Ключови фрази
грешка в кадастрална карта

ГКРешение №474/22.01.2013 по дело №142/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * регулационен план * грешка в кадастрална карта * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план
ГКРешение №9/05.02.2015 по дело №4105/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * недопустимост на решение * спор за материално право
ГКРешение №133/01.06.2016 по дело №2346/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * защита правото на собственост от неоснователни действия * грешка в кадастрална карта * обективно съединяване на искове * правна квалификация
ГКРешение №70/27.03.2012 по дело №1073/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * предаване на владение * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост
ГКРешение №216/24.11.2015 по дело №1277/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №222/04.05.2010 по дело №136/2009Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * установяване право на собственост * грешка в кадастрален план * изменение на дворищно-регулационен план * грешка в кадастрална карта * придобивна давност
ГКРешение №160/28.06.2016 по дело №5400/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * кадастрални данни * отмяна-нови писмени доказателства * прекратяване на производството по делото * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №84/15.07.2014 по дело №491/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * установяване на граници на поземлените имоти * доказателства * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №247/13.10.2014 по дело №3003/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * възстановяване правото на собственост * реституция * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №97/03.05.2016 по дело №125/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * Делба * Обезсилване на решение * грешка в кадастрална карта * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №48/16.03.2015 по дело №6047/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * нередовност на исковата молба * недопустимост на решение
ГКРешение №156/2014/28.01.2015 по дело №3805/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта * нередовност на исковата молба
ГКРешение №160/17.07.2013 по дело №921/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * държавна собственост * косвен съдебен контрол * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №328/09.01.2013 по дело №756/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск
ГКРешение №174/26.06.2013 по дело №1862/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * обезщетение за ползване
ГКРешение №132/30.05.2013 по дело №325/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * реална част * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * спор за материално право * грешка в кадастрална карта * правен интерес
ГКОпределение №62/01.03.2016 по дело №4479/2015Частна касационна жалба * право на собственост * реална част * грешка в кадастрален план * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №204/2012/11.01.2013 по дело №272/2012Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * изменение на кадастрална карта * давностно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * грешка в кадастрална карта * свидетелски показания * наследяване
ГКРешение №227/12.11.2013 по дело №3340/2013Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * доказателства * изменение на регулационен план
ГКРешение №81/17.02.2012 по дело №506/2011Делба * съсобственост * индивидуализация на недвижим имот * грешка в кадастрална карта * доказателства
ГКРешение №158/11.01.2016 по дело №3294/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * грешка в кадастрална карта * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №92/01.07.2016 по дело №638/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск за собственост * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * реална част
ГКРешение №156/28.11.2016 по дело №4236/2014Делба * самостоятелен обект * кадастрални данни * предпоставки * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №139/14.03.2018 по дело №456/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * допустимост на иск * грешка в кадастрална карта
ГКРешение №121/22.10.2018 по дело №4368/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * кадастрални данни * произнасяне по непредявен иск * очевидна фактическа грешка
ГКРешение №79/22.07.2019 по дело №2087/2018Ревандикационен иск * ревандикационен иск * Обезсилване на решение * прекратяване на производството по делото * установителен иск за собственост * отчуждително действие на регулационен план * грешка в кадастрална карта * публична общинска собственост * установяване право на собственост към минал момент * спор за възстановяване на земеделски имоти, върху които има осъществено мероприятие