Ключови фрази
акцизни стоки без бандерол

НКРешение №78/05.03.2012 по дело №3117/2011Образуване и ръководене на организирана престъпна група * акцизни стоки без бандерол * обективна и субективна съставомерност * кумулативно наказание * специална и генерална превенция * склоняване към проституция * предпоставки за условно осъждане * авторство на деянието
ГКРешение №118/21.05.2013 по дело №1535/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * начало на давностен срок * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * давностно владение * нищожност на договор за продажба * доказателства
НКРешение №113/02.04.2014 по дело №8/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * повторен разпит * отнемане на МПС като средство на престъплението * дактилоскопни следи * игнориране на доказателства и/или доказателствени средства * процесуални нарушения
НКРешение №557/06.01.2014 по дело №2189/2013Отнемане на вещи * акцизни стоки без бандерол * приложение на чл. 53 НК * отнемане на МПС като средство на престъплението * предмет на престъпление
НКРешение №413/14.12.2015 по дело №1205/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * граници на Европейския съюз * отмяна на въззивна оправдателна присъда
НКРешение №32/17.04.2015 по дело №1808/2014митнически контрол и надзор * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №57/17.02.2011 по дело №499/2010Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * кредитиране на свидетелски показания * съставомерност на деяние * умисъл
ГКРешение №96/12.04.2011 по дело №332/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * погасителна давност * акцизни стоки без бандерол * водене на чужда работа без пълномощие * недобросъвестно владение
НКРешение №555/09.01.2014 по дело №2086/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * субективна съставомерност * бланкетна норма * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
НКРешение №412/28.11.2012 по дело №1432/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №454/25.02.2015 по дело №1309/2014акцизни стоки без бандерол
НКРешение №182/28.04.2015 по дело №378/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №91/28.03.2013 по дело №119/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №183/29.03.2013 по дело №404/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * предмет на престъпление * акцизни стоки без бандерол * отнемане на МПС като средство на престъплението
НКРешение №385/11.11.2011 по дело №1788/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №140/23.03.2010 по дело №4755/2008Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * свидетелски показания * доказателства * фактическа власт * акцизни стоки без бандерол * наем
НКРешение №244/08.06.2012 по дело №727/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * форми на изпълнителното деяние * кумулативно наказание
НКРешение №438/06.03.2015 по дело №1336/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * очна ставка * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №322/16.10.2015 по дело №778/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №370/11.11.2013 по дело №904/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №352/28.09.2011 по дело №1869/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №234/09.06.2014 по дело №678/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * помагач
НКРешение №363/05.11.2015 по дело №964/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №120/03.04.2012 по дело №259/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * липса на свидетелство за съдимост * материална незаконосъобразност * в интерес на осъдения/подсъдимия
НКРешение №485/29.11.2012 по дело №752/2012Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * акцизни стоки без бандерол * документ с невярно съдържание
НКРешение №431/06.11.2012 по дело №1454/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №296/11.07.2014 по дело №914/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * маловажен случай
НКРешение №494/27.11.2013 по дело №1512/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * маловажен случай
НКРешение №354/19.09.2013 по дело №1237/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №581/24.11.2009 по дело №267/2009делба на наследство * давностно владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * Делба на наследство
НКРешение №184/07.05.2014 по дело №466/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem) * идеална съвкупност * акцизни стоки без бандерол * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи * Европейски съд по правата на човека * съотношение между наказателна и административнонаказателна отговорност * правомощия на касационната инстанция
ГКРешение №270/20.05.2010 по дело №1162/2009Делба * съсобственост * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * определяне на квоти
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
НКРешение №623/15.01.2014 по дело №1891/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съдържание на обвинителен акт
НКРешение №433/03.12.2012 по дело №1530/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * митнически контрол и надзор
НКРешение №303/26.06.2013 по дело №940/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * малозначителност на деянието
НКРешение №37/26.03.2013 по дело №2138/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * диференцирана процедура * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние
ГКРешение №81/10.02.2010 по дело №3445/2008възражение за прихващане * подобрения * договор за наем * акцизни стоки без бандерол * владение * неоснователно обогатяване * Договор за наем на вещи
НКРешение №434/10.03.2014 по дело №1031/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №469/11.02.2014 по дело №1186/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * кредитиране на свидетелски показания * достоверност на свидетелски показания
ГКРешение №129/13.07.2011 по дело №72/2010Право на недобросъвестния владелец на подобренията * недобросъвестно владение * подобрения в чужд имот * необходими разноски * договор за заем за послужване * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №93/28.02.2012 по дело №149/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * неоснователност на искане за възобновяване
ГКРешение №361/25.02.2013 по дело №1094/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол * прекъсване на давност
ГКРешение №291/09.08.2010 по дело №859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * владение * акцизни стоки без бандерол * конкуренция на права * доказателствена тежест
НКРешение №283/02.07.2013 по дело №1037/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * кумулативно наказание * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №633/24.01.2013 по дело №2171/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №241/20.07.2015 по дело №539/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * предели на производство по възобновяване
НКРешение №116/01.06.2016 по дело №243/2016Престъпления в отделни стопански отрасли - * Контрабанда * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №222/06.08.2014 по дело №560/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * глоба * съдържание на обвинителен акт * отнемане на МПС като средство на престъплението * лек автомобил, послужил за държане на акцизни стоки * акцизни стоки без бандерол * неналагане на кумулативно предвидено наказание * многобройни смекчаващи вината обстоятелства
НКРешение №241/08.05.2014 по дело №591/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * маловажен случай
НКРешение №364/17.12.2013 по дело №1275/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * приложение на чл. 53 НК * отнемане на МПС като средство на престъплението * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №80/04.08.2015 по дело №91/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №518/04.12.2013 по дело №1717/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
НКРешение №12/19.03.2012 по дело №2229/2011Квалифицирани състави на пране на пари * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * претърсване и изземване * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние
НКРешение №101/16.05.2016 по дело №294/2016Престъпления в отделни стопански отрасли - * предмет на престъпление * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №299/05.07.2011 по дело №1551/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №59/04.03.2014 по дело №2300/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * свидетелски показания на полицейски служител * кредитиране на свидетелски показания
НКРешение №187/14.09.2009 по дело №150/2009Контрабанда * акцизни стоки без бандерол * контрабанда в особено големи размери * ноторен факт * указания на касационната инстанция
ГКРешение №490/26.11.2010 по дело №1392/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * отнемане по скрит начин * владение * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №550/27.12.2013 по дело №2082/2013Отнемане на вещи * приложение на чл. 53 НК * акцизни стоки без бандерол * лек автомобил, послужил за държане на акцизни стоки
НКРешение №526/01.04.2014 по дело №1633/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №550/09.01.2013 по дело №2067/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * отнемане на МПС като средство на престъплението * времеизвършване на престъпление * незаконосъобразно споразумение * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №420/05.02.2014 по дело №1382/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * свидетелски показания
НКРешение №455/20.11.2012 по дело №1352/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * материална незаконосъобразност * най-благоприятен за дееца наказателен закон * големи размери * акцизни стоки без бандерол * анализ на доказателствена съвкупност * изпълнение на задълженията на въззивната инстанция * справедливост на наказание * преквалификация на деяние по основен състав
НКРешение №204/22.05.2015 по дело №385/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №272/21.06.2012 по дело №803/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * отнемане на МПС като средство на престъплението * административно нарушение * маловажен случай
НКРешение №430/11.02.2015 по дело №1364/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №82/28.06.2011 по дело №726/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * акцизни стоки без бандерол * продължавано престъпление * административно наказание по чл. 78а НК * предпоставки за административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №276/16.09.2014 по дело №752/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №306/04.09.2013 по дело №914/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * неоснователност на касационна жалба * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №527/17.12.2012 по дело №1559/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №58/01.03.2012 по дело №3057/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * незаконен съдебен състав * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №616/16.12.2010 по дело №664/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ * споразумение * акцизни стоки без бандерол * пробационни мерки * спиране изпълнението на присъда
НКРешение №568/16.01.2012 по дело №2689/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * маловажен случай * определяне на наказание при условията на чл. 55, ал. 1 НК
НКРешение №334/05.07.2011 по дело №1706/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * митническо нарушение * административно нарушение * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem)
НКРешение №297/22.07.2013 по дело №946/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №373/30.09.2011 по дело №1524/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №593/29.04.2013 по дело №1808/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * немаловажен случай * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №106/16.03.2011 по дело №44/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №543/02.01.2014 по дело №1991/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * приложение на чл. 53 НК * лек автомобил, послужил за държане на акцизни стоки * отнемане на МПС като средство на престъплението * Искане за възобновяване на наказателно дело от Главния прокурор на РБ
ГКРешение №4/06.02.2012 по дело №388/2011Иск за защита на отнето владение * отнето владение * правомощия на въззивната инстанция * отделяне на спорните от безспорните факти по делото * договор за лизинг * акцизни стоки без бандерол * отнемане по скрит начин
НКРешение №3/21.05.2013 по дело №2247/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * отнемане в полза на държавата * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №471/11.11.2011 по дело №2327/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * маловажен случай * равностойност на предмет на престъплението * административно наказание по чл. 78а НК
НКРешение №465/11.11.2013 по дело №1530/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * способи за доказване * претърсване и изземване * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние
НКРешение №128/21.03.2013 по дело №193/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №635/25.10.2010 по дело №1405/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * наследяване * акцизни стоки без бандерол * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * давностно владение
НКРешение №158/24.06.2015 по дело №242/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * бланкетна норма * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №62/03.06.2013 по дело №2329/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * отмяна на въззивна оправдателна присъда
НКРешение №83/13.03.2014 по дело №143/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * неправилно приложение на материалния закон * основание за възобновяване на наказателното дело
НКРешение №274/04.06.2013 по дело №829/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №316/07.10.2014 по дело №948/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съществено нарушение на процесуални правила, което не налага връщане на делото за ново разглеждане * неправилни изводи по фактите
НКРешение №421/09.04.2013 по дело №1343/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * общност на умисъла * отнемане на МПС като средство на престъплението * основание за възобновяване на наказателното дело
ГКРешение №287/27.05.2010 по дело №1281/2009Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * право на строеж * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съвладение * необходимо другарство * конституиране на страни
НКРешение №3/15.02.2012 по дело №2986/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * отнемане в полза на държавата * споразумение
НКРешение №482/23.02.2015 по дело №1516/2014Производство по приспособяване на присъда по реда на чл. 457 НПК * акцизни стоки без бандерол * продължено престъпление * продължавано престъпление * приета за изпълнение присъда, постановена от чуждестранен съд
ГКРешение №136/17.08.2011 по дело №774/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * владение * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №387/21.11.2013 по дело №1207/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * маловажен случай * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №367/30.09.2013 по дело №1096/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №352/24.09.2012 по дело №1195/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * физико-химическа експертиза * стоково-оценителна експертиза
НКРешение №402/17.03.2014 по дело №1411/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №2/19.03.2012 по дело №2976/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * малозначителност на деянието * отмяна на присъда * съставомерност на деяние
НКРешение №275/16.10.2013 по дело №797/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * процесуална годност на доказателствен източник * доказателствени искания * съставомерност на деяние
НКРешение №543/17.12.2012 по дело №1812/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * отнемане на МПС като средство на престъплението
НКРешение №352/06.11.2012 по дело №1009/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * немаловажен случай * съкратено съдебно следствие * маловажен случай * отнемане в полза на държавата
НКРешение №490/07.01.2013 по дело №1503/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * оглед
НКРешение №452/07.11.2013 по дело №1631/2013Контрабанда по чл. 242, ал.1, б. а, б, в, д, е, ж, з НК * преквалификация на деяние * приложение на условното осъждане * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №264/20.06.2012 по дело №821/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * продължавано престъпление * преквалификация на деяние
НКРешение №169/01.07.2013 по дело №436/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * отнемане на МПС като средство на престъплението * основание за възобновяване на наказателното дело * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №97/16.03.2009 по дело №22/2009Престъпления в отделни стопански отрасли - * анализ на доказателствена съвкупност * индивидуализация на наказание * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №365/29.10.2015 по дело №1109/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съществени процесуални нарушения * данъчно задължение
ГКРешение №794/12.11.2009 по дело №2686/2008предаване на владение * придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * правоприемство * Ревандикационен иск
ГКРешение №416/09.08.2010 по дело №953/2009придобивна давност * държавна собственост * акцизни стоки без бандерол * владение * Установителен иск
ГКРешение №64/20.02.2012 по дело №1005/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * установяване право на собственост * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №627/22.01.2014 по дело №1970/2013Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * немаловажен случай
НКРешение №57/29.03.2012 по дело №31/2012Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние
НКРешение №547/09.12.2011 по дело №2680/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние * цели на наказанието
НКРешение №553/15.12.2011 по дело №2805/2011Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * кредитиране на свидетелски показания * съставомерност на деяние
ГКРешение №153/28.06.2012 по дело №821/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * добросъвестно владение * право на заакцизни стоки без бандерол * подобрения * владение * акцизни стоки без бандерол * придобивна давност * погасителна давност * водене на чужда работа без пълномощие * неоснователно обогатяване
НКРешение №163/18.05.2009 по дело №128/2009Съставяне на официален документ с невярно съдържание * акцизни стоки без бандерол * съставомерност на деяние * пряк умисъл
НКРешение №389/12.03.2015 по дело №1029/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * маловажен случай * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №232/16.06.2015 по дело №549/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * продължавано престъпление * маловажен случай * приложение на чл. 9, ал. 2 НК * изменение на обвинението * акцизни стоки без бандерол
ГКРешение №402/06.07.2010 по дело №4748/2008добросъвестно владение * подобрения * акцизни стоки без бандерол * владение * фактическа власт * съсобственост * Право на добросъвестния владелец на подобренията * право на изкупуване от ползвател
НКРешение №424/24.11.2014 по дело №1294/2014Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * процесуална годност на доказателствен източник * кредитиране на свидетелски показания
НКРешение №159/01.07.2015 по дело №253/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №102/18.07.2016 по дело №315/2016Квалифицирани състави на пране на пари * акцизни стоки без бандерол * оперативно дело
НКРешение №108/11.08.2016 по дело №431/2016Престъпления в отделни стопански отрасли - * незаконен съдебен състав * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №190/28.09.2016 по дело №738/2016Престъпления в отделни стопански отрасли - * протокол за доброволно предаване * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №245/27.12.2016 по дело №941/2016Престъпления в отделни стопански отрасли - * маловажен случай * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №177/05.01.2017 по дело №668/2016Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * необоснованост * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №246/17.11.2017 по дело №904/2017Престъпления в отделни стопански отрасли - * противоречие на експертни заключения * отмяна на въззивна присъда * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №11/01.03.2018 по дело №1283/2017Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * изпълнително деяние
НКРешение №152/06.07.2018 по дело №523/2018Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №36/21.08.2018 по дело №917/2017Престъпления в отделни стопански отрасли - * неоснователност на касационна жалба * нова присъда във въззивното производство * доказателствен анализ * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №129/20.09.2018 по дело №569/2018Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №53/08.03.2019 по дело №151/2019Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * немаловажен случай
НКРешение №36/13.03.2019 по дело №61/2019Укриване и неплащане на данъчни задължения * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №116/24.06.2019 по дело №342/2019Престъпления в отделни стопански отрасли - * процесуални нарушения * явна несправедливост на наказанието * акцизни стоки без бандерол
НКРешение №122/02.07.2019 по дело №521/2019Престъпления в отделни стопански отрасли - * акцизни стоки без бандерол * съществени процесуални нарушения * протокол за доброволно предаване * маловажен случай
НКРешение №95/16.09.2019 по дело №341/2019Престъпления в отделни стопански отрасли - * съществени процесуални нарушения * акцизни стоки без бандерол * нарушения при доказателствения анализ * отмяна на въззивна присъда
НКРешение №228/06.12.2019 по дело №917/2019Престъпление по чл. 234, ал. 1, 2 и 3 НК * акцизни стоки без бандерол