Ключови фрази
гражданска отговорност

ТКРешение №252/05.02.2015 по дело №3320/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * гражданска отговорност * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
НКРешение №387/26.10.2009 по дело №404/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * гражданска отговорност * условно осъждане * цели на наказанието * смекчаващи вината обстоятелства * съпричиняване * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №536/11.01.2010 по дело №563/2009Привилегирован състав на транспортно престъпление * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * забрана за влошаване положението на обжалвалия/осъдения * право на защита * периодичност на пробационни мерки * справедливост на обезщетение * гражданска отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуална годност на доказателствен източник
ТКРешение №177/11.08.2014 по дело №66/2012Реивандикационен иск * имуществени вреди * пасивна легитимация * отговорност на управителя и контрольора за причинени на дружеството вреди * гражданска отговорност
ГКРешение №395/10.10.2012 по дело №1538/2011Обратни искове при обективна отговорност * трудова злополука * регресен иск * гражданска отговорност * делинквент * извънсъдебно споразумение * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
НКРешение №135/11.05.2009 по дело №39/2009Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * предели на касационната проверка * индивидуализация на наказание * оспорена правна квалификация * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * гражданска отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ТКРешение №137/06.11.2014 по дело №3016/2013Пряк иск на увредения срещу застрахователя * непозволено увреждане * гражданска отговорност
НКРешение №604/13.01.2009 по дело №673/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * условно осъждане * съставомерност на деяние * самопризнание * индивидуализация на наказание * тежест на деяние * индивидуална и генерална превенция * гражданска отговорност * смекчаващи вината обстоятелства * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта
НКРешение №97/16.03.2009 по дело №37/2009Кражба в големи размери * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * гражданска отговорност * несъставомерно деяние * указания на касационната инстанция
ГКРешение №108/30.06.2017 по дело №60323/2016неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * неимуществени вреди от ПТП * гражданска отговорност
ТКРешение №116/03.07.2017 по дело №1921/2016Непозволено увреждане * гаранционен фонд * гражданска отговорност * прихващане
ГКРешение №97/21.08.2017 по дело №60282/2016Отчетно и прехвърлителна сделка * имуществени вреди * гражданска отговорност * договор за поръчка * неизпълнение на договор * задължение за съхранение
НКРешение №108/04.09.2017 по дело №201/2017Укриване и неплащане на данъчни задължения * счетоводно-икономическа експертиза * данъчен кредит * гражданска отговорност
НКРешение №133/10.07.2019 по дело №461/2019Представяне на невярно заключение от лицензиран оценител или одитор * гражданска отговорност