Ключови фрази
Право на добросъвестния владелец на подобренията

ГКРешение №231/20.12.2013 по дело №1639/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №854/27.12.2012 по дело №696/2012право на задържане * Право на добросъвестния владелец на подобренията * преклузия * Ревандикационен иск * разпределяне на ползването
ГКРешение №131/10.07.2013 по дело №913/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * владение * държане * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ГКРешение №376/12.03.2013 по дело №260/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * прекъсване на владение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане
ГКРешение №284/17.01.2014 по дело №2415/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * недобросъвестно владение * редовност на исковата молба
ГКРешение №609/18.10.2010 по дело №451/2009Делба * съсобственост * погасителна давност * подобрения в чужд имот * Право на добросъвестния владелец на подобренията * начало на давностен срок * конститутивен иск
ГКРешение №128/25.08.2015 по дело №794/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * указания на ВКС * недобросъвестно владение
ГКРешение №260/08.08.2011 по дело №1001/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * правна квалификация * погасителна давност * начало на давностен срок * недобросъвестно владение * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №325/21.10.2011 по дело №1172/2010Ревандикационен иск * подобрения * косвен съдебен контрол * Право на добросъвестния владелец на подобренията * наследствено правоприемство * неоснователно обогатяване
ГКРешение №278/29.06.2012 по дело №1132/2010Установителен иск * груб строеж * право на строеж * евентуален иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * погасителна давност
ГКРешение №359/21.07.2010 по дело №1205/2009Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * предаване на владение * право на задържане * неоснователно обогатяване
ГКРешение №76/12.04.2010 по дело №2952/2008Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * реституция * предаване на владение
ГКОпределение №396/29.07.2011 по дело №398/2010нередовност на исковата молба * указания на съда * насрещен иск * Право на добросъвестния владелец на подобренията * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №172/26.06.2013 по дело №929/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * подобрения в чужд имот
ГКРешение №86/15.07.2014 по дело №1515/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №640/17.11.2011 по дело №582/2011преюдициално значение * Право на добросъвестния владелец на подобренията * спиране на производството по делото * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКРешение №88/14.05.2013 по дело №819/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №141/30.11.2015 по дело №2944/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * добросъвестно владение * съдебно-техническа експертиза
ГКОпределение №132/07.04.2011 по дело №91/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * изискуемост на вземането
ГКРешение №5/27.02.2013 по дело №70/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот
ГКРешение №180/25.04.2012 по дело №198/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * нарушено владение * неоснователно обогатяване * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №125/29.06.2015 по дело №1080/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * разноски * недобросъвестно владение
ГКРешение №275/26.04.2010 по дело №560/2009подобрения * добросъвестно владение * погасителна давност * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №93/26.06.2015 по дело №1358/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * предаване на владение * право на задържане * подобрения
ГКРешение №364/15.10.2010 по дело №111/2010Право на добросъвестния владелец на подобренията * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №94/31.01.2012 по дело №761/2011непререшаемост на съдебен спор * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * допустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №46/18.03.2015 по дело №5692/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на строеж * преклузия * добросъвестно владение * погасителна давност
ГКРешение №302/29.09.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * отмяна на отчуждаване * държавна собственост * погасителна давност
ГКРешение №144/25.06.2013 по дело №52/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * начало на давностен срок * погасителна давност * ревандикационен иск
ГКРешение №192/13.10.2015 по дело №2189/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * експертиза * доказателства
ГКРешение №235/31.05.2012 по дело №1196/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №107/30.06.2015 по дело №445/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * недопустимост на решение * подобрения * право на задържане
ГКРешение №204/13.12.2013 по дело №2505/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №477/03.12.2010 по дело №481/2010местна подсъдност * Право на добросъвестния владелец на подобренията * родова подсъдност
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
ГКРешение №122/02.07.2015 по дело №291/2015Право на добросъвестния владелец на подобренията * необходими разноски * правоприемство * държавна собственост * общинска собственост * правна квалификация
ГКРешение №148/15.07.2014 по дело №852/2014Право на добросъвестния владелец на подобренията * неправилна правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * подобрения
ГКРешение №201/17.10.2013 по дело №2329/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * оттегляне на иск * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
ГКРешение №179/28.10.2016 по дело №394/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * допустимост на иск * преюдициалност * негаторен иск * удостоверение за търпимост на строеж * незаконен строеж
ГКРешение №40/20.07.2017 по дело №2874/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * право на строеж * погасителна давност
ГКРешение №110/28.11.2017 по дело №5557/2016алеаторен договор * разваляне на договор по съдебен ред * подобрения в чужд имот * възражение за изтекла давност * начало на давностен срок * Право на добросъвестния владелец на подобренията
ГКРешение №184/29.12.2017 по дело №355/2017Право на добросъвестния владелец на подобренията * приравнен на добросъвестен владелец
ГКРешение №83/31.07.2018 по дело №2509/2017Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване
ГКРешение №185/27.03.2019 по дело №638/2018Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * добросъвестно владение * недобросъвестно владение * забрана за придобиване по давност * необходими разноски
ГКРешение №148/21.10.2019 по дело №2160/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * частичен иск * давност * спиране на давност