Ключови фрази
Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК

ГКРешение №217/06.11.2013 по дело №627/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №168/12.07.2013 по дело №13/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * доказателства
ГКРешение №143/13.09.2012 по дело №620/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на нотариално действие * недопустимост на иск
ГКРешение №1/05.03.2015 по дело №5078/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установяване право на собственост * недопустимост на съдебен акт
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
ГКРешение №62/29.03.2016 по дело №5628/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давнност * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №261/26.10.2012 по дело №390/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * разваляне на договор * трето лице-помагач * неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж * евентуална евикция при продажба на чужда вещ
ГКРешение №217/03.10.2014 по дело №223/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * трудов стаж * установителен иск за признаване на трудов стаж
ГКРешение №36/06.03.2015 по дело №4994/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * реална част * правен интерес * доклад по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №251/09.01.2015 по дело №7253/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор * симулация * съпружеска имуществена общност * обратно писмо * доказателства * конституиране на страни * свидетелски показания
ГКРешение №229/24.10.2012 по дело №279/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * саморъчно завещание * нищожност-липса на основание * договор за гледане и издръжка * отмяна на завещание * отчуждаване на завещана вещ * недопустимост на решение
ГКРешение №266/28.11.2012 по дело №61/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение
ГКРешение №251/27.12.2012 по дело №429/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №135/12.12.2014 по дело №2825/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №66/24.04.2012 по дело №795/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №179/21.06.2013 по дело №857/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * нищожност на административен акт
ГКРешение №34/07.03.2013 по дело №616/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №150/07.05.2012 по дело №1052/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * преобразуване на търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №9/29.02.2016 по дело №4247/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * груб строеж * погасителна давност * забавено изпълнение
ГКРешение №235/01.12.2014 по дело №2922/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №181/14.06.2012 по дело №96/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * принцип на законност * отговор на искова молба * държавна собственост
ГКРешение №267/04.03.2014 по дело №30/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * експертиза * вещо лице * служебно начало
ГКРешение №40/25.03.2016 по дело №4994/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №148/01.08.2013 по дело №875/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * общинска собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №10/16.02.2016 по дело №3231/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №228/01.10.2014 по дело №1060/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възражение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №87/18.07.2014 по дело №7735/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * недопустимост на решение * обявяване на предварителен договор за окончателен * придобивна давност
ГКРешение №117/05.08.2015 по дело №6263/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №29/09.02.2016 по дело №4526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * указания на съда
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ГКРешение №324/28.12.2015 по дело №6730/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * принудително изпълнение * отрицателен установителен иск * неимуществени вреди от ПТП * изпълнителен лист * погасителна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №60/23.03.2012 по дело №818/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * погасителна давност * право на строеж * начало на давностен срок * сервитутни зони * електроенергия
ГКРешение №115/26.05.2016 по дело №352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * реституция * наследство * възражение за изтекла давност * придобивна давност
ГКОпределение №545/09.12.2015 по дело №5837/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * осъдителен иск
ГКРешение №145/02.12.2015 по дело №2508/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * държавна собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №24/29.05.2013 по дело №445/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * план за земеразделяне * попълване на кадастрална основа * правен интерес
ГКРешение №183/18.06.2012 по дело №88/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * вписване на декларация по чл. 56, ал. 2 и 3 ЗТСУ /отм./ * приращения * съсобственост * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №177/12.09.2012 по дело №1122/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * общинска собственост * правен интерес
ГКРешение №257/24.09.2013 по дело №7/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * иск за съществуване на вземането * топлинна енергия * възражение за изтекла давност * правна помощ * нередовност на процесуалното действие
ГКРешение №307/18.12.2013 по дело №2327/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №316/19.10.2012 по дело №830/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване на кооперации
ГКРешение №149/2014/02.02.2015 по дело №3383/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * приращения * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №36/18.04.2016 по дело №3678/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * недопустимост на иск * обстоятелствена проверка * доклад по делото * доказателствена тежест * давностно владение
ГКРешение №153/12.07.2013 по дело №1317/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отговор на искова молба * преклузия * публична продан * забрана за посочване на нови факти и доказателства * постановление за възлагане
ГКРешение №249/12.11.2012 по дело №270/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * официален документ * оспорване на истинността на документ * доказателства * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №240/15.12.2012 по дело №1438/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * договор за покупко-продажба
ГКРешение №8/04.02.2015 по дело №4764/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №221/29.12.2011 по дело №36/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * установяване право на собственост * придобивна давност * уравнение на дялове
ГКРешение №108/29.05.2014 по дело №4764/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за признаване на трудов стаж
ГКРешение №64/16.04.2015 по дело №6300/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * вписване на ипотека * действие на вписването * разваляне на договор * вписване на искова молба
ГКРешение №119/28.05.2013 по дело №839/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * вещно-прехвърлителен ефект * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №451/29.03.2016 по дело №2306/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * изпълнително производство * давност
ГКРешение №151/04.05.2012 по дело №1082/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * незаконен строеж
ГКРешение №112/22.10.2015 по дело №2011/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебно-техническа експертиза * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №27/15.04.2016 по дело №3554/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №391/18.10.2012 по дело №1139/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * държавна собственост * общинска собственост * забрана за придобиване по давност * доказателствена тежест * акт за държавна собственост
ГКРешение №83/13.07.2015 по дело №5877/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №389/15.10.2012 по дело №263/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * етажна собственост * недопустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №108/21.10.2014 по дело №6695/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * наследяване * принцип на диспозитивното начало * недопустимост на решение
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №238/13.12.2013 по дело №37/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност
ГКРешение №205/11.07.2011 по дело №149/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * доклад по делото * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * доказателствена тежест
ГКРешение №33/29.07.2013 по дело №401/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * изменение на кадастрална карта * вещно-прехвърлителен ефект * доказателства
ГКРешение №141/16.06.2016 по дело №6231/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №66/26.04.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реална част * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №45/25.02.2014 по дело №904/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателствена тежест
ГКРешение №107/13.06.2016 по дело №6248/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на строеж * право на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №196/16.10.2013 по дело №2326/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договор за поръчка * косвено представителство * доказателствени средства
ГКРешение №200/29.12.2014 по дело №2579/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКОпределение №6/18.02.2014 по дело №5494/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съдебна спогодба * сила на пресъдено нещо * тълкуване на договор * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №10/24.02.2014 по дело №3219/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * кооперация * постройка * отклонение от одобрен архитектурен проект
ГКРешение №12/08.06.2016 по дело №3868/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №139/20.08.2012 по дело №394/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * приватизация на обособена част от имуществото на преобразувано търговско дружество * придобивна давност
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ГКРешение №393/22.10.2012 по дело №31/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * одържавени недвижими имоти * недействителност на договор * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * нищожност на договор за продажба * преклузивен срок
ГКРешение №75/27.06.2016 по дело №4987/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * вписване на съдебно решение * правоприемство * недопустимост на иск
ГКРешение №31/08.02.2016 по дело №4539/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №218/29.12.2015 по дело №7310/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * покана * обезщетение за ползване на чужд имот * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ГКРешение №197/04.12.2013 по дело №1446/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недействителност на разпореждане с наследство * отказ от наследство * продажба на наследство * земеделски земи * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №162/28.05.2014 по дело №6397/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * топлинна енергия
ГКРешение №3/25.01.2016 по дело №3973/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * начало на давностен срок * съсобственост
ГКРешение №306/21.12.2013 по дело №1068/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * присъединяване на владение * придобивна давност * доказателствена сила на нотариален акт
ГКОпределение №83/04.04.2016 по дело №1094/2015Частна касационна жалба * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №144/02.12.2014 по дело №1650/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * намерение за своене * придобивна давнност * предаване на владение
ГКРешение №28/02.02.2016 по дело №4899/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * отрицателен установителен иск
ГКРешение №317/12.03.2014 по дело №4396/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №269/03.08.2012 по дело №643/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №15/03.02.2015 по дело №3377/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на факти
ГКРешение №271/06.01.2015 по дело №2853/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * отрицателен установителен иск * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №385/2014/08.05.2015 по дело №1069/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения
ГКРешение №16/17.04.2015 по дело №5652/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давнност * държане * сила на пресъдено нещо * начало на давностен срок
ГКОпределение №433/19.06.2015 по дело №3197/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКРешение №218/29.09.2014 по дело №6670/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * служебно начало * възражение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №6/18.02.2015 по дело №4034/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №130/19.09.2014 по дело №7177/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * право на ползване * търговско дружество * установяване право на собственост
ГКРешение №68/02.08.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * фактическа власт * присъединяване на владение * намерение за своене
ГКРешение №136/12.12.2014 по дело №2915/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №96/17.07.2015 по дело №4669/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * приращения
ГКРешение №144/22.02.2016 по дело №3919/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №113/25.07.2014 по дело №4514/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека
ГКРешение №224/28.10.2014 по дело №2583/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №121/27.07.2015 по дело №526/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * гори * право на изкупуване * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №270/29.10.2013 по дело №3304/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №370/2011/23.01.2012 по дело №281/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №118/02.07.2014 по дело №6772/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части
ГКРешение №401/18.12.2013 по дело №3552/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * давностен срок * спиране на давност * упражняване на родителски права * интерес на детето
ГКРешение №55/14.04.2014 по дело №12/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * правен интерес * принцип на диспозитивното начало * указания на ВКС * принцип на законност * отмяна на отчуждаване * забрана за придобиване по давност * реална част
ГКРешение №113/12.06.2015 по дело №5835/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * доказателства * право на изкупуване от ползвател * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №64/10.02.2014 по дело №216/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * право на собственост * минал момент
ГКРешение №56/14.06.2016 по дело №4668/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение
ГКРешение №7/03.02.2016 по дело №4002/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * постройка * давностно владение
ГКРешение №287/2012/08.02.2013 по дело №472/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателствена тежест * доклад по делото * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * изменение на иска * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №3/20.04.2012 по дело №724/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * владение * доказателствена тежест * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №229/18.10.2013 по дело №3099/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * доказателства
ГКРешение №181/12.04.2012 по дело №239/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * произнасяне по непредявен иск * недопустимост на решение * отрицателен установителен иск * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * принцип на диспозитивното начало * нередовност на исковата молба
ГКРешение №156/08.07.2013 по дело №1073/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * принос * частична трансформация
ГКРешение №162/17.12.2014 по дело №4090/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №32/20.04.2012 по дело №153/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №379/22.12.2014 по дело №3384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * договор за банков кредит * право на строеж * приращения * договор за покупко-продажба
ГКРешение №242/22.10.2012 по дело №149/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отказ от наследство * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * наследствено правоприемство * ревандикационен иск
ГКРешение №471/24.01.2013 по дело №308/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * съсобственост * присъединяване
ГКРешение №487/29.11.2012 по дело №1750/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * неоснователно обогатяване * електроенергия * доказателства и доказателствени средства * корекция на сметка
ГКРешение №225/11.11.2011 по дело №230/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №84/08.07.2015 по дело №5468/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №271/06.03.2014 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №142/21.03.2012 по дело №263/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * писмени доказателства
ГКРешение №142/01.07.2014 по дело №396/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №236/08.11.2011 по дело №85/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост
ГКРешение №268/15.10.2013 по дело №1301/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * прекратяване на трудовото правоотношение * срочен трудов договор * мандат * кооперация * съществуване на трудово правоотношение
ГКРешение №55/08.10.2015 по дело №3255/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * предаване на владение * наследяване * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №181/09.07.2014 по дело №1625/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * процесуални предпоставки * сила на пресъдено нещо * недопустим съдебен акт
ГКРешение №23/20.05.2016 по дело №5162/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * фактическа власт * придобивна давнност * вписване на искова молба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №282/11.11.2013 по дело №3307/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №1/19.02.2015 по дело №3424/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека
ГКРешение №175/12.12.2013 по дело №2931/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на вземане * недопустимост на решение * разпределяне на ползването
ГКРешение №423/12.09.2013 по дело №167/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №488/11.09.2013 по дело №229/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * надстрояване * общи части * придобивна давност * доказателства
ГКРешение №187/04.10.2013 по дело №1332/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №146/23.12.2015 по дело №2486/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №37/29.03.2012 по дело №241/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общи части * доказателства * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ГКРешение №17/29.01.2016 по дело №3612/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * държавна собственост
ГКРешение №77/14.07.2015 по дело №7166/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конкуренция на права
ГКРешение №109/14.01.2016 по дело №4981/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * придобиване преди брака * договор за финансов лизинг
ГКРешение №310/2011/03.01.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * държавна собственост * общинска собственост * акт за държавна собственост * придобивна давност * давностно владение
ГКРешение №59/08.05.2013 по дело №596/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * доказателствена тежест
ГКРешение №69/20.06.2016 по дело №6228/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на договор за продажба * съсобственост * държавна собственост
ГКРешение №114/08.10.2015 по дело №1641/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №456/30.12.2015 по дело №4894/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давност * изпълнително производство * принудително изпълнение * начало на давностен срок
ГКОпределение №408/15.12.2014 по дело №4633/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация * пасивна материалноправна легитимация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност
ГКРешение №137/12.12.2014 по дело №3029/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №19/12.03.2016 по дело №3401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * давностно владение
ГКРешение №167/03.07.2014 по дело №1366/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * приложена регулация * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №250/15.12.2014 по дело №673/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * приращения * право на строеж * договор за банков кредит
ГКРешение №16/07.02.2014 по дело №774/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №170/06.10.2015 по дело №1752/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №147/17.06.2013 по дело №1810/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * давностно владение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №233/29.12.2014 по дело №3107/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №370/30.10.2012 по дело №480/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност и недопустимост на съдебно решение * подведомственост * компетентност на граждански или административен съд * нищожност на съдебно решение
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКРешение №162/03.07.2014 по дело №1395/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №76/07.05.2013 по дело №391/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * заличаване на договорна ипотека * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * изтичане на срок * отрицателен установителен иск
ГКРешение №15/10.09.2014 по дело №739/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКРешение №21/10.02.2014 по дело №4411/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * обективно съединяване на искове * евентуален иск
ГКРешение №269/03.02.2016 по дело №795/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * погасителна давност * прекратяване на изпълнителното производство * прекъсване на давност
ГКРешение №156/24.06.2014 по дело №7805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №143/10.11.2014 по дело №646/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * право на строеж * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №121/2014/01.04.2015 по дело №1723/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКРешение №307/2011/20.03.2012 по дело №284/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена тежест * доклад по делото * преклузия * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №79/01.08.2012 по дело №117/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * общинска собственост
ГКРешение №298/17.12.2013 по дело №58/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * членствено правоотношение в ЖСК
ГКРешение №223/2013/07.01.2014 по дело №2083/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * отказ от наследство * изменение на иска * обективно съединяване на искове
ГКРешение №135/10.07.2013 по дело №61/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * правен интерес * реална част * признание на иска
ГКРешение №42/27.02.2014 по дело №6994/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустим съдебен акт * редовност на исковата молба * принудително изпълнение * частична трансформация
ГКРешение №125/15.07.2013 по дело №14/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * принцип на диспозитивното начало * наследствено правоприемство * придобивна давност * държавна собственост * акт за държавна собственост
ГКРешение №184/17.11.2015 по дело №239/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * отказ от иск
ГКРешение №223/13.10.2014 по дело №1945/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * дарение * замяна * наследство
ГКРешение №237/26.01.2015 по дело №2068/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №300/17.12.2012 по дело №127/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * право на изкупуване * делба * съсобственост * намаляване на завещателно разпореждане
ГКРешение №289/10.03.2014 по дело №3412/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * разпореждане с чужда вещ
ГКРешение №111/25.07.2014 по дело №4005/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №253/07.01.2014 по дело №1181/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №162/09.07.2012 по дело №1260/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * нередовност на исковата молба * доклад по делото * указания на съда * правен интерес
ГКРешение №407/16.09.2013 по дело №567/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт * идентичност на имоти
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №109/25.05.2016 по дело №356/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * реституция * общинска собственост
ГКРешение №80/07.07.2014 по дело №6441/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * спиране на давност * делба * главно встъпване
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №137/02.06.2016 по дело №349/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * негаторен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №345/12.11.2012 по дело №481/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за заем * предсрочна изискуемост * поръчителство
ГКРешение №201/23.12.2014 по дело №3142/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКОпределение №23/12.01.2015 по дело №5560/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес
ГКРешение №206/21.10.2014 по дело №2460/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * наследствено правоприемство * делба * уравнение на дялове
ГКРешение №213/03.10.2014 по дело №2881/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * съсобственост
ГКРешение №178/29.05.2012 по дело №1245/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №99/26.06.2014 по дело №4583/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * изменение на кадастрална карта * придобивна давност
ГКРешение №88/17.07.2015 по дело №6225/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №260/24.01.2014 по дело №60/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №22/14.05.2014 по дело №5260/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №61/14.02.2012 по дело №562/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №196/11.11.2015 по дело №2495/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план * констативен нотариален акт * експертиза
ГКРешение №188/24.10.2014 по дело №424/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека
ГКРешение №209/28.10.2015 по дело №2922/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * движими вещи
ГКРешение №46/10.06.2016 по дело №5489/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * придобивна давност * констативен нотариален акт * преклузия
ГКРешение №201/26.09.2013 по дело №2840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №183/01.08.2013 по дело №847/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * реална част * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №11/06.02.2015 по дело №4680/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №238/04.02.2015 по дело №2447/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКРешение №252/14.10.2013 по дело №2296/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * приращения * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №255/12.11.2012 по дело №348/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото * допълнителна искова молба
ГКРешение №78/29.05.2014 по дело №657/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * нищожност на административен акт
ГКРешение №410/27.02.2013 по дело №827/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №18/04.04.2014 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия * грешка в кадастрален план
ГКРешение №50/26.02.2013 по дело №801/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * правомощия на въззивната инстанция * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съпружеска имуществена общност * субективно съединяване на искове * необходимо другарство * допълване на решение
ГКРешение №199/20.04.2012 по дело №881/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване
ГКРешение №214/13.10.2014 по дело №793/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * реституция * публична държавна собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №5/03.02.2016 по дело №3781/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * идентичност по страни, предмет и основание * активна процесуална легитимация
ГКРешение №48/13.03.2012 по дело №959/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * обратно писмо * скрит пълномощник * доказателствена тежест * симулация
ГКРешение №134/17.07.2015 по дело №6104/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №250/18.11.2014 по дело №854/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * договорна ипотека
ГКРешение №115/20.05.2015 по дело №4907/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * корекция на сметка * електроенергия
ГКРешение №247/28.10.2013 по дело №3769/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * главен иск * евентуален иск * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №176/04.05.2016 по дело №1698/2016Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * минал момент * идентичност по страни, предмет и основание * недопустимост на иск * установителен иск за собственост
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №12/19.02.2014 по дело №1840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №186/24.10.2013 по дело №2921/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отчуждаване * правен интерес
ГКРешение №49/07.04.2014 по дело №1211/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * поправка на очевидна фактическа грешка * пристрояване * надстрояване
ГКРешение №262/29.11.2011 по дело №342/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * реална част
ГКРешение №31/21.06.2013 по дело №310/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №70/05.04.2016 по дело №5556/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * служебно начало
ГКРешение №45/16.03.2015 по дело №6533/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * владение * държане
ГКРешение №122/2014/31.03.2015 по дело №6902/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установителен иск за собственост * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №155/10.06.2013 по дело №898/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * поправка на очевидна фактическа грешка * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №212/18.10.2013 по дело №1508/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №111/03.07.2013 по дело №746/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * обстоятелствена проверка * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт * доказателства
ГКРешение №221/13.01.2014 по дело №2033/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * относителна недействителност * добросъвестно владение
ГКРешение №89/21.07.2015 по дело №6524/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * косвен съдебен контрол * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №134/11.01.2016 по дело №2702/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * частен документ
ГКРешение №372/26.10.2012 по дело №336/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на ползване * договор за дарение * трето лице
ГКРешение №21/26.02.2015 по дело №5762/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №6/22.02.2016 по дело №5173/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * отчуждаване
ГКРешение №305/2012/11.01.2013 по дело №674/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на строеж * доклад по делото * нови факти и обстоятелства * право на защита * придобивна давност * държавна собственост * забрана за придобиване по давност * правомощия на въззивната инстанция * доказателствена тежест
ГКРешение №202/01.12.2014 по дело №1384/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост * държавна собственост * доказателства
ГКРешение №269/19.12.2013 по дело №654/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * доказателствена тежест * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №127/25.11.2014 по дело №3190/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * забрана за придобиване по давност * право на строеж * държавна собственост
ГКРешение №236/09.12.2015 по дело №3186/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест * инцидентен установителен иск
ГКРешение №154/03.09.2012 по дело №1087/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * отговорност за действия на дружеството до вписването * владение * присъединяване * давностно владение * прекъсване на давност * договор за поръчка
ГКРешение №35/24.03.2016 по дело №5784/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №218/14.11.2013 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателства * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * отмяна на отчуждаване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №412/05.02.2014 по дело №2190/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на вземане * обезщетение за забава * правна квалификация
ГКРешение №271/30.10.2012 по дело №477/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * доказателствена тежест * правен интерес
ГКРешение №209/26.09.2014 по дело №212/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * придобивна давност * наследяване * доказателства * признаване от страната на неизгодни за нея факти
ГКРешение №262/13.07.2012 по дело №944/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * право на изкупуване от ползвател * придобивна давност * отговор на искова молба
ГКРешение №356/14.12.2012 по дело №248/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възбрана * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство
ГКРешение №272/29.12.2014 по дело №2124/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №176/04.07.2013 по дело №1805/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * земеделски земи * трето лице * наследство * конкуренция на права
ГКОпределение №276/10.06.2015 по дело №1728/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * разваляне на предварителен договор * разваляне на договор по съдебен ред
ГКРешение №120/27.11.2015 по дело №2323/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * правомощия на въззивната инстанция * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * преклузия
ГКРешение №310/10.12.2012 по дело №243/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * забрана за придобиване по давност * придобивна давност
ГКРешение №15/19.02.2016 по дело №4705/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * доказателствена сила на акт за общинска собственост
ГКРешение №45/23.02.2015 по дело №4732/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * прекъсване на давност
ГКРешение №39/24.03.2014 по дело №5059/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договорна ипотека * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №11/11.02.2014 по дело №545/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * държавна собственост * доказателства * недопустимост на решение
ГКРешение №3/06.03.2015 по дело №4048/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * прекъсване на владение
ГКРешение №113/03.09.2012 по дело №889/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * недопустимост на решение * правен интерес * давностно владение * минимален размер на имот
ГКРешение №128/06.06.2016 по дело №90/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * доказателствена тежест
ГКРешение №208/24.09.2013 по дело №1961/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * доказателствена сила на нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №27/07.02.2014 по дело №4919/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * свидетелски показания
ГКРешение №234/01.12.2014 по дело №1737/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * трафопост * общинска собственост
ГКРешение №82/17.04.2012 по дело №958/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №68/22.02.2012 по дело №748/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * свидетелски показания * оглед * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №152/02.07.2013 по дело №1872/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * държавна собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКРешение №445/18.06.2013 по дело №9/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * индивидуализация на недвижим имот * конститутивно действие
ГКРешение №8/11.02.2014 по дело №4244/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * общинска собственост * придобивна давност * регулационен план
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ГКРешение №70/23.07.2015 по дело №6858/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * вписване на искова молба * разваляне на договор * конкуренция на права
ГКРешение №29/06.07.2016 по дело №4261/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №116/08.07.2016 по дело №5941/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * придобивна давност * конститутивно действие * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №28/13.07.2016 по дело №4130/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * свръх петитум * процесуални предпоставки * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №96/15.07.2016 по дело №5835/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * придобивна давност
ГКРешение №74/13.07.2016 по дело №5981/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * суперфиция * ограничения на собствеността
ГКРешение №66/18.07.2016 по дело №5967/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * добросъвестно владение * преклузивен срок * застраховка "автокаско"
ГКРешение №78/19.07.2016 по дело №355/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * изключителен собственик * мотиви на въззивно решение * възражение
ГКРешение №47/20.07.2016 по дело №5642/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * неоснователно обогатяване * наемни правоотношения
ГКРешение №49/26.07.2016 по дело №5168/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * начало на давностен срок * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №89/27.07.2016 по дело №5869/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №88/29.07.2016 по дело №5719/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * вписване на искова молба * правоприемство
ГКРешение №142/09.08.2016 по дело №4401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за наем * право на строеж * нищожност-липса на основание
ГКРешение №122/13.09.2016 по дело №5533/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * договор за покупко-продажба
ГКРешение №90/14.09.2016 по дело №379/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * признаване от страната на неизгодни за нея факти * доказателства * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда * право на строеж върху държавна земя
ГКОпределение №149/05.10.2016 по дело №1733/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * списък на разноските * процесуални предпоставки
ГКРешение №203/18.10.2016 по дело №1703/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване в стари реални граници * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №206/18.10.2016 по дело №2103/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи
ГКРешение №189/17.10.2016 по дело №5950/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * очевидна фактическа грешка * ревандикационен иск * право на собственост
ГКРешение №216/28.10.2016 по дело №2182/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * нищожност * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №111/01.11.2016 по дело №1442/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * сила на пресъдено нещо * прекъсване на давност
ГКРешение №202/03.11.2016 по дело №2008/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * самостоятелен обект * одобрен инвестиционен проект
ГКРешение №101/28.10.2016 по дело №853/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * придобивна давност * присъединяване на владение
ГКРешение №110/10.11.2016 по дело №825/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Делба на наследство * продажба на наследство * относителна недействителност
ГКРешение №145/16.11.2016 по дело №2412/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * земеделски земи * регулационен план * реституция * общинска собственост
ГКРешение №148/18.11.2016 по дело №1995/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * оспорване на истинността на документ * доказателствена тежест * доказателствени средства * свидетелски показания
ГКРешение №149/24.11.2016 по дело №1281/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * служебно известни факти * Дължими от съда действия
ГКРешение №218/01.12.2016 по дело №1872/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * трансформация
ГКРешение №217/12.12.2016 по дело №1756/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена сила на нотариален акт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №226/12.12.2016 по дело №1587/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №211/14.12.2016 по дело №1386/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * право на строеж * допустимост на иск * членствено правоотношение в ЖСК * Придобивна давност по ЗК от 1991 г. * Правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост
ГКРешение №152/16.12.2016 по дело №1931/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * придобивна давност * добросъвестно владение
ГКРешение №128/12.01.2017 по дело №1233/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * служебно начало
ГКРешение №168/20.01.2017 по дело №823/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване * установяване на произход * официален свидетелстващ документ * доказателствени средства * общинска собственост
ГКРешение №113/24.01.2017 по дело №6146/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * процесуална легитимация * надлежна страна
ГКРешение №172/26.01.2017 по дело №1670/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * плащане на цена * нищожност на административен акт
ГКРешение №210/27.01.2017 по дело №2309/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * придобивна давност * добросъвестно владение
ГКРешение №167/06.02.2017 по дело №535/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение
ГКРешение №212/06.02.2017 по дело №1493/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * земеделски земи * общинска собственост
ГКРешение №9/10.02.2017 по дело №6320/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №176/27.02.2017 по дело №1733/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * констативен нотариален акт * кадастрални данни
ГКРешение №183/01.03.2017 по дело №2011/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * трето лице * право на собственост
ГКРешение №31/22.03.2017 по дело №2746/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * Обезсилване на решение * Делба * възлагане на неподеляем имот * висящност на процеса
ГКРешение №1/24.03.2017 по дело №5981/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * указания на ВКС * право на собственост * ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * предаване на владение
ГКРешение №23/22.05.2017 по дело №2856/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи
ГКРешение №36/25.05.2017 по дело №2742/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * общинска собственост
ГКРешение №70/02.06.2017 по дело №3862/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * правен интерес
ГКРешение №22/02.06.2017 по дело №3786/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * завет * универсално завещание * тълкуване на едностранна сделка
ГКРешение №73/02.06.2017 по дело №3791/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доклад по делото
ГКРешение №120/07.06.2017 по дело №60197/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * изпълнително основание * дубликат от изпълнителен лист * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №23/07.06.2017 по дело №2669/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * държане * намерение за своене * придобивна давност * необоснованост
ГКРешение №79/12.06.2017 по дело №3792/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №78/14.06.2017 по дело №3765/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * изгубване правото на собственост
ГКРешение №92/14.06.2017 по дело №6274/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * представителна власт
ГКРешение №67/16.06.2017 по дело №3533/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * реална част * доказателствена сила на акт за общинска собственост
ГКРешение №43/20.06.2017 по дело №2707/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * давностен срок * прекъсване на давност
ГКРешение №30/27.06.2017 по дело №3352/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * реституционен ефект * реституция * земеделски земи
ГКРешение №102/03.07.2017 по дело №4192/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №95/10.07.2017 по дело №3892/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * прекъсване на давност * съсобственост * трето лице
ГКРешение №58/17.07.2017 по дело №3786/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * упълномощаване * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * констативен нотариален акт * доказателствена тежест
ГКРешение №96/25.07.2017 по дело №4212/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №180/26.07.2017 по дело №4061/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * договор за дарение * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка * развод
ГКОпределение №135/01.08.2017 по дело №2110/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост * обективно съединяване на искове * правен интерес * изпълнително производство
ГКРешение №149/12.10.2017 по дело №5526/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * приемане на наследство по опис * задължение на съда за оказване съдействие на страните * материалноправна легитимация на ответник * право на строеж * погасяване на право на строеж * пропускане на срок * малолетно лице
ГКРешение №148/26.10.2017 по дело №4942/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №166/31.10.2017 по дело №5098/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * придобивна давнност * реституция
ГКРешение №83/03.11.2017 по дело №2383/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преклузия * отговор на искова молба * възражение * доказателствена сила на вписванията в счетоводните книги
ГКРешение №153/09.11.2017 по дело №4486/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * сервитутно право
ГКРешение №112/28.11.2017 по дело №465/2017публична продан * трето лице * недопустимост на иск * недопустимост на решение * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКРешение №98/30.11.2017 по дело №3899/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * отвод * нередовност на исковата молба
ГКРешение №194/08.12.2017 по дело №1016/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * план за новообразувани имоти * отрицателен установителен иск
ГКРешение №87/04.12.2017 по дело №4699/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на строеж * погасителна давност * възражение
ГКРешение №182/21.12.2017 по дело №5543/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преценка за допустимост на въззивно решение * нередовност на исковата молба
ГКРешение №212/02.01.2018 по дело №4897/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * установителен иск в изпълнителното производство
ГКРешение №200/02.01.2018 по дело №350/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * отрицателен установителен иск * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №129/04.01.2018 по дело №529/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * грешка в кадастрален план * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация
ГКРешение №127/10.01.2018 по дело №679/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение
ГКРешение №192/2017/11.01.2018 по дело №639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * Делба * допустимост на иск
ГКРешение №191/2017/11.01.2018 по дело №5426/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Делба
ГКРешение №204/12.01.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * служебно известни факти * доказателства
ГКРешение №145/15.01.2018 по дело №5479/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * вписване на възбрана
ГКРешение №155/2017/22.01.2018 по дело №678/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * тълкуване на договор
ГКРешение №125/30.01.2018 по дело №537/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск
ГКРешение №22/02.03.2018 по дело №1381/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * съсобственост * недопустимост на решение * правен интерес
ГКРешение №6/07.03.2018 по дело №1092/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност
ГКРешение №60/09.03.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * наследствено правоприемство * давностно владение * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * предаване на владение
ГКОпределение №42/12.03.2018 по дело №3765/2017Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * наследствено правоприемство * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №138/22.03.2018 по дело №4303/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * насрещен иск * договор за продажба * давностно владение * нередовност на исковата молба * официален документ * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №37/26.03.2018 по дело №1969/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * съсобственост * право на изкупуване * констативен нотариален акт
ГКРешение №36/26.03.2018 по дело №1733/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * идентичност на имена * доказателства
ГКРешение №17/03.04.2018 по дело №836/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предварителен договор * давностно владение * трето лице-помагач
ГКРешение №23/24.04.2018 по дело №1093/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * давностен срок * Делба * публична продан * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №46/27.04.2018 по дело №2454/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правомощия на въззивната инстанция * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ГКРешение №35/30.04.2018 по дело №872/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възстановяване в стари реални граници * вещо лице * експертиза
ГКРешение №39/02.05.2018 по дело №1859/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * симулативна сделка * обезпечение по договор за заем * начало на писмено доказателство * свидетелски показания
ГКРешение №46/10.05.2018 по дело №2015/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * оспорване на констативен нотариален акт * доказателствена сила на нотариален акт
ГКРешение №58/17.05.2018 по дело №2781/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * земеделски земи * недопустимост на иск
ГКРешение №56/21.05.2018 по дело №2462/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * Делба * право на собственост
ГКРешение №47/30.05.2018 по дело №2487/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * Обезсилване на решение * недопустим съдебен акт
ГКРешение №50/11.06.2018 по дело №2392/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * доказателства * право на собственост
ГКОпределение №254/14.06.2018 по дело №562/2018Частна касационна жалба * синдикална организация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване на факти * установяване на членствено правоотношение * закрила при уволнение * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №117/19.06.2018 по дело №1357/2018Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * Делба * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №52/19.06.2018 по дело №2154/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * доказателствена тежест * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №73/03.07.2018 по дело №3181/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * придобивна давност * съсобственост * доказателствена тежест * намерение за своене
ГКРешение №62/27.06.2018 по дело №4314/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * мораториум придобивна давност * Делба
ГКРешение №63/02.07.2018 по дело №2779/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение * установяване на произход * установяване на факти
ГКРешение №72/03.07.2018 по дело №3005/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * общинска собственост * преклузия
ГКРешение №90/04.07.2018 по дело №2710/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №87/05.07.2018 по дело №4028/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * конститутивно действие * действие на вписването * действие спрямо трети лица * унищожаване на договор * предаване на владение * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №88/09.07.2018 по дело №4176/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * форма за действителност
ГКРешение №79/11.07.2018 по дело №9/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * държавна собственост * наследствено правоприемство * мораториум придобивна давност
ГКРешение №11/13.07.2018 по дело №1451/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на ползване * придобивна давнност * доказателствена тежест * вещно-прехвърлителен ефект * добросъвестно владение
ГКРешение №94/13.07.2018 по дело №3120/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №20/23.07.2018 по дело №1377/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност
ГКРешение №68/24.07.2018 по дело №2767/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на ползване
ГКРешение №81/24.07.2018 по дело №4029/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * акт за държавна собственост * доказателствена сила на акт за общинска собственост * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №53/26.07.2018 по дело №1229/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * вероизповедания * юридическо лице и търговец * правоприемство
ГКРешение №80/27.07.2018 по дело №3114/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * приращение
ГКРешение №87/01.08.2018 по дело №2714/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * общинска собственост * доказателствена сила на акт за общинска собственост * придобивна давност
ГКРешение №79/22.08.2018 по дело №3873/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * движими вещи
ГКРешение №48/11.09.2018 по дело №1669/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * прекъсване на давност * присъединяване на владение * правоприемство * необоснованост * свидетелски показания
ГКРешение №124/01.10.2018 по дело №3441/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №100/03.10.2018 по дело №4334/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес * недопустимост на решение
ГКРешение №101/03.10.2018 по дело №4402/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * общинска собственост
ГКРешение №120/15.10.2018 по дело №4912/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * приложена регулация * недопустим съдебен акт * правен интерес
ГКРешение №119/23.10.2018 по дело №4211/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * наследяване по закон * наследяване по право на заместване * приемство в процеса * наследствено правоприемство
ГКРешение №149/24.10.2018 по дело №4627/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * прекъсване на давност * придобивна давнност * право на собственост
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №145/30.10.2018 по дело №779/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * самостоятелен обект * право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКРешение №105/12.11.2018 по дело №3109/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * обсъждане на доказателства от въззивния съд * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * установяване на факти
ГКРешение №148/14.11.2018 по дело №4501/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №200/16.11.2018 по дело №3274/2018Частна касационна жалба * възстановяване на запазена част * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * дарение * намаляване на дарение * съсобственост
ГКРешение №151/06.12.2018 по дело №4545/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * отрицателен установителен иск * правен интерес * реална част * идеална част * публична общинска собственост * придобивна давност
ГКРешение №120/11.12.2018 по дело №4813/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * съпружеска имуществена общност * недействителност на договор * сила на пресъдено нещо * служебно начало
ГКРешение №176/20.12.2018 по дело №5111/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * главно встъпване * правосубектност * представителство * държавна собственост
ГКРешение №109/27.12.2018 по дело №4766/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №159/02.01.2019 по дело №4622/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * етажна собственост * промяна на предназначение на общи части на сграда * самостоятелен обект * обща част по предназначение * придобивна давност
ГКРешение №146/27.12.2018 по дело №5080/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на собственост * реална част * публична държавна собственост * реституция * надстрояване * пристрояване * приращение * доказателствена тежест * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * необоснованост
ГКРешение №159/04.01.2019 по дело №789/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * право на собственост * правен интерес * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * самостоятелен обект * дарение * наследствено правоприемство * приемство в процеса * изменение на иска * насрещен иск * съдебно признание на факт * недопустимост на решение * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №195/14.01.2019 по дело №91/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отчуждаване * реституция * преработване * косвен съдебен контрол
ГКРешение №150/16.01.2019 по дело №3906/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * прекъсване на давност * давностно владение * установителен иск за собственост * Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * идеална част * наследствено правоприемство * недобросъвестно владение * нищожност
ГКРешение №165/22.01.2019 по дело №4177/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКРешение №161/23.01.2019 по дело №4894/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * възстановяване на собствеността върху земеделски земи, включени в територии по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ * придобивна давност
ГКРешение №13/30.01.2019 по дело №1806/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Наемно правоотношение * правен интерес * недопустим съдебен акт
ГКРешение №6/06.02.2019 по дело №1568/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * грешка в кадастрален план * план за новообразувани имоти * материалноправна легитимация на ответник * спор за материално право * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №5/08.02.2019 по дело №1362/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * доказателствена тежест * доклад по делото * правомощия на въззивната инстанция * наследствено правоприемство
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №18/25.02.2019 по дело №680/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * процесуална правоспособност * недопустим съдебен акт * процесуални предпоставки
ГКРешение №35/05.03.2019 по дело №1845/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес
ГКРешение №48/29.03.2019 по дело №1355/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №30/02.04.2019 по дело №1188/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост * отрицателен установителен иск
ГКРешение №15/03.04.2019 по дело №942/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * относителна недействителност * констативен нотариален акт * придобивна давност * наследствено правоприемство * намерение за своене
ГКРешение №32/02.04.2019 по дело №1816/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №54/14.05.2019 по дело №2800/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * реституция
ГКРешение №68/18.06.2019 по дело №3931/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск * реституция * възражение * право на собственост * негаторен иск * предмет на делото
ГКРешение №70/26.06.2019 по дело №1785/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * тълкуване на едностранна сделка * упълномощаване * действия във вреда на представлявания * ревандикационен иск
ГКРешение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * електроенергия
ГКРешение №63/28.06.2019 по дело №2296/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * мотиви на въззивно решение * задължение на съда за съобщаване на неподлежащи на доказване факти
ГКРешение №68/10.07.2019 по дело №1855/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * реална част * придобивна давнност * съсобственост * идеална част * прекъсване на давност
ГКРешение №55/12.07.2019 по дело №2608/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * земеделски земи * реституция * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №117/03.09.2019 по дело №2962/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договор за продажба * договор за замяна * общинска собственост * благоустройствени мероприятия * държавна такса * нищожност на договор
ГКРешение №24/24.09.2019 по дело №280/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * право на строеж * договорна ипотека * погасяване на право на строеж * прехвърляне на спорното право * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №168/23.10.2019 по дело №4645/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Делба * насрещен иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №110/25.10.2019 по дело №4232/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * Делба
ГКРешение №129/07.11.2019 по дело №3187/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * административен ред