Ключови фрази
Нищожност и недопустимост на съдебно решение

ТКРешение №46/28.03.2014 по дело №2048/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * липса на правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * представителна власт * публична държавна собственост
ТКРешение №125/26.11.2009 по дело №306/2009договор за цесия * нередовност на исковата молба * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №150/30.06.2014 по дело №286/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ГКРешение №15/26.01.2015 по дело №3298/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * конституиране на страни * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №114/26.10.2012 по дело №907/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото * недопустим съдебен акт
ТКРешение №119/18.06.2013 по дело №593/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №239/23.01.2014 по дело №511/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * активна легитимация на ищец * конститутивен иск * отмяна решения на общо събрание * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №57/10.09.2012 по дело №1183/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * правен интерес * иск за установяване на нарушение на авторско право * авторско право * авторско право върху изображение-лого
ТКОпределение №66/13.03.2012 по дело №915/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * спиране на производството по делото * непозволено увреждане * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ТКРешение №64/26.05.2015 по дело №1637/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пасивна легитимация * договор за приватизационна продажба * правоприемство
ГКРешение №33/16.02.2016 по дело №4575/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * нищожност-заобикаляне на закона * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация
ТКРешение №141/28.01.2013 по дело №44/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * деликвент * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №69/08.06.2012 по дело №226/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * членствено правоотношение * членство в кооперация * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №165/19.05.2016 по дело №883/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Прекратяване на участие на съдружник в дружеството * ликвидационен дял * дружествен дял при прекратяване участие на съдружник в дружество
ТКРешение №248/07.01.2013 по дело №79/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прекратяване на сдружение с нестопанска цел * нередовност на исковата молба * недопустим съдебен акт * активна легитимация на ищец
ГКРешение №181/14.06.2012 по дело №96/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на законност * отговор на искова молба * държавна собственост
ГКРешение №305/01.04.2010 по дело №640/2009право на възстановяване * земеделски земи * гори * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №167/23.11.2012 по дело №821/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на иск
ГКРешение №13/12.03.2016 по дело №3637/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * право на изкупуване
ГКРешение №30/11.02.2015 по дело №4188/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор за продажба * симулативна сделка * съпружеска имуществена общност * нищожност-привидност на сделка * необходимо другарство
ГКРешение №51/13.03.2015 по дело №3930/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * акт за начет * заповедно производство
ТКРешение №93/12.11.2012 по дело №1069/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * прогласяване на нищожност * джиро * договор за цесия * алонж * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./
ТКРешение №135/01.11.2012 по дело №281/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №328/07.10.2011 по дело №834/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ТКРешение №137/10.10.2011 по дело №869/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ТКРешение №207/24.02.2010 по дело №578/2008Нищожност и недопустимост на съдебно решение * непозволено увреждане * регресен иск * правен интерес * застраховка "автокаско"
ТКРешение №131/27.06.2013 по дело №621/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване неистинност на документ
ТКРешение №105/12.06.2013 по дело №5/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * апорт * липса на правен интерес * ревандикационен иск
ТКРешение №237/16.05.2013 по дело №872/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * деликвент * допустимост на иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №166/11.09.2013 по дело №822/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на иск срещу застраховател * извънсъдебно споразумение
ТКРешение №87/07.06.2010 по дело №730/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * подсъдност * договор за оказване на медицинска помощ
ГКРешение №3/27.04.2016 по дело №3999/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот
ТКРешение №110/10.09.2012 по дело №231/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * подведомственост * глоби и имуществени санкции по ЗЗ/отм./
ГКРешение №285/07.06.2012 по дело №1084/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * указания на съда * процесуална правоспособност * принцип на служебното начало * нередовност на процесуалното действие * конституиране на страни * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №186/29.04.2011 по дело №1199/2010Лишаване от родителски права * нищожност и недопустимост на съдебно решение * съдебен състав
ТКРешение №103/20.06.2013 по дело №850/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №182/28.12.2015 по дело №2383/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * връчване на покана за общо събрание
ТКРешение №110/22.07.2014 по дело №2620/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ТКРешение №35/23.02.2010 по дело №707/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * очевидна фактическа грешка * незаконен съдебен състав
ГКРешение №348/18.06.2010 по дело №657/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * писмени доказателства
ТКРешение №257/11.05.2015 по дело №3612/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото
ГКРешение №572/19.07.2010 по дело №516/2009нередовност на исковата молба * установяване право на собственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възстановяване правото на собственост
ТКРешение №99/28.07.2011 по дело №542/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застраховка "живот" * договор в полза на трето лице * застраховка като обезпечение на кредит
ТКРешение №235/11.07.2013 по дело №425/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * изменение на иск във въззивна инстанция * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * нередовност на исковата молба
ТКРешение №176/04.07.2014 по дело №416/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * строително-монтажни работи * изменение на иска * частичен иск * обвързваща сила * договор за изработка * обективно съединяване на искове * неоснователно обогатяване
ТКРешение №45/20.04.2010 по дело №516/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за влог * неправилна правна квалификация * договор за облигационен заем * облигации
ТКРешение №168/01.10.2013 по дело №1332/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ТКРешение №137/15.11.2011 по дело №927/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * електроенергия
ТКРешение №192/14.05.2013 по дело №284/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * допустимост на иск срещу застраховател * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №2/20.09.2013 по дело №1293/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * прекратяване на членствено правоотношение * прекратяване на трудовото правоотношение на член-кооператор
ТКРешение №174/05.12.2011 по дело №567/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * несъстоятелност * откриване на производство по несъстоятелност при липса на имущество * начална дата на неплатежоспособност
ГКРешение №199/23.10.2015 по дело №369/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * нищожност на договор за ипотека * нищожност-невъзможен предмет * договорна ипотека
ТКРешение №146/03.12.2012 по дело №804/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №65/07.05.2014 по дело №333/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * етажна собственост * заповедно производство * принцип на диспозитивното начало * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №236/24.06.2010 по дело №606/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * закрила при уволнение * съкращаване на щата * обезщетение за оставане без работа
ТКРешение №21/25.03.2013 по дело №290/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * активна легитимация на ищец * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * влязла в сила присъда
ГКРешение №261/31.05.2012 по дело №253/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * дисциплинарно уволнение * възстановяване на длъжност * образование * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ТКРешение №1/05.02.2014 по дело №35/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * стопанисване на дивеч
ГКРешение №46/15.04.2015 по дело №6278/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване правото на собственост * право на ползване * предаване на владение
ТКРешение №91/10.09.2012 по дело №365/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * възражение в заповедно производство * задължения на въззивния съд * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №97/03.05.2016 по дело №125/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * Обезсилване на решение * грешка в кадастрална карта * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ТКРешение №55/16.09.2013 по дело №723/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * нови факти и доказателства * стабилитете на издадената заповед за изпълнение
ГКРешение №501/14.01.2013 по дело №1503/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * дискриминация * подведомственост * правомощия на въззивната инстанция * незаконно уволнение
ГКРешение №56/14.03.2014 по дело №5173/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение
ТКРешение №178/12.11.2010 по дело №60/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * разваляне на договор
ТКРешение №234/02.12.2014 по дело №228/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност-липса на форма * прехвърляне дружествен дял
ТКРешение №64/29.03.2013 по дело №153/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на застрахователя * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * деликвент
ГКРешение №115/07.11.2014 по дело №2203/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * надлежна страна * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №180/23.12.2010 по дело №113/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * процесуална легитимация * регресен иск
ГКРешение №94/25.04.2016 по дело №197/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * решение на общото събрание на етажните собственици * допустимост на иск * преклузивен срок
ТКРешение №10/03.02.2014 по дело №1514/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * родова подсъдност * авторско право * сдружение за защита на авторските права * авторско възнаграждение * правна квалификация
ГКРешение №644/12.10.2010 по дело №1269/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неправилна правна квалификация * промяна на име
ТКРешение №54/16.09.2013 по дело №710/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прогласяване на нищожност * нищожност-липса на съгласие * правен интерес * нарушаване на членствени права
ГКРешение №156/2014/28.01.2015 по дело №3805/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта * нередовност на исковата молба
ГКРешение №432/26.10.2010 по дело №826/2010Делба на наследство * нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване на запазена част
ТКРешение №61/26.07.2012 по дело №325/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * предели на компетентност на Общото събрание на търговско дружество * препотвърждаване на взети решения на Общото събрание на търговско дружество
ГКРешение №403/01.11.2012 по дело №1090/2011Нищожност * нищожност-липса на съгласие * нередовност на исковата молба * нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №195/25.06.2013 по дело №1003/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * деликвент * допустимост на иск
ТКРешение №185/10.12.2014 по дело №3199/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в производство по несъстоятелност
ГКРешение №224/06.11.2015 по дело №1060/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * незаконен строеж * правна квалификация * компетентност на граждански или административен съд
ТКРешение №152/15.11.2012 по дело №1058/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * липса на правен интерес * заповед за незабавно изпълнение
ТКРешение №134/01.11.2012 по дело №177/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отговорност на Гаранционен фонд * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №370/30.10.2012 по дело №480/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * подведомственост * компетентност на граждански или административен съд * нищожност на съдебно решение
ТКРешение №157/30.10.2013 по дело №1091/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №738/22.11.2010 по дело №297/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * доказателства * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №14/03.08.2012 по дело №217/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делба * правомощия на въззивната инстанция * наследство * уравнение на дялове * съсобственост
ТКРешение №43/11.03.2013 по дело №325/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * предмет на делото * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №18/22.07.2014 по дело №25/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договорна ипотека * нищожност-липса на съгласие * задължителни указания на ВКС
ТКРешение №135/04.07.2013 по дело №230/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * електроенергия * задължително другарство
ГКРешение №137/02.06.2016 по дело №349/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * негаторен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ТКРешение №193/02.02.2015 по дело №2565/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №34/21.03.2011 по дело №1112/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ТКРешение №91/17.08.2011 по дело №404/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * оттегляне на иск * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пряк иск на увредения срещу застрахователя * субективно съединяване на искове
ГКРешение №135/14.06.2016 по дело №862/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение
ГКРешение №246/30.06.2015 по дело №578/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * режим на съпружеска имуществена общност * договор за покупко-продажба
ГКРешение №1016/22.12.2009 по дело №293/2009погасителна давност * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за имуществени вреди * вреди от престъпление
ТКРешение №747/18.07.2011 по дело №747/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * едноличен собственик на капитала
ГКРешение №139/25.08.2015 по дело №1493/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * подобрения * недобросъвестно владение * нищожност на решение
ТКРешение №138/05.01.2016 по дело №1727/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застраховка "живот" * материалноправна легитимация на ищеца * процесуална легитимация * застрахователно събитие * Косвен иск * Застрахователна сума
ТКРешение №6/21.01.2016 по дело №1562/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * стабилитете на издадената заповед за изпълнение * защита на длъжника
ГКРешение №630/04.11.2010 по дело №461/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * съдебна спогодба * съсобственост
ГКРешение №706/09.03.2011 по дело №1394/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на договор * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * доказателства * свидетелски показания * договор за заем
ТКРешение №96/16.09.2014 по дело №2275/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * ревандикационен иск * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №75/31.05.2010 по дело №538/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * липса на правен интерес * изключване на акционер * право на членство * нарушаване на членствени права * обикновени поименни акции * прекратяване на членствено правоотношение
ГКРешение №439/23.07.2010 по дело №476/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * произнасяне по непредявен иск * неправилна правна квалификация * право на ползване
ГКРешение №123/04.04.2012 по дело №777/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * родова подсъдност * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №5/03.02.2016 по дело №3781/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * идентичност по страни, предмет и основание * активна процесуална легитимация
ГКРешение №32/12.02.2013 по дело №1173/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №188/04.12.2012 по дело №323/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * несъстоятелност
ТКРешение №34/06.03.2013 по дело №94/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * гражданско дружество * вземания на съдружник в гражданско дружество * изискуемост на вземането * недопустимост на иск
ТКРешение №80/25.06.2013 по дело №156/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба
ГКРешение №248/10.11.2014 по дело №2248/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * трудово правоотношение
ТКРешение №130/23.06.2016 по дело №748/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №126/03.12.2012 по дело №482/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * делинквент * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * непозволено увреждане
ТКРешение №103/25.07.2011 по дело №403/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * пререгистрация на търговец * евентуален иск * главен иск * последващо субективно пасивно съединяване на искове
ТКРешение №14/07.02.2014 по дело №1130/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за изработка * неустойка * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №285/07.06.2012 по дело №1084/2009 * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №42/07.04.2015 по дело №868/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * съоръжения за присъединяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №272/05.07.2011 по дело №1047/2010Установителен иск * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на диспозитивното начало * принцип на служебното начало
ТКРешение №45/22.04.2009 по дело №483/2008допустимост на иск * възражение за прихващане * договор за цесия * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКРешение №18/10.02.2012 по дело №1151/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отмяна на решения и действия на органи на кооперация
ТКРешение №99/28.06.2012 по дело №667/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск
ТКРешение №134/30.12.2013 по дело №34/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * несъстоятелност * Откриване на производство по несъстоятелност * основание за отмяна на съдебен акт * задължения на въззивния съд * липса на мотиви
ТКРешение №106/30.06.2011 по дело №956/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за приватизационна продажба * разваляне на договор по съдебен ред * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №116/28.11.2012 по дело №102/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * запис на заповед * доказателствена тежест * изменение на иска
ГКРешение №61/28.02.2011 по дело №847/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * прихващане * договор за изработка
ГКОпределение №64/11.02.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * приложим закон * необходимо другарство * етажна собственост
ТКРешение №56/17.07.2013 по дело №1201/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * държавна такса * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №119/07.06.2010 по дело №3174/2008помирително заседание * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №221/10.06.2013 по дело №1399/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на административен акт * произнасяне по непредявен иск * дължимо обезщетение
ТКРешение №79/10.09.2010 по дело №628/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №114/13.10.2014 по дело №1954/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №133/15.02.2010 по дело №667/2008Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отменителен /Павлов/ иск * установителен иск * конститутивен иск * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * процесуален субституент * активна легитимация на ищец * липса на правен интерес
ТКРешение №149/08.12.2009 по дело №341/2009несъстоятелност * процес относно процеса * допустимост на иск * списък на предявени вземания * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №47/27.03.2014 по дело №7403/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * етажна собственост * правен интерес * установяване на факти
ГКРешение №649/06.01.2011 по дело №1735/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за покупко-продажба * идентичност по страни, предмет и основание * недействителност на договор * нищожност-липса на съгласие * правен интерес
ГКРешение №160/21.06.2016 по дело №967/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правоприемство * конституиране на страни * завет * служебно начало
ТКРешение №191/16.05.2014 по дело №504/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * установителен иск * договор за банков кредит
ТКРешение №101/12.07.2010 по дело №857/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * неправилна правна квалификация
ГКРешение №148/28.06.2016 по дело №2436/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * ревандикационен иск * обективно съединяване на искове
ТКРешение №69/14.05.2013 по дело №111/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * допустимост на иск срещу застраховател * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №33/06.03.2013 по дело №1178/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ТКРешение №92/03.06.2010 по дело №831/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * несъстоятелност * плащане от длъжник след началната дата на неплатежоспособността * активна легитимация на синдик * попълване масата на несъстоятелността
ГКРешение №61/23.03.2015 по дело №6270/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение * подсъдност * родова подсъдност
ГКРешение №364/11.02.2013 по дело №155/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №30/10.02.2014 по дело №592/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нередовност на исковата молба * сключване на трудов договор * съществуване на трудово правоотношение * непозволено увреждане * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №194/30.10.2013 по дело №2274/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * допустимост на иск * недобросъвестност при подаване на заявка за регистрация на марка * търговска марка * защита на марките и географските означения
ГКРешение №158/11.01.2016 по дело №3294/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №92/01.07.2016 по дело №638/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск за собственост * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * реална част
ГКРешение №127/02.06.2016 по дело №6287/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №63/19.07.2016 по дело №5655/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * необходимо другарство * етажна собственост * приложим закон
ТКРешение №72/02.08.2016 по дело №686/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * договор за кредит * нищожност на договор * Неравноправни клаузи в потребителски договори
ГКРешение №171/06.10.2016 по дело №1674/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на делба * Установителен иск
ГКРешение №217/12.10.2016 по дело №1151/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * неосъществено основание
ГКРешение №178/18.10.2016 по дело №1624/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * право на строеж * недопустимост на иск * недопустимост на решение * разваляне на договор * изменение на иска * нередовност на исковата молба * доклад по делото
ГКРешение №185/13.10.2016 по дело №1307/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нови факти и доказателства * трудоустрояване * изискуемост на вземането * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №176/25.10.2016 по дело №721/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост
ГКРешение №188/19.10.2016 по дело №84/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустимост на решение
ГКРешение №126/10.11.2016 по дело №744/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * прехвърляне на спорно право
ТКРешение №153/29.12.2016 по дело №896/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Установителен иск * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането
ГКРешение №237/30.12.2016 по дело №2322/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * определяне на граници
ГКРешение №166/03.01.2017 по дело №209/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * регулационен план * договор за покупко-продажба * давностен срок
ГКРешение №124/06.01.2017 по дело №2188/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * владение * правна квалификация * нарушено владение * правомощия на въззивната инстанция * отнето владение
ГКРешение №4/07.02.2017 по дело №2386/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * регулационен план * предмет на делото
ГКРешение №17/23.03.2017 по дело №50176/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правен интерес * отрицателен установителен иск * европейски програми за развитие
ТКРешение №222/06.04.2017 по дело №425/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ГКОпределение №80/19.04.2017 по дело №1466/2017Частна касационна жалба * подсъдност * подведомственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * нищожност на съдебно решение * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №39/29.05.2017 по дело №3394/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване в стари реални граници * ревандикационен иск * косвен съдебен контрол
ТКРешение №141/22.06.2017 по дело №255/2017Иск за отмяна на арбитражно решение * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №22/29.06.2017 по дело №2113/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правомощия на въззивната инстанция * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №159/06.07.2017 по дело №4520/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правосубектност * недопустимост на решение * преобразуване на търговски дружества * търговско дружество
ТКРешение №81/24.07.2017 по дело №763/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * доклад по делото
ТКРешение №94/18.08.2017 по дело №802/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * юридическо лице с нестопанска цел
ГКРешение №120/07.11.2017 по дело №4222/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * движими вещи * публична продан * правомощия на въззивната инстанция * събиране на нови доказателства във въззивното производство
ТКРешение №159/12.12.2017 по дело №375/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * вписване в книгата на акционерите * поименни акции
ГКРешение №203/04.01.2018 по дело №4925/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * владение * защита на трето лице срещу изпълнението
ГКРешение №343/11.01.2018 по дело №428/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * обезщетение за имуществени вреди * незаконно уволнение
ГКРешение №95/12.04.2018 по дело №3025/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * иск за установяване на привидност * правен интерес * развод * договор за дарение
ГКРешение №99/16.07.2018 по дело №4656/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №75/02.08.2018 по дело №1712/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * безвъзмездна финансова помощ
ТКРешение №305/17.10.2018 по дело №3077/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №209/15.01.2020 по дело №1099/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * частичен иск * сила на пресъдено нещо
ТКРешение №119/11.02.2020 по дело №2108/2018Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * обезсилване на заповед за изпълнение