Ключови фрази
апорт

ТКОпределение №370/14.05.2014 по дело №4638/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * апорт
ГКРешение №172/02.07.2014 по дело №2179/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * кооперативен съюз * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №38/14.06.2016 по дело №3780/2015Делба * апорт * реституция
ТКРешение №105/12.06.2013 по дело №5/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * апорт * липса на правен интерес * ревандикационен иск
ГКРешение №210/02.05.2012 по дело №884/2011Неустойка * неустойка за забава * договор за изработка * право на строеж * заместване в дълг * предварителен договор * апорт * преклузия * правоприемство
ГКРешение №694/23.02.2010 по дело №264/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * апорт * правоприемство
ГКРешение №869/15.02.2010 по дело №3236/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * апорт * общинска собственост * нарушено владение * отнето владение * държавна собственост
ГКРешение №175/17.07.2013 по дело №23/2013ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * изваждане на актив от капитала на търговско дружество * апорт * възражение за нищожност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * недействителност на вписване
ГКРешение №111/25.02.2016 по дело №6821/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * апорт * държавна собственост * вещно-прехвърлителен ефект * търговско дружество
ТКРешение №20/04.06.2012 по дело №1084/2010Реивандикационен иск * апорт * учредяване на дружество * нищожност на вписване в търговски регистър
ТКОпределение №623/18.08.2010 по дело №476/2010отказ на съдия по вписванията * апорт
ТКОпределение №212/01.03.2010 по дело №96/2010апорт * държавна такса * отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №5/08.02.2011 по дело №271/2010липса на правен интерес * вписване в търговски регистър * увеличаване на капитала * апорт * вписване на несъщесвуващи обстоятелства
ТКРешение №141/04.06.2012 по дело №829/2010Реивандикационен иск * апорт * учредяване на дружество * нищожност на вписване в търговски регистър
ТКРешение №150/10.11.2009 по дело №766/2008Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за наем * активна легитимация на ищец * апорт
ТКРешение №40/15.07.2010 по дело №517/2009ревандикационен иск * установяване право на собственост * апорт
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ТКРешение №17/23.06.2009 по дело №479/2008Мълчаливо продължаване на договора за наем * конститутивно действие на регистърно решение * апорт
ТКРешение №177/24.02.2011 по дело №958/2009Установителен иск * апорт * описание на непарична вноска * търговско дружество с държавно участие в капитала
ГКРешение №197/27.10.2015 по дело №2426/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * апорт * връчване на съдебни книжа * присъединяване на владение * придобивна давност
ТКРешение №160/17.01.2013 по дело №1017/2011Нищожност при повторност на отмененото решение * членствено правоотношение * апорт * размер на вноска * последици от забава на вноска в акционерно дружество
ТКРешение №192/11.03.2016 по дело №1635/2014Иск на трети лица * вписване на несъщесвуващи обстоятелства * апорт * правен интерес * Обезсилване на решение
ТКРешение №57/19.07.2010 по дело №695/2009Отменителен иск * правен интерес * апорт * несъстоятелност * увреждане на кредитор * знание за увреждане от длъжник
ТКОпределение №230/20.03.2014 по дело №4639/2013Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * апорт * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ТКРешение №193/18.07.2012 по дело №833/2009Установителен иск * ревандикационен иск * нищожност на вписване в търговски регистър * апорт * учредяване на дружество
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №448/07.02.2011 по дело №206/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * апорт * държавна собственост * форма за валидност * договор за замяна
ТКРешение №29/07.10.2010 по дело №744/2008Неоснователно обогатяване * джиро * апорт * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №122/21.07.2016 по дело №3484/2014Отменителен /Павлов/ иск * апорт * знание за увреждане от длъжник
ГКРешение №219/05.12.2016 по дело №2215/2016Ревандикационен иск * апорт * вписване в имотен регистър * конкуренция на вписвания
ТКРешение №147/12.02.2018 по дело №2530/2016Отменителен /Павлов/ иск * апорт