Ключови фрази
вписване на искова молба

ГКРешение №692/30.03.2011 по дело №1934/2009вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * заличаване в имотния регистър * недействителност на вписване
ТКОпределение №438/27.06.2013 по дело №2134/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * вписване на искова молба
ГКРешение №477/02.07.2012 по дело №1317/2010Установителен иск * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * вещно-прехвърлителен ефект * Разваляне на договор * вписване на искова молба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКОпределение №282/21.07.2014 по дело №3201/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * изменение на иска
ГКОпределение №260/16.06.2009 по дело №221/2009вписване на искова молба * делба * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №178/27.03.2014 по дело №771/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * иск за съществуване на вземането * заповедно производство * предаване на владение * спогодба
ГКРешение №631/23.11.2009 по дело №247/2009предаване на владение * сила на пресъдено нещо * право на задържане * доказателства * Ревандикационен иск * вписване на искова молба
ГКОпределение №332/26.06.2012 по дело №290/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * освобождаване от такси и разноски * вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКОпределение №170/02.04.2009 по дело №132/2009нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * преклузивен срок * право на изкупуване * конститутивен иск
ГКОпределение №584/29.12.2010 по дело №606/2009вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * самостоятелен обект
ГКРешение №55/22.02.2012 по дело №812/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * вписване на искова молба * приращения
ГКРешение №491/07.07.2010 по дело №1348/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * сила на пресъдено нещо * добросъвестно владение * трето лице * преклузия * обратно действие * нищожност на договор за продажба * нищожност на пълномощно * възражение за изтекла давност
ГКРешение №64/16.04.2015 по дело №6300/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договорна ипотека * нищожност на договор за ипотека * вписване на ипотека * действие на вписването * разваляне на договор * вписване на искова молба
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ГКРешение №281/29.10.2012 по дело №130/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * отказ от иск * процесуален субституент * сила на пресъдено нещо * недопустимост на иск * прехвърляне на спорното право * вписване на искова молба * необходимо другарство
ГКРешение №121/05.03.2010 по дело №3118/2008вписване на искова молба * относителна недействителност * разваляне на договор * договор за дарение * Отменителен иск * трето лице
ГКОпределение №127/26.03.2010 по дело №77/2010вписване на искова молба * делба * индивидуализация на недвижим имот * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №193/22.07.2011 по дело №1324/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * вписване на искова молба * трето лице * унищожаване поради измама
ТКОпределение №810/10.12.2012 по дело №566/2012Частна касационна жалба * несъстоятелност * вписване на искова молба * ипотека * прогласяване нищожност на сделка в производство по несъстоятелност
ГКРешение №309/06.12.2012 по дело №697/2012Делба * съсобственост * вписване на искова молба * недобросъвестно владение * придобивна давност * дължима грижа
ГКРешение №118/22.03.2012 по дело №1215/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * особен залог * конкуренция на права * разваляне на договор по съдебен ред * обратно действие * вписване на искова молба * трето лице * вписване в регистъра за особените залози
ТКОпределение №486/14.07.2014 по дело №1814/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отменителен /Павлов/ иск * отказ на съдия по вписванията * държавна такса
ГКОпределение №509/16.07.2015 по дело №3645/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба
ТКОпределение №398/27.05.2014 по дело №383/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКРешение №209/12.11.2013 по дело №32/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * указания на ВКС
ГКОпределение №486/18.10.2013 по дело №5101/2013Частна касационна жалба * продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт * представителство
ГКОпределение №891/28.11.2014 по дело №6523/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Делба * цена на иска * държавна такса
ГКРешение №101/27.04.2011 по дело №1255/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * разваляне на договор по съдебен ред * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * вписване на искова молба * отмяна на констативен нотариален акт * неоснователно обогатяване
ГКРешение №413/29.06.2010 по дело №900/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разваляне на договор * продажба на чужда вещ * вписване на искова молба
ГКРешение №27/24.02.2012 по дело №845/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване в имотен регистър * установяване право на собственост * вписване на искова молба * трето лице
ГКОпределение №506/14.09.2010 по дело №322/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №516/01.07.2014 по дело №3668/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * обжалване отказ на съдия по вписванията * правомощия на съдията по вписванията
ГКРешение №23/20.05.2016 по дело №5162/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * фактическа власт * придобивна давнност * вписване на искова молба * договор за покупко-продажба
ГКРешение №422/13.03.2013 по дело №223/2012Установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * вписване на съдебно решение * действие на вписването * неправилна правна квалификация
ГКОпределение №627/18.12.2013 по дело №7169/2013Частна касационна жалба * вписване на искова молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №508/20.12.2010 по дело №478/2010вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * възстановяване на запазена част * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни * нередовност на исковата молба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №187/10.05.2016 по дело №1777/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
Определение №86/24.02.2010 по дело №иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * вписване на искова молба * действие на вписването * нередовност на исковата молба * * *
ГКОпределение №7/15.01.2009 по дело №1870/2008вписване на искова молба * процесуални предпоставки * нередовност на исковата молба * ревандикационен иск
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКОпределение №723/28.12.2012 по дело №552/2012нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * подсъдност * принцип на служебното начало
ГКОпределение №941/16.12.2014 по дело №5789/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * определяне на по- голям дял на съпруга * недопустимост на съдебен акт
ТКРешение №220/30.03.2011 по дело №895/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * конститутивен иск * вписване на искова молба
ТКОпределение №655/02.11.2009 по дело №664/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба
ГКРешение №60/19.04.2011 по дело №1731/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * предварителен договор * Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * идентичност на имоти * относителна недействителност * увреждане на кредитор * недобросъвестно владение * трето лице
ГКРешение №111/23.03.2012 по дело №718/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * вписване на искова молба * разваляне на договор
ГКОпределение №482/18.08.2009 по дело №322/2009вписване на искова молба * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на исковата молба * прогласяване на недействителност
ГКОпределение №169/13.04.2009 по дело №36/2009вписване на искова молба * делба * земеделски земи * съсобственост * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №25/21.01.2012 по дело №544/2011вписване в имотен регистър * вписване на искова молба * държавна такса * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ГКОпределение №364/16.06.2015 по дело №2690/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №398/30.05.2012 по дело №280/2012продължаване на срок * вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №286/02.07.2010 по дело №186/2010недопустимост на иск * установителен иск * вписване на искова молба
ГКОпределение №256/04.04.2014 по дело №118/2014Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * Делба * държавна такса * цена на иска
ГКОпределение №277/30.06.2010 по дело №160/2010освобождаване от такси и разноски * вписване на искова молба * прилагане по аналогия * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №638/16.11.2009 по дело №516/2009вписване на искова молба * установителен иск
ГКОпределение №524/19.11.2008 по дело №1714/2008вписване на искова молба * делба *
ГКОпределение №411/30.10.2008 по дело №1597/2008предпоставки за допускане на обезпечение * обезпечение на предявен иск * писмени доказателства * обезпечителна нужда * вписване на искова молба * прехвърляне на спорното право * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №41/05.03.2015 по дело №5464/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * действие на вписването
ГКОпределение №320/16.05.2013 по дело №2303/2013отказ на съдия по вписванията * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №312/14.02.2011 по дело №829/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * реституция * придобивна давност * присъединяване на владение * право на задържане * вписване на искова молба
ГКРешение №162/31.08.2012 по дело №800/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * действие на вписването * пререгистрация на търговец * договор за покупко-продажба * продажба на чужда вещ
ГКОпределение №35/28.01.2014 по дело №15/2014възстановяване на запазена част * наследство * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКРешение №1029/07.01.2010 по дело №2588/2008нарушено владение * принудително изпълнение * въвод във владение * защита на трето лице срещу изпълнението * вписване на искова молба * ревандикационен иск * предаване на владение * * *
ГКОпределение №263/08.04.2014 по дело №671/2014Частна касационна жалба * вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №61/04.07.2013 по дело №703/2012Делба * съсобственост * нищожност на делба * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №414/29.10.2012 по дело №222/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на искова молба * публична продан * трето лице * вписване на ипотека * нищожност на делба * разваляне на договор * обратно действие * конкуренция на вписвания * преклузивен срок
ГКРешение №448/30.11.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * инцидентен установителен иск * доказателства * вписване на съдебно решение
ГКОпределение №301/07.07.2009 по дело №169/2009делба * вписване на искова молба
ГКРешение №178/17.10.2013 по дело №1690/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * разваляне на договор * алеаторен договор * вписване на искова молба
ГКРешение №121/11.04.2011 по дело №1400/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реална част * евентуален иск * сила на пресъдено нещо * субективни предели на сила на пресъдено нещо * правоприемство * вписване на искова молба * предаване на владение
ГКРешение №405/24.08.2010 по дело №1266/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * приемане на наследство * наследствено правоприемство * завет * вписване на искова молба
ГКРешение №638/07.12.2010 по дело №73/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * право на задържане * необходими разноски * отмяна на нотариален акт * вписване на искова молба * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * добросъвестно владение
ГКРешение №70/23.07.2015 по дело №6858/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * публична продан * вписване на искова молба * разваляне на договор * конкуренция на права
ГКОпределение №223/21.07.2016 по дело №2709/2016Частна касационна жалба * служебно начало * указания на съда * вписване на искова молба
ГКРешение №88/29.07.2016 по дело №5719/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * ревандикационен иск * вписване на искова молба * правоприемство
ГКРешение №136/21.11.2016 по дело №1228/2016Ревандикационен иск * вписване възбрана * вписване на искова молба * конкуренция на вписвания * обезпечение на бъдещ иск
ГКОпределение №2/05.01.2017 по дело №5112/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * вписване на искова молба * отнемане в полза на държавата * предварителен договор * конкуренция на права
ГКОпределение №110/14.06.2017 по дело №2289/2017Частна касационна жалба * вписване на искова молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №167/03.10.2017 по дело №2801/2017Частна касационна жалба * вписване на искова молба * указания на съда
ГКОпределение №230/29.11.2017 по дело №5332/2015Частна касационна жалба * негаторен иск * необходимо другарство * вписване на искова молба
ГКОпределение №74/19.04.2018 по дело №736/2018Частна касационна жалба * вписване на искова молба * отказ на съдия по вписванията * правомощия на съдията по вписванията
ТКОпределение №346/24.07.2018 по дело №1437/2018Частна касационна жалба * вписване на искова молба * попълване масата на несъстоятелността * връщане на искова молба