Ключови фрази
вписване на имот в капитала на търговско дружество

ГКРешение №168/12.07.2013 по дело №13/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * доказателства
ГКРешение №61/25.04.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * вписване на имот в капитала на търговско дружество * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №173/04.03.2010 по дело №221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конфискация * приращения * вписване на имот в капитала на търговско дружество * съсобственост * одържавени недвижими имоти * реституция * конкуренция на основания
ГКРешение №148/01.08.2013 по дело №875/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съсобственост * общинска собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №250/13.07.2010 по дело №2955/2008Ревандикационен иск * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * вписване на имот в капитала на търговско дружество * предоставяне за стопанисване и управление * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №33/29.07.2013 по дело №401/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество * изменение на кадастрална карта * вещно-прехвърлителен ефект * доказателства
ГКРешение №175/17.07.2013 по дело №23/2013ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * изваждане на актив от капитала на търговско дружество * апорт * възражение за нищожност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * недействителност на вписване
ГКРешение №144/29.04.2010 по дело №4912/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * правоприемство * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №643/04.01.2011 по дело №1196/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №806/11.01.2011 по дело №1000/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателства * правоприемство * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №758/04.02.2011 по дело №1246/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * земеделски земи * съсобственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №22/11.02.2011 по дело №1339/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * вписване на имот в капитала на търговско дружество * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №97/25.02.2010 по дело №99/2009Установителен иск * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * общинска собственост * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №59/31.08.2012 по дело №1115/2010Установителен иск * установяване право на собственост * промяна на предназначението на земеделски земи * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №987/06.01.2010 по дело №3373/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №23/09.02.2011 по дело №1680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * право на строеж * правоприемство * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №426/02.07.2010 по дело №687/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за покупко-продажба * общинска собственост * право на строеж * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №31/21.06.2013 по дело №310/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * правоприемство * предоставяне за стопанисване и управление * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №65/18.04.2013 по дело №769/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * застрояване * възстановяване правото на собственост * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №96/11.02.2010 по дело №3122/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №66/18.04.2012 по дело №493/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трето лице * реституция * контрол за валидност на административен акт * отчуждително действие на регулационен план * благоустройствени мероприятия * давностно владение * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * отчуждаване * договор за продажба на търговско предприятие * доказателства * приложим закон * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №6/25.04.2012 по дело №502/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * реституция * придобивна давност * договор за наем * давностно владение