Ключови фрази
въвод във владение

ГКРешение №97/28.06.2016 по дело №444/2015Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №56/04.05.2015 по дело №6964/2014Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * въвод във владение * доказателствена тежест
ГКРешение №378/15.01.2016 по дело №1629/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * въвод във владение * частен съдебен изпълнител * вреди * действия на съдия-изпълнител
ГКОпределение №415/05.08.2011 по дело №44/2011допустимост на иск * отрицателен установителен иск * въвод във владение * спиране на въвод във владение * обжалване на действията на съдебния изпълнител * правен интерес
ГКРешение №186/14.01.2016 по дело №5980/2014Ревандикационен иск * въвод във владение * правоприемство * разделителен протокол * право на собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества
ГКРешение №59/28.06.2016 по дело №609/2016Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * реституция * отчуждаване
ГКОпределение №329/10.10.2013 по дело №5204/2013Частна касационна жалба * недопустимост на иск * активна процесуална легитимация * Установителен иск за собственост * въвод във владение * трето лице
ГКРешение №273/14.12.2015 по дело №3303/2014Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * въвод във владение * обезпечаване на предявен иск * спиране на производството по делото
ГКРешение №208/14.07.2014 по дело №6302/2013Нищожност * нищожност на договор * установителен иск * материалноправна легитимация на ищеца * нищожност-липса на предмет * съсобственост * въвод във владение
ГКРешение №224/09.03.2016 по дело №1491/2015Ревандикационен иск * съпружеска имуществена общност * въвод във владение * придобиване по време на брака * придобиване право на собственост от чужденци
ГКОпределение №206/16.04.2009 по дело №191/2009обжалване на действията на съдебния изпълнител * приложим закон * въвод във владение * съдебни разноски * частен съдебен изпълнител
ГКРешение №45/03.02.2011 по дело №242/2010Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * принудително изпълнение * допустимост на иск * въвод във владение
ГКРешение №1029/07.01.2010 по дело №2588/2008нарушено владение * принудително изпълнение * въвод във владение * защита на трето лице срещу изпълнението * вписване на искова молба * ревандикационен иск * предаване на владение * * *
ГКРешение №227/16.05.2012 по дело №900/2011Иск за защита на нарушено владение * въвод във владение * Ревандикационен иск * изпълнително основание
ГКОпределение №653/13.11.2009 по дело №545/2009заповед за незабавно изпълнение * публична продан * частен съдебен изпълнител * въвод във владение * постановление за възлагане * изпълнително основание
ГКРешение №96/27.06.2016 по дело №4487/2014Ревандикационен иск * ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * реална част * косвен съдебен контрол * отчуждаване
ГКРешение №57/06.07.2016 по дело №5932/2015Ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * ревандикационен иск * договор за замяна
ГКРешение №66/25.07.2016 по дело №5203/2015Иск за защита на отнето владение * въвод във владение * защита на трето лице срещу изпълнението
ГКРешение №137/22.11.2016 по дело №1678/2016Ревандикационен иск * въвод във владение * обезщетение за ползване * нови факти и доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №8/20.02.2017 по дело №4765/2016Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * частен съдебен изпълнител * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание глоба * дисциплинарна отговорност * въвод във владение * злоупотреба с права
ГКРешение №32/11.07.2017 по дело №60028/2016Непозволено увреждане * забавено изпълнение * Спиране на изпълнението на влязло в сила решение * обезщетение за пропуснати ползи * ревандикационен иск * въвод във владение * принудително изпълнение * Отмяна на влязло в сила решение