Ключови фрази
вписване в имотен регистър

Определение №126/08.03.2010 по дело №вписване в имотен регистър * отказ от право на ползване * липса на мотиви * удостоверявания от български дипломатически и консулски представители * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №434/03.08.2012 по дело №104/2011вписване в имотен регистър * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №39/28.01.2015 по дело №7347/2014Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * разваляне на договор * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №393/12.10.2010 по дело №349/2010вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №27/01.06.2010 по дело №2072/2008Ревандикационен иск * делба на наследство * сила на пресъдено нещо * суперфиция * право на строеж * вписване в имотен регистър * разрешение за строеж
ГКРешение №895/27.05.2011 по дело №1656/2009Делба на наследство * съсобственост * приемане на наследство по опис * право на строеж * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * определяне на квоти * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * наследяване по колена * универсално завещание
ГКРешение №162/29.03.2011 по дело №245/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена тежест * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №163/20.04.2010 по дело №61/2010вписване в имотен регистър * нови факти и доказателства * охранително производство * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №218/14.05.2009 по дело №138/2009вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №175/29.03.2012 по дело №37/2012вписване в имотен регистър * сервитут * форма за валидност * електропровод * енергийни съоръжения * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №194/10.05.2010 по дело №95/2010вписване в имотен регистър * отказ от право на ползване * липса на мотиви * удостоверявания от български дипломатически и консулски представители * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №424/28.10.2010 по дело №334/2010вписване в имотен регистър * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №77/19.02.2010 по дело №587/2009вписване в имотен регистър * сервитут * водопроводна мрежа * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №51/07.02.2012 по дело №591/2011вписване в имотен регистър * Делба * вписване на съдебно решение * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №206/25.07.2012 по дело №238/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * трето лице * наследяване по закон * наследствено правоприемство * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №266/28.06.2012 по дело №219/2012вписване в имотен регистър * справки по книгите за вписване * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №613/13.12.2013 по дело №7348/2013Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * непогасени публични задължения
ГКОпределение №25/19.01.2016 по дело №6317/2015Частна касационна жалба * обжалване отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията * индивидуализиране на спорното право * вписване в имотен регистър
ГКРешение №427/16.07.2010 по дело №732/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * правомощия на въззивната инстанция * оспорване на истинността на документ * доказателства * вписване в имотен регистър * изкупуване от съделител * самостоятелен обект * договор за покупко-продажба * относителна недействителност
ГКОпределение №432/05.11.2010 по дело №420/2010вписване в имотен регистър * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №471/18.10.2011 по дело №449/2011вписване в имотен регистър * сервитут * форма за валидност * електропровод * енергийни съоръжения * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №626/05.12.2012 по дело №578/2012вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * предпоставки за вписване на нотариален акт * изменение на нотариален акт * договорна ипотека * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №27/24.02.2012 по дело №845/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * установяване право на собственост * вписване на искова молба * трето лице
ГКОпределение №144/02.04.2009 по дело №46/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКРешение №158/04.02.2016 по дело №247/2015Установителен иск * недопустим съдебен акт * заличаване на вписани обстоятелства * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №435/30.07.2009 по дело №269/2009вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №841/19.12.2013 по дело №7664/2013индивидуализация на недвижим имот * вписване в имотен регистър * таван
ГКОпределение №137/01.04.2009 по дело №95/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №414/25.10.2010 по дело №346/2010вписване в имотен регистър * договор за продажба на наследство * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №691/26.09.2014 по дело №4416/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * публична продан * постановление за възлагане
ГКРешение №68/20.02.2012 по дело №719/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * вписване в имотен регистър * правоприемство
ГКОпределение №255/20.06.2012 по дело №175/2012вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №208/07.05.2012 по дело №820/2011Възстановяване на запазена част * начало на давностен срок * саморъчно завещание * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №285/27.04.2015 по дело №685/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на съдебно решение * вписване в имотен регистър * земеделски земи
ГКОпределение №449/12.11.2010 по дело №373/2010вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №25/21.01.2012 по дело №544/2011вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №672/13.10.2011 по дело №635/2011Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър * отказ на съдия по вписванията * нотариална покана за прекратяване на договор за аренда
ГКОпределение №185/27.04.2009 по дело №173/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №441/03.08.2009 по дело №281/2009вписване в имотен регистър * земеделски земи * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №291/18.11.2014 по дело №2193/2014Заличаване на вписване на ипотека * договорна ипотека * договор за цесия * разваляне на договор * разваляне поради неизпълнение * вписване в имотен регистър
ГКОпределение №219/14.05.2009 по дело №166/2009вписване в имотен регистър * предпоставки за вписване на нотариален акт * обстоятелствена проверка * правомощия на съдията по вписванията
Определение №149/29.03.2010 по дело №поправка на очевидна фактическа грешка * вписване в имотен регистър * договор за делба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №94/30.01.2014 по дело №110/2014Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №161/19.07.2013 по дело №1163/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * давностно владение * земеделски земи
ГКОпределение №238/12.06.2012 по дело №257/2012вписване в имотен регистър * постановление за възлагане * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №839/19.12.2012 по дело №549/2012вписване в имотен регистър * правомощия на съдията по вписванията * предпоставки за вписване на нотариален акт
ГКРешение №289/23.10.2012 по дело №399/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * доказателства * вписване в имотен регистър * давностно владение * форма за валидност * начало на давностен срок * официален свидетелстващ документ * идентичност на имоти
ГКОпределение №452/30.09.2013 по дело №5307/2013Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №325/2011/08.02.2012 по дело №1363/2010Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * вписване в имотен регистър
ГКРешение №698/08.06.2011 по дело №1281/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * вписване в имотен регистър * наследяване по закон * саморъчно завещание * трето лице * договор за покупко-продажба
ГКОпределение №568/30.12.2009 по дело №429/2009сервитут * вписване в имотен регистър * водопроводна мрежа * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №53/05.02.2010 по дело №589/2009вписване в имотен регистър * сервитут * водопроводна мрежа * обжалване отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №641/04.08.2014 по дело №1130/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване в имотен регистър * пренаемане
ГКОпределение №199/08.05.2009 по дело №119/2009държавна такса * освобождаване от такси и разноски * вписване в имотен регистър * държавна собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №393/01.12.2008 по дело №1404/2008държавна такса * вписване в имотен регистър * освобождаване от такси и разноски * общинска собственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №219/05.12.2016 по дело №2215/2016Ревандикационен иск * апорт * вписване в имотен регистър * конкуренция на вписвания
ТКОпределение №405/31.07.2017 по дело №1547/2017Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №403/31.07.2017 по дело №3488/2015Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * договор за аренда
ГКОпределение №294/14.08.2017 по дело №2874/2017Частна касационна жалба * правомощия на съдията по вписванията * вписване в имотен регистър * възбрана * постановление за възлагане
ТКОпределение №451/25.09.2017 по дело №1260/2017Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * договор за продажба на търговско предприятие * отказ на съдия по вписванията
ТКОпределение №469/05.10.2017 по дело №2112/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №498/12.10.2017 по дело №2107/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №552/03.11.2017 по дело №2131/2017Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №553/03.11.2017 по дело №2126/2017Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №557/06.11.2017 по дело №2141/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №562/09.11.2017 по дело №2658/2017Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №610/30.11.2017 по дело №2726/2017Частна касационна жалба * договор за аренда * вписване в имотен регистър
ТКРешение №150/20.12.2017 по дело №1700/2016Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * недопустим съдебен акт * вписване в имотен регистър * ипотека
ТКОпределение №58/26.01.2018 по дело №2173/2017Частна жалба * вписване в имотен регистър * вписване на ипотека
ГКОпределение №29/07.02.2018 по дело №20/2018Частна касационна жалба * Брачен договор * вписване в имотен регистър
ГКРешение №7/10.09.2018 по дело №1903/2017Ревандикационен иск * съсобственост * гараж * придобивна давност * намерение за своене * вписване в имотен регистър * констативен нотариален акт * спиране на придобивна давност * прекъсване на давност
ТКОпределение №53/28.01.2019 по дело №129/2018Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър
ТКРешение №103/21.11.2019 по дело №2012/2018Установителен иск * вероятна недопустимост * нередовност на исковата молба * вписване на ипотека * вписване в имотен регистър
ТКОпределение №41/23.01.2020 по дело №2951/2019Частна касационна жалба * вписване в имотен регистър * вписване в регистъра за особените залози * особен залог