Ключови фрази
вещно-прехвърлителен ефект

ГКРешение №477/02.07.2012 по дело №1317/2010Установителен иск * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * вещно-прехвърлителен ефект * Разваляне на договор * вписване на искова молба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №145/2014/24.07.2015 по дело №1770/2014Ревандикационен иск * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект * договорна ипотека
ГКРешение №119/28.05.2013 по дело №839/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * вещно-прехвърлителен ефект * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №33/29.07.2013 по дело №401/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * изменение на кадастрална карта * вещно-прехвърлителен ефект * доказателства
ГКРешение №111/25.02.2016 по дело №6821/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * апорт * държавна собственост * вещно-прехвърлителен ефект * търговско дружество
ГКРешение №303/14.01.2014 по дело №5179/2013Делба * съсобственост * самостоятелен обект * кадастрални данни * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №121/23.03.2012 по дело №1428/2011споразумение при развод по взаимно съгласие * форма за действителност * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * вещно-прехвърлителен ефект * договор за делба
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ГКРешение №252/14.10.2013 по дело №2296/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * приращения * постановление за възлагане * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №242/11.09.2013 по дело №65/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * вещно-прехвърлителен ефект * наследство * отмяна на отчуждаване * обратно действие
ГКРешение №91/19.07.2016 по дело №706/2016Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * трето лице * вещно-прехвърлителен ефект * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №147/06.02.2017 по дело №499/2016Ревандикационен иск * вещно-прехвърлителен ефект * придобивна давност * нищожност на нотариално действие * годно правно основание * добросъвестно владение
ГКРешение №138/22.03.2018 по дело №4303/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * насрещен иск * договор за продажба * давностно владение * нередовност на исковата молба * официален документ * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №11/13.07.2018 по дело №1451/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на ползване * придобивна давнност * доказателствена тежест * вещно-прехвърлителен ефект * добросъвестно владение
ГКРешение №91/17.07.2018 по дело №2567/2017Ревандикационен иск * вещно-прехвърлителен ефект
ГКРешение №98/25.10.2018 по дело №4097/2017Делба на наследство * продажба на наследство * наследствено правоприемство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * наследствен дял * преживял съпруг * вещно-прехвърлителен ефект * новооткрито наследство * съсобственост * необходимо задължително другарство * Обезсилване на решение