Ключови фрази
възбрана

ГКОпределение №747/20.11.2015 по дело №4661/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителна нужда * обезпечителни мерки * възбрана
ГКРешение №292/22.12.2015 по дело №1159/2015евентуален иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * разпоредителни действия с имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по ЗОПДИППД * възбрана
ГКОпределение №516/24.11.2015 по дело №5016/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда * възбрана
ГКОпределение №388/28.05.2012 по дело №290/2012обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * несеквестируемост * възбрана
ГКОпределение №223/16.04.2014 по дело №2209/2014Частна касационна жалба * обезпечение на предявен иск * възбрана * адекватност на обезпечителна мярка * цена на иска
ГКОпределение №583/18.09.2015 по дело №4547/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на бъдещ иск * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * обезпечителни мерки * възбрана
ГКРешение №76/16.03.2010 по дело №4096/2008Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * вписване на искова молба * възбрана * принудително изпълнение * доказателствена тежест * относителна недействителност * договорна ипотека * вписване на ипотека
ГКРешение №286/09.08.2010 по дело №1206/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възбрана * нищожност на договор за продажба * принудително изпълнение * ограничено запрещение * отмяна на обезпечение * обезпечителни мерки
ГКОпределение №515/24.11.2015 по дело №5015/2015Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * възбрана
ГКОпределение №748/20.11.2015 по дело №4660/2015Частна касационна жалба * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * обезпечителна нужда
ГКРешение №128/02.06.2016 по дело №335/2016Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * вреди причинени от частния съдебен изпълнител * възбрана * причинно-следствена връзка
ГКОпределение №900/01.12.2014 по дело №5974/2014Частна жалба * обезпечаване на предявен иск * обезпечителни мерки * възбрана * държавна такса * възстановяване на срокове * нередовност на частна жалба
ГКОпределение №260/07.04.2014 по дело №1622/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес * възбрана * публични вземания * ревизионен акт * административен ред
ГКОпределение №529/07.11.2013 по дело №6592/2013освобождаване от такси и разноски * държавна такса * възбрана * запор върху вещи
ГКОпределение №856/18.11.2014 по дело №6531/2014Частна касационна жалба * съпружеска имуществена общност * съсобственост * отнемане в полза на държавата * възбрана * запор върху вещи * освобождаване от внасяне на държавна такса
ГКОпределение №23/14.01.2016 по дело №4069/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана
ГКОпределение №23/14.01.2016 по дело №57/2016Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана
ГКОпределение №516/22.10.2012 по дело №526/2012заличаване на възбрана * възбрана * обезпечение на бъдещ иск * обезпечителни мерки * Отмяна на обезпечение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №210/10.07.2015 по дело №684/2015Частна жалба * прекратяване на производството по делото * обезпечение на предявен иск * възбрана * спиране на изпълнение на съдебно решение
ГКРешение №356/14.12.2012 по дело №248/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възбрана * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство
ГКОпределение №407/20.09.2013 по дело №4933/2013Частна касационна жалба * особен залог * възбрана * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №241/28.10.2015 по дело №643/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * публична продан * частен съдебен изпълнител * възбрана * дисциплинарна отговорност
ГКРешение №125/04.11.2015 по дело №5502/2013Иск за защита на нарушено владение * несеквестируемост * принудително изпълнение * възбрана
ТКОпределение №502/17.11.2016 по дело №1630/2016Частна касационна жалба * възбрана * заинтересувани лица
ГКОпределение №375/20.07.2017 по дело №2322/2017Частна касационна жалба * обезпечение на бъдещ иск * запор върху вещи * възбрана * Отмяна на обезпечение * обезсилване на обезпечителна заповед * отнемане в полза на държавата
ГКОпределение №294/14.08.2017 по дело №2874/2017Частна касационна жалба * правомощия на съдията по вписванията * вписване в имотен регистър * възбрана * постановление за възлагане
ГКРешение №106/16.07.2018 по дело №4088/2017Задатък * възбрана * разваляне на предварителен договор * трето лице-помагач
ГКРешение №122/17.12.2018 по дело №2240/2018Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * възбрана * съсобственост * идеална част * дисциплинарно наказание глоба * дисциплинарно производство по Закона за частните съдебни изпълнители * дисциплинарна отговорност
ГКРешение №295/15.02.2019 по дело №1626/2018Разваляне на договор * осъществена евикция * публична продан * заличаване на възбрана * обезпечение на предявен иск * Отмяна на обезпечение * възбрана
ГКРешение №133/07.01.2020 по дело №3439/2018Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * възбрана * право на строеж
ТКОпределение №32/20.01.2020 по дело №2849/2019Частна жалба * обезпечително производство * трето лице * възбрана