Ключови фрази
вписване на съдебно решение

ГКРешение №507/22.06.2010 по дело №944/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * суперфиция * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * наследствено правоприемство * придобивна давност * разваляне на договор * вписване на съдебно решение
ГКРешение №75/27.06.2016 по дело №4987/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * сила на пресъдено нещо * вписване на съдебно решение * правоприемство * недопустимост на иск
ГКОпределение №51/07.02.2012 по дело №591/2011вписване в имотен регистър * Делба * вписване на съдебно решение * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №3/11.09.2013 по дело №291/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конститутивен иск * обявяване на предварителен договор за окончателен * вписване на съдебно решение * придобивна давност * прекратяване на производството по делото * конститутивно действие
ГКРешение №422/13.03.2013 по дело №223/2012Установителен иск * установяване право на собственост * вписване на искова молба * вписване на съдебно решение * действие на вписването * неправилна правна квалификация
ГКОпределение №285/27.04.2015 по дело №685/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на съдебно решение * вписване в имотен регистър * земеделски земи
ГКОпределение №189/13.03.2014 по дело №868/2014Частна касационна жалба * обжалване на действията на съдебния изпълнител * вписване на съдебно решение * индивидуализация на недвижим имот * кадастрални данни
ГКРешение №448/30.11.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * добросъвестно владение * вписване на искова молба * инцидентен установителен иск * доказателства * вписване на съдебно решение
ГКРешение №104/14.04.2010 по дело №341/2009Установителен иск * установяване право на собственост * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * вписване на съдебно решение * правоприемство * реституция * наследяване
ГКРешение №62/29.03.2017 по дело №3347/2016Неоснователно обогатяване * разваляне на предварителен договор * неизпълнение на договор * действие на вписването * вписване на съдебно решение * отпаднало основание * неосъществено основание
ГКОпределение №2/03.01.2018 по дело №4778/2017Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на съдебно решение