Ключови фрази
Частна касационна жалба

ГКОпределение №163/13.06.2016 по дело №2266/2016Частна касационна жалба * правна помощ * адвокатско възнаграждение * задължения на съда при постановяване на съдебен акт * доказателствена тежест
ТКОпределение №290/13.06.2016 по дело №66/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №270/14.06.2016 по дело №1572/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * указания на съда * доказателства
ГКОпределение №167/14.06.2016 по дело №1727/2016Частна касационна жалба * Делба * разноски
ГКОпределение №159/09.06.2016 по дело №2132/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * идентичност по страни, предмет и основание
ГКОпределение №258/02.06.2016 по дело №254/2016Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор * цена на иска
ГКОпределение №280/17.06.2016 по дело №907/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Обезсилване на решение * компетентност
ГКОпределение №261/27.06.2016 по дело №2223/2016Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * активна процесуална легитимация * осиновяване
ГКОпределение №262/27.06.2016 по дело №2406/2016Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * Отмяна на дарението * симулативна сделка
ГКОпределение №175/20.06.2016 по дело №2235/2016Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * нотариално удостоверяване * официален свидетелстващ документ
ГКОпределение №284/21.06.2016 по дело №2273/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №300/24.06.2016 по дело №1650/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * негаторен иск
ТКОпределение №315/23.06.2016 по дело №222/2016Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * представителна власт
ГКОпределение №177/27.06.2016 по дело №1610/2016Частна касационна жалба * преклузивен срок * доказателствена тежест * служебно начало
ТКОпределение №323/28.06.2016 по дело №1214/2016Частна касационна жалба * действителна обща воля на страните * тълкуване на договор * спиране на производството по делото
ГКОпределение №309/28.06.2016 по дело №2564/2016Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №131/24.06.2016 по дело №2020/2016Частна касационна жалба * правна помощ * разноски
ТКОпределение №666/13.07.2012 по дело №461/2012Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * разноски в заповедно производство
ГКОпределение №510/20.11.2015 по дело №744/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №811/17.11.2010 по дело №813/2010Частна касационна жалба * редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение * конкретизация на вземането в заповедно производство
ТКОпределение №63/30.01.2012 по дело №883/2011Частна касационна жалба * правен интерес * прехвърляне на търговско предприятие
ГКОпределение №217/07.04.2015 по дело №522/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд * трудово възнаграждение
ТКОпределение №438/27.06.2013 по дело №2134/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * вписване на искова молба
ТКОпределение №518 а/15.06.2012 по дело №582/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск
ТКОпределение №818/22.11.2010 по дело №774/2010Частна касационна жалба * изпълнителен лист въз основа на чуждестранно съдебно решение
ГКОпределение №621/13.08.2014 по дело №3675/2014Частна касационна жалба * Иск за признаване уволнението за незаконно * пасивна процесуална легитимация * ненадлежна страна * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №176/11.04.2016 по дело №6888/2014Частна касационна жалба * връщане на внесена държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №910/17.12.2014 по дело №3690/2014Частна касационна жалба * подведомственост
ГКОпределение №157/28.02.2014 по дело №1056/2014Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * начало на срок * връчване на съдебни книжа * преклузивен срок
ГКОпределение №37/16.01.2015 по дело №7313/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на вземането * Договор за дружество * правосубектност * надлежна страна
ГКОпределение №533/30.07.2015 по дело №2113/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подведомственост
ТКОпределение №575/26.06.2012 по дело №136/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * предявяване на запис на заповед * индивидуализация на заявителя в заповедно производство
ГКОпределение №96/01.02.2013 по дело №785/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * нищожност на делба * правен интерес
ГКОпределение №627/13.08.2014 по дело №3124/2014Частна касационна жалба * разноски * списък на разноските * преклузивен срок * обжалване на определения * основание за отмяна на съдебен акт
ГКОпределение №715/15.11.2013 по дело №680/2012Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * допълване на решение * списък на разноските
ТКОпределение №754/28.11.2012 по дело №584/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост
ТКОпределение №157/27.02.2013 по дело №59/2013Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №219/14.04.2014 по дело №1468/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * недопустимост на иск * установителен иск * установяване на факти * отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №154/02.02.2011 по дело №62/2011Частна касационна жалба * конкретизация на вземането в заповедно производство
ГКОпределение №723/19.11.2013 по дело №5785/2013Частна касационна жалба * международна компетентност на български съд * спиране на производството по делото * Развод
ТКОпределение №171/06.03.2012 по дело №128/2012Частна касационна жалба * редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение * конкретизация на вземането в заповедно производство * активна солидарност
ТКОпределение №107/30.01.2013 по дело №29/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен пред чуждестранен съд иск
ГКОпределение №175/11.03.2015 по дело №1206/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ТКОпределение №240/27.04.2015 по дело №1073/2015Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * солидарен длъжник * Установителен иск
ТКОпределение №642/25.10.2012 по дело №520/2012Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №394/10.09.2013 по дело №2838/2013Частна касационна жалба * нередовност на процесуалното действие * обжалване на действията на съдебния изпълнител * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №130/11.02.2011 по дело №926/2010Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * договор за кредит
ГКОпределение №547/15.07.2014 по дело №2435/2014 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №45/13.01.2014 по дело №2880/2013Частна касационна жалба * падеж на запис на заповед * предявяване на запис на заповед * връчване на нотариална покана * авал
ГКОпределение №39/28.01.2015 по дело №7347/2014Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * разваляне на договор * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №938/22.12.2014 по дело №2864/2014Частна касационна жалба * отмяна решение на общото събрание на сдружението * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №790/18.11.2013 по дело №2946/2013Частна касационна жалба * родова подсъдност * цена на иска * договор за цесия
ГКОпределение №338/18.10.2013 по дело №4799/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * преюдициалност
ГКОпределение №34/17.01.2014 по дело №6312/2013Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №864/05.12.2013 по дело №4243/2013Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * солидарна отговорност
ГКОпределение №312/23.06.2015 по дело №2768/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * обезпечение на бъдещ иск * нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск * правна помощ
ТКОпределение №492/12.07.2013 по дело №1805/2013Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * редовен от външна страна документ * поръчителство * заповед за изпълнение * заповедно производство
ТКОпределение №740/30.09.2011 по дело №613/2011Частна касационна жалба * заповедно производство * достоверна дата на постъпване на документ
ТКОпределение №245/01.03.2011 по дело №18/2011Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги
ГКОпределение №742/18.11.2015 по дело №5372/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №52/21.01.2013 по дело №967/2012Частна касационна жалба * липса на правен интерес * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №294/15.04.2013 по дело №1765/2013Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за изпълнение
ТКОпределение №449/29.07.2015 по дело №1596/2015Частна касационна жалба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * неравноправни клаузи * договор за особен залог
ТКОпределение №147/12.02.2014 по дело №272/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * адвокатско възнаграждение * издаване на изпълнителен лист
ТКОпределение №452/07.06.2011 по дело №140/2011Частна касационна жалба * родова подсъдност * местна подсъдност
ГКОпределение №440/15.07.2014 по дело №3594/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * служебно начало
ТКОпределение №35/13.01.2012 по дело №810/2011Частна касационна жалба * допустимост на иск * косвено представителство
ТКОпределение №370/14.05.2014 по дело №4638/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * апорт
ГКОпределение №437/24.09.2013 по дело №5364/2013Частна касационна жалба * договорна ипотека * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №232/23.04.2014 по дело №823/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела
ГКОпределение №35/03.02.2016 по дело №243/2016Частна касационна жалба * неоснователно обогатяване * допустимост на иск
ТКОпределение №683/19.11.2012 по дело №692/2012Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №248/14.04.2015 по дело №1702/2015Частна касационна жалба * Допълване на решението * недопустимост на иск * възражение за прихващане * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №105/11.02.2013 по дело №975/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * разноски при прекратяване на делото * възражение за неподведомственост
ТКОпределение №273/11.04.2013 по дело №1234/2013Частна касационна жалба * обезпечение на арбитражен иск * учредяване на ипотека за обезпечаване на чужд дълг * договор за съгласие за обекта на обезпечението
ТКОпределение №603/20.07.2011 по дело №409/2011Частна касационна жалба * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент
ГКОпределение №282/21.07.2014 по дело №3201/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * изменение на иска
ГКОпределение №335/15.05.2014 по дело №2560/2014Частна касационна жалба * оспорване на истинността на документ * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск
ГКОпределение №896/01.12.2014 по дело №2312/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * незаконно уволнение * преюдициалност на спор * нищожност на административен акт
ГКОпределение №237/26.03.2014 по дело №1684/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * предпоставки за допускане на обезпечение * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * адекватност на обезпечителна мярка
ГКОпределение №749/17.10.2014 по дело №4818/2014Частна касационна жалба * Иск за промяна на име
ГКОпределение №36/26.01.2016 по дело №6028/2015Частна касационна жалба * родова подсъдност * цена на иска * предаване на владение
ГКОпределение №355/21.05.2014 по дело №1045/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на трудово правоотношение * допустимост на иск * граждански договор
ГКОпределение №349/22.10.2014 по дело №5891/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * брачни искове * служебно съединяване на искове
ГКОпределение №673/08.12.2014 по дело №6581/2014Частна касационна жалба * правна помощ * указания на съда * допустимост на иск
ТКОпределение №283/17.03.2011 по дело №746/2010Частна касационна жалба * недопустимо произнасяне на съда в заповедно производство
ГКОпределение №690/29.10.2013 по дело №6415/2013Частна касационна жалба * иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * компетентност
ТКОпределение №578/03.11.2015 по дело №2168/2015Частна касационна жалба * охранително производство * правен интерес
ГКОпределение №277/11.07.2013 по дело №2596/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * иск за установяване на престъпно обстоятелство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №139/21.02.2013 по дело №1134/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * военнослужещ * служебно правоотношение * обезщетение за извънреден труд
ГКОпределение №42/26.01.2016 по дело №151/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски
ТКОпределение №69/26.01.2012 по дело №818/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договорна ипотека * срок на действие
ТКОпределение №1086/30.12.2011 по дело №765/2011Частна касационна жалба * предварително заплащане на държавна такса
ГКОпределение №22/14.01.2016 по дело №29/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * отнемане в полза на държавата * срок за предявяване на бъдещ иск * изтичане на срок
ГКОпределение №725/11.11.2015 по дело №3241/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №205/25.04.2016 по дело №1254/2016Частна касационна жалба * осиновяване * правна квалификация
ГКОпределение №652/01.12.2015 по дело №5364/2015Частна касационна жалба * отказ от иск * правомощия на въззивната инстанция * принцип на служебното начало
ТКОпределение №685/11.10.2013 по дело №3348/2013Частна касационна жалба * определяне на дължима държавна такса * унищожаване на договор
ТКОпределение №938/25.11.2011 по дело №874/2011Частна касационна жалба * арбитражна клауза * установителен иск в заповедно производство * компетентност на граждански или административен съд
ГКОпределение №178/27.03.2014 по дело №771/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * иск за съществуване на вземането * заповедно производство * предаване на владение * спогодба
ТКОпределение №1036/16.11.2012 по дело №218/2012Частна касационна жалба * договор за кредит * заповед за незабавно изпълнение въз основа на ипотечен акт
ТКОпределение №757/03.10.2011 по дело №629/2011 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №715/10.12.2015 по дело №3160/2015Частна касационна жалба * търговски спорове * изменение на иска * допълнителна искова молба
ТКОпределение №874/05.10.2012 по дело №666/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * спиране на изпълнение в заповедно производство * обжалване на разпореждане за спиране на заповед за незабавно изпълнение
ГКОпределение №622/13.08.2014 по дело №3450/2014Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * допустимост на доказателства * Обжалване
ТКОпределение №725/25.10.2010 по дело №718/2010Частна касационна жалба * арбитражна клауза * възражение за неподведомственост
ТКОпределение №190/22.03.2012 по дело №82/2012Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * връчване на съдебни книжа * заповедно производство * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №516/30.07.2013 по дело №3999/2013Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * Негаторен иск * обезпечителни мерки * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКОпределение №588/18.07.2014 по дело №4046/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * държавна такса * неоценяем иск * констуитутивен иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №343/21.05.2015 по дело №2568/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * отвод
ГКОпределение №346/21.10.2014 по дело №4507/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Унищожаемост на договор сключен от недееспособен
ТКОпределение №628/11.07.2012 по дело №359/2012Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №686/12.12.2014 по дело №7091/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №620/13.08.2014 по дело №4018/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * редовност на исковата молба * доказателства
ТКОпределение №514/17.07.2013 по дело №2744/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * заповедно производство
ТКОпределение №540/05.08.2014 по дело №990/2014Частна касационна жалба * международна компетентност на български съд
ТКОпределение №644/04.10.2013 по дело №3218/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност
ТКОпределение №699/20.07.2012 по дело №487/2012Частна касационна жалба * редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение * конкретизация на вземането в заповедно производство
ГКОпределение №173/23.06.2015 по дело №1254/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на ипотека * договорна ипотека * подновяване на вписване на ипотека
ГКОпределение №306/29.04.2014 по дело №2410/2014Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * съдебни разноски * договор за правна помощ
ГКОпределение №607/04.08.2014 по дело №3745/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * несъстоятелност * прекратяване на производство по несъстоятелност * служебно начало
ГКОпределение №267/08.10.2015 по дело №4088/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * сервитут * право на преминаване
ТКОпределение №234/03.04.2013 по дело №1668/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * изменение на решението в частта за разноските
ГКОпределение №443/19.12.2013 по дело №7643/2013Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * приложим закон
ТКОпределение №466/05.07.2013 по дело №1032/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * връщане на частна жалба * определяне на дължима държавна такса
ТКОпределение №364/15.06.2012 по дело №49/2011Частна касационна жалба * правен интерес * пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск срещу застраховател
ТКОпределение №763/11.11.2011 по дело №678/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение
ТКОпределение №109/07.02.2011 по дело №900/2010Частна касационна жалба * редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №479/08.06.2012 по дело №347/2012Частна касационна жалба * възражение за прихващане * спиране на производството по делото * сила на пресъдено нещо * преюдициално значение
ТКОпределение №778/10.09.2012 по дело №411/2012Частна касационна жалба * родова подсъдност * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * вписване на прехвърляне на предприятие * вписване в търговски регистър
ГКОпределение №60/23.01.2015 по дело №209/2015Частна касационна жалба * Делба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №562/14.07.2014 по дело №3452/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * ревандикационен иск * преюдициалност на спор * изкупуване на част от съсобствен имот
ГКОпределение №783/08.12.2015 по дело №5868/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ГКОпределение №545/09.12.2015 по дело №5837/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * осъдителен иск
ГКОпределение №247/29.04.2014 по дело №1579/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * трудов стаж
ТКОпределение №977/27.12.2010 по дело №673/2010Частна касационна жалба * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * установителен иск
ГКОпределение №275/16.10.2015 по дело №4728/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * унищожаване на договор при явно неизгодни условия * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба
ГКОпределение №481/17.10.2013 по дело №4821/2013Частна касационна жалба * заличаване в имотния регистър * суперфиция * публична продан
ГКОпределение №225/15.07.2015 по дело №3334/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * правен интерес
ТКОпределение №1161/28.12.2012 по дело №865/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за цесия * извлечение от счетоводни книги
ТКОпределение №686/18.07.2012 по дело №548/2011Частна касационна жалба * иск за обявяване недействителност на новоучредено при преобразуването дружество
ГКОпределение №643/02.10.2015 по дело №3305/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ТКОпределение №345/18.06.2015 по дело №714/2015Частна касационна жалба * солидарен длъжник * установителен иск в заповедно производство * обикновено другарство * спиране на производство по несъстоятелност
ТКОпределение №701/20.10.2011 по дело №662/2011Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги
ТКОпределение №748/12.11.2013 по дело №3559/2013Частна касационна жалба * падеж на задължението * заповед за незабавно изпълнение * споразумение * нотариална заверка на подписите
ТКОпределение №546/07.07.2014 по дело №1989/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * невнасяне на държавна такса
ГКОпределение №439/14.07.2014 по дело №4170/2014Частна касационна жалба * предварително изпълнение на съдебно решение * недопустимост на предварително изпълнение * държавно учреждение
ГКОпределение №158/07.06.2016 по дело №1198/2016Частна касационна жалба * охранително производство * служебно начало * доказателства * констативен нотариален акт
ТКОпределение №729/31.10.2011 по дело №695/2011Частна касационна жалба * обезсилване на заповед за изпълнение * доказателства за предявяване на иск
ТКОпределение №355/11.06.2012 по дело №329/2012Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане
ТКОпределение №703/13.10.2014 по дело №2472/2014Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * съдебни разноски за юрисконсулт * изменение на решението в частта за разноските
ТКОпределение №177/07.02.2011 по дело №776/2010Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №424/17.06.2015 по дело №2482/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * охранително производство * установяване на факти * оспорване на произход * преклузивен срок * акт за гражданско състояние * официален свидетелстващ документ
ТКОпределение №596/19.07.2011 по дело №164/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заместване в дълг
ГКОпределение №261/06.06.2016 по дело №683/2016Частна касационна жалба * право на собственост * правен интерес * надлежна страна * констативен нотариален акт * давност
ТКОпределение №251/07.04.2011 по дело №175/2011Частна касационна жалба * преклузивен срок * начало на срок за обжалване на съдебен акт * просрочена жалба
ГКОпределение №786/31.10.2014 по дело №4517/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * установителен иск за собственост * правен интерес * констативен нотариален акт
ГКОпределение №145/13.02.2014 по дело №358/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * доказателства за извършено плащане * доказателства за извършено плащане
ГКОпределение №193/17.03.2015 по дело №6800/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * установяване истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * акт за гражданско състояние * припознаване
ГКОпределение №535/11.07.2014 по дело №2927/2014Частна касационна жалба * деликтна отговорност * вреди от забавено разглеждане на делото * правна квалификация
ТКОпределение №695/16.10.2013 по дело №3710/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * разноски в заповедно производство
ГКОпределение №75/04.02.2014 по дело №258/2014Частна касационна жалба * просрочена жалба * преклузивен срок * пощенско клеймо
ТКОпределение №776/05.11.2010 по дело №733/2010Частна касационна жалба * запис на заповед * нищожен запис на заповед * запис на заповед с падеж на предявяване и на определена дата * реквизит на запис на заповед * изискуемост на вземането по запис на заповед
ТКОпределение №637/02.10.2013 по дело №3402/2013Частна касационна жалба * правосубектност * пасивна легитимация * непререгистриран търговец
ГКОпределение №593/21.07.2014 по дело №3042/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * запор върху вещи
ТКОпределение №503/30.06.2014 по дело №1715/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * регистърно производство
ТКОпределение №58/25.01.2011 по дело №42/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * недопустим съдебен акт * охранително производство
ГКОпределение №273/11.05.2015 по дело №943/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №731/06.08.2012 по дело №393/2012Частна касационна жалба * минимален размер на адвокатско възнаграждение * намаляване на адвокатско възнаграждение * прекомерно адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №232/10.08.2015 по дело №1920/2015Частна касационна жалба * дискриминация * Иск за обезщетение от дискриминация
ТКОпределение №386/25.05.2011 по дело №305/2011Частна касационна жалба * застраховка "гражданска отговорност" * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ТКОпределение №896/12.10.2012 по дело №754/2012Частна касационна жалба * местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност * евентуален иск * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №264/07.07.2014 по дело №2998/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * установителен иск * нищожност на нотариално действие * правен интерес * трето лице
ГКОпределение №97/11.04.2016 по дело №858/2016Частна касационна жалба * припознаване * оспорване на припознаването * оспорване на произход * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ГКОпределение №682/19.09.2014 по дело №5354/2014Частна касационна жалба * обжалване на административен акт
ТКОпределение №903/27.12.2013 по дело №3015/2013Частна касационна жалба * подобрения * право на задържане
ТКОпределение №382/16.05.2014 по дело №329/2014Частна касационна жалба * списък на разноските * съдебни разноски
ТКОпределение №125/03.02.2014 по дело №4451/2013Частна касационна жалба * присъждане на разноски * допълване на решение * очевидна фактическа грешка
ГКОпределение №583/18.07.2014 по дело №3211/2014Частна касационна жалба * установителен иск * пасивна процесуална легитимация * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №72/23.02.2016 по дело №629/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * Делба * установителен иск за собственост * преклузия
ГКОпределение №3/07.01.2015 по дело №6629/2014Частна касационна жалба * суперфиция * иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 ЗС * възражение * преклузия * обективни предели на сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №681/18.12.2015 по дело №5778/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * особен представител * Делба
ГКОпределение №694/29.09.2014 по дело №4630/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * предпоставки * съдружник в дружество с ограничена отговорност
ТКОпределение №56/17.01.2013 по дело №834/2012Частна касационна жалба * частен съдебен изпълнител * подсъдност
ГКОпределение №244/18.05.2016 по дело №2076/2016Частна касационна жалба * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №31/15.02.2016 по дело №5316/2015Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * правомощия на въззивната инстанция * оттегляне на иск
ГКОпределение №335/12.12.2015 по дело №5543/2015Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * спиране на производството по делото * главно встъпване * възстановяване на запазена част * придобивна давност * завет * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ТКОпределение №398/23.05.2012 по дело №184/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №611/03.11.2015 по дело №4980/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКОпределение №146/12.02.2014 по дело №250/2014Частна касационна жалба * списък на разноските * изменение на решението в частта за разноските * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №96/08.04.2016 по дело №1023/2016Частна касационна жалба * евентуален иск * спиране на производството по делото * разделяне на искове
ТКОпределение №94/04.02.2015 по дело №3565/2014Частна касационна жалба * присъждане на разноски * обезпечително производство * списък на разноските
ТКОпределение №372/23.06.2015 по дело №244/2015Частна касационна жалба * Косвен иск * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ГКОпределение №275/13.05.2014 по дело №2450/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечителна нужда * адекватност на обезпечителна мярка
ТКОпределение №822/21.11.2013 по дело №715/2012Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение * разноски в заповедно производство
ТКОпределение №358/20.06.2012 по дело №375/2012Частна касационна жалба * ранна преклузия * приложим закон * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №62/26.01.2011 по дело №843/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса в заповедно производство * конкретизация на вземането в заповедно производство
ГКОпределение №396/25.11.2013 по дело №3081/2013Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * процесуални предпоставки * списък на разноските * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №200/17.03.2011 по дело №82/2011Частна касационна жалба * несъстоятелност * производство по екзекватура * прекратяване на производството по делото
ТКОпределение №175/07.02.2011 по дело №918/2010Частна касационна жалба * потребител * изборна местна подсъдност
ГКОпределение №685/23.10.2015 по дело №4028/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба
ГКОпределение №611/31.10.2014 по дело №5837/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №666/16.12.2015 по дело №1987/2015Частна касационна жалба * подведомственост * нищожност-липса на съгласие
ТКОпределение №618/24.11.2015 по дело №2924/2015Частна касационна жалба * минимален размер на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №489/29.07.2013 по дело №1875/2013 * Частна касационна жалба
ГКОпределение №929/12.12.2014 по дело №6720/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * недопустимост на съдебен акт * преюдициалност на спор
ГКОпределение №155/23.03.2011 по дело №98/2011Частна касационна жалба * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * Иск за признаване уволнението за незаконно * бързо производство * начало на срок за обжалване на съдебен акт * изчисляване на срокове
ГКОпределение №25/25.01.2016 по дело №198/2016Частна касационна жалба * нищожност на договор за продажба * право на задържане * обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №654/20.08.2014 по дело №1123/2014Частна касационна жалба * обявяване на предварителен договор за окончателен * непререгистриран търговец
ГКОпределение №381/05.06.2015 по дело №2322/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор
ГКОпределение №736/16.11.2015 по дело №4083/2015Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №913/17.10.2012 по дело №800/2012Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №602/20.09.2013 по дело №3101/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение * представителна власт
ТКОпределение №200/03.05.2016 по дело №174/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * Откриване на производство по несъстоятелност
ТКОпределение №681/28.10.2014 по дело №2232/2014Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * запис на заповед * възражение за погасителна давност * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №30/12.01.2015 по дело №7269/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * непозволено увреждане
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №144/25.02.2013 по дело №48/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * връчване на съдебни книжа * заповед за изпълнение срещу поръчители при обявен в несъстоятелност главен длъжник
ГКОпределение №5/07.01.2016 по дело №6298/2015Частна касационна жалба * заличаване на договорна ипотека * публична продан
ТКОпределение №144/02.03.2012 по дело №15/2012Частна касационна жалба * запис на заповед * предявяване на менителница за приемане
ГКОпределение №7/09.01.2014 по дело №6366/2013Частна касационна жалба * международна компетентност на български съд * спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
ТКОпределение №107/28.01.2014 по дело №4322/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * обезсилване на изпълнителен лист
ТКОпределение №1072/30.11.2012 по дело №888/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * попълване масата на несъстоятелността
ТКОпределение №118/17.02.2012 по дело №20/2012Частна касационна жалба * държавна такса в заповедно производство
ТКОпределение №1/04.01.2013 по дело №728/2012Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * договор за особен залог * неправилна правна квалификация * вписване на несъщесвуващи обстоятелства
ГКОпределение №662/11.10.2013 по дело №6105/2013Частна касационна жалба * трудово правоотношение * местна подсъдност
ГКОпределение №110/27.03.2014 по дело №1655/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * несамостоятелен обект в сграда * цена на иска
ГКОпределение №747/20.11.2015 по дело №4661/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №375/13.11.2013 по дело №5481/2013Частна касационна жалба * нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса
ТКОпределение №678/18.12.2015 по дело №2301/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №342/15.05.2013 по дело №2128/2013Частна касационна жалба * гаранция * изискуемост на задължение за връщане на гаранцията
ГКОпределение №254/15.04.2015 по дело №1047/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №662/24.10.2013 по дело №5749/2013Частна касационна жалба * нищожност на съдебна спогодба * цена на иска * държавна такса
ТКОпределение №46/11.01.2013 по дело №852/2012Частна касационна жалба * допълване на решение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №6/10.01.2011 по дело №559/2010Частна касационна жалба * Недействителност на учреденото дружество * отговорност на учредителите на дружество
ТКОпределение №810/10.12.2012 по дело №566/2012Частна касационна жалба * несъстоятелност * вписване на искова молба * ипотека * прогласяване нищожност на сделка в производство по несъстоятелност
ТКОпределение №366/15.06.2012 по дело №224/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * пощенско клеймо
ТКОпределение №501/21.07.2014 по дело №4716/2013Частна касационна жалба * прогласяване на нищожност * липса на правен интерес * акционер * джиро * Установителен иск
Определение №463/15.11.2010 по дело №Частна касационна жалба * правен интерес * инцидентен установителен иск * делба * нищожност на делба
ГКОпределение №24/16.01.2015 по дело №7389/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Делба * Установителен иск * уравнение на дялове
ТКОпределение №76/12.02.2016 по дело №2832/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * издаване на изпълнителен лист въз основа на чуждестранно решение * изпълнителен лист въз основа на чуждестранно съдебно решение
ГКОпределение №503/24.07.2013 по дело №4558/2013Частна касационна жалба * Делба * претенции по сметки * родова подсъдност * иск за обезщетение за неползващия съсобственик
ТКОпределение №729/01.08.2012 по дело №268/2012Частна касационна жалба * произнасяне по непредявен иск * отказ от иск * установителен иск в заповедно производство * обезсилване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №863/20.12.2012 по дело №563/2012Частна касационна жалба * заповед за изпълнение * договор за лизинг * редовен от външна страна документ * индивидуализация на наказание
ТКОпределение №515/02.10.2015 по дело №2340/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №811/04.11.2014 по дело №5721/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * освобождаване от внасяне на държавна такса * непозволено увреждане * вреди
ГКОпределение №545/07.07.2014 по дело №3852/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * давностно владение * придобивна давнност * служебно начало * изменение на иска
ГКОпределение №566/19.09.2013 по дело №5301/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство * преюдициалност
ТКОпределение №173/07.02.2011 по дело №934/2010Частна касационна жалба * незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство
ГКОпределение №186/04.03.2014 по дело №663/2014Частна касационна жалба * държавна такса * доказателства за извършено плащане * пощенско клеймо
ТКОпределение №131/18.02.2013 по дело №935/2012Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * недопустимост на иск
ТКОпределение №195/16.03.2011 по дело №96/2011Частна касационна жалба * редовен от външна страна документ * конкретизация на вземането в заповедно производство * извлечение от счетоводни книги
ГКОпределение №431/24.09.2015 по дело №4669/2015Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * иск за неоснователно обогатяване
ГКОпределение №257/04.04.2014 по дело №1592/2014Частна касационна жалба * спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * правен интерес
ГКОпределение №539/03.12.2015 по дело №5876/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * оспорване на припознаването * Оспорване на бащинство
ТКОпределение №1148/27.12.2012 по дело №938/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски * евентуален иск
ГКОпределение №155/01.04.2016 по дело №1347/2016Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №63/18.03.2015 по дело №556/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * незаконно уволнение
ТКОпределение №124/25.02.2015 по дело №3390/2014Частна касационна жалба * прекратяване участието на съдружник в дружество * липса на правен интерес * преобразуване на търговски дружества
ГКОпределение №335/01.07.2015 по дело №2020/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * претенции по сметки
ГКОпределение №275/11.04.2014 по дело №1637/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск * нищожност на делба
ТКОпределение №105/30.01.2013 по дело №660/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * прекратяване при висящ процес * иск за съществуване на вземането
ГКОпределение №538/31.07.2015 по дело №3446/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №83/04.04.2016 по дело №1094/2015Частна касационна жалба * правен интерес * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ТКОпределение №257/13.05.2015 по дело №67/2015Частна касационна жалба * договор за аренда * неизпълнение на договорни отношения * правомощия на съдията по вписванията
ГКОпределение №727/11.11.2015 по дело №5317/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №708/01.11.2013 по дело №6539/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * възстановяване на срокове
ТКОпределение №544/11.07.2011 по дело №503/2011Частна касационна жалба * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №504/04.07.2011 по дело №295/2011Частна касационна жалба * активна легитимация на ищец * Отмяна на решение на общото събрание на дружеството
ТКОпределение №575/02.11.2015 по дело №2395/2015Частна касационна жалба * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес
ГКОпределение №398/03.07.2014 по дело №2823/2014Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * юридическо лице и търговец
ГКОпределение №169/28.04.2016 по дело №1644/2016Частна касационна жалба * доказателства * обжалване на определения * администриране на жалба * пощенско клеймо
ТКОпределение №269/27.04.2012 по дело №172/2012Частна касационна жалба * запис на заповед * редовен от външна страна документ * място на плащане-запис на заповед
ТКОпределение №466/11.07.2012 по дело №364/2012Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * Отменителен иск * връщане на въззивна жалба
ТКОпределение №885/09.12.2014 по дело №2934/2014Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №811/12.11.2014 по дело №6447/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №358/11.06.2012 по дело №165/2011Частна касационна жалба * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №248/25.09.2015 по дело №4077/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * насрещен иск * договор за продажба
ГКОпределение №771/28.11.2013 по дело №6372/2013Частна касационна жалба * нищожност на определение * подведомственост * административен ред
ГКОпределение №376/31.07.2013 по дело №4573/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга * делба * представителна власт
ГКОпределение №210/07.05.2015 по дело №1097/2015Частна касационна жалба * обезсилване на заповед за изпълнение * обезсилване на изпълнителен лист * обратен изпълнителен лист
ГКОпределение №516/24.11.2015 по дело №5016/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * възбрана
ГКОпределение №505/02.07.2014 по дело №3916/2014Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * трудово правоотношение
ТКОпределение №436/31.05.2012 по дело №561/2011Частна касационна жалба * изтичане на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №605/01.10.2013 по дело №5864/2013Частна касационна жалба * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск
ТКОпределение №208/29.03.2012 по дело №175/2012Частна касационна жалба * застраховка "гражданска отговорност" * застраховка "злополука на пътници в средствата за обществен транспорт" * изменение на иска
ТКОпределение №347/10.09.2013 по дело №17/2013Частна касационна жалба * допълване на решение * съдебни разноски * евентуален иск
ТКОпределение №459/10.07.2012 по дело №226/2012Частна касационна жалба * арбитражна клауза * отвод за неподведомственост * връщане на внесена държавна такса
ГКОпределение №37/04.02.2016 по дело №159/2016Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * доказателства * правна помощ
ТКОпределение №1076/03.12.2012 по дело №381/2012Частна касационна жалба * договор за гражданско дружество * управител на гражданско дружество * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * упълномощаване
ГКОпределение №82/22.03.2016 по дело №3820/2014Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * държавна такса * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №645/27.11.2015 по дело №5638/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител * Делба
ТКОпределение №109/10.02.2012 по дело №53/2012Частна касационна жалба * несъстоятелност * Иск за оспорване на вземането
ТКОпределение №349/04.05.2012 по дело №135/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * авал
ГКОпределение №425/06.07.2015 по дело №3513/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * постановление за възлагане
ГКОпределение №495/09.11.2015 по дело №4787/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ТКОпределение №457/10.07.2012 по дело №87/2012Частна касационна жалба * държавно висше училище * държавно учреждение
ТКОпределение №956/22.12.2010 по дело №886/2010Частна касационна жалба * възражение в заповедно производство * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ТКОпределение №591/18.07.2011 по дело №47/2011Частна касационна жалба * лихви-възнаградителни и наказателни
ГКОпределение №385/25.08.2015 по дело №3423/2015Частна касационна жалба * спорна администрация * разноски * лични отношения между родители и деца
ГКОпределение №567/21.11.2013 по дело №5939/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * нередовност на процесуалното действие
ТКОпределение №400/09.07.2015 по дело №1123/2015Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение
ТКОпределение №626/24.10.2012 по дело №605/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * държавна такса * указания на съда
ГКОпределение №544/25.10.2012 по дело №535/2012 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №603/25.09.2014 по дело №2139/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №252/05.05.2015 по дело №4143/2013Частна касационна жалба * договор за цесия * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №486/14.07.2014 по дело №1814/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отменителен /Павлов/ иск * отказ на съдия по вписванията * държавна такса
ГКОпределение №682/22.10.2015 по дело №4830/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * брачни искове
ТКОпределение №142/22.02.2013 по дело №643/2012Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * съдебни разноски * установителен иск в заповедно производство * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ГКОпределение №163/04.03.2014 по дело №1181/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки за допускане на обезпечение * трето лице * адекватност на обезпечителна мярка
ТКОпределение №279/17.03.2011 по дело №181/2011Частна касационна жалба * задължения на съда при постановяване на съдебен акт
ГКОпределение №223/16.04.2014 по дело №2209/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * възбрана * адекватност на обезпечителна мярка * цена на иска
ГКОпределение №28/21.01.2014 по дело №40/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки
ГКОпределение №371/17.07.2015 по дело №2992/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * суперфиция * реституция * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №700/23.07.2012 по дело №838/2011Частна касационна жалба * задължения на въззивния съд * мотиви на въззивно решение
ТКОпределение №53/20.01.2011 по дело №872/2010Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса
ГКОпределение №541/07.08.2015 по дело №790/2015Частна касационна жалба * Иск за обезщетение * ревизионен акт * преюдициални запитвания
ГКОпределение №433/19.06.2015 по дело №3197/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК
ГКОпределение №527/19.08.2013 по дело №4117/2013Частна касационна жалба * встъпване на трето лице * правен интерес
ТКОпределение №384/22.06.2012 по дело №246/2012Частна касационна жалба * правни последици от невнасянето на неправилно указаната от съда държавна такса
ТКОпределение №333/30.06.2016 по дело №618/2016Частна касационна жалба * Допълване на решението * заповедно производство * разноски в заповедно производство * установителен иск в заповедно производство
ГКОпределение №843/17.11.2014 по дело №6176/2014Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * отказ от иск * Иск за обещетение на вреди * застраховка "гражданска отговорност"
ГКОпределение №143/24.03.2016 по дело №5846/2015Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * принудително изпълнение * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ГКОпределение №306/22.06.2015 по дело №3111/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ТКОпределение №868/09.12.2011 по дело №609/2011Частна касационна жалба * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение * държавна такса
ГКОпределение №509/16.07.2015 по дело №3645/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба
ГКОпределение №128/11.05.2016 по дело №1589/2016Частна касационна жалба * теглене на жребий * прекратяване на производството по делото * Делба
ТКОпределение №336/07.05.2013 по дело №638/2012Частна касационна жалба * съдебни разноски
ТКОпределение №398/27.05.2014 по дело №383/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №657/08.10.2015 по дело №4382/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №124/21.03.2016 по дело №896/2016Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №82/04.04.2016 по дело №7404/2014Частна касационна жалба * държавна такса * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №418/17.07.2015 по дело №967/2015Частна касационна жалба * отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес * публични дружества
ТКОпределение №756/30.12.2009 по дело №471/2008Частна касационна жалба * връчване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №47/21.01.2015 по дело №7154/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * правна помощ
ТКОпределение №212/20.03.2013 по дело №1403/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * връщане на внесена държавна такса * съдебна спогодба
ТКОпределение №832/28.09.2012 по дело №153/2012Частна касационна жалба * отказ от иск * оттегляне на иск * съдебни разноски
ТКОпределение №216/06.04.2015 по дело №347/2015Частна касационна жалба * задължения на въззивния съд * връщане на въззивна жалба
ТКОпределение №599/04.07.2012 по дело №332/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * задължително другарство * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №228/29.03.2012 по дело №907/2011Частна касационна жалба * удостоверяване на препис от документ
ГКОпределение №155/02.06.2016 по дело №2016/2016Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * особен представител
ТКОпределение №577/15.09.2014 по дело №176/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №432/04.07.2013 по дело №4231/2013Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски
ТКОпределение №376/24.06.2015 по дело №389/2015Частна касационна жалба * спиране на изпълнение в заповедно производство * преюдициално значение
ТКОпределение №564/29.07.2013 по дело №2540/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №427/25.06.2013 по дело №2579/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * присъждане на разноски
ТКОпределение №47/19.01.2012 по дело №871/2011Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * Иск за оспорване на вземането * обезпечение на предявен иск
ГКОпределение №18/14.01.2016 по дело №36/2016Частна касационна жалба * възражение за местна подсъдност * прекратяване на трудовото правоотношение * командировка * писмени доказателства
ГКОпределение №481/28.10.2015 по дело №4760/2015Частна касационна жалба * обезпечаване на предявен иск * спиране на изпълнение на съдебно решение * нищожност на договор за дарение * Установителен иск
ТКОпределение №505/01.07.2014 по дело №1926/2014Частна касационна жалба * държавна такса * разваляне на договор по съдебен ред * указания на съда
ГКОпределение №561/03.09.2015 по дело №3288/2015Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски
ТКОпределение №859/20.12.2012 по дело №732/2012Частна касационна жалба * особен представител на юридическо лице
ГКОпределение №147/31.05.2016 по дело №1494/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * особен представител * процесуално представителство
ТКОпределение №802/07.12.2012 по дело №766/2012Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * престъпно обстоятелство * начална дата на неплатежоспособност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №449/01.10.2015 по дело №4663/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * подсъдност
ТКОпределение №168/07.03.2011 по дело №147/2011Частна касационна жалба * насрещен иск * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №714/25.07.2012 по дело №469/2012Частна касационна жалба * недопустимо произнасяне на съда в заповедно производство
ТКОпределение №124/22.02.2012 по дело №18/2012 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №201/14.02.2011 по дело №90/2011Частна касационна жалба * уведомление по ДОПК
ТКОпределение №622/11.07.2012 по дело №128/2012Частна касационна жалба * вписване в регистъра за особените залози * извлечение от регистъра на особените залози * връщане на лизингова вещ
ТКОпределение №531/25.09.2012 по дело №498/2012Частна касационна жалба * редовен от външна страна документ * договорна ипотека
ГКОпределение №747/16.10.2014 по дело №4677/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * настойничество и попечителство
ТКОпределение №877/28.12.2012 по дело №820/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * договор за залог или ипотечен акт-заповедно производство
ГКОпределение №583/18.09.2015 по дело №4547/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №144/02.06.2015 по дело №1100/2015Частна касационна жалба * охранително производство * международна компетентност на български съд
ГКОпределение №129/19.02.2013 по дело №1084/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * нищожност на отказ от наследство * правен интерес
ТКОпределение №524/12.08.2013 по дело №1763/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * обикновено другарство * авторско право * нарушено авторско право
ТКОпределение №441/01.06.2012 по дело №206/2011Частна касационна жалба * редовен от външна страна документ * извлечение от счетоводни книги
ГКОпределение №578/18.09.2015 по дело №3783/2015Частна касационна жалба * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД
ТКОпределение №688/02.10.2014 по дело №2337/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * плащане по време на съдебното производство
ГКОпределение №329/10.10.2013 по дело №5204/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * активна процесуална легитимация * Установителен иск за собственост * въвод във владение * трето лице
ГКОпределение №149/31.05.2016 по дело №1852/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * активна процесуална легитимация * установяване на вземане * преюдициалност на спор
ГКОпределение №298/22.04.2014 по дело №2291/2014Частна касационна жалба * Делба * оттегляне на иск * задължително другарство
ГКОпределение №96/04.02.2015 по дело №617/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовно призоваване * удостоверяване на връчването на съобщения
ТКОпределение №416/03.07.2012 по дело №254/2012Частна касационна жалба * неустойка * допустимост на иск * решение на общински съвет за завеждане на иск по договор за общинска приватизация и следприватизационен контрол
ГКОпределение №609/31.10.2014 по дело №4806/2014Частна касационна жалба
ТКОпределение №141/01.02.2011 по дело №654/2010Частна касационна жалба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №397/08.07.2015 по дело №1067/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда
ТКОпределение №346/20.05.2013 по дело №2148/2013Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * редовен от външна страна документ * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №825/10.11.2014 по дело №6397/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * заповед за изпълнение * договор за банков кредит * лихва * обезщетение за неимуществени вреди
ТКОпределение №794/18.12.2014 по дело №2516/2014Частна касационна жалба * подсъдност * местна подсъдност
ТКОпределение №868/27.11.2014 по дело №3346/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №2/03.01.2014 по дело №4698/2013Частна касационна жалба * определяне на дължима държавна такса * държавна такса в заповедно производство * връщане на частна жалба
ГКОпределение №99/09.03.2016 по дело №925/2016Частна касационна жалба * неимуществени вреди * дискриминация
ТКОпределение №496/18.09.2015 по дело №1988/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №768/03.11.2010 по дело №707/2010Частна касационна жалба * договор за банков кредит * договор за цесия * публични вземания * привилигирован кредитор
ТКОпределение №818/14.12.2012 по дело №787/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * родова подсъдност * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №380/03.05.2011 по дело №298/2011Частна касационна жалба * колективен иск * действия на съда при разглеждане на колективен иск * допустимост и редовност на колективен иск
ГКОпределение №589/18.07.2014 по дело №4256/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * служебно начало
ГКОпределение №622/30.09.2015 по дело №4211/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * Делба * конституиране на страни
ТКОпределение №723/20.09.2011 по дело №658/2010Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №308/25.04.2012 по дело №248/2012Частна касационна жалба * доказателства за предявяване на иск * установителен иск в заповедно производство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №302/23.04.2014 по дело №1942/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №517/24.11.2010 по дело №391/2010Частна касационна жалба * саморъчно завещание
ТКОпределение №181/20.04.2016 по дело №133/2016Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба
ТКОпределение №572/25.06.2012 по дело №990/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск * Частна касационна жалба
ТКОпределение №1000/06.11.2012 по дело №569/2012Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * потребител на застрахователни услуги
ТКОпределение №1110/10.12.2012 по дело №734/2012Частна касационна жалба * изборна местна подсъдност * субективно съединяване на искове * възражение за местна подсъдност
ГКОпределение №202/12.03.2014 по дело №1188/2014Частна касационна жалба * цена на иска * негаторен иск * служебно начало
ТКОпределение №577/13.07.2011 по дело №347/2011Частна касационна жалба * статут и правосубектност на ловните дружини
ГКОпределение №486/18.10.2013 по дело №5101/2013Частна касационна жалба * продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт * представителство
ТКОпределение №567/02.09.2013 по дело №2075/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство
ТКОпределение №662/11.08.2011 по дело №517/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * делинквент
ТКОпределение №1044/20.11.2012 по дело №809/2012Частна касационна жалба * индивидуализация на наказание
ГКОпределение №47/06.02.2012 по дело №20/2012 * Частна касационна жалба
ГКОпределение №891/28.11.2014 по дело №6523/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Делба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №470/27.07.2015 по дело №3503/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * отмяна на нотариален акт
ГКОпределение №472/11.10.2013 по дело №5846/2013Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * възражение за местна подсъдност
ТКОпределение №901/21.12.2011 по дело №827/2011Частна касационна жалба * изчисляване на срокове
ТКОпределение №720/30.10.2013 по дело №3323/2013Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителна мярка
ТКОпределение №669/13.07.2012 по дело №473/2012Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №613/13.12.2013 по дело №7348/2013Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * непогасени публични задължения
ТКОпределение №136/15.02.2011 по дело №94/2011Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * договор за кредит
ГКОпределение №408/20.09.2013 по дело №3941/2013Частна касационна жалба * изпълнителен лист * конститутивен иск * осъдителен иск * отнемане в полза на държавата
ТКОпределение №811/05.11.2010 по дело №630/2010Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
ТКОпределение №15/07.01.2014 по дело №4378/2013Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * връщане на частна жалба
ТКОпределение №311/26.04.2012 по дело №85/2012Частна касационна жалба * правен интерес * установяване на членствено правоотношение
ТКОпределение №736/21.10.2014 по дело №2642/2014Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №713/09.12.2015 по дело №2004/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за бъдещи вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ТКОпределение №210/20.03.2013 по дело №837/2012Частна касационна жалба * заповед за изпълнение * извлечение от счетоводни книги * заповедно производство * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №25/19.01.2016 по дело №6317/2015Частна касационна жалба * обжалване отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията * индивидуализиране на спорното право * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №937/15.12.2014 по дело №4035/2014Частна касационна жалба * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * упражняване на родителски права * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
ТКОпределение №585/21.07.2011 по дело №457/2011Частна касационна жалба * арбитражна клауза * запис на заповед * установителен иск в заповедно производство * подведомственост
ГКОпределение №340/16.07.2013 по дело №2507/2013Частна касационна жалба * възстановяване на срокове
ГКОпределение №663/03.12.2014 по дело №4000/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * прехвърляне на спорното право
ТКОпределение №682/18.12.2015 по дело №2405/2015Частна касационна жалба * главно встъпване * Защита на членството в дружеството
ГКОпределение №267/09.05.2014 по дело №2062/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ
ТКОпределение №296/24.04.2013 по дело №736/2012Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * връчване на заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство
ТКОпределение №338/04.06.2012 по дело №275/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * частичен иск * цена на иска * родова подсъдност
ГКОпределение №429/19.12.2014 по дело №7118/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * незаконно уволнение
ГКОпределение №266/08.10.2015 по дело №3726/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Делба
ТКОпределение №69/08.02.2016 по дело №3474/2015Частна касационна жалба * административна дейност * административен ред * публична държавна собственост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №349/19.07.2013 по дело №3268/2013Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * негаторен иск * суперфиция
ГКОпределение №281/21.07.2014 по дело №3278/2014Частна касационна жалба * държавна такса * делба
ТКОпределение №502/01.07.2011 по дело №209/2011Частна касационна жалба * забрана за използването на марка на Общността на територията на РБ * регистрация на марка
ГКОпределение №436/22.06.2015 по дело №2878/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * освобождаване от такси и разноски * правна помощ
ТКОпределение №216/25.04.2016 по дело №690/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №778/28.10.2014 по дело №5570/2014Частна касационна жалба * отнемане в полза на държавата * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки
ТКОпределение №851/20.11.2014 по дело №2526/2014Частна касационна жалба * разваляне на договор * договор за продажба * евикция * трето лице-помагач
ТКОпределение №169/19.02.2014 по дело №4520/2013Частна касационна жалба * заверяване сметка на кредитора * официален свидетелстващ документ * платежен документ
ТКОпределение №234/23.03.2011 по дело №205/2011Частна касационна жалба * редовен от външна страна документ * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение * конкретизация на вземането в заповедно производство
ТКОпределение №574/19.07.2011 по дело №463/2011Частна касационна жалба * установителен иск * правоприемство между юридически лица
ТКОпределение №485/15.09.2015 по дело №566/2015Частна касационна жалба * процесуална правосубектност * вливане на дружество * правоприемство между юридически лица * заменяне на страна
ТКОпределение №673/14.11.2012 по дело №650/2012Частна касационна жалба * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №305/29.04.2014 по дело №2099/2014Частна касационна жалба * деликтна отговорност * иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * пасивна процесуална легитимация * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №20/12.01.2015 по дело №7105/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * незаконно уволнение * неприсъствено решение * нередовно призоваване
ТКОпределение №330/29.05.2012 по дело №301/2012Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №66/12.02.2016 по дело №136/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №683/11.10.2010 по дело №579/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №369/17.05.2013 по дело №2110/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №290/09.04.2014 по дело №953/2014Частна касационна жалба * цена на иска * иск за нищожност
ГКОпределение №591/21.07.2014 по дело №5883/2013Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * обективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКОпределение №716/15.11.2013 по дело №749/2012Частна касационна жалба * прекомерност на адвокатско възнаграждение * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №639/02.10.2015 по дело №3764/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * конституиране на страни
ТКОпределение №560/25.07.2013 по дело №1775/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за съществуване на облигационно отношение по договор за аренда
ГКОпределение №53/20.01.2015 по дело №7297/2014Частна касационна жалба * трансформация * Установителен иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * преюдициалност * спиране на производството по делото * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №546/03.10.2014 по дело №4490/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за аренда
ТКОпределение №87/15.02.2016 по дело №3423/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * особен залог * залог на търговско предприятие * заличаване в имотния регистър
ГКОпределение №413/18.09.2015 по дело №4082/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за наем * земеделски земи
ТКОпределение №394/30.05.2011 по дело №361/2011заповед за незабавно изпълнение * изискуемост на вземането * програма за развитие на селските райони * Частна касационна жалба
ТКОпределение №117/20.02.2014 по дело №158/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * прекомерно адвокатско възнаграждение * процесуална правоспособност
ТКОпределение №860/03.12.2010 по дело №863/2010попълване масата на несъстоятелността * Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №601/25.07.2014 по дело №4477/2014Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №290/12.04.2013 по дело №684/2012Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост * редовен от външна страна документ
ТКОпределение №840/29.11.2010 по дело №722/2010Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №260/13.05.2015 по дело №2820/2014Частна касационна жалба * договорна ипотека * публична продан
ГКОпределение №115/13.02.2015 по дело №4466/2014Частна касационна жалба * Иск за обещетение на вреди * незаконно обвинение * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск
ТКОпределение №727/17.10.2014 по дело №2814/2014Частна касационна жалба * правоприемство на страните в заповедно производство * цесия
ТКОпределение №119/16.02.2012 по дело №524/2011Частна касационна жалба * Изпълнение върху дял от търговско дружество * Иск за прекратяване на търговско дружество * връчване на съдебни книжа * обжалване на действията на съдебния изпълнител
ТКОпределение №726/30.07.2012 по дело №512/2012Частна касационна жалба * пререгистрация в Търговския регистър * пасивна легитимация на непререгистриран търговец
ТКОпределение №311/24.04.2013 по дело №1880/2013Частна касационна жалба * договор за аренда * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №378/27.07.2015 по дело №2845/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * преклузивен срок * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКОпределение №437/05.07.2013 по дело №3885/2013Частна касационна жалба * прекомерност на адвокатско възнаграждение * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №536/30.09.2014 по дело №4286/2014 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №270/30.04.2014 по дело №445/2014Частна касационна жалба * заповедно производство * недопустим съдебен акт * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №328/03.10.2014 по дело №4300/2014Частна касационна жалба * Делба * предварителен договор
ТКОпределение №682/16.11.2012 по дело №651/2012Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * възражение пред въззивен съд в заповедно производство * компетентност на съда в заповедно производство
ТКОпределение №753/19.10.2010 по дело №661/2010Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит
ТКОпределение №688/19.07.2012 по дело №609/2011Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * редовен от външна страна документ * предсрочна изискуемост
ТКОпределение №161/17.02.2014 по дело №392/2014Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №666/21.10.2014 по дело №2384/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * неоснователно обогатяване * доказателствена тежест * електропреносни съоръжения
ГКОпределение №499/30.06.2014 по дело №2513/2014Частна касационна жалба * охранително производство * висящност на процеса * обжалване отказ на съдия по вписванията * процесуални предпоставки
ТКОпределение №285/08.06.2016 по дело №1072/2016Частна касационна жалба * нищожност на договор за продажба * несъстоятелност * спиране на производство по несъстоятелност
ТКОпределение №882/13.12.2011 по дело №795/2011Частна касационна жалба * особен представител * адвокатско възнаграждение * изменение на решението в частта за разноските
ГКОпределение №358/16.06.2015 по дело №3014/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * ползване на семейно жилище * спорна администрация * наем * споразумение при развод по взаимно съгласие
ГКОпределение №516/01.07.2014 по дело №3668/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * обжалване отказ на съдия по вписванията * правомощия на съдията по вписванията
ТКОпределение №331/17.06.2015 по дело №1476/2015Частна касационна жалба * погасителна давност * отрицателен установителен иск * правна квалификация
ТКОпределение №754/03.10.2011 по дело №563/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * менителнично задължение * възнаградителна лихва
ТКОпределение №849/05.12.2011 по дело №684/2011Частна касационна жалба * процесуална легитимация * правоприемство
ТКОпределение №831/28.09.2012 по дело №587/2012Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №104/09.02.2015 по дело №112/2015Частна касационна жалба * държавна такса
ТКОпределение №924/14.12.2010 по дело №826/2010Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * Иск за оспорване на вземане по изпълнителен лист
ГКОпределение №332/02.06.2015 по дело №2518/2015Частна касационна жалба * разноски * спорна администрация
ТКОпределение №796/19.11.2013 по дело №2380/2013Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане * договор за правна защита и съдействие
ТКОпределение №446/30.07.2015 по дело №1832/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху дялове * размер на гаранцията за допускане на обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение № 384/06.06.2013 по дело №1327/2013Частна касационна жалба * договор за лизинг * разваляне на договор * обратно действие * предхождащи развалянето лизингови вноски
ГКОпределение №45/03.02.2016 по дело №4823/2015Частна касационна жалба * извъндоговорна отговорност на държавата за вреди * право на ЕС * вреди от съдебно решение
ГКОпределение №666/19.09.2014 по дело №4154/2014Частна касационна жалба * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * предварително изпълнение на съдебно решение * предпоставки
ТКОпределение №822/29.12.2014 по дело №3752/2014прекратяване на производството по делото * Частна касационна жалба * прогласяване на нищожност * решение на общо събрание
ТКОпределение №467/06.06.2012 по дело №152/2012Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * нередовност на молба за обезпечение на бъдещ иск
ТКОпределение №130/09.03.2016 по дело №11/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * гаранция
ТКОпределение №658/10.08.2011 по дело №38/2011Частна касационна жалба * съдебни разноски
ГКОпределение №558/19.11.2013 по дело №4468/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск
ГКОпределение №745/19.11.2015 по дело №5032/2015Частна касационна жалба * Допълване на решението * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №704/31.10.2013 по дело №5431/2013Частна касационна жалба * развод * уважителни причини за неявяване в производство по брачни дела
ТКОпределение №561/09.07.2014 по дело №1784/2014Частна касационна жалба * възражение за неподведомсвеност * арбитражна клауза
ТКОпределение №616/21.07.2014 по дело №1732/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * застраховка "гражданска отговорност" * деликвент * висящо наказателно производство
ТКОпределение №74/10.02.2015 по дело №47/2015Частна касационна жалба * държавна такса * прекратяване на производството по делото * невнасяне на държавна такса * прекратяване при висящ процес
ГКОпределение №224/21.03.2014 по дело №1453/2014Частна касационна жалба * изпълнителен лист * обезсилване на изпълнителен лист * предаване на владение * ревандикационен иск * право на задържане
ГКОпределение №705/22.12.2014 по дело №2052/2014Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * Делба * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нищожност на делба * прехвърляне на спорното право * правоприемство
ГКОпределение №150/19.03.2014 по дело №808/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * прекратяване на трудовото правоотношение * конкуренция на основания * обективно съединяване на искове * евентуален иск * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКОпределение №889/27.11.2014 по дело №6271/2014Частна касационна жалба * Иск за съществуване на вземането * заповед за изпълнение * недопустимост на иск
ГКОпределение №275/11.07.2013 по дело №3539/2013Частна касационна жалба * Установителен иск за собственост * правен интерес * допустимост на иск * Ревандикационен иск
ГКОпределение №437/14.07.2014 по дело №3501/2014Частна касационна жалба * частна жалба * служебно начало
ТКОпределение №457/31.07.2015 по дело №304/2015Частна касационна жалба * разноски в заповедно производство
ТКОпределение №792/18.11.2013 по дело №853/2012Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * доказателство за извършване на плащане
ГКОпределение №94/07.03.2016 по дело №6244/2015Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №164/17.06.2015 по дело №2367/2015Частна касационна жалба * изпълнителен лист * изпълнително основание * конститутивен иск * Делба
ГКОпределение №127/11.03.2014 по дело №1192/2014Частна касационна жалба * обратен изпълнителен лист * недопустим съдебен акт * ревандикационен иск
ГКОпределение №480/27.10.2015 по дело №5171/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * правен интерес * установяване истинността или неистинността на документ
ГКОпределение №627/18.12.2013 по дело №7169/2013Частна касационна жалба * вписване на искова молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №601/28.10.2015 по дело №4967/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * правен интерес
ГКОпределение №305/09.11.2015 по дело №5086/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустимост на иск * лихва
ТКОпределение №456/03.08.2015 по дело №1826/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициално значение
ТКОпределение №229/04.04.2012 по дело №163/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №187/10.05.2016 по дело №1777/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №580/29.11.2013 по дело №6466/2013Частна касационна жалба * заповед за изпълнение * предаване на вещи
ТКОпределение №87/01.02.2012 по дело №882/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * падеж на запис на заповед
ГКОпределение №821/23.12.2015 по дело №5438/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * отмяна на уволнение
ТКОпределение №728/30.07.2012 по дело №474/2012Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * правна квалификация * встъпване в дълг на трето лице
ГКОпределение №787/31.10.2014 по дело №4678/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * отрицателен установителен иск
ТКОпределение №35/21.01.2013 по дело №942/2012Частна касационна жалба * служебно начало * връщане на въззивна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №808/21.12.2015 по дело №5686/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Делба * преждевременно предявен иск
ТКОпределение №90/13.02.2012 по дело №47/2012Частна касационна жалба * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск
ГКОпределение №361/26.05.2014 по дело №2552/2014Частна касационна жалба * цена на иска * родова подсъдност * преклузия * възражение за неподсъдност
ГКОпределение №506/16.07.2015 по дело №2743/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * местна подсъдност
ТКОпределение №114/29.01.2014 по дело №3850/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * обикновено другарство * несъстоятелност * спиране на производството по делото
ГКОпределение №368/02.06.2015 по дело №2866/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКОпределение №802/19.11.2013 по дело №3240/2013Частна касационна жалба * арбитражна клауза * подведомственост * установителен иск в заповедно производство
ТКОпределение №77/23.01.2013 по дело №739/2012Частна касационна жалба * главно встъпване * нищожност на решение на съвета на директорите * отмяна на решение на съвета на директорите * акционер * встъпване на трето лице
ТКОпределение №43/21.01.2013 по дело №602/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * запис на заповед * дописване върху запис на заповед
ГКОпределение №496/10.11.2015 по дело №1988/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * международна компетентност на български съд
ТКОпределение №809/29.11.2011 по дело №674/2011Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * редовен от външна страна документ
ТКОпределение №774/10.09.2012 по дело №512/2011Частна касационна жалба * процесуален субституент * договор за приватизационна продажба * липса на правен интерес * право на членство * членствено правоотношение
ГКОпределение №370/17.07.2015 по дело №3631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * Установителен иск * преюдициалност на спор
ТКОпределение №509/24.07.2012 по дело №392/2012Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №19/14.01.2016 по дело №6198/2015Частна касационна жалба * местна подсъдност * възражение за местна подсъдност * съсобственост * производство по открито наследство
ТКОпределение №745/25.11.2014 по дело №3121/2014Частна касационна жалба * поименни акции * ревандикационен иск * допустимост на иск
ТКОпределение №645/03.10.2013 по дело №3229/2013Частна касационна жалба * връщане на частна жалба * невнасяне на държавна такса
ГКОпределение №112/30.04.2015 по дело №1916/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №93/07.03.2016 по дело №5997/2015Частна касационна жалба
ГКОпределение №40/15.01.2015 по дело №7063/2014Частна касационна жалба * глоба на страна
ТКОпределение №549/12.07.2011 по дело №345/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * редовен от външна страна документ * място на плащане-запис на заповед
ТКОпределение №1074/30.11.2012 по дело №151/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * държавна такса
ТКОпределение №15/07.01.2013 по дело №503/2012Частна касационна жалба * мълчеливо продължаване на срок * внасяне на държавна такса
ГКОпределение №236/16.05.2016 по дело №1714/2016Частна касационна жалба * разноски * адвокатско възнаграждение * синдик
ТКОпределение №410/25.06.2014 по дело №1225/2014Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №537/11.07.2014 по дело №3717/2014Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * връчване на съдебни книжа * Отмяна на обезпечение
ТКОпределение №1108/10.12.2012 по дело №791/2012Частна касационна жалба * трето лице-помагач * липса на правен интерес
ТКОпределение №724/23.11.2012 по дело №718/2012Частна касационна жалба * инцидентен установителен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №55/29.02.2016 по дело №385/2016Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * инцидентен установителен иск * насрещен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №110/21.04.2016 по дело №1078/2016Частна касационна жалба * пасивна процесуална легитимация * заменяне на страна * изменение на иска * нередовност на исковата молба * конституиране на страни
ГКОпределение №136/23.03.2015 по дело №548/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * сила на пресъдено нещо * подобрения в чужд имот * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване
ТКОпределение №120/26.01.2011 по дело №854/2010Частна касационна жалба * активна легитимация на синдик
ТКОпределение №907/30.12.2013 по дело №4230/2013Частна касационна жалба * правен интерес * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №34/22.01.2014 по дело №7739/2013Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * продължаване на срок * служебно начало
ТКОпределение №559/25.07.2013 по дело №2549/2013Частна касационна жалба * индивидуализация на наказание * договор за лизинг * редовен от външна страна документ
ТКОпределение №539/08.07.2011 по дело №482/2011Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №471/16.06.2014 по дело №1049/2014Частна касационна жалба * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №95/29.01.2013 по дело №670/2012Частна касационна жалба * местна подсъдност
ТКОпределение №283/08.04.2014 по дело №235/2014Частна касационна жалба * неплатежоспособност * предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност * правен интерес
ТКОпределение №515/27.07.2012 по дело №370/2012Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * договор за кредит * извлечение от счетоводни книги
ГКОпределение №36/26.01.2015 по дело №5936/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * разноски * преклузия
ГКОпределение №182/12.03.2015 по дело №7402/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * насрещен иск * издръжка * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №29/21.01.2016 по дело №3652/2015Частна касационна жалба * процесуална легитимация * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №247/01.04.2014 по дело №1286/2014Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * оттегляне на въззивна жалба
ГКОпределение №261/03.04.2014 по дело №1772/2014Частна касационна жалба * фамилно име след развода * промяна на име * иск за промяна на име * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №774/28.10.2014 по дело №4995/2014Частна касационна жалба * придобивна давнност * подобрения * право на задържане * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №335/23.06.2015 по дело №2780/2014Частна касационна жалба * пререгистрация в Търговския регистър * представителна власт
ТКОпределение №196/16.04.2015 по дело №3144/2014Частна касационна жалба * особен залог * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №17/18.01.2016 по дело №4567/2015Частна касационна жалба * главно встъпване * поправка на очевидна фактическа грешка
ТКОпределение №166/05.03.2012 по дело №109/2012Частна касационна жалба * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги
ГКОпределение №941/16.12.2014 по дело №5789/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * определяне на по- голям дял на съпруга * недопустимост на съдебен акт
ГКОпределение №463/07.10.2013 по дело №5009/2013Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото
ТКОпределение №297/20.04.2011 по дело №114/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * оттегляне на заявление за заличаване на възбрана
ГКОпределение №168/25.03.2014 по дело №92/2014Частна касационна жалба * държавна такса * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №408/15.12.2014 по дело №4633/2014Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * пасивна процесуална легитимация * пасивна материалноправна легитимация * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давнност
ГКОпределение №367/17.07.2015 по дело №1960/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * иск за неоснователно обогатяване * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен
ТКОпределение №96/24.01.2011 по дело №932/2010Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №388/22.05.2014 по дело №1307/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * държавно учреждение
ТКОпределение №634/11.07.2012 по дело №937/2011Частна касационна жалба * държавна такса в заповедно производство
ТКОпределение №424/05.07.2012 по дело №316/2012Частна касационна жалба * договор за аренда * договор за преаренда * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №604/22.10.2012 по дело №592/2012Частна касационна жалба * спиране на производството по делото
ГКОпределение №104/27.02.2014 по дело №387/2014Частна касационна жалба * разваляне на договор * осъществена евикция * допустимост на иск * осъществена евикция
ГКОпределение №27/11.02.2016 по дело №5062/2015Частна касационна жалба * държавна такса * цена на иска
ТКОпределение №692/07.09.2011 по дело №925/2010Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * редовен от външна страна документ
ТКОпределение №337/17.06.2015 по дело №1658/2015Частна касационна жалба * недействителност на действия и сделки * преклузивен срок * начална дата на неплатежоспособност
ТКОпределение №82/20.01.2014 по дело №4564/2013Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за незабавно изпълнение * извлечение от регистъра на особените залози * връщане на лизингова вещ
ТКОпределение №736/06.08.2012 по дело №792/2011Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * поправяне на вписано обстоятелство в нотариален акт * нотариален акт за договорна ипотека
ГКОпределение №324/09.10.2013 по дело №4841/2013Частна касационна жалба * нередовност на частна жалба * указания на съда
ТКОпределение №775/13.11.2013 по дело №2232/2013Частна касационна жалба * внасяне на държавна такса * освобождаване от внасяне на държавна такса
ТКОпределение №367/23.06.2015 по дело №677/2015Частна касационна жалба * Косвен иск * обезпечениие на иск * правен интерес от обжалване
ГКОпределение №205/19.03.2015 по дело №1091/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * просрочена жалба * пощенско клеймо
ГКОпределение №17/06.01.2015 по дело №7410/2014Частна касационна жалба * установяване на факти * допустимост на иск * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние
ГКОпределение №646/11.09.2014 по дело №2695/2014Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Делба * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание
ТКОпределение №691/16.10.2013 по дело №3576/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * вписване в търговски регистър
ТКОпределение №587/19.09.2013 по дело №2151/2013Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * деловодна грешка
ТКОпределение №8/11.01.2012 по дело №897/2011Частна касационна жалба * непозволено увреждане * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * сила на пресъдено нещо * постановление на прокурор
ТКОпределение №784/01.11.2010 по дело №607/2010Частна касационна жалба * потребител на застрахователни услуги * изборна местна подсъдност
ТКОпределение №543/14.10.2015 по дело №2852/2015Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * присъждане на разноски
ГКОпределение №654/15.09.2014 по дело №3882/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №250/30.04.2014 по дело №2214/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * нередовност на исковата молба * указания на съда * давностно владение
ГКОпределение №21/03.02.2016 по дело №6145/2015Частна касационна жалба * евентуален иск * обективно съединяване на искове * преюдициалност * разделяне на искове
ТКОпределение №329/16.04.2014 по дело №5/2014Частна касационна жалба * преюдициално значение * спиране на производството по делото * вземане на кредитор в производство по несъстоятелност
ТКОпределение №365/15.05.2013 по дело №2115/2013Частна касационна жалба * съдебни разноски * списък на разноските * съдебни разноски за юрисконсулт
ТКОпределение №527/06.07.2011 по дело №490/2011Частна касационна жалба * държавна такса * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКОпределение №3/05.01.2016 по дело №6203/2015Частна касационна жалба * разпореждане с чужда вещ * Влог
ГКОпределение №241/22.05.2015 по дело №1993/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор
ТКОпределение №154/06.03.2012 по дело №979/2011Частна касационна жалба * допълване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №98/13.04.2016 по дело №791/2016Частна касационна жалба * разноски * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №691/26.09.2014 по дело №4416/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * публична продан * постановление за възлагане
ТКОпределение №942/16.12.2010 по дело №682/2010Частна касационна жалба * доказателства за предявяване на иск * обезсилване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №286/19.05.2014 по дело №2591/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * частичен иск
ТКОпределение №712/24.07.2012 по дело №496/2012 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №517/15.06.2012 по дело №47/2012Частна касационна жалба * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност"
ТКОпределение №332/10.05.2013 по дело №548/2012Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана
ТКОпределение №282/15.04.2011 по дело №235/2011Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * процесуална легитимация * възражения срещу списъка на синдика за приети и неприети вземания
ТКОпределение №256/08.03.2011 по дело №759/2010правен интерес * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * Частна касационна жалба * нищожност на вписване
ТКОпределение №46/17.01.2011 по дело №893/2010Частна касационна жалба * индивидуализация на длъжника в заповедно производство
ТКОпределение №419/17.07.2015 по дело №1462/2015Частна касационна жалба * пасивна легитимация * установителен иск в производство по несъстоятелност * необходимо другарство * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №755/02.12.2014 по дело №2640/2014Частна касационна жалба * държавна такса * допълване на решение
ТКОпределение №774/07.10.2011 по дело №176/2011Частна касационна жалба * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №564/28.10.2015 по дело №2470/2015Частна касационна жалба * вписване на ипотека
ТКОпределение №465/07.08.2015 по дело №1397/2015Частна касационна жалба * несъстоятелност * отменителен иск в производство по несъстоятелност * възобновяване на производство по несъстоятелност
ГКОпределение №515/24.11.2015 по дело №5015/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * възбрана
ТКОпределение №743/28.12.2015 по дело №2415/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * производство по екзекватура
ТКОпределение №105/07.02.2011 по дело №841/2010Частна касационна жалба * несъстоятелност * Отменителни искове * чуждестранно юридическо лице * прецизиране наименование и адрес на ответника
ГКОпределение №383/01.08.2013 по дело №4027/2013Частна касационна жалба * неустойка * нередовност на заявление за издаване на заповед за изпълнение * заповед за изпълнение въз основа на документ
ГКОпределение №384/04.08.2015 по дело №2776/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * спорна администрация * списък на разноските
ГКОпределение №155/17.02.2014 по дело №802/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * негаторен иск * адекватност на обезпечителна мярка * строително-монтажни работи
ГКОпределение №736/13.11.2013 по дело №5823/2013Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №133/22.03.2016 по дело №7001/2014Частна касационна жалба * държавна такса * относителна недействителност
ГКОпределение №614/29.09.2015 по дело №4512/2015Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство * унищожаване на договор * разваляне на договор * евентуален иск
ТКОпределение №974/07.12.2011 по дело №797/2010Частна касационна жалба * компетентност на съда в заповедно производство * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги
ТКОпределение №904/17.12.2013 по дело №4139/2013Частна касационна жалба * предплащане на начални разноски-несъстоятелност * възобновяване на производство по несъстоятелност
ГКОпределение №782/29.11.2013 по дело №7165/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * престъпно обстоятелство
ГКОпределение №492/05.11.2015 по дело №4784/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * подобрения
ТКОпределение №398/22.06.2012 по дело №214/2012Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за финансов лизинг * погасителен план * нотариална заверка на подписите * нотариално заверен договор за финансов лизинг
ГКОпределение №156/17.03.2015 по дело №4801/2014Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * недопустимост на съдебен акт
ГКОпределение №14/15.01.2016 по дело №38/2016Частна касационна жалба * трето лице-помагач * сила на пресъдено нещо * договор за изработка * неоснователно обогатяване
ГКОпределение №748/20.11.2015 по дело №4660/2015Частна касационна жалба * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ТКОпределение №426/24.06.2013 по дело №2599/2013Частна касационна жалба * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит
ГКОпределение №817/22.12.2015 по дело №6073/2015Частна касационна жалба * разсрочено плащане * обратен изпълнителен лист
ТКОпределение №564/22.06.2012 по дело №313/2011Частна касационна жалба * погасителна давност * спиране на изпълнително производство
ГКОпределение №285/27.04.2015 по дело №685/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на съдебно решение * вписване в имотен регистър * земеделски земи
ТКОпределение №287/19.04.2011 по дело №279/2011Частна касационна жалба * Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * изключване на съдружник * активна легитимация на ищец
ГКОпределение №536/03.12.2015 по дело №5356/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * отрицателен установителен иск * недопустимост на иск * правен интерес
ТКОпределение №892/16.12.2011 по дело №812/2011Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * размер на гаранцията за допускане на обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №189/13.03.2014 по дело №868/2014Частна касационна жалба * обжалване на действията на съдебния изпълнител * вписване на съдебно решение * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ТКОпределение №703/18.10.2013 по дело №3561/2013Частна касационна жалба * начало на срок за обжалване на съдебен акт * принцип на служебното начало * обезпечително производство * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №117/14.02.2014 по дело №225/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * ревандикационен иск * установителен иск * недопустим съдебен акт
ТКОпределение №342/18.06.2015 по дело №549/2015Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * спиране на производството по делото
ТКОпределение №938/16.12.2010 по дело №840/2010Частна касационна жалба * запис на заповед * редовен от външна страна документ
ГКОпределение №775/28.10.2014 по дело №5347/2014Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * продължаване на срок
ГКОпределение №86/24.02.2014 по дело №7620/2013Частна касационна жалба * връчване на съдебни книжа * нередовно призоваване * адрес за връчване
ГКОпределение №302/24.09.2014 по дело №5085/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * предпоставки
ГКОпределение №548/16.09.2013 по дело №4162/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * правоприемство * възобновяване на производството по делото
ГКОпределение №145/30.05.2016 по дело №1448/2016Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото
ГКОпределение №702/04.11.2015 по дело №4945/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * законна ипотека
ТКОпределение №672/13.10.2011 по дело №635/2011Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър * отказ на съдия по вписванията * нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
ТКОпределение №98/16.02.2016 по дело №3139/2015Частна касационна жалба * разноски в заповедно производство
ТКОпределение №142/24.02.2012 по дело №31/2012Частна касационна жалба * правосубектност * редовно заявление за издаване на заповед за изпълнение * договор за застраховка срещу риска от неплащане на дължими вноски по договор за лизинг
ГКОпределение №233/11.05.2016 по дело №5214/2015Частна касационна жалба * допълване на решение * разноски
ТКОпределение №498/21.07.2014 по дело №1701/2014Частна касационна жалба * нищожност на договорна ипотека * попълване масата на несъстоятелността * държавна такса
ГКОпределение №579/30.12.2015 по дело №5900/2015Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция
ТКОпределение №429/20.07.2015 по дело №702/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №201/18.03.2013 по дело №1178/2013Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №72/26.01.2011 по дело №49/2011Частна касационна жалба * непозволено увреждане * правен интерес * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ТКОпределение №1031/15.11.2012 по дело №719/2012Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * договор за банков кредит * заповед за незабавно изпълнение * реквизити на заявление за издаване на заповед за изпълнение * предсрочна изискуемост
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ТКОпределение №893/16.12.2011 по дело №726/2011Частна касационна жалба * местна подсъдност * Отменителен иск
ГКОпределение №382/01.08.2013 по дело №3123/2013Частна касационна жалба * спиране на производството по делото * преюдициалност на спор * частична недействителност * отменителен /Павлов/ иск
ТКОпределение №464/11.07.2012 по дело №387/2012Частна касационна жалба * застрахователно обезщетение * конкретизация на вземането в заповедно производство * застраховка "карго"
ГКОпределение №352/24.10.2014 по дело №4193/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * негаторен иск * нищожност на договор * отмяна на нотариален акт * разноски
ТКОпределение №544/15.10.2015 по дело №2036/2015Частна касационна жалба * обикновено другарство * правен интерес от обжалване * допустимост на иск
ТКОпределение №408/28.05.2012 по дело №339/2011Частна касационна жалба * продължаване на срок * заповед за изпълнение
ТКОпределение №603/04.07.2012 по дело №168/2012Частна касационна жалба * индивидуализация на длъжника в заповедно производство * редовен от външна страна документ * индивидуализация на наказание
ГКОпределение №95/08.03.2016 по дело №831/2016Частна касационна жалба * дисциплинарно наказание забележка
ГКОпределение №591/26.09.2013 по дело №5230/2013Частна касационна жалба * делба * недопустим съдебен акт * недопустимост на обезпечението * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКОпределение №459/13.10.2015 по дело №3985/2015Частна касационна жалба * обратен изпълнителен лист * уравнение на дялове
ТКОпределение №784/04.12.2012 по дело №715/2012Частна касационна жалба * разноски в заповедно производство * прекомерно адвокатско възнаграждение * минимален размер на адвокатско възнаграждение * спиране на производството по делото
ТКОпределение №1002/06.11.2012 по дело №758/2012Частна касационна жалба * непререгистриран търговец * процесуална легитимация
ГКОпределение №184/09.05.2016 по дело №526/2016Частна касационна жалба * признаване на чуждестранно съдебно решение
ГКОпределение №681/22.10.2015 по дело №4365/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * заличаване на възбрана * процесуален субституент * синдик
ГКОпределение №605/30.07.2014 по дело №3670/2014Частна касационна жалба * изпълнително основание * право на задържане * подобрения в чужд имот * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №57/25.01.2012 по дело №822/2011Частна касационна жалба * запис на заповед * краен срок за предявяване на запис на заповед
ТКОпределение №428/02.07.2014 по дело №1716/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * особен залог * вписване на залог на търговско предприятие
ГКОпределение №269/08.05.2015 по дело №1867/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * извъндоговорна отговорност на държавата за вреди * процесуален ред * право на ЕС
ТКОпределение №647/12.07.2012 по дело №191/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * допустимост на иск * липса на правен интерес
ТКОпределение №693/15.10.2013 по дело №3195/2013Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №504/14.09.2011 по дело №408/2011 * Частна касационна жалба
ГКОпределение №259/03.06.2016 по дело №1887/2016Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * пасивна процесуална легитимация * обезщетение за вреди
ГКРешение №69/01.04.2014 по дело №3955/2013Частна касационна жалба * обезщетение за забава
ГКОпределение №405/19.09.2013 по дело №5466/2013Частна касационна жалба * държавна такса
ГКОпределение №468/23.07.2013 по дело №3206/2013Частна касационна жалба * местна подсъдност * Развод поради разстройство на брака * упражняване на родителски права
ТКОпределение №310/24.04.2013 по дело №1901/2013Частна касационна жалба * заповедно производство * заповед за изпълнение * компетентност на съда в заповедно производство
ГКОпределение №357/24.07.2013 по дело №3981/2013Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * договор за заем
ТКОпределение №287/17.04.2012 по дело №826/2011Частна касационна жалба * активна легитимация на синдик
ТКОпределение №552/28.09.2012 по дело №448/2012 * Частна касационна жалба
ТКОпределение №195/20.03.2012 по дело №970/2011Частна касационна жалба
ТКОпределение №573/12.07.2011 по дело №230/2011Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №364/16.06.2015 по дело №2690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ТКОпределение №603/25.09.2013 по дело №2988/2013Частна касационна жалба * установителен иск в заповедно производство * отмяна решения на общо събрание * прекратяване правомощия на управител на дружество * прекратяване участието на съдружник в дружество * спиране на производството по делото
ТКОпределение №408/24.06.2014 по дело №1206/2014Частна касационна жалба * местна подсъдност * изборна местна подсъдност * потребител
ГКОпределение №344/16.07.2013 по дело №3861/2013Частна касационна жалба * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правен интерес
ГКОпределение №576/01.10.2014 по дело №5192/2014Частна касационна жалба * констативен нотариален акт * обстоятелствена проверка * акт за държавна собственост * ревандикационен иск
ТКОпределение №74/26.01.2011 по дело №56/2011Частна касационна жалба * насрещен иск * бързо производство * възстановяване на срокове * съединяване на искове в бързо производство
ТКОпределение №55/04.02.2015 по дело №189/2015Частна касационна жалба * местна подсъдност * иск за нищожност * възражение за неподсъдност
ГКОпределение №541/07.12.2015 по дело №5286/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * негаторен иск
ГКОпределение №841/17.11.2014 по дело №6141/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * иск за реално изпълнение * договор за изработка
ГКОпределение №798/14.12.2015 по дело №5667/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКОпределение №585/18.09.2013 по дело №908/2012Частна касационна жалба * колективен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №201/17.03.2014 по дело №1550/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес
ТКОпределение №532/18.07.2013 по дело №1908/2013Частна касационна жалба * заповедно производство * договор за банков кредит * предсрочна изискуемост * извлечение от счетоводни книги * поръчителство
ТКОпределение №520/28.09.2015 по дело №2048/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * процесуална легитимация на синдика
ТКОпределение №404/11.06.2013 по дело №1762/2013Частна касационна жалба * цена на иска * държавна такса * недопустим съдебен акт * обжалване на разпореждане за оставяне исковата молба без движение
ГКОпределение №152/19.03.2014 по дело №1595/2014Частна касационна жалба * държавна такса * установителен иск * трудов стаж
ТКОпределение №857/09.12.2011 по дело №623/2011Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * връчване на нотариална покана * запис на заповед
ТКОпределение №380/19.05.2012 по дело №850/2011Частна касационна жалба * извлечение от счетоводни книги * недопустимо произнасяне на съда в заповедно производство
ТКОпределение №276/11.04.2013 по дело №1283/2013Частна касационна жалба * установяване на членствено правоотношение * правен интерес
ТКОпределение №1069/30.12.2011 по дело №878/2011Частна касационна жалба * недопустим съдебен акт * незабавно изпълнение * недопустимо произнасяне на съда в заповедно производство
ГКОпределение №647/20.11.2014 по дело №6097/2014Частна касационна жалба * Договор за дружество * Установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност на вписване
ГКОпределение №256/04.04.2014 по дело №118/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * Делба * държавна такса * цена на иска
ТКОпределение №861/03.12.2010 по дело №899/2010Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * предявяване на запис на заповед
ТКОпределение №359/15.05.2013 по дело №1910/2013Частна касационна жалба * заповедно производство * извлечение от счетоводни книги * съдържание и начин на попълване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение
ГКОпределение №23/12.01.2015 по дело №5560/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес
ГКОпределение №190/23.04.2015 по дело №1155/2015Частна касационна жалба * спиране на въвод във владение * връщане на въззивна жалба * просрочена жалба
ГКОпределение №315/23.06.2015 по дело №3092/2015Частна касационна жалба * приемане на наследство * охранително производство * представителство
ГКОпределение №24/15.01.2016 по дело №6214/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * констативен нотариален акт
ГКОпределение №119/05.03.2014 по дело №7409/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * кооперация * реституция * административен ред * възстановена кооперация * ревандикационен иск
ТКОпределение №942/30.12.2014 по дело №2164/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * новация * отрицателен установителен иск * липса на правен интерес
ТКОпределение №330/08.05.2013 по дело №1476/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * залог на търговско предприятие * вписване на допълнителни обстоятелства относно залога на търговско предприятие
ТКОпределение №59/25.01.2011 по дело №890/2010Частна касационна жалба * местна подсъдност * договорно основание * служебно начало
ТКОпределение №545/22.06.2012 по дело №142/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №44/17.01.2011 по дело №803/2010Частна касационна жалба * местна подсъдност *