Ключови фрази
Нищожност на делба

ГКОпределение №96/01.02.2013 по дело №785/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * нищожност на делба * правен интерес
ГКОпределение №542/25.10.2012 по дело №490/2012нищожност на делба * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №93/19.03.2012 по дело №1057/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * оспорване на истинността на документ * възстановяване на запазена част * нищожност на делба * установяване право на собственост
ГКРешение №725/30.11.2010 по дело №823/2009Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост
ГКРешение №8/23.01.2012 по дело №138/2011Делба * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * придобивна давност * владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок
ГКРешение №313/2012/05.03.2013 по дело №351/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * привидни и прикрити договори * нищожност на делба
ГКРешение №95/05.02.2010 по дело №2484/2008Делба * определяне на квоти * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * съсобственост
ГКРешение №73/14.02.2011 по дело №1936/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * нищожност на дарение
ГКРешение №374/15.06.2010 по дело №4354/2008Делба * делба на наследство * нищожност на делба * конститутивно действие * определяне на квоти * наследяване * съсобственост * придобивна давност * прекъсване на давност * съдебна спогодба
ГКРешение №757/22.07.2011 по дело №1879/2009Делба * съсобственост * приложим закон * конституиране на страни * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба
ГКОпределение №430/13.12.2013 по дело №6524/2013делба * допустимост на иск * нищожност на делба
ГКРешение №712/04.02.2011 по дело №371/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * недобросъвестно владение * нищожност на делба * придобивна давност * общи части * етажна собственост * отчуждаване
Определение №463/15.11.2010 по дело №Частна касационна жалба * правен интерес * инцидентен установителен иск * делба * нищожност на делба
ГКРешение №341/31.10.2012 по дело №94/2012Нищожност на делба * правен интерес * конститутивен иск * съсобственост * конституиране на страни * недопустимост на иск
ГКОпределение №275/11.04.2014 по дело №1637/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск * нищожност на делба
ГКРешение №384/02.11.2011 по дело №1450/2010предаване на владение * косвен съдебен контрол * нищожност на делба * реална част * самостоятелен обект * нищожност-липса на предмет * нищожност-противоречие на закона * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №166/13.07.2012 по дело №1364/2010делба на наследство * Нищожност на делба * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №513/26.01.2012 по дело №890/2010Нищожност * договор за делба * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * установителен иск за собственост * съсобственост
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №433/12.12.2012 по дело №252/2012Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * договор за групов строеж * договор за делба * отрицателен установителен иск * нищожност на делба
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №106/07.07.2015 по дело №142/2015Нищожност на делба * договор за делба * нищожност на делба * предварителен договор
ГКРешение №227/07.11.2012 по дело №142/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на делба * задължително другарство
ГКРешение №332/27.12.2012 по дело №1175/2011Делба * недопустимост на решение * нищожност на делба * делба * прехвърляне на спорното право
ГКРешение №90/27.06.2014 по дело №3433/2013Делба на наследство * съсобственост * наследяване * саморъчно завещание * доказателства * оспорване на истинността на документ * нищожност на делба * конституиране на страни * необходимо другарство
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ГКРешение №279/02.12.2011 по дело №369/2011Делба * договор за делба * форма за валидност * нищожност на делба * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №118/30.05.2011 по дело №467/2010Делба * самостоятелен обект * поделяне на общата сграда по етажи или части от етажи * нищожност-липса на предмет * общи части * нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * служебно начало
ГКРешение №244/04.11.2014 по дело №1495/2014Нищожност * разваляне на договор * договор за делба * нищожност на делба
ГКОпределение №300/12.06.2009 по дело №324/2009допустимост на иск * иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * Нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * правен интерес * делба
ГКОпределение №266/27.05.2009 по дело №196/2009спиране на производството по делото * преюдициално значение * сила на пресъдено нещо * обезщетение за ползване * нищожност на делба * преклузия * установяване право на собственост * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №490/15.12.2011 по дело №24/2011Делба * съсобственост * нищожност на делба * придобивна давност
ГКРешение №764/28.10.2010 по дело №1883/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * нищожност на делба * наследяване по закон * отмяна на констативен нотариален акт * относителна недействителност * приложим закон
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №269/22.10.2012 по дело №307/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * необходимо другарство * трето лице * нищожност на делба * недопустимост на решение
ГКРешение №394/18.10.2012 по дело №111/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * претенции по сметки * подобрения * публична продан * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №958/15.12.2009 по дело №2246/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * неформална делба * правоприемство * придобивна давност * недобросъвестно владение * нищожност на делба * съсобственост * присъединяване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №73/06.07.2015 по дело №760/2015Нищожност на делба * правен интерес * нищожност * Делба * Установителен иск
ГКОпределение №49/09.03.2016 по дело №897/2016Отмяна по молба на трето лице * Делба * правен интерес * нищожност на делба
ГКРешение №267/28.11.2011 по дело №225/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за делба * частична недействителност * нищожност на делба
ГКОпределение №9/08.01.2010 по дело №583/2009нередовност на исковата молба * нищожност на делба
ГКРешение №75/27.02.2012 по дело №741/2011Делба * съсобственост * публична продан * необходимо другарство * задължително другарство * изкупуване от съделител * теглене на жребий * възлагане на неподеляем имот * нищожност на делба
ГКРешение №59/08.06.2010 по дело №36/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * движими вещи * преработване * договор за дарение * нищожност на делба * форма за валидност
ГКРешение № 484/01.02.2011 по дело №317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на делба * добросъвестно владение * договор за делба
ГКРешение №61/04.07.2013 по дело №703/2012Делба * съсобственост * нищожност на делба * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №139/02.05.2012 по дело №1104/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * нищожност на делба * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №414/29.10.2012 по дело №222/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * публична продан * трето лице * вписване на ипотека * нищожност на делба * разваляне на договор * обратно действие * конкуренция на вписвания * преклузивен срок
ГКРешение №91/17.06.2013 по дело №651/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност на делба * реституция * наследяване
ГКРешение №262/06.07.2010 по дело №317/2009Установителен иск * нищожност на делба * земеделски земи * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * съсобственост * наследяване по закон * договор за делба
ГКРешение №145/03.09.2012 по дело №984/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * прехвърляне на част от делбения имот * придобивна давност * нищожност на делба * задължително другарство * необходимо другарство * конституиране на страни
ГКРешение №219/27.06.2012 по дело №216/2012Нищожност на делба * нищожност на делба * правен интерес * съсобственост
ГКРешение №366/24.10.2011 по дело №1046/2010Делба * подобрения * нищожност на делба * добросъвестно владение * начало на давностен срок
ГКОпределение №437/20.08.2012 по дело №67/2012Делба * приемство в процеса * необходимо другарство * активна процесуална легитимация * нищожност на делба
ГКОпределение №302/13.07.2009 по дело №161/2009делба на наследство * необходимо другарство * Нищожност на делба * недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №472/21.01.2013 по дело №231/2011Нищожност на делба * Недействителност на разпореждане с наследство * относителна недействителност * правен интерес * конституиране на страни
ГКРешение №353/13.01.2012 по дело №835/2010Установителен иск * нищожност на делба * съсобственост * земеделски земи * конституиране на страни * установяване право на собственост * договор за делба
ГКРешение №171/06.10.2016 по дело №1674/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на делба * Установителен иск
ГКРешение №81/10.11.2017 по дело №5826/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * недопустимост на решение * правен интерес * нищожност на делба * упълномощаване
ГКРешение №34/17.07.2018 по дело №2022/2017Ревандикационен иск * нищожност на делба * уравнение на дялове
ГКРешение №76/03.07.2019 по дело №2233/2018установителен иск за собственост * приращение * съпружеска имуществена общност * договор за групов строеж * нищожност на делба * оспоримост по чл. 24, ал. 4 СК * неучастие на съпруг-съсобственик в делбата * договор за делба