Ключови фрази
активна процесуална легитимация

ГКОпределение №261/27.06.2016 по дело №2223/2016Частна касационна жалба * преюдициалност на спор * активна процесуална легитимация * осиновяване
ГКОпределение №25/21.01.2010 по дело №21/2010Прекратяване на осиновяването при смърт * активна процесуална легитимация * приложим закон * обратно действие * допустимост на иск
ГКОпределение №200/24.04.2013 по дело №26/2013припознаване * активна процесуална легитимация * оспорване на припознаването
ГКОпределение №509/21.10.2010 по дело №339/2010допустимост на иск * оспорване на припознаването от трети лица * активна процесуална легитимация * оспорване на произход * правен интерес
ГКРешение №74/22.03.2013 по дело №757/2012Ревандикационен иск * Негаторен иск * индивидуализация на недвижим имот * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение * изваждане от жилище * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ТКРешение №207/13.12.2010 по дело №129/2010Съдебен контрол на решенията на общото събрание на сдружението * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №154/22.03.2011 по дело №672/2010членствено правоотношение в ЖСК * установяване на членствено правоотношение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * активна процесуална легитимация * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №109/05.05.2016 по дело №2162/2015Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * активна процесуална легитимация * Изменение и прекратяване на издръжката
ГКОпределение №583/18.07.2014 по дело №3211/2014Частна касационна жалба * установителен иск * пасивна процесуална легитимация * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №244/18.05.2016 по дело №2076/2016Частна касационна жалба * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №355/01.07.2009 по дело №169/2009правен интерес * симулация * договор за наем * нищожност-привидност на сделка * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №136/10.03.2010 по дело №94/2010допустимост на иск * активна процесуална легитимация * приемство в процеса * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №23/05.02.2013 по дело №318/2012правен интерес * активна процесуална легитимация * право на ползване * разваляне на договор по съдебен ред * нищожност на договор
ГКОпределение №238/30.05.2009 по дело №133/2009дубликат от изпълнителен лист * активна процесуална легитимация * делба * публична продан
ГКОпределение №837/12.12.2012 по дело №666/2012Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * активна процесуална легитимация * лица, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №279/01.06.2010 по дело №283/2010нередовност на исковата молба * конституиране на страни * ЖСК * недопустимост на иск * правен интерес * необходимо другарство * активна процесуална легитимация
ГКРешение №152/09.07.2013 по дело №11/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * владение * подобрения в съсобствен имот * прехвърляне на спорното право * неоснователно обогатяване * активна процесуална легитимация * правна квалификация
ГКОпределение №664/17.11.2011 по дело №466/2011допустимост на иск * активна процесуална легитимация * приемство в процеса
ГКОпределение №329/10.10.2013 по дело №5204/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * активна процесуална легитимация * Установителен иск за собственост * въвод във владение * трето лице
ГКОпределение №149/31.05.2016 по дело №1852/2016Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * активна процесуална легитимация * установяване на вземане * преюдициалност на спор
ТКОпределение №284/16.04.2010 по дело №518/2009суброгация * активна процесуална легитимация * застраховка "живот" * договор за кредит
ГКРешение №326/07.11.2014 по дело №4010/2013Иск за съществуване на вземането * активна процесуална легитимация * нередовност на исковата молба * представителство * управител на етажна собственост
Решение №799/16.11.2010 по дело №Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * постройка * редовност на исковата молба * самостоятелен обект * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №30/21.01.2010 по дело №27/2010Оспорване на бащинство * активна процесуална легитимация * преклузивен срок
ГКОпределение №238/21.04.2011 по дело №131/2011обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК * принцип на служебното начало
ГКОпределение №178/12.03.2012 по дело №105/2012активна процесуална легитимация * правен интерес * допълнителна искова молба
ГКОпределение №261/03.04.2014 по дело №1772/2014Частна касационна жалба * фамилно име след развода * промяна на име * иск за промяна на име * активна процесуална легитимация
ГКРешение №213/26.05.2011 по дело №501/2010Иск за изваждане от жилище в ЖСК * доказателства * разделителен протокол * забрана за придобиване по давност * доклад по делото * доказателствена сила на нотариален акт * ЖСК * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК
ГКОпределение №84/16.02.2009 по дело №66/2009упражняване на родителски права * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №390/25.07.2011 по дело №323/2011спиране на производството по делото * преюдициално значение * Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * пълна имуществена отговорност на работник или служител * активна процесуална легитимация * представителна власт * принцип на служебното начало
ГКОпределение №249/16.05.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност * договорна подсъдност * спиране на изпълнение в заповедно производство
ГКОпределение №212/22.04.2009 по дело №216/2009допустимост на иск * обезщетение за вреди * непредпазливо причинена смърт * активна процесуална легитимация * деликтна отговорност
ГКРешение №76/11.04.2013 по дело №815/2012Ревандикационен иск * синдик * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №420/12.12.2008 по дело №2125/2008допустимост на иск * недействителност на договор * колективен трудов договор * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №233/02.06.2010 по дело №237/2010спиране на производството по делото * преюдициално значение * идентичност по страни, предмет и основание * сила на пресъдено нещо * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №691/02.12.2010 по дело №669/2010правен интерес * Иск за поставяне на лице под пълно или ограничено запрещение * активна процесуална легитимация
ГКРешение №109/16.04.2013 по дело №599/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * процесуален субституент * косвен съдебен контрол * активна процесуална легитимация
ГКРешение №406/02.12.2014 по дело №1364/2014Професионална подготовка * обезщетение за неизпълнение * възражение за изтекла давност * активна процесуална легитимация * възстановяване разходи за обучение * правоприемство
ГКРешение №620/06.06.2011 по дело №1164/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придаване на части към недвижим имот * изменение на регулационен план * активна процесуална легитимация * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * реална част
ТКРешение №8/12.09.2013 по дело №507/2011Иск на трето лице * активна процесуална легитимация * установителен иск * правоприемство * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №482/28.07.2011 по дело №342/2011спиране на въвод във владение * процесуална правоспособност * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №400/26.11.2013 по дело №6155/2013недопустимост на иск * неимуществени вреди * непозволено увреждане * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №5/03.02.2016 по дело №3781/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * субективни предели на сила на пресъдено нещо * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * идентичност по страни, предмет и основание * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №65/08.02.2010 по дело №533/2009спиране на производството по делото * активна процесуална легитимация * указания на съда * нередовност на частна жалба
ГКОпределение №158/31.03.2009 по дело №1670/2008поръчителство * конституиране на страни * обезпечение пред съд * активна процесуална легитимация * отказ от наследство * субективни предели на изпълнителния лист
ГКОпределение №282/25.05.2009 по дело №296/2009допустимост на иск * право на ползване * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №474/11.11.2009 по дело №418/2009нередовност на исковата молба * активна процесуална легитимация * указания на съда * правосубектност * принцип на служебното начало
ТКОпределение №57/14.01.2014 по дело №4728/2013Частна касационна жалба * несъстоятелност * активна процесуална легитимация * одобряване на сметката за разпределение
ГКОпределение №430/03.08.2009 по дело №282/2009активна процесуална легитимация * необходимо другарство * синдикална организация * колективен трудов договор * недействителност на договор * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №326/04.07.2011 по дело №308/2011вписване на възбрана * активна процесуална легитимация * частен съдебен изпълнител * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №680/18.12.2012 по дело №295/2012присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * публична продан * постановление за възлагане * допустимост на иск * активна процесуална легитимация
ГКРешение №687/13.07.2011 по дело №3363/2008Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * особен залог * активна процесуална легитимация * доказателства * конкуренция на права
ТКРешение №131/21.03.2014 по дело №1121/2011Възнаграждение * консорциум * гражданско дружество * активна солидарност * активна процесуална легитимация * строително-монтажни работи
ГКОпределение №111/09.03.2009 по дело №97/2009Прекратяване на осиновяването * конституиране на страни * правен интерес * наследяване * активна процесуална легитимация
ТКОпределение №88/15.02.2016 по дело №2857/2015Частна жалба * нарушаване на членствени права * процесуална легитимация * активна процесуална легитимация * наследяване * поименни акции
ГКОпределение №196/08.05.2009 по дело №52/2009активна процесуална легитимация * общи части * етажна собственост * ревандикационен иск * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №159/27.02.2012 по дело №94/2012заповед за незабавно изпълнение * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №618/29.10.2010 по дело №466/2010обжалване на действията на съдебния изпълнител * активна процесуална легитимация * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №437/20.08.2012 по дело №67/2012Делба * приемство в процеса * необходимо другарство * активна процесуална легитимация * нищожност на делба
ГКРешение №587/29.06.2010 по дело №1272/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * отмяна на отчуждаване * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * активна процесуална легитимация
ГКРешение №66/18.07.2016 по дело №5967/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * добросъвестно владение * преклузивен срок * застраховка "автокаско"
ГКОпределение №303/18.07.2016 по дело №2729/2016Частна касационна жалба * настойничество и попечителство * активна процесуална легитимация * пасивна процесуална легитимация
ТКОпределение №375/22.07.2016 по дело №1545/2016Частна касационна жалба * установителен иск в производство по несъстоятелност * активна процесуална легитимация * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №468/14.10.2016 по дело №3879/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * процесуални предпоставки * активна процесуална легитимация
ГКРешение №284/05.12.2016 по дело №1986/2016Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * активна процесуална легитимация * материалноправна легитимация на ищеца * частично плащане * неизпълнение на договор
ТКРешение №31/10.04.2017 по дело №3646/2015Иск срещу решенията и действията на органите на кооперацията * отмяна на решения и действия на органи на кооперация * конститутивен иск * активна процесуална легитимация
ГКРешение №15/26.05.2017 по дело №40/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск * договорна отговорност * активна процесуална легитимация * малолетно лице * материалноправна легитимация на ищеца * приемане на наследство по опис * солидарна отговорност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №48/16.08.2017 по дело №3809/2016Негаторен иск * пасивна процесуална легитимация * активна процесуална легитимация * управител на етажна собственост
ГКОпределение №302/21.08.2017 по дело №5708/2015Частна касационна жалба * установителен иск в изпълнителното производство * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * правен интерес
ГКРешение №174/19.02.2018 по дело №4982/2016Ревандикационен иск * активна процесуална легитимация * съсобственост * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ * право на заместване
ТКРешение №62/31.07.2019 по дело №1824/2018Задължения на застрахователя * активна процесуална легитимация * застрахователен интерес * частичен иск * погасителна давност
ТКРешение №93/30.10.2019 по дело №2624/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * активна процесуална легитимация * неимуществени вреди
ТКОпределение №710/02.12.2019 по дело №2241/2019Частна касационна жалба * активна процесуална легитимация * установителен иск в заповедно производство
ТКРешение №139/14.01.2020 по дело №2135/2018Пряк иск на увредения срещу застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди * активна процесуална легитимация * установяване на произход