13.11.2009 по дело №6/2009обезщетение за ползване * договор за наем * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №450/21.06.2010 по дело №505/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неустойка * предварителен договор
ГКРешение №217/08.10.2013 по дело №1290/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване
ГКРешение №210/03.06.2011 по дело №1010/2010дължимо обезщетение * право на ползване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №97/01.08.2014 по дело №1250/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обогатяване * неправилна правна квалификация
ГКРешение №741/07.01.2011 по дело №1971/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №14/05.02.2016 по дело №3469/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * солидарност * неоснователно обогатяване * недопустимост на решение * приемство в процеса
ГКРешение №317/27.06.2012 по дело №117/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * Иск за неоснователно обогатяване
ГКРешение №721/03.01.2011 по дело №401/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * договор за наем * свидетелски показания
ГКРешение №9/28.01.2010 по дело №859/2009отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКОпределение №114/16.03.2012 по дело №1/2012допустимост на иск * прекратяване при висящ процес * нередовност на исковата молба * идентичност по страни, предмет и основание * Ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКОпределение №399/30.05.2012 по дело №292/2012допустимост на иск * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за поръчка
ГКРешение №186/26.05.2014 по дело №5886/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКРешение №51/28.03.2013 по дело №365/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на ползване * обогатяване
ТКРешение №119/26.11.2010 по дело №871/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №627/08.03.2011 по дело №176/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ползване на семейно жилище
ГКРешение №362/04.05.2010 по дело №780/2009неоснователно обогатяване * представителна власт * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неправилна правна квалификация
ГКРешение №733/12.11.2010 по дело №1274/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * пренаемане * подобрения * погасителна давност
ГКРешение №276/13.04.2010 по дело №1680/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №103/13.03.2014 по дело №5656/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за кредит * нередовност на исковата молба * договорна ипотека
ГКРешение №90/01.06.2011 по дело №939/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за поръчка * дължимо обезщетение
ГКРешение №325/28.04.2010 по дело №498/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * прекратяване на договор за наем * връщане на вещта * трансформация * задължение за уведомяване
ГКРешение №263/01.07.2011 по дело №561/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * погасителна давност * подобрения * писмени доказателства * начало на давностен срок * съсобственост * обезщетение за ползване * прихващане
ГКРешение №375/03.01.2012 по дело №288/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * застрахователно обезщетение * доказателства и доказателствени средства * косвено представителство * договор за поръчка * обогатяване
ГКРешение №271/24.06.2010 по дело №3148/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * приращения * груб строеж * предварителен договор * лихва
ГКОпределение №618/03.11.2009 по дело №548/2009съсобственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение на неползващия съсобственик
ГКРешение №195/10.07.2015 по дело №6969/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * обедняване
ГКРешение №148/21.06.2016 по дело №725/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация
ГКРешение №288/10.11.2011 по дело №1774/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обедняване * дължимо обезщетение
ТКРешение №81/07.07.2009 по дело №761/2008тълкуване на договор * неоснователно обогатяване * подобрения * владение * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №398/2013/06.08.2014 по дело №1933/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * обезщетение за забава * обедняване
ТКРешение №198/26.11.2010 по дело №1025/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обедняване * обогатяване * обезщетение за ползване * електропровод
ГКРешение №428/04.02.2014 по дело №2160/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване на чужд имот * акт за гражданско състояние * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №22/17.05.2012 по дело №1854/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нищожност на договор за продажба * погасителна давност * нищожност-липса на основание * начална липса на основание * нередовност на исковата молба * свидетелски показания
ГКРешение №122/14.03.2012 по дело №1472/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * оспорване на констативен нотариален акт * предоставяне за стопанисване и управление * обезщетение за ползване
ГКОпределение №94/31.01.2012 по дело №761/2011непререшаемост на съдебен спор * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * допустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №677/05.11.2010 по дело №1822/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * обезщетение за пропуснати ползи * обедняване
ГКРешение №291/02.08.2011 по дело №959/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * право на строеж * приращения * придобивна давност * обяснения на страната * неоснователно обогатяване
ТКРешение №204/05.09.2013 по дело №1158/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване без правно основание * обедняване * обогатяване
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ТКРешение №234/27.12.2013 по дело №1181/2013Обхват на обезщетението за неизпълнение * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт * обезщетение за пропуснати ползи * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №37/14.03.2011 по дело №21/2010Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за приватизационна продажба * обедняване * обогатяване * преобразуване на търговски дружества
ГКРешение №494/01.02.2013 по дело №1106/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * индивидуализация на недвижим имот * редовност на исковата молба * придобивна давност
ГКРешение №642/21.10.2010 по дело №1225/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения * дължимо обезщетение * лихва
ГКРешение №65/27.04.2016 по дело №3693/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правна квалификация * недопустимост на решение
ГКРешение №392/28.05.2010 по дело №877/2009възражение за прихващане * подобрения * дължимо обезщетение * неоснователно обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №215/12.10.2015 по дело №49/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * тълкуване на договор * обезщетение за ползване * общинска собственост * договор за заем
ГКРешение №17/08.02.2016 по дело №4121/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване на чужд имот * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №459/08.06.2010 по дело №1238/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за временна нетрудоспособност * регресен иск * обедняване * суброгация * неправилна правна квалификация
ГКРешение №500/16.01.2013 по дело №1309/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * реституция * възстановяване правото на собственост * съсобственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №765/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * договор за наем
ГКРешение №701/22.11.2010 по дело №219/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * право на ползване * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ГКРешение №144/17.06.2016 по дело №581/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * водене на чужда работа без пълномощие * обогатяване * обедняване
ГКРешение №517/30.11.2011 по дело №113/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * подобрения * обезщетение за ползване * доказателства * владение * реституция * погасителна давност * незаконен строеж
ГКРешение №335/28.07.2010 по дело №660/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * ревандикационен иск * подобрения * право на задържане * фактическа власт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №400/16.06.2010 по дело №4204/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №119/22.03.2011 по дело №625/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трафопост
ГКРешение №768/11.01.2011 по дело №698/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №99/05.03.2010 по дело №533/2009неоснователно обогатяване * дължимо обезщетение * съпружеска имуществена общност * развод * обедняване * фактическа раздяла * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №157/04.06.2013 по дело №1013/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * погасителна давност * възнаграждение по договор за изработка * отказ поради основателни причини при договор за изработка
ГКРешение №783/2010/08.04.2011 по дело №1286/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване * обезщетение за ползване * съсобственост * писмени доказателства
ГКРешение №306/01.04.2010 по дело №4715/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * подобрения
ГКРешение №263/30.09.2014 по дело №649/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * преобразуване * обезщетение за забава * правоприемство
ГКРешение №533/24.06.2010 по дело №1685/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ТКРешение №131/27.10.2009 по дело №268/2009договор за приватизационна продажба * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нищожност * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №454/14.12.2012 по дело №467/2012Негаторен иск * сервитут * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * лихва
ТКРешение №42/10.07.2009 по дело №587/2008неоснователно обогатяване * установяване право на собственост * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №538/09.07.2010 по дело №519/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * право на ползване на собственика на постройката върху земята * обезщетение за ползване * неоснователно обогатяване
ГКРешение №427/14.12.2015 по дело №49/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * разноски * Допълване на решението
ГКРешение №55/03.04.2014 по дело №5712/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * причинно-следствена връзка * обедняване
ГКРешение №1/24.01.2014 по дело №4717/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот
ТКРешение №225/28.01.2013 по дело №903/2011задължения на въззивния съд * договор за поръчка * недопустимост на свидетелски показания * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №183/23.07.2012 по дело №1387/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателствена тежест * договор за покупко-продажба * дължимо обезщетение
ГКРешение №820/20.09.2011 по дело №1009/2009Делба * възлагане на неподеляем имот * подобрения * обезщетение за ползване * публична продан * Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * претенции по сметки * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ГКРешение №502/05.01.2012 по дело №69/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * свидетелски показания * договор за гледане и издръжка * дължимо обезщетение
ГКРешение №255/29.06.2010 по дело №5342/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване
ГКРешение №213/29.06.2012 по дело №1240/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №980/30.12.2009 по дело №3718/2008обезщетение за ползване * предаване на владение * доказателствена тежест * признаване от страната на неизгодни за нея факти * обяснения на страната * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №103/20.04.2011 по дело №1798/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * обезщетение за ползване * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №338/11.01.2016 по дело №1729/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * мандат * упълномощаване * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №259/01.07.2010 по дело №646/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за вреди * неизпълнение на договорни отношения * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение
ТКРешение №34/02.04.2009 по дело №683/2008договор за наем * подобрения * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ТКРешение №95/04.07.2011 по дело №856/2010произнасяне по непредявен иск * извъндоговорна отговорност * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №12/19.02.2015 по дело №2429/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за пропуснати ползи * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №265/20.01.2014 по дело №2216/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обезщетение за ползване * разваляне на предварителен договор
ГКРешение №69/04.03.2010 по дело №159/2009право на ползване * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ТКРешение №81/28.11.2011 по дело №674/2009Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * ревандикационен иск * материална легитимация на ищеца * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * действие на вписването * намаляване на капитала чрез обезсилване на акции
ГКРешение №274/06.01.2016 по дело №1720/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Наемно правоотношение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №41/02.02.2012 по дело №1540/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * нищожност на съдебно решение * конституиране на страни * надлежно упражняване право на иск
ГКРешение №227/03.08.2011 по дело №1529/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * дължимо обезщетение
ГКРешение №82/12.04.2013 по дело №1348/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * установяване право на собственост * предаване на владение * обезщетение за ползване * пропуснати ползи * реституция * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №231/29.09.2016 по дело №986/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * възражение за прихващане * обезщетение за ползване на чужд имот
ГКРешение №189/17.10.2016 по дело №545/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на решение
ГКРешение №193/30.11.2016 по дело №842/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * необходими разноски * подобрения в съсобствен имот * правна квалификация
ГКРешение №209/17.01.2017 по дело №997/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ТКРешение №207/19.01.2017 по дело №2584/2015Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Недостатъци, отклонения, разваляне, давност
ГКРешение №238/06.02.2017 по дело №1454/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * допустимост на иск * неоснователно обогатяване * принос * придобиване по време на брака
ГКРешение №310/28.02.2017 по дело №2146/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустим съдебен акт * неправилна правна квалификация * земеделски земи
ГКРешение №25/30.03.2017 по дело №2389/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * държане * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №64/03.04.2017 по дело №3246/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Обезсилване на решение * мотиви на въззивно решение * отмяна на решение
ГКРешение №56/05.04.2017 по дело №2882/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * договор за заем
ГКРешение №70/31.05.2017 по дело №60037/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за влог
ГКРешение №124/06.06.2017 по дело №4048/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * добросъвестно владение * пропуснати ползи
ГКРешение №73/08.06.2017 по дело №3034/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * мерки за защита от домашно насилие
ГКРешение №81/09.06.2017 по дело №2631/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение * доказателства
ГКРешение №108/29.06.2017 по дело №60206/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения в чужд имот * незаконен строеж
ТКРешение №110/11.07.2017 по дело №1113/2016Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * строително-монтажни работи * наемни правоотношения * подобрения
ТКРешение №88/28.08.2017 по дело №834/2016Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * Обективна невъзможност на изпълнението * наемни правоотношения
ГКРешение №126/12.10.2017 по дело №5257/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * забрана за придобиване по давност * реална част * регулационен план
ГКРешение №188/26.10.2017 по дело №4287/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №207/02.11.2017 по дело №5151/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * недопустимост на иск * недопустимост на решение * държавен служител * обезщетение за неизплатени трудови възнаграждения * вътрешно съвместителство
ГКРешение №162/21.12.2017 по дело №721/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * родова подсъдност
ГКРешение №185/04.01.2018 по дело №937/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * размер на обезщетението * обогатяване
ГКРешение №40/11.04.2018 по дело №2004/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * държане * съсобственост * пасивна материалноправна легитимация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №60/30.05.2018 по дело №1163/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * забава * покана за доброволно изпълнение
ГКРешение №154/03.07.2018 по дело №4251/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * идентичност по страни, предмет и основание * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване на чужд имот
ТКРешение №181/12.12.2018 по дело №2187/2017Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * право на задържане * обезщетение за ползване на чужд имот * подобрения
ТКРешение №190/31.12.2018 по дело №2862/2017Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №114/29.05.2019 по дело №3715/2018Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * фактическо съжителство * подобрения в чужд имот
ГКРешение №82/03.09.2019 по дело №1719/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * очевидна неправилност * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * обсъждане на доказателства от въззивния съд * обща част по предназначение