Ключови фрази
Приращения

ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №191/18.07.2011 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * суперфиция * етажна собственост * общи части * приращения * постройка
ГКРешение №173/04.03.2010 по дело №221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конфискация * приращения * вписване на имот в капитала на търговско дружество * съсобственост * одържавени недвижими имоти * реституция * конкуренция на основания
ГКРешение №313/13.11.2012 по дело №160/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * допустимост на иск * временни постройки * приращения * симулация
ГКРешение №120/22.10.2014 по дело №2928/2014Делба * съсобственост * определяне на квоти * обезщетение за ползване * приращения * незаконен строеж * право на строеж
ГКРешение №270/18.10.2011 по дело №1232/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * право на строеж * разрешение за строеж * приращения
ГКРешение №54/24.03.2010 по дело №5016/2008Лично имущество * установяване право на собственост * лично имущество * съпружеска имуществена общност * приращения * доказателствена тежест * трансформация на правото на строеж в право на собственост * застрояване
ГКРешение №916/19.01.2010 по дело №4205/2008предаване на владение * право на строеж * съсобственост * общинска собственост * приращения * Ревандикационен иск
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №55/22.02.2012 по дело №812/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * вписване на искова молба * приращения
ГКРешение №264/20.12.2012 по дело №395/2012Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * самостоятелен обект * придобивна давност * начало на давностен срок * правен интерес * приращения * груб строеж
ГКРешение №149/2014/02.02.2015 по дело №3383/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * приращения * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №256/19.10.2012 по дело №205/2011право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разрешение за строеж * приращения * право на задържане
ГКРешение №813/08.06.2011 по дело №1929/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * придобивна давност * общи части * промяна на предназначение на общи части * етажна собственост * приращения * свидетелски показания
ГКРешение №778/16.11.2010 по дело №1096/2009Делба на наследство * съсобственост * самостоятелен обект * приращения * право на строеж * суперфиция * пристрояване * наследяване
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКРешение №943/04.03.2010 по дело №2809/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * държавна собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * общинска собственост * предоставяне за стопанисване и управление * владение * правоприемство * неоснователно обогатяване * прихващане * възражение за прихващане * приращения
ГКРешение №41/21.03.2012 по дело №1473/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * доказателства * груб строеж * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение
ГКРешение №41/28.05.2014 по дело №4330/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * приращения * самостоятелен обект
ГКОпределение №379/18.08.2011 по дело №223/2011Ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо * обективно съединяване на искове * приращения * Делба
ГКРешение №532/06.07.2010 по дело №1459/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * суперфиция * приращения * съсобственост * придобивна давност * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * незаконен строеж
ГКРешение №440/23.12.2011 по дело №1605/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * трафопост * приращения * държавна собственост * сервитут
ГКРешение №19/26.06.2012 по дело №964/2011Ревандикационен иск * приращения * право на строеж * сила на пресъдено нещо * делба
ГКРешение №184/03.08.2011 по дело №1051/2010Установителен иск * установяване право на собственост * приращения * давностно владение
ГКРешение №406/04.08.2010 по дело №80/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * саморъчно завещание * държавна собственост * правен интерес * отчуждаване * приращения * право на строеж върху държавна земя * наследствено правоприемство * конкуренция на права * нередовност на исковата молба
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №368/07.07.2010 по дело №4749/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * приращения
ГКРешение №385/2014/08.05.2015 по дело №1069/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения
ГКРешение №426/19.01.2012 по дело №355/2011Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор * приращения * обезщетение за ползване * съсобственост * постройки на допълващо застрояване
ГКРешение №109/14.06.2010 по дело №446/2009Приращения * придобивна давност * приращения * съпружеска имуществена общност * право на строеж * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/17.07.2015 по дело №4669/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * приращения
ГКРешение №385/06.10.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * приращения * право на строеж * добросъвестно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №413/25.07.2012 по дело №1076/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №157/23.11.2015 по дело №7271/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * реституция * преустройство * самостоятелен обект * приращения
ГКРешение №531/01.07.2013 по дело №1350/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * право на строеж * етажна собственост * груб строеж * погасителна давност * приращения
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №178/09.07.2012 по дело №972/2010Делба * право на строеж * ексцес на право на строеж * приращения
ГКРешение №410/29.10.2010 по дело №292/2010Установителен иск * установяване право на собственост * суперфиция * право на строеж * приращения * погасителна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №96/09.05.2013 по дело №878/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * право на строеж * необходимо другарство * суперфиция * погасителна давност * приращения * продажба на постройка
ГКРешение №183/24.10.2013 по дело №668/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * отмяна на констативен нотариален акт * принцип на диспозитивното начало * приращения
ГКРешение №379/22.12.2014 по дело №3384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * договор за банков кредит * право на строеж * приращения * договор за покупко-продажба
ГКРешение №44/03.02.2012 по дело №250/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателства * експертиза * отмяна на констативен нотариален акт * общинска собственост * право на строеж * приращения * временни постройки
ГКРешение №134/22.05.2013 по дело №51/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * акт за държавна собственост * доказателства * приращения
ГКРешение №234/13.05.2010 по дело №1099/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * временни постройки * право на строеж * отмяна на отчуждаване * Негаторен иск * приращения * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №542/18.01.2011 по дело №1469/2009Делба * съсобственост * право на строеж * самостоятелен обект * приращения * тълкуване на договор
ГКРешение №488/02.03.2011 по дело №364/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * право на строеж * приращения * негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * таван * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №76/27.05.2015 по дело №6240/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за ползване * приращения * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №130/09.05.2012 по дело №1481/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * преклузивен срок * държавна собственост * приращения * общи части
ГКРешение №413/23.10.2012 по дело №107/2012Делба на наследство * съсобственост * уравнение на дялове * увеличаване на наследство * претенции по сметки * приращения * незаконен строеж * пристрояване * самостоятелен обект * подобрения * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №250/15.12.2014 по дело №673/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения * право на строеж * договор за банков кредит
ГКРешение №116/08.04.2010 по дело №5203/2008ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * разрешение за строеж * застроителен план * приращения
ГКРешение №125/17.08.2011 по дело №322/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * постройка * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * приращения
ГКРешение №184/01.03.2010 по дело №65/2009Иск за изваждане от жилище в ЖСК * разпределяне на жилища в ЖСК * приращения * изваждане от жилище * ЖСК
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
ГКРешение №295/19.12.2014 по дело №4415/2014Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * приращения * приращение
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №1/29.04.2013 по дело №765/2012Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция
ГКРешение №399/24.10.2011 по дело №1203/2010Установителен иск * давностно владение * суперфиция * приращения
ГКРешение №234/18.08.2010 по дело №3941/2008Делба * публична продан * съсобственост * приращения
ГКРешение №250/2012/18.07.2013 по дело №634/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * доказателства * приращения * общинска собственост * пристрояване
ГКРешение №271/24.06.2010 по дело №3148/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * съсобственост * приращения * груб строеж * предварителен договор * лихва
ГКРешение №96/07.03.2012 по дело №1148/2010Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения
ГКРешение №290/10.08.2010 по дело №179/2009Установителен иск * предаване на владение * прекъсване на давност * произнасяне по непредявен иск * приращения * придобивна давност
ГКРешение №917/03.02.2010 по дело №5147/2008Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * временни постройки * приращения * общинска собственост * търг * конкурс * правен интерес
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №291/02.08.2011 по дело №959/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * предаване на владение * право на строеж * приращения * придобивна давност * обяснения на страната * неоснователно обогатяване
ГКРешение №172/12.10.2015 по дело №1167/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * придобивна давност * приращения * присъединяване
ГКРешение №69/08.02.2011 по дело №44/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * подобрения * установителен иск за собственост * суперфиция * недопустимост на решение * приращения
ГКРешение №399/22.10.2010 по дело №715/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * право на строеж * приращения
ГКРешение №252/14.10.2013 по дело №2296/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * приращения * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №72/10.07.2012 по дело №425/2011Ревандикационен иск * приращения * давностно владение * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * право на строеж
ГКРешение №294/07.01.2015 по дело №4050/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * право на строеж * наследяване * приращения * съсобственост * преустройство * таван * придобивна давност
ГКРешение №208/19.06.2012 по дело №825/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * груб строеж * разваляне на договор * приращения
ГКРешение №33/21.02.2013 по дело №791/2012Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * право на строеж * разрешение за строеж * надстрояване * пристрояване * приращения * суперфиция * висяща недействителност
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №523/25.11.2010 по дело №548/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * право на строеж * приращения
ГКРешение №71/17.04.2012 по дело №1000/2011Иск за изваждане от жилище в ЖСК * изваждане от жилище * ЖСК * придобивна давност * приращения
ГКРешение №177/13.07.2010 по дело №745/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * съсобственост * приращения * присъединяване * пристрояване
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №61/13.02.2012 по дело №291/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращения * самостоятелен обект * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №675/26.01.2011 по дело №656/2009Делба на наследство * съсобственост * право на строеж * суперфиция * приращения * застрояване * отклонения в площта на недвижим имот
ГКРешение №227/21.07.2010 по дело №50/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * установителен иск * приращения * одържавени недвижими имоти * право на строеж * суперфиция * ограничена правосубектност на ЖСК * държавна собственост * ЖСК
ГКРешение №132/22.03.2012 по дело №46/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * съсобственост * общи части * преустройство * приращения
ГКРешение №345/16.09.2010 по дело №139/2009Разваляне на договор * приращения * право на строеж * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * неизпълнение
ГКРешение №292/08.07.2010 по дело №931/2009Установителен иск * установяване право на собственост * договор за делба * приращения * съсобственост * недопустимост на иск
ГКРешение №288/30.03.2010 по дело №411/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * Преобразуване на лично имущество * приращения * договор за дарение * даване вместо изпълнение * съсобственост * застрояване
ГКРешение №301/24.06.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * приращения * форма за валидност * постройка * договор за покупко-продажба * договор за замяна
ГКРешение №1032/17.02.2010 по дело №4785/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * право на строеж * приращения * общинска собственост
ГКРешение №42/26.02.2015 по дело №6052/2014Делба * съсобственост * придобивна давност * приращения * самостоятелен обект * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №158/18.12.2018 по дело №4555/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд * самостоятелен обект * приращения * предмет на делото
ГКРешение №162/29.01.2019 по дело №10/2018Делба * право на собственост * тълкуване на договор * доказателства * приращения