Ключови фрази
възстановяване правото на собственост

ГКРешение №192/19.07.2011 по дело №1531/2010Делба * съсобственост * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №909/24.01.2011 по дело №1288/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на изкупуване от ползвател * постройка
ГКРешение №217/06.11.2013 по дело №627/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №506/06.01.2011 по дело №1107/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №492/17.10.2012 по дело №1322/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * субективно съединяване на искове * доказателства * реституция * придобивна давност * вероизповедания * общинска собственост * приращения * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №67/18.02.2011 по дело №17/2011земеделски земи * възстановяване правото на собственост * приращения * отмяна на констативен нотариален акт * установителен иск * указания на съда * нередовност на исковата молба * правен интерес * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №49/11.09.2012 по дело №1540/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * субективно съединяване на искове * частичен иск * неоснователно обогатяване * частен документ * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №32/15.02.2011 по дело №509/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * самостоятелен обект * благоустройствени мероприятия * застрояване * съсобственост
ГКРешение №223/17.12.2015 по дело №2285/2015нищожност на завещателно разпореждане * универсално завещание * завет * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №180/19.04.2010 по дело №616/2009възстановяване правото на собственост * установителен иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правен интерес * нередовност на исковата молба * ненадлежна страна
ГКРешение №61/25.04.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * вписване на имот в капитала на търговско дружество * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №27/01.02.2013 по дело №588/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * право на изкупуване от ползвател * косвен съдебен контрол
ГКРешение №137/25.06.2010 по дело №343/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №403/06.07.2010 по дело №5327/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * застрояване
ГКРешение №15/26.01.2015 по дело №3298/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност на решение * конституиране на страни * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №352/14.10.2011 по дело №1301/2010отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКОпределение №434/03.08.2012 по дело №104/2011вписване в имотен регистър * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №228/07.07.2011 по дело №546/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * акт за държавна собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №384/02.09.2011 по дело №246/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * поименни компенсационни бонове * преклузивен срок
ГКРешение №116/18.02.2010 по дело №4654/2008предаване на владение * насрещен иск * установяване право на собственост * право на строеж * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКРешение №339/07.07.2010 по дело №1212/2009косвен съдебен контрол * контрол за валидност на административен акт * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реституция * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №67/24.06.2014 по дело №7530/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКОпределение №711/18.12.2009 по дело №640/2009допустимост на иск * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес * установителен иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №146/01.06.2012 по дело №691/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * преустройство * възстановяване правото на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №35/21.03.2011 по дело №1052/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * гори * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №194/17.08.2010 по дело №505/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за учредяване право на строеж * жилищна нужда * предоставяне право на строеж на нуждаещи * правен интерес * необходимо другарство * приложим закон
ГКРешение №186/10.07.2014 по дело №650/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * предпоставки
ГКРешение №240/24.09.2012 по дело №217/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * право на ползване * реституция
ГКОпределение №397/15.07.2009 по дело №395/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №462/19.10.2010 по дело №844/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №360/23.01.2013 по дело №596/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКРешение №179/21.06.2013 по дело №857/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * нищожност на административен акт
ГКРешение №97/29.03.2011 по дело №431/2010Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * доказателствена тежест * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * добросъвестно владение * отмяна на констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №72/19.03.2013 по дело №850/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №369/2011/12.04.2012 по дело №396/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * правоприемство
ГКРешение №90/16.04.2010 по дело №590/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №138/23.03.2010 по дело №2463/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * договор за покупко-продажба * конкуренция на права
ГКРешение №137/16.08.2011 по дело №1036/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №243/18.10.2011 по дело №1146/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реална част * възстановяване правото на собственост * придаване на части към недвижим имот * отчуждително действие на регулационен план * добросъвестно владение * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №250/03.10.2014 по дело №1964/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * недопустим съдебен акт * недопустимост на иск * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * наследяване
ГКРешение №456/03.06.2010 по дело №835/2009установяване право на собственост * идентичност на имоти * земеделски земи * владение * доказателства * отчуждаване * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №389/29.02.2012 по дело №1598/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност
ГКРешение №138/04.05.2010 по дело №265/2009Установителен иск * установяване право на собственост * етажна собственост * общи части * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №217/17.08.2010 по дело №69/2009Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №100/21.07.2011 по дело №1000/2010Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * преустройство
ГКРешение №254/26.05.2010 по дело №1134/2009Установителен иск * отмяна на констативен нотариален акт * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства * възстановяване в стари реални граници * незаконен строеж * придобивна давност
ГКРешение №57/05.05.2015 по дело №6431/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * застрояване
ГКОпределение №20/17.01.2011 по дело №535/2010задължение на съда за оказване съдействие на страните * указания на съда * възстановяване правото на собственост * ревандикационен иск * правен интерес
ГКРешение №170/11.07.2011 по дело №885/2010Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * трето лице * преклузивен срок * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №489/05.01.2012 по дело №1458/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * държавна собственост * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №36/28.02.2012 по дело №990/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №344/2011/13.02.2012 по дело №262/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №228/01.10.2014 по дело №1060/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * възражение * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №117/05.08.2015 по дело №6263/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №726/08.06.2011 по дело №1829/2009Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост * преюдициални въпроси в производството за делба * наследяване * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №54/03.05.2016 по дело №4999/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * право на ползване
ГКРешение №128/15.03.2011 по дело №7/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №375/02.10.2008 по дело №1427/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №447/24.06.2010 по дело №733/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция
ГКРешение №354/12.12.2011 по дело №1581/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * разрешение за строеж
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №438/05.01.2012 по дело №987/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * право на строеж * държавна собственост * етажна собственост * общи части
ГКРешение №136/16.07.2012 по дело №1414/2010Ревандикационен иск * акт за държавна собственост * възстановяване в стари реални граници * отчуждаване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №93/24.04.2013 по дело №1535/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №790/20.07.2011 по дело №1114/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * административен ред * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №193/31.10.2013 по дело №876/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * придобивна давност
ГКРешение №223/30.10.2013 по дело №723/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отмяна на отчуждаване * административен ред
ГКОпределение №310/22.07.2009 по дело №216/2009установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол
ГКРешение №85/26.03.2013 по дело №928/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * гори * реституция
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №214/27.05.2011 по дело №635/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * реституция * земеделски земи * замяна * застрояване * косвен съдебен контрол * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №127/17.02.2010 по дело №5352/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановена кооперация * преобразуване на кооперации * реституция * право на строеж * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №543/27.07.2010 по дело №787/2009Делба * отчуждаване * реституция * общи части * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * етажна собственост * съсобственост * надстрояване * отмяна на нотариален акт
ГКОпределение №220/04.06.2012 по дело №171/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №307/18.12.2013 по дело №2327/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №316/19.10.2012 по дело №830/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване на кооперации
ГКРешение №2/03.02.2015 по дело №5004/2014Делба на наследство * съсобственост * недопустимост на решение * правоприемство * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №13/25.03.2010 по дело №376/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * придобивна давност
ГКРешение №157/01.03.2010 по дело №5013/2008Установителен иск * земеделски земи * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №142/2014/06.01.2015 по дело №3121/2014Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №77/09.03.2010 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * застрояване * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * земеделски земи * конкуренция на права * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * държавна собственост * правоприемство
ГКРешение №88/09.03.2012 по дело №1131/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №642/11.04.2011 по дело №885/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * евентуален иск * придобивна давност * правен интерес * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * недопустимост на иск
ГКРешение №102/15.07.2013 по дело №683/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * право на задържане * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №331/2011/27.03.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * давностно владение
ГКРешение №515/10.01.2011 по дело №1194/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * регулационен план * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №62/18.06.2010 по дело №4739/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * поправка на очевидна фактическа грешка * доказателства * правен интерес * право на изкупуване * негаторен иск
ГКРешение №119/02.11.2015 по дело №2289/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * общинска собственост
ГКРешение №257/20.10.2011 по дело №1369/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №151/04.05.2012 по дело №1082/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * незаконен строеж
ГКРешение №143/23.06.2010 по дело №449/2009Делба на наследство * съсобственост * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * определяне на квоти * наследяване
ГКРешение №501/04.11.2010 по дело №933/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №246/2011/06.03.2012 по дело №1200/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * замяна * възстановяване правото на собственост * трето лице * придобивна давност
ГКРешение №475/27.07.2010 по дело №122/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реална част * право на изкупуване от ползвател * конститутивно действие * придобивна давност
ГКРешение №58/04.04.2011 по дело №544/2010установяване право на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №906/29.06.2011 по дело №60/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * подобрения * главен иск
ГКРешение №248/21.07.2010 по дело №58/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №36/11.06.2013 по дело №1244/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №15/21.01.2011 по дело №2066/2008възстановяване правото на собственост * предаване на владение * доказателства * правоприемство * преобразуване на кооперации
ГКРешение №51/11.03.2011 по дело №4209/2008Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * благоустройствени мероприятия * държавна собственост * общинска собственост * застрояване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №366/19.12.2011 по дело №100/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №66/12.04.2010 по дело №4152/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * отчуждаване
ГКРешение №477/27.07.2010 по дело №367/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * право на изкупуване от ползвател * отрицателен установителен иск
ГКРешение №274/11.05.2010 по дело №379/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №328/19.04.2010 по дело №590/2009Установителен иск * косвен съдебен контрол * реституция * нищожност на замяна * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №78/08.07.2010 по дело №4543/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКОпределение №72/15.02.2010 по дело №437/2009правен интерес * установителен иск * владение * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №204/15.07.2011 по дело №99/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * план за новообразувани имоти
ГКРешение №547/12.01.2011 по дело №660/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * придобивна давност * реституция * възстановяване правото на собственост * начало на давностен срок * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №133/17.02.2010 по дело №106/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск
ГКРешение №84/17.02.2012 по дело №315/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * реална част * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * план за новообразувани имоти * недопустимост на иск * преждевременно предявен иск * застрояване
ГКРешение №66/26.04.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * реална част * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКРешение №550/15.07.2010 по дело №3665/2008Делба * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти
ГКРешение №509/23.12.2011 по дело №1312/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * земеделски земи * саморъчно завещание * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * възстановяване правото на собственост * констативен нотариален акт
ГКРешение №142/05.08.2011 по дело №151/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * право на задържане * подобрения * отмяна на нотариален акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * констативен нотариален акт * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол
ГКРешение №396/03.01.2012 по дело №1462/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * отчуждаване * благоустройствени мероприятия * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №383/02.11.2011 по дело №1388/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * трето лице * добросъвестно владение * присъединяване на владение * одържавени недвижими имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * прекъсване на давност
ГКРешение №227/20.10.2011 по дело №1569/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трето лице
ГКРешение № 38/18.02.2015 по дело №5208/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * придобивна давност
ГКРешение №497/02.07.2010 по дело №715/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * реституция * придобивна давност * замяна * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №395/09.01.2012 по дело №137/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * разпореждане с кооперативно имущество * преюдициално значение * висящност на процеса * благоустройствени мероприятия * преждевременно предявен иск
ГКРешение №368/2011/27.01.2012 по дело №310/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №318/06.07.2010 по дело №436/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * възстановяване в стари реални граници * план за новообразувани имоти
ГКРешение №181/14.09.2011 по дело №261/2010Ревандикационен иск * земеделски земи * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №662/29.10.2010 по дело №1529/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * откриване на наследство * наследяване * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКОпределение №7/06.01.2010 по дело №720/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №308/2011/13.03.2012 по дело №1134/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за делба * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №375/19.10.2010 по дело №452/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * противоконституционност * одържавени недвижими имоти * доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №203/27.06.2011 по дело №178/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * гори * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №91/01.03.2012 по дело №461/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * сила на пресъдено нещо * доказателства * нищожност на административен акт * отмяна на отчуждаване * благоустройствени мероприятия * съдебно-техническа експертиза
ГКРешение №774/07.01.2011 по дело №304/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * земеделски земи * застрояване * реституция * възстановяване правото на собственост * идентичност на имоти * грешка в кадастрален план * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №143/08.12.2010 по дело №4361/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * недопустимост на иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №574/30.06.2010 по дело №1127/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №492/14.01.2011 по дело №648/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №344/01.11.2011 по дело №1451/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * Установителен иск * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото * указания на ВКС * контрол за валидност на административен акт * доказателства * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №572/19.07.2010 по дело №516/2009нередовност на исковата молба * установяване право на собственост * Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №218/2011/06.01.2012 по дело №1508/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * изменение на регулационен план * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * представяне на документи на хартиен носител
ГКРешение №260/14.11.2011 по дело №118/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКОпределение №371/28.09.2010 по дело №320/2010установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №850/22.12.2010 по дело №1150/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * трафопост * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №190/09.07.2012 по дело №660/2011сила на пресъдено нещо * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * обикновено другарство * възстановяване правото на собственост * наследствено правоприемство * непререшаемост на съдебен спор * установяване право на собственост
ГКРешение №674/19.12.2009 по дело №355/2009съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * спор за материално право * придобивна давност * Делба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №330/28.11.2011 по дело №1519/2010Установителен иск * установяване право на собственост * добросъвестно владение * прекъсване на давност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКОпределение №153/26.03.2012 по дело №52/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за земеразделяне * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №555/29.09.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * прекъсване на давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №301/16.06.2010 по дело №1221/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * незаконен строеж * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №142/21.07.2010 по дело №401/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * реституция * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на делба * общинска собственост
ГКРешение №7/29.01.2010 по дело №2146/2008неоснователно обогатяване * отпаднало основание * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * Неоснователно обогатяване * обезщетение за имуществени вреди * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №331/06.07.2010 по дело №330/2009Установителен иск * установяване право на собственост * доказателствена тежест * отчуждаване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №122/28.03.2012 по дело №955/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * земеделски земи * нищожност на договор за продажба * нищожност на административен акт * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №222/2012/21.01.2013 по дело №110/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * земеделски земи * забрана за влошаване положението на жалбоподателя * възстановяване правото на собственост * право на строеж * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №388/13.07.2009 по дело №372/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №360 /14.10.2011 по дело №1385/2010Установителен иск * реституция * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №344/27.07.2010 по дело №19/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реална част * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №811/16.03.2010 по дело №3606/2008Делба * косвено представителство * съсобственост * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №108/25.07.2012 по дело №1291/2010Ревандикационен иск * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №60/31.03.2011 по дело №3933/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници
ГКРешение №375/19.01.2012 по дело №1469/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * благоустройствени мероприятия * реституция
ГКРешение №22/30.01.2013 по дело №626/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №166/31.05.2012 по дело №65/2012Делба * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на квоти * универсално завещание * саморъчно завещание * доказателствена тежест * възстановяване на запазена част * погасителна давност
ГКОпределение №529/27.12.2010 по дело №366/2010допустимост на иск * материалноправна легитимация на ищеца * продажба на наследство * контрол за валидност на административен акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №252/14.12.2013 по дело №1893/2013Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №398/10.05.2010 по дело №980/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * противоконституционност * отмяна на завещанията или даренията от наследник с право на запазена част * трето лице-помагач
ГКРешение №300/28.06.2011 по дело №3248/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждително действие на регулационен план * реституция * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №285/02.08.2013 по дело №4/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * разпореждане с кооперативно имущество * придобивна давност
ГКРешение №243/11.02.2014 по дело №936/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * общинска собственост
ГКРешение №194/21.04.2012 по дело №834/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * писмени доказателства
ГКРешение №245/2013/14.01.2014 по дело №4491/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * постройка * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №134/03.08.2012 по дело №728/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * замяна
ГКРешение №61/15.06.2010 по дело №4438/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * приращения * самостоятелен обект * трансформация * общинска собственост * държавна собственост
ГКРешение №226/19.11.2013 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * застрояване * доказателства
ГКРешение №10/24.07.2013 по дело №334/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отчуждаване * вписване на имот в капитала на търговско дружество * придобивна давност * прекъсване на давност * прекратяване на производството по делото
ГКРешение №18/31.05.2012 по дело №151/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * косвен съдебен контрол * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №372/07.08.2012 по дело №121/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * свидетелски показания * установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * постройка * идентичност на имоти
ГКРешение №88/14.05.2013 по дело №819/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №42/11.05.2016 по дело №4643/2015Ревандикационен иск * доказателствена тежест * констативен нотариален акт * възстановяване правото на собственост * конкуренция на права
ГКРешение №453/29.04.2013 по дело №1248/2011делба * съсобственост * определяне на квоти * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №226/01.11.2011 по дело №441/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * одържавени недвижими имоти * давностно владение * придобивна давност
ГКРешение №340/04.10.2013 по дело №488/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №571/19.07.2010 по дело №385/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * правосубектност * план за земеразделяне * възстановяване правото на собственост * застрояване * общинска собственост
ГКРешение №88/17.02.2010 по дело №3296/2008възстановяване правото на собственост * доказателства * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * право на строеж
ГКРешение №5/23.01.2012 по дело №186/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * идентичност на имоти * реституция * право на изкупуване от ползвател * застрояване
ГКРешение №863/18.07.2011 по дело №35/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №224/15.03.2010 по дело №109/2009земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №378/04.08.2010 по дело №158/2009земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №288/26.05.2010 по дело №1145/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * правен интерес
ГКРешение №85/29.04.2013 по дело №485/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * косвен съдебен контрол
ГКРешение №249/04.07.2011 по дело №621/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * земеделски земи
ГКРешение №380/04.08.2010 по дело №110/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * форма за валидност * държавна собственост * общинска собственост * фактическа власт * давностно владение * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №519/24.09.2010 по дело №5211/2008Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * предаване на владение * право на ползване * наследяване * земеделски земи * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници * застрояване
ГКРешение №438/27.02.2013 по дело №1185/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол
ГКРешение №188/13.12.2013 по дело №6/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №110/12.09.2011 по дело №185/2010Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №176/20.05.2010 по дело №452/2009Установителен иск * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателствена тежест * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №237/2011/17.01.2012 по дело №1137/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок * конкуренция на права
ГКОпределение №235/03.05.2012 по дело №194/2012допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * обективно съединяване на искове * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №830/24.11.2010 по дело №1163/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * преклузивен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №327/2011/10.02.2012 по дело №1588/2010Установителен иск * земеделски земи * нищожност на административен акт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №460/02.05.2012 по дело №275/2011установителен иск * Отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №275/17.08.2011 по дело №429/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * правоприемство * владение * възстановена кооперация
ГКРешение №110/16.03.2012 по дело №174/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * забрана за придобиване по давност * правоприемство * придобивна давност
ГКРешение №706/22.10.2010 по дело №1848/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №245/11.05.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск
ГКРешение №46/15.04.2015 по дело №6278/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * реституция * възстановяване правото на собственост * право на ползване * предаване на владение
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №97/23.10.2014 по дело №1969/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №261/23.01.2015 по дело №502/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * временни постройки * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * отчуждаване
ГКРешение №247/13.10.2014 по дело №3003/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * реституция * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №254/21.05.2010 по дело №4/2009ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №304/08.04.2010 по дело №631/2009Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * спор за материално право * възстановяване правото на собственост * гори * отмяна на констативен нотариален акт * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права
ГКРешение №484/12.01.2012 по дело №1273/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нови факти и доказателства * нови факти и доказателства * възстановяване правото на собственост * контрол за валидност на административен акт * идентичност на имоти
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №595/05.07.2010 по дело №1333/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * конститутивно действие * констативен нотариален акт * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи
ГКРешение №185/25.06.2013 по дело №2066/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * право на изкупуване от ползвател
Определение №428/27.09.2010 по дело №допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №543/21.01.2011 по дело №1348/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реална част * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №460/20.10.2010 по дело №230/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * помощен план * план за новообразувани имоти * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №50/12.02.2010 по дело №430/2009Делба на наследство * наследяване * определяне на квоти * сила на пресъдено нещо * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №26/12.06.2013 по дело №12/2011ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция * доказателства
ГКРешение №483/20.01.2011 по дело №39/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * конкуренция на права * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * план за земеразделяне
ГКРешение №212/27.11.2013 по дело №2209/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * държавна собственост * надстрояване * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №500/11/25.01.2012 по дело №60/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * реституция
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
ГКРешение №282/11.11.2013 по дело №3307/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * идентичност на имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №40/26.02.2016 по дело №4109/2015Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * фактическа власт * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №70/22.06.2010 по дело №674/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * застрояване * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №152/03.09.2011 по дело №270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №56/19.06.2013 по дело №884/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №748/25.10.2010 по дело №911/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * конститутивно действие * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * зачитане на решението * нередовност на исковата молба
ГКРешение №42/26.03.2013 по дело №678/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * пристрояване * надстрояване * реституция * право на строеж * ЖСК * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №292/21.11.2011 по дело №329/2011Недействителност на разпореждане с наследство * недействителност на разпореждане с наследство * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * отказ от наследство * новооткрито наследство
ГКРешение №510/22.11.2010 по дело №1045/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * застрояване
ГКОпределение №386/05.08.2010 по дело №538/2009правен интерес * установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция
ГКОпределение №349/14.07.2011 по дело №321/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба
ГКРешение №323/22.12.2011 по дело №335/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * замяна * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * план за новообразувани имоти
ГКРешение №378/21.12.2010 по дело №1323/2009Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване на кооперации * правоприемство * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №250/2013/08.05.2014 по дело №3215/2013Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * определяне на граници * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №77/14.07.2015 по дело №7166/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конкуренция на права
ГКРешение №262/22.12.2014 по дело №1155/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №287/13.07.2011 по дело №1032/2010Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №589/29.06.2010 по дело №1359/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост * договор за покупко-продажба * наследяване * идентичност на имена
ГКРешение №511/11.11.2010 по дело №1080/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №309/19.09.2012 по дело №780/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * възстановяване правото на собственост * замяна * реституция * трето лице
ГКРешение №468/22.12.2011 по дело №1585/2010Делба * съсобственост * отказ от наследство * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * новооткрито наследство * конститутивно действие * наследяване
ГКРешение №244/2013/20.05.2014 по дело №28/2013Ревандикационен иск * предаване на вещи * обезщетение за ползване * план за новообразувани имоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №395/27.05.2010 по дело №514/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване
ГКРешение №371/19.10.2010 по дело №1224/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №308/30.07.2010 по дело №959/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * присъединяване * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * пристрояване * държавна собственост
ГКРешение №303/14.12.2011 по дело №1270/2010Установителен иск * установяване право на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №382/31.10.2011 по дело №841/2010Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №103/15.04.2013 по дело №829/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол * задължителна сила на решение по административен спор * недопустимост на решение * общинска собственост
ГКРешение №810/04.02.2011 по дело №1643/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правна квалификация * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №213/10.05.2010 по дело №1198/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * план за новообразувани имоти * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * преклузивен срок
ГКРешение №104/16.02.2010 по дело №147/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * гори * допустимост на иск * право на възстановяване * процесуално представителство
ГКРешение №432/27.05.2010 по дело №1208/2009Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * реституция * одържавени недвижими имоти * отмяна на отчуждаване
ГКРешение №496/13.07.2010 по дело №1011/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * земеделски земи * правоприемство * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * благоустройствени мероприятия * нищожност на договор за продажба * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №194/28.04.2010 по дело №15/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №472/20.01.2011 по дело №376/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск
ГКРешение №294/10.11.2011 по дело №574/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи
ГКРешение №160/17.07.2013 по дело №921/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №420/13.02.2013 по дело №66/2012Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правомощия на въззивната инстанция * частична реституция * предаване на владение
ГКРешение №251/15.07.2010 по дело №1042/2009Делба * съсобственост * възстановяване правото на собственост * реституция * конституиране на страни * необходимо другарство * отчуждаване * трансформация * благоустройствени мероприятия * нередовност на исковата молба * задължително другарство
ГКРешение №89/26.07.2013 по дело №857/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №309/30.06.2010 по дело №327/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * конфискация * предаване на владение * възстановяване правото на собственост на имоти, отнети от лица, лишени от българско гражданство * приложим закон
ГКРешение №757/08.02.2011 по дело №1186/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * погасителна давност * наследяване
ГКРешение №137/04.11.2013 по дело №2383/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрален план * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №480/11.12.2012 по дело №536/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * юридическо лице с нестопанска цел * правоприемство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * вписване на възбрана * наемни правоотношения
ГКРешение №601/29.09.2010 по дело №504/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №657/25.11.2009 по дело №461/2009право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №12/11.03.2010 по дело №311/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №19/24.01.2011 по дело №214/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * застрояване * реституция
ГКРешение №446/06.01.2011 по дело №475/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №396/27.05.2010 по дело №593/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти
ГКРешение №62/17.02.2012 по дело №705/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №99/02.03.2010 по дело №4589/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №711/13.01.2011 по дело №1791/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * присъединяване * преустройство * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №15/06.02.2012 по дело №311/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * право на строеж * погасителна давност * отчуждаване * застрояване * самостоятелен обект
ГКРешение №420/03.07.2012 по дело №300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №187/23.06.2010 по дело №803/2009установяване право на собственост * нередовност на исковата молба * застрояване * реституция * право на изкупуване от ползвател * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №179/20.04.2011 по дело №563/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * нищожност-липса на форма * реституция * обратно действие * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №203/19.12.2013 по дело №1758/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * отчуждаване
ГКРешение №125/17.08.2011 по дело №322/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * постройка * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * приращения
ГКРешение №162/03.07.2014 по дело №1395/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №36/27.02.2013 по дело №757/2012Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * наследяване * придобивна давност * начало на давностен срок * прекъсване на давност * давностно владение
ГКРешение №173/07.04.2010 по дело №527/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одобряване на кадастрален план * възстановяване в стари реални граници * нередовност на исковата молба
ГКРешение №206/30.06.2010 по дело №740/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на замяна * доказателства и доказателствени средства * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * предоставяне за стопанисване и управление
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКРешение №105/19.06.2013 по дело №186/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * косвен съдебен контрол * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №380/23.09.2013 по дело №434/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №197/13.08.2010 по дело №124/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * придобивна давност * спиране на производството по делото
ГКРешение №5/17.02.2010 по дело №95/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №71/27.06.2014 по дело №217/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * придобивна давност * правен интерес * възстановяване правото на собственост * реституция * недопустимост на решение
ГКРешение №276/2011/18.01.2012 по дело №722/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №387/22.11.2012 по дело №1180/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * начало на давностен срок
ГКРешение №68/20.02.2012 по дело №719/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * вписване в имотен регистър * правоприемство
ГКРешение №490/16.06.2010 по дело №1225/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №92/25.03.2011 по дело №216/2010Установителен иск * установителен иск * земеделски земи * правоприемство * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №67/09.03.2010 по дело №4090/2008Установителен иск * земеделски земи * спор за материално право * процесуална правоспособност * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №22/11.02.2011 по дело №1339/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * вписване на имот в капитала на търговско дружество * застрояване * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №63/25.05.2010 по дело №4984/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №513/2010/03.09.2011 по дело №396/2010Установителен иск * установяване право на собственост * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №14/25.01.2012 по дело №292/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * връчване на съдебни книжа * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * представителна власт * адрес за връчване * необходимо другарство * процесуална дееспособност * връчване на съобщения на други лица * връчване на представител
ГКРешение №514/11.07.2011 по дело №533/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №714/20.10.2010 по дело №957/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * гори
ГКРешение №4/02.08.2010 по дело №1/2009Установителен иск * отчуждаване * отмяна на отчуждаване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №105/2014/08.01.2015 по дело №1193/2014Ревандикационен иск * придобивна давност * предаване на владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №505/24.06.2010 по дело №998/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №229/21.07.2010 по дело №195/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №322/24.07.2012 по дело №238/2010Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №149/24.03.2010 по дело №595/2009право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * застрояване * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №82/16.03.2011 по дело №688/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * таван * неоснователно обогатяване * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * общи части * етажна собственост * право на ползване
ГКРешение №280/05.07.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №59/31.08.2012 по дело №1115/2010Установителен иск * установяване право на собственост * промяна на предназначението на земеделски земи * държавна собственост * вписване на имот в капитала на търговско дружество * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №381/04.05.2010 по дело №419/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №416/22.10.2012 по дело №294/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * реституция * трето лице * държавна собственост * нищожност на договор за продажба * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок
ГКРешение №93/07.06.2013 по дело №883/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №185/28.05.2010 по дело №65/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * доказателствена тежест * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * възстановяване в стари реални граници * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №224/29.06.2010 по дело №3529/2008Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * предаване на владение
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №472/26.05.2010 по дело №278/2009Делба * съсобственост * придобиване по време на брака * договор за заем * възстановяване правото на собственост * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ГКРешение №296/29.11.2012 по дело №320/2011Ревандикационен иск * придобивна давност * забрана за придобиване по давност * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №136/22.07.2013 по дело №1523/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * зачитане на решението * косвен съдебен контрол
ГКРешение №567/21.06.2010 по дело №1112/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №40/02.08.2012 по дело №1455/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване
ГКОпределение №623/30.11.2012 по дело №501/2012правен интерес * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №223/13.10.2014 по дело №1945/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * дарение * замяна * наследство
ГКРешение №555/06.01.2011 по дело №985/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * отчуждаване * конкуренция на основания * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №404/07.02.2013 по дело №883/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * компетентност
ГКРешение №76/04.04.2011 по дело №758/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №839/11.08.2011 по дело №1308/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * приложим закон * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №201/30.06.2010 по дело №79/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №252/25.10.2011 по дело №266/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * давностно владение * правен интерес
ГКРешение №244/15.06.2010 по дело №4104/2008Ревандикационен иск * Негаторен иск * предаване на владение * незаконен строеж * земеделски земи * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №264/15.12.2014 по дело №1876/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №488/19.12.2011 по дело №1403/2010Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * реална част * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №450/03.04.2013 по дело №678/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №36/28.02.2011 по дело №31/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №293/25.10.2012 по дело №43/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * доказателствена тежест * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * реституция * правен интерес * постройка
ГКРешение №140/08.06.2012 по дело №932/2011Ревандикационен иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * завет
ГКРешение №197/10.05.2011 по дело №430/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * забрана за придобиване по давност * давностно владение * доказателствена тежест
ГКРешение №200/13.07.2012 по дело №199/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * начало на давностен срок
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКРешение №345/13.11.2012 по дело №314/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * реституция * замяна * идентичност на имоти
ГКРешение №19/31.05.2012 по дело №1062/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * отчуждаване * предложение за изкупуване * държавна собственост * самостоятелен обект * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №319/12.07.2012 по дело №321/2012отрицателен установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №108/10.07.2013 по дело №814/2012Ревандикационен иск * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * принцип на служебното начало * доклад по делото
ГКРешение №400/21.10.2010 по дело №861/2010Установителен иск * ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №133/30.03.2010 по дело №811/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * форма за валидност * придобивна давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №132/30.05.2013 по дело №325/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * спор за материално право * грешка в кадастрална карта * правен интерес
ГКРешение №426/07.07.2011 по дело №675/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване
ГКРешение №34/21.03.2011 по дело №1112/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №333/2011/12.01.2012 по дело №1173/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * доказателствена тежест * земеделски земи * план за новообразувани имоти * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №65/31.03.2011 по дело №1436/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №846/05.08.2011 по дело №1997/2009Установителен иск * установяване право на собственост * обявяване на предварителен договор за окончателен * субективни предели на сила на пресъдено нещо * придобивна давност * суперфиция * зачитане на решението * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №588/29.06.2010 по дело №1350/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * трансформация на правото на ползване в право на собственост * застрояване * спор за материално право * косвен съдебен контрол
ГКРешение №198/25.06.2010 по дело №883/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №71/15.07.2015 по дело №350/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * контрол за валидност на административен акт
ГКОпределение №531/09.09.2009 по дело №415/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №338/06.11.2012 по дело №963/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * преклузия * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №153/07.04.2010 по дело №847/2009Ревандикационен иск * установяване право на собственост * реституция * право на строеж * право на ползване * възстановяване правото на собственост * добросъвестно владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №255/13.01.2014 по дело №718/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство
ГКРешение №109/16.04.2013 по дело №599/2011Установителен иск по чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * процесуален субституент * косвен съдебен контрол * активна процесуална легитимация
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №178/29.05.2012 по дело №1245/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * одържавени недвижими имоти * реституция * възстановяване правото на собственост * придобивна давност * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №896/08.02.2011 по дело №1146/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отчуждаване * сила на пресъдено нещо * реституция * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №262/01.11.2012 по дело №439/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * давностно владение * прекъсване на давност * правен интерес * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №517/07.09.2009 по дело №364/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №95/06.07.2015 по дело №625/2015Делба * съсобственост * договор за продажба на наследство * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №399/04.06.2010 по дело №1069/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * обезщетение за ползване * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * съсобственост
ГКРешение №260/24.01.2014 по дело №60/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №429/21.06.2010 по дело №1151/2009Делба * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * нови факти и доказателства * задължение на съда за оказване съдействие на страните * концентрационно начало в гражданския процес * принцип на служебното начало * преклузия * доклад по делото * отговор на искова молба
ГКРешение №76/10.06.2014 по дело №3136/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * земеделски земи * самостоятелен обект
ГКРешение №15/25.01.2011 по дело №1302/2009Установителен иск * установяване право на собственост * нищожност на административен акт * право на изкупуване от ползвател * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №251/19.03.2010 по дело №199/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * спор за материално право * конкуренция на права * сила на пресъдено нещо * право на възстановяване * земеделски земи * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №61/14.02.2012 по дело №562/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * начало на давностен срок * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №433/10.11.2010 по дело №131/2010Установителен иск * установяване право на собственост * гори * реституция * възстановяване правото на собственост * държавна собственост
ГКРешение №765/28.10.2010 по дело №1987/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * реституция * правен интерес * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №168/30.03.2011 по дело №392/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * сила на пресъдено нещо на мотиви на решение * държавна собственост * възстановяване правото на собственост
Решение №822/01.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * допустимост на иск * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКРешение №243/04.12.2013 по дело №1139/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост * заменяне на страна * приемство в процеса
ГКРешение №373/21.05.2010 по дело №396/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * земеделски земи * добросъвестно владение * давностно владение * възстановяване правото на собственост * правен интерес * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №218/17.08.2010 по дело №525/2009Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция
ГКРешение №508/03.06.2010 по дело №1048/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * одържавени недвижими имоти * наследствено правоприемство * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * процесуално представителство
ГКРешение №476/09.12.2011 по дело №1608/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * административен ред * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * незаконен строеж
ГКОпределение №404/08.12.2008 по дело №1922/2008допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * вероизповедания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №161/18.07.2012 по дело №1197/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отмяна на констативен нотариален акт * реституция * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * право на строеж
ГКРешение №4/27.01.2010 по дело №2438/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * преобразуване на кооперации * реституция
ГКРешение №80/21.06.2013 по дело №1105/2010установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * отчуждаване * косвен съдебен контрол * инцидентен установителен иск * обезщетение за ползване * обезщетение за забава
ГКРешение №198/22.06.2012 по дело №116/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №29/04.02.2010 по дело №2913/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №26/13.02.2012 по дело №706/2011Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №179/08.06.2012 по дело №1241/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * самостоятелен обект * незаконен строеж * реституция * отчуждаване * възстановяване правото на собственост * минимален размер на имот * реална част * трафопост
ГКОпределение №518/09.12.2009 по дело №431/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №305/01.07.2010 по дело №1328/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * план за новообразувани имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №432/20.04.2012 по дело №228/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * право на ползване * доказателства * доказателствена сила на нотариален акт * констативен нотариален акт
ГКРешение №11/06.02.2015 по дело №4680/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * реституция * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект
ГКРешение №68/16.04.2015 по дело №6181/2014Ревандикационен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * съсобственост * общи части * преустройство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №442/19.10.2010 по дело №804/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №72/10.07.2012 по дело №425/2011Ревандикационен иск * приращения * давностно владение * възстановяване правото на собственост * отчуждаване * право на строеж
ГКРешение №396/19.10.2012 по дело №279/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №89/16.07.2012 по дело №426/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №45/10.03.2010 по дело №595/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №335/03.01.2012 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преюдициално значение * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКРешение №401/29.10.2010 по дело №1494/2009Установителен иск * установяване право на собственост * наследяване * земеделски земи * общинска собственост * възстановяване правото на собственост * доказателства * реституция
ГКРешение №865/23.06.2011 по дело №1533/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * застрояване * незаконен строеж * благоустройствени мероприятия * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №54/08.05.2015 по дело №4484/2014Ревандикационен иск * застрояване * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * самостоятелен обект
ГКОпределение №139/12.04.2011 по дело №136/2011възстановяване правото на собственост * земеделски земи * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * подсъдност
ГКРешение №18/04.04.2014 по дело №2324/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * благоустройствени мероприятия * грешка в кадастрален план
ГКРешение №191/09.08.2010 по дело №618/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * оспорване на истинността на документ * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №214/13.10.2014 по дело №793/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * реституция * публична държавна собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №204/03.08.2012 по дело №1344/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване недействителност на предоставянето на право на ползване * земеделски земи * замяна * конкуренция на права * преклузивен срок
ГКРешение №43/18.06.2012 по дело №448/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * саморъчно завещание
ГКРешение №182/12.07.2011 по дело №601/2010Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * недопустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №473/11.11.2009 по дело №438/2009правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * принцип на служебното начало
ГКРешение №35/22.02.2012 по дело №419/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №59/01.04.2015 по дело №6239/2014Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №30/17.02.2011 по дело №599/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * правен интерес * право на изкупуване от ползвател * възстановяване правото на собственост * реална част
ГКРешение №15/11.05.2011 по дело №340/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * земеделски земи * наследяване * идентичност на имоти * материалноправна легитимация на ищеца * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие
ГКРешение №190/30.07.2010 по дело №581/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателствена тежест * конкуренция на права
ГКРешение №500/16.01.2013 по дело №1309/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * реституция * възстановяване правото на собственост * съсобственост * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №466/14.01.2011 по дело №748/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * самостоятелен обект * земеделски земи * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №32/17.06.2011 по дело №1223/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * правоприемство * компетентност * форма за валидност
ГКРешение №455/09.12.2011 по дело №1593/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * съдебно-техническа експертиза * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * застрояване * самостоятелен обект * отчуждително действие на регулационен план
ГКРешение №94/14.07.2015 по дело №547/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * реституция * узаконяване на строеж
ГКРешение №120/23.03.2012 по дело №513/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реална част * идентичност на имоти * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * отмяна на нотариален акт
ГКРешение №420/26.05.2010 по дело №412/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства * придобивна давност * давностно владение * земеделски земи * обстоятелствена проверка * възстановяване правото на собственост * реституция * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №286/02.02.2015 по дело №3788/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобиване право на собственост от чужденци * наследяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * новооткрито наследство * придобивна давност * отказ от наследство * съсобственост * изкупуване от ползвател на земеделска земя, върху която има сграда
ГКРешение №451/16.01.2013 по дело №53/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * обезщетение за ползване * косвен съдебен контрол * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * реституция * отчуждаване
ГКРешение №99/10.05.2013 по дело №681/2012Установителен иск * установяване право на собственост * Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * прекъсване на давност * начало на давностен срок * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * апорт * добросъвестно владение
ГКРешение №257/09.07.2012 по дело №890/2011Делба * възстановяване правото на собственост * реституция * наследствено правоприемство
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №240/07.04.2010 по дело №3299/2008Ревандикационен иск * реституция * отчуждаване * застрояване * правоприемство * владение * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №611/04.08.2011 по дело №1636/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * земеделски земи * договор за наем * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правоприемство
ГКРешение №41/10.02.2012 по дело №784/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на изкупуване от ползвател * реална част * план за новообразувани имоти * добросъвестно владение * трансформация на правото на ползване в право на собственост * постройка
ГКРешение №50/08.05.2014 по дело №6235/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * саморъчно завещание * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №231/31.10.2011 по дело №1610/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * реституция * косвен съдебен контрол * доказателствена тежест
ГКОпределение №526/08.09.2009 по дело №480/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение №518/07.09.2009 по дело №428/2009допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * указания на съда * принцип на служебното начало
ГКРешение №400/11.01.2013 по дело №1085/2011Ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * реституция
ГКРешение №122/2014/31.03.2015 по дело №6902/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * установителен иск за собственост * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №155/10.06.2013 по дело №898/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * действие на завещание и продажба на наследство спрямо одържавени и възстановени имоти * поправка на очевидна фактическа грешка * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
ГКРешение №69/31.03.2010 по дело №646/2009придобивна давност * земеделски земи * регулационен план * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №315/09.11.2011 по дело №1216/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * оспорване на истинността на документ * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * доказателства * право на строеж * косвен съдебен контрол * реституция * застрояване * възстановяване правото на собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * приращения
ГКРешение №199/12.05.2011 по дело №345/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо * благоустройствени мероприятия * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №411/06.03.2013 по дело №85/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * търпим строеж
ГКРешение №563/17.11.2009 по дело №3486/2008установяване право на собственост * гори * държавна собственост * процесуален субституент * Установителен иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №297/21.06.2011 по дело №294/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * добросъвестно владение * начало на давностен срок * замяна
ГКРешение №65/18.04.2013 по дело №769/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие * земеделски земи * вписване на имот в капитала на търговско дружество * застрояване * възстановяване правото на собственост * възражения срещу иск за собственост, основан на реституция
ГКРешение №353/06.07.2010 по дело №621/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * застрояване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * регулационен план
ГКРешение №183/29.10.2013 по дело №2070/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * план за новообразувани имоти * доказателствена тежест * доклад по делото
ГКРешение №166/25.06.2013 по дело №1633/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * конститутивно действие * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №12/13.07.2011 по дело №3594/2008Установителен иск * земеделски земи * придобивна давност *