Ключови фрази
възражение за нищожност

ГКРешение №175/17.07.2013 по дело №23/2013ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * изваждане на актив от капитала на търговско дружество * апорт * възражение за нищожност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * недействителност на вписване
ГКРешение №108/14.05.2016 по дело №5913/2015Делба * Делба на наследство * отказ от наследство * служебно начало * възражение за нищожност * преклузия
ТКРешение №244/17.12.2012 по дело №518/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * периодични плащания * погасителна давност * възражение за нищожност
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ГКРешение №36/01.04.2011 по дело №125/2010Делба * съсобственост * първо заседание в делбеното производство * висящност на процеса * намаляване на дарение * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * нищожност на дарение * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ТКРешение №108/08.10.2015 по дело №2263/2014Възнаграждение * договор за управление * събирателно дружество * решение на общо събрание * отговор на искова молба * възражение за нищожност
ГКРешение №336/17.01.2012 по дело №1121/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * договор за наем * възражение за нищожност
ГКРешение №11/20.07.2012 по дело №447/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * възражение за нищожност * договор за покупко-продажба * правен интерес
ГКРешение №187/20.04.2012 по дело №696/2011Делба * Недействителност на разпореждане с наследство * наследствено правоприемство * продажба на наследство * дарение * конституиране на страни * задължително другарство * възражение за нищожност
ГКРешение №632/01.11.2010 по дело №151/2009Нищожност * договор за покупко-продажба * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * възражение за нищожност
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ТКРешение №115/10.01.2012 по дело №883/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * договор за наем * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок * възражение за нищожност
ГКРешение №347/12.03.2013 по дело №389/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възражение за нищожност * решение на общо събрание на кооперация * нищожност-липса на съгласие
ГКРешение №415/08.09.2010 по дело №513/2009Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * съсобственост * разпределяне на жилища в ЖСК * ЖСК * възражение за нищожност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * преклузивен срок
ТКРешение №156/24.11.2016 по дело №1214/2015Иск за съществуване на вземането * нищожност * договор за заем * договор за цесия * ипотекарно имущество за обезпечаване на вземането * нотариален акт за договорна ипотека * възражение за нищожност * свидетелски показания
ТКРешение №249/18.01.2017 по дело №2920/2015Действия във вреда на представлявания * правосубектност * прекратяване на членствено правоотношение * възражение за нищожност
ТКРешение №205/16.02.2017 по дело №2932/2015Иск за съществуване на вземането * договор за потребителски кредит * заповед за незабавно изпълнение * възражение за нищожност * противоречие със закона * предсрочна изискуемост
ТКРешение №175/07.06.2017 по дело №2697/2015Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за обществена поръчка * срок на договора * възражение за нищожност
ТКРешение №134/03.08.2017 по дело №558/2016Начин на ползване. Консумативни разходи * нищожност * нищожност-противоречие на закона * възражение за нищожност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №205/19.01.2018 по дело №896/2017Ревандикационен иск * правомощия на въззивната инстанция * възражение за нищожност * преюдициални въпроси в производството за делба * обсъждане на доказателства от въззивния съд
ТКРешение №8/19.06.2018 по дело №2435/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * възражение за нищожност * задължения на въззивния съд
ГКРешение №105/05.10.2018 по дело №4239/2017Делба * правен интерес * възражение за нищожност
ГКРешение №61/19.07.2019 по дело №484/2018Ревандикационен иск * възражение за нищожност * Пълен въззив