Ключови фрази
Обезсилване на решение

ГКОпределение №280/17.06.2016 по дело №907/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Обезсилване на решение * компетентност
ТКРешение №72/17.07.2015 по дело №230/2014Договор за изработка * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №33/16.02.2016 по дело №4575/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * нищожност-заобикаляне на закона * произнасяне по непредявен иск * правна квалификация
ГКРешение №134/19.04.2016 по дело №5577/2015Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване
ТКРешение №110/17.07.2015 по дело №1568/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * новация * договор за банков кредит * солидарен длъжник
ТКРешение №26/07.07.2015 по дело №794/2012Нищожност на действия и сделки * Обезсилване на решение * недействителност на действия и сделки
ТКОпределение №780/12.12.2014 по дело №1817/2014Частна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №135/16.10.2015 по дело №1672/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * предсрочна изискуемост
ТКРешение №18/16.02.2016 по дело №1880/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ТКРешение №79/16.07.2015 по дело №1535/2014Възнаграждение * Обезсилване на решение * съдебно признание на факт * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №84/28.04.2016 по дело №5960/2015Иск за промяна на име * Обезсилване на решение
ТКРешение №85/21.10.2015 по дело №597/2014Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * Обезсилване на решение
ТКОпределение №66/01.03.2016 по дело №2166/2015Обезсилване на решение * отказ от иск
ТКРешение №30/14.05.2016 по дело №451/2015Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №221/15.02.2016 по дело №2734/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №41/22.06.2015 по дело №2853/2014Нищожност на действия и сделки * Обезсилване на решение
ТКРешение №4/25.06.2015 по дело №63/2014Регистрация на религиозните общности като юридически лица * Обезсилване на решение
ТКОпределение №17/25.01.2016 по дело №470/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * прието вземане в производството по несъстоятелност * Обезсилване на решение
ТКРешение №120/25.09.2013 по дело №473/2012Обезсилване на решение * запис на заповед * джиро * прехвърляне на права по менителнични ефекти
ТКРешение №225/28.05.2015 по дело №3951/2013Иск за съществуване на вземането * регресен иск * Застрахователно покритие * застрахователно събитие * Обезсилване на решение
ТКРешение №162/18.12.2015 по дело №2514/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * каузално правоотношение * предявяване на запис на заповед * разноски в заповедно производство
ТКРешение №182/04.02.2016 по дело №2339/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №173/22.12.2015 по дело №1201/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ТКРешение №62/06.10.2015 по дело №958/2014Нищожност * Обезсилване на решение * връщане на даденото по нищожен договор
ТКРешение №118/27.07.2015 по дело №2137/2014Арендно плащане * Обезсилване на решение * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за аренда
ТКОпределение №129/29.04.2015 по дело №382/2015Неустойка * отказ от иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №61/21.10.2015 по дело №894/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * размер на неустойка * каузално правоотношение
ТКРешение №36/26.05.2015 по дело №685/2014Защита на членството в дружеството * Обезсилване на решение * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес
ГКРешение №97/03.05.2016 по дело №125/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * Обезсилване на решение * грешка в кадастрална карта * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №204/28.07.2014 по дело №983/2014Иск за обезщетение при уволнение на други основания * договор за управление * трудово правоотношение * правна квалификация * обезсилване на решение * обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
ГКРешение №64/03.04.2014 по дело №3283/2013Иск за оспорване на вземането * отрицателен установителен иск * изпълнително производство * обезсилване на решение * недопустимост на иск * държавна такса
ТКРешение №34/27.04.2016 по дело №516/2015Иск за съществуване на вземането * договор за изработка * Обезсилване на решение
ТКОпределение №106/11.04.2016 по дело №3110/2015Обезсилване на решение * оттегляне на иск
ТКРешение №218/18.03.2016 по дело №3200/2014Начин на ползване. Консумативни разходи * Обезсилване на решение * договор за наем * действие на договора между страните
ТКОпределение №190/23.06.2015 по дело №1329/2015Застрахователно обезщетение * отказ от иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №200/12.02.2016 по дело №39/2015Търговска продажба * Обезсилване на решение
ТКРешение №53/16.07.2015 по дело №3170/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * отпаднало основание * правен интерес * преклузивен срок
ТКРешение №210/22.12.2014 по дело №4090/2013Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * новация * заповедно производство
ТКРешение №134/22.01.2016 по дело №3059/2014Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №178/22.01.2016 по дело №1889/2013Разваляне на договор по съдебен ред * правен интерес * произнасяне по недопустим иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №230/15.12.2014 по дело №3641/2013Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №192/11.03.2016 по дело №1635/2014Иск на трети лица * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * апорт * правен интерес * Обезсилване на решение
ТКРешение №193/09.05.2016 по дело №2659/2014Обезсилване на решение * договор за финансов лизинг * нищожна клауза-неустойка
ТКРешение №75/16.07.2015 по дело №519/2014Застрахователно обезщетение * обезщетение за забава * законна лихва * Обезсилване на решение
ТКРешение №42/22.06.2015 по дело №1556/2014Прекратяване на дружеството по решение на съда * процесуална легитимация * Обезсилване на решение * изключване на съдружник
ТКРешение №186/16.02.2016 по дело №2958/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * Обезсилване на решение * оттегляне на иск * трето лице-помагач
ТКРешение №31/14.06.2016 по дело №3170/2014Иск за установяване на престъпно обстоятелство * Обезсилване на решение * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * правен интерес * евентуален иск
ГКРешение №311/24.02.2016 по дело №2659/2015Иск за съществуване на вземането * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * служебно начало
ТКРешение №42/07.04.2015 по дело №868/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * съоръжения за присъединяване * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ТКРешение №210/16.02.2016 по дело №1724/2014Възнаграждение * Обезсилване на решение * правомощия на въззивната инстанция * намаляване на неустойка между търговци
ТКОпределение №отказ от268/05.10.2015 по дело №1933/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * отказ от иск
ТКРешение №110/07.10.2014 по дело №3700/2013Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * изменение на иска * липса на правен интерес * Обезсилване на решение * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ТКРешение №122/06.10.2015 по дело №1941/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * запис на заповед
ТКРешение №197/04.12.2014 по дело №2889/2013Отменителни искове * Обезсилване на решение
ТКРешение №69/16.07.2015 по дело №1478/2014Иск за плащане на цена * Обезсилване на решение * определяне на цена по търговска продажба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №157/01.06.2016 по дело №5588/2015Непозволено увреждане * обезщетение за вреди * недопустимост на решение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение
ГКРешение №148/28.06.2016 по дело №2436/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Обезсилване на решение * ревандикационен иск * обективно съединяване на искове
ТКРешение №224/11.04.2016 по дело №19/2015Обезщетения при гестия * Обезсилване на решение * процесуална легитимация * задължения на въззивния съд
ГКРешение №131/04.11.2015 по дело №2393/2015Делба * недопустимост на решение * доклад по делото * съсобственост * доказателствени средства * Обезсилване на решение
ГКРешение №29/06.07.2016 по дело №4261/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ТКРешение №21/07.07.2016 по дело №3010/2014Иск на трети лица * правен интерес * отрицателен установителен иск * Обезсилване на решение * иск за установяване на нищожно вписване на несъществуващи обстоятелства по партида на дружество
ТКРешение №133/06.07.2016 по дело №430/2011Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист * материална легитимация на ищеца * Обезсилване на решение
ТКРешение №129/02.09.2016 по дело №1002/2015Отговорност на управителя и контрольора * Обезсилване на решение * решение на общо събрание
ГКОпределение №287/24.10.2016 по дело №4020/2016Частна касационна жалба * извънсъдебно споразумение * Обезсилване на решение * оттегляне на въззивна жалба * Делба
ГКРешение №201/08.11.2016 по дело №2212/2016Ревандикационен иск * реална част * нищожност на съдебно решение * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки * право на иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №186/09.12.2016 по дело №1482/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * Обезсилване на решение * трето лице * договор за продажба
ТКРешение №234/23.12.2016 по дело №54/2016Приложима уредба * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * правен интерес * активна легитимация на ищец * Обезсилване на решение
ТКРешение №225/05.01.2017 по дело №3636/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за продажба на дружествени дялове * Обезсилване на решение
ТКРешение №246/22.02.2017 по дело №23/2016Неоснователно обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * Обезсилване на решение * доказателствена тежест
ГКРешение №31/22.03.2017 по дело №2746/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * Обезсилване на решение * Делба * възлагане на неподеляем имот * висящност на процеса
ТКРешение №200/31.03.2017 по дело №2590/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * недопустимост на иск * Обезсилване на решение
ГКРешение №64/03.04.2017 по дело №3246/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * Обезсилване на решение * мотиви на въззивно решение * отмяна на решение
ТКРешение №257/11.04.2017 по дело №2745/2015Действия във вреда на представлявания * мандат * принудително изпълнение * осъдителен иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №198/11.04.2017 по дело №126/2015Възнаграждение * задължителни указания на ВКС * Обезсилване на решение
ГКРешение №27/03.05.2017 по дело №3328/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * Обезсилване на решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция
ТКРешение №103/23.05.2017 по дело №458/2016Неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ТКРешение №47/31.05.2017 по дело №721/2016Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №44/25.05.2017 по дело №407/2016Предявяване на установителен иск * списък на приети вземания * Обезсилване на решение
ТКРешение №51/22.06.2017 по дело №1334/2015Договор за изработка * правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * неизпълнение на договорни отношения * Обезсилване на решение
ГКРешение №102/03.07.2017 по дело №4472/2016Непозволено увреждане * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * евентуален иск
ТКРешение №104/13.07.2017 по дело №1936/2016Нищожност * договор за банков кредит * Обезсилване на решение
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * правна квалификация * правен интерес * Обезсилване на решение
ТКРешение №210/05.01.2018 по дело №6/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №17/07.02.2018 по дело №539/2017Договор за банков кредит * произнасяне по недопустим иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №10/09.02.2018 по дело №1022/2017Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност
ТКРешение №240/09.02.2018 по дело №838/2017Иск за съществуване на вземането * разваляне на договор * лихва * Обезсилване на решение
ТКРешение №160/14.02.2018 по дело №3512/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №161/02.05.2018 по дело №1580/2016Отменителен /Павлов/ иск * Обезсилване на решение * липса на правен интерес
ГКРешение №47/30.05.2018 по дело №2487/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №254/12.07.2018 по дело №1479/2017Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * изключване на съдружник * Обезсилване на решение * липса на правен интерес
ТКРешение №13/02.08.2018 по дело №1014/2017Установителен иск * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба
ТКРешение №76/07.08.2018 по дело №2601/2016Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №135/26.09.2018 по дело №230/2017Договор за банков кредит * Обезсилване на решение * Установителен иск
ТКРешение №291/16.10.2018 по дело №3095/2017Неоснователно обогатяване * неправилна правна квалификация * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №69/29.10.2018 по дело №2935/2017Делба * публична продан * недопустимост на делбата * окончателен разделителен протокол * етажна собственост * земеделски земи * Обезсилване на решение
ТКРешение №321/01.11.2018 по дело №3163/2017правен интерес * Обезсилване на решение * непредявяване на вземане в срок * несъстоятелност
ТКРешение №335/13.11.2018 по дело №2477/2017Нищожни неравноправни клаузи * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №152/06.12.2018 по дело №5106/2017Делба на наследство * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * преклузивен срок * искане за включване на вещ в делбената маса
ГКРешение №151/06.12.2018 по дело №4545/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * реална част * идеална част * публична общинска собственост * придобивна давност
ТКРешение №282/18.12.2018 по дело №2537/2017Защита на членството в дружеството * Обезсилване на решение * кворум
ГКРешение №147/27.12.2018 по дело №429/2018Делба * давностно владение * присъединяване на владение * сила на пресъдено нещо * Обезсилване на решение * дарение * наследствено правоприемство * констативен нотариален акт
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №225/07.01.2019 по дело №3145/2017Установителен иск * Обезсилване на решение * конституиране на страни
ГКРешение №160/08.01.2019 по дело №1006/2018Негаторен иск * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №382/11.01.2019 по дело №1825/2017Предявяване на отменителен иск * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение
ТКРешение №357/16.01.2019 по дело №572/2018Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение
ТКРешение №311/06.02.2019 по дело №2742/2017Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * процесуална легитимация * Обезсилване на решение
ТКРешение №381/11.04.2019 по дело №1252/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №229/24.04.2019 по дело №246/2018Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * Обезсилване на решение * недопустимост на решение * правен интерес * реституция * установяване истинността или неистинността на документ * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №17/24.04.2019 по дело №957/2018Отменителен иск * Обезсилване на решение * непозволено увреждане * отказ от иск * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №81/04.06.2019 по дело №1097/2018Обезсилване на решение * родова подсъдност * цена на иска * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №99/20.06.2019 по дело №2202/2018Унищожаемост на договор поради заплашване * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №108/12.07.2019 по дело №2033/2018Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * родова подсъдност
ГКРешение №96/18.07.2019 по дело №1115/2017Ревандикационен иск * отчуждаване * главно встъпване * насрещен иск * защитени територии * разрешение за строеж * незаконен строеж * наследяване * придобивна давнност * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * право на строеж * приемство в процеса * ревандикационен иск * реституция
ТКРешение №57/17.07.2019 по дело №1746/2017Неоснователно обогатяване * произнасяне по непредявен иск * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №104/22.07.2019 по дело №3151/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * реституция * конститутивно действие * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * недопустимост на решение * решение на поземлен орган * земеделски земи * прекратяване на производството по делото * индивидуализация на недвижим имот * реституционен ефект * нередовност на исковата молба * Обезсилване на решение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ГКРешение №79/22.07.2019 по дело №2087/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрална карта * публична общинска собственост * установяване право на собственост към минал момент * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие
ТКРешение №126/30.01.2020 по дело №2785/2018Предявяване на установителен иск * установителен иск в производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение
ТКРешение №179/06.02.2020 по дело №2211/2018Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * задължения на въззивния съд
ТКРешение №134/10.02.2020 по дело №206/2019Откриване на производство по несъстоятелност * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ТКРешение №119/11.02.2020 по дело №2108/2018Нищожност и недопустимост на съдебно решение * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * обезсилване на заповед за изпълнение
ТКРешение №168/25.02.2020 по дело №2418/2018Неоснователно обогатяване * Обезсилване на решение * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №2/12.03.2020 по дело №1429/2019Откриване на производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * наследяване по закон * отказ от наследство
ТКРешение №34/30.03.2020 по дело №860/2019Имуществени последици * прекратяване на членствено правоотношение * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * Откриване на производство по несъстоятелност
ТКРешение №192/13.04.2020 по дело №3040/2018Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * Обезсилване на решение * лечебно заведение
ТКРешение №131/06.04.2020 по дело №2791/2018Установителен иск * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * юридическо лице с нестопанска цел * подсъдност