Ключови фрази
гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение

ГКРешение №498/30.06.2010 по дело №451/2009Иск за обезщетение при недопускане на работа * прекратяване на трудовото правоотношение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * трудово възнаграждение * съкращаване на щата * обезщетение за недопускане до работа
ГКРешение №495/03.06.2010 по дело №527/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие * поправка на основанието за уволнение * вписване в трудова книжка * трудово възнаграждение * забавяне изплащането на трудовото възнаграждение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №68/05.07.2012 по дело №999/2011Иск за изплащане на трудово възнаграждение * задължение на работодателя за начисление и изплащане на трудово възнаграждение * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * неизплатено възнаграждение
ГКРешение №30/02.02.2011 по дело №1768/2009Иск за признаване уволнението за незаконно * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение * неизплатено възнаграждение * допълнително възнаграждение * колективен трудов договор * неизпълнение * неотчетена и неначислена инфлация
ГКРешение №125/13.05.2010 по дело №5096/2008Иск за изплащане на трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * доказателства * обезщетение за неизползван годишен отпуск * форма на трудовия договор * уведомление до НОИ * недействителност на трудов договор * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение
ГКРешение №350/30.10.2013 по дело №1474/2013Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * обезщетение за забава * гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение