Ключови фрази
договор за дарение

ГКРешение №96/05.04.2011 по дело №352/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * разваляне на договор * издръжка на дарител * трансформация * трето лице
ГКРешение №171/08.08.2014 по дело №4175/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * относителна недействителност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №802/06.06.2011 по дело №728/2009Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * договор за дарение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №246/19.03.2010 по дело №615/2009Ревандикационен иск * отмяна на отчуждаване * спиране на придобивна давност * договор за дарение * предаване на владение * придобивна давност
ТКРешение №229/08.06.2010 по дело №37/2009Отменителен иск * договор за дарение * съпружеска имуществена общност * дълг на едноличен търговец
ГКРешение №27/08.06.2011 по дело №102/2010Нищожност * нищожност-липса на форма * договор за дарение
ГКРешение №481/06.12.2012 по дело №1108/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване по закон * непълно осиновяване * идентичност на имоти * договор за дарение
ГКРешение №321/19.04.2010 по дело №473/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за дарение
ГКРешение №775/22.11.2010 по дело №929/2009Делба * съпружеска имуществена общност * лично имущество * симулация * свидетелски показания * договор за дарение * начало на писмено доказателство * доказателства
ГКРешение №172/16.05.2013 по дело №1203/2012Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * свидетелски показания
ГКРешение №688/18.11.2010 по дело №1699/2009Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №121/05.03.2010 по дело №3118/2008вписване на искова молба * относителна недействителност * разваляне на договор * договор за дарение * Отменителен иск * трето лице
ГКРешение №368/03.04.2013 по дело №243/2012Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * нищожност на дарение
ГКРешение №122/14.03.2011 по дело №1028/2010Отменителен иск * договор за дарение * недействителност на договор * погасителна давност * обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №80/16.03.2012 по дело №456/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * реституция * добросъвестно владение * присъединяване на владение * договор за дарение * форма за валидност
ГКРешение №450/11.08.2010 по дело №616/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конкуренция на вписвания * спиране на производството по делото * договор за дарение * договор за замяна * нищожност на замяна * преюдициално значение
ГКРешение №970/26.02.2010 по дело №3835/2008дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг * симулация * договор за дарение * Отмяна на дарението
ГКРешение №38/24.07.2012 по дело №1348/2010Установителен иск * договор за дарение * разваляне на договор * отпаднало основание * начало на давностен срок * относителна недействителност * увреждане на кредитор * погасителна давност
ГКРешение №1/12.04.2010 по дело №3512/2008Нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * правен интерес * договор за дарение * нищожност на дарение * право на изкупуване * съсобственост * договор за покупко-продажба * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №131/31.03.2009 по дело №123/2009нови факти и доказателства * договор за дарение * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №432/22.01.2014 по дело №3321/2013Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * обогатяване * дължимо обезщетение * връщане на вещта
ГКРешение №190/19.05.2015 по дело №1910/2013Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * увреждане на кредитор
ГКРешение №18/04.02.2015 по дело №3396/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * недействителност на договор * договор за дарение * увреждане на кредитор * отчуждаване на завещана вещ
ГКРешение №501/29.06.2010 по дело №500/2009Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №181/20.07.2012 по дело №1321/2011Нищожност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * привидни и прикрити договори * симулация
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКРешение №313/22.06.2011 по дело №1409/2010Нищожност * договор за дарение * нищожност-липса на форма * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №285/28.09.2011 по дело №1033/2010представителна власт * договор за дарение * мним представител
ГКРешение №79/30.03.2010 по дело №3356/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * вписване на искова молба * необходимо другарство * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * договор за дарение
ГКРешение №492/12.07.2010 по дело №1904/2009Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * симулация * доказателства * наследяване * възстановяване на запазена част * нищожност-привидност на сделка * договор за дарение * прихващане * свидетелски показания
ГКРешение №566/18.06.2010 по дело №1473/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * увреждане на кредитор * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №261/25.06.2015 по дело №5981/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор * отчуждаване * договор за кредит * несеквестируемост
ГКРешение №184/15.09.2010 по дело №2599/2008Възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * договор за дарение * приемство в процеса * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №320/05.11.2013 по дело №1379/2012Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * недействителност на договор * увреждане на кредитор
ГКРешение №163/27.07.2011 по дело №672/2010Нищожност * симулация * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба * увреждане на кредитор * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност
ТКРешение №185/22.11.2010 по дело №136/2010Отменителен иск * авал * запис на заповед * договор за дарение
ГКРешение №100/14.06.2016 по дело №3071/2015Отменителен иск * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №894/19.02.2010 по дело №3132/2008Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * наследяване * доказателствена тежест
ГКРешение №459/2010/01.02.2011 по дело №1292/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * договор за дарение
ГКРешение №56/15.04.2013 по дело №796/2012Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * договор за дарение * симулативна сделка
ГКРешение №583/21.07.2011 по дело №1483/2009Отменителен иск * договор за дарение * относителна недействителност * увреждане на кредитор * запис на заповед * нищожност
ГКОпределение №367/11.11.2013 по дело №6096/2013отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * цена на иска * държавна такса
ГКРешение №46/18.03.2014 по дело №3732/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отменителен /Павлов/ иск * договор за дарение * погасителна давност
ГКРешение №34/19.02.2016 по дело №4981/2015Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител
ТКРешение №90/12.09.2015 по дело №404/2012Отменителен /Павлов/ иск * съпружеска имуществена общност * материалноправна легитимация на ищеца * договор за дарение
ГКРешение №54/14.04.2015 по дело №1788/2014Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * договор за дарение
ГКРешение №179/11.05.2011 по дело №1198/2010Отменителен иск * договор за дарение * поръчителство
ГКРешение №1013/29.12.2009 по дело №182/2009трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * Преобразуване на лично имущество * договор за дарение
ГКРешение №464/16.06.2010 по дело №1069/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * свидетелски показания * симулация * принос * договор за дарение * договор за покупко-продажба * начало на писмено доказателство * задължително другарство * привидни и прикрити договори * обратно писмо
ГКРешение №19/13.03.2014 по дело №2159/2013Привидни и прикрити договори * договор за дарение * обратно писмо * нищожност на договор
ГКОпределение №614/24.09.2012 по дело №484/2012допустимост на иск * нищожност-привидност на сделка * правен интерес * договор за гледане и издръжка * договор за дарение
ГКРешение №972/06.01.2010 по дело №4266/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за дарение * договор за гледане и издръжка * вписване в общия нотариален регистър
ГКРешение №357/11.05.2010 по дело №100/2010Отменителен иск * договор за дарение * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * доказателства
ГКРешение №190/14.06.2016 по дело №1478/2016Отмяна на дарението * дарение * договор за дарение * издръжка на дарител
ГКРешение №266/04.08.2010 по дело №625/2009Делба * определяне на квоти * придобиване по време на брака * принос * съпружеска имуществена общност * упълномощаване * договаряне сам със себе си * придобивна давност * добросъвестно владение * прехвърляне на спорното право * конституиране на страни * договор за дарение
ГКРешение №83/08.03.2010 по дело №2787/2008Нищожност * привидни и прикрити договори * прогласяване на недействителност * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №492/22.01.2013 по дело №214/2012Възстановяване на запазена част * намаляване на дарение * договор за дарение * модалитет * тълкуване на договор
ГКРешение №874/29.12.2010 по дело №451/2010Привидни и прикрити договори * договор за дарение * погасителна давност * доказателства * свидетелски показания * симулация * принос
ГКОпределение №205/28.05.2012 по дело №115/2012спиране на производството по делото * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * преюдициално значение * договор за дарение
ГКРешение №12/03.07.2012 по дело №439/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за дарение * предварителен договор * изправна страна
ГКРешение №554/21.10.2009 по дело №45/2009определяне на квоти * договор за дарение * главно встъпване * Делба на наследство * намаляване на дарение * възстановяване на запазена част * наследяване
ГКРешение №476/07.07.2010 по дело №720/2009Унищожаемост на договор поради измама * договор за дарение * погасителна давност * доказателствена тежест * свидетелски показания * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ГКРешение №36/18.02.2014 по дело №3459/2013Отмяна на дарението * договор за дарение
ГКРешение №59/08.06.2010 по дело №36/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * движими вещи * преработване * договор за дарение * нищожност на делба * форма за валидност
ГКРешение №85/2014/06.01.2015 по дело №3017/2013Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * увреждане на кредитор * договор за дарение * договор за покупко-продажба
ГКРешение №372/26.10.2012 по дело №336/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * право на ползване * договор за дарение * трето лице
ГКРешение №184/19.01.2016 по дело №6394/2014Привидни и прикрити договори * доказателствена тежест * договор за дарение * договор за продажба
ГКРешение №224/30.10.2014 по дело №2310/2014Отменителен иск * договорна ипотека * кредитор с прието вземане * договор за дарение
ГКРешение №177/14.04.2011 по дело №209/2010Отмяна на дарението * договор за дарение * издръжка на дарител * доказателства * наследяване
ГКРешение №385/11.08.2010 по дело №59/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * съсобственост * договор за дарение * договор за покупко-продажба * земеделски земи * нищожност на дарение * нищожност-заобикаляне на закона * нищожност-липса на основание * симулация
ГКРешение №121/02.08.2010 по дело №393/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * договор за дарение * доказателства * добросъвестно владение * приемство в процеса * дарение на чужда вещ * земеделски земи * конкуренция на права * трансформация на правото на ползване в право на собственост * реституция * неоснователно обогатяване
ГКРешение №7/26.01.2012 по дело №456/2011Нищожност * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * договор за дарение * погасителна давност * увреждане на кредитор * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №31/09.03.2012 по дело №502/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * договор за дарение * договор за покупко-продажба * право на строеж * доказателствена тежест * привидни и прикрити договори
ГКРешение №581/02.08.2010 по дело №1329/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * придобиване по време на брака * лично имущество * договор за дарение * прекратяване на съпружеската имуществена общност със смъртта на единия съпруг
ГКРешение №191/27.04.2011 по дело №776/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * наследяване * отмяна на констативен нотариален акт * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * придобивна давност * реална част * приемане на наследство * добросъвестно владение * договор за дарение
ГКРешение №288/30.03.2010 по дело №411/2009Делба * определяне на квоти * трансформация * принос * Преобразуване на лично имущество * приращения * договор за дарение * даване вместо изпълнение * съсобственост * застрояване
ГКРешение №263/08.06.2010 по дело №1082/2009издръжка на дарител * наследяване * Отмяна на дарението * договор за дарение
ГКРешение №51/19.07.2017 по дело №2232/2015Нищожност * договор за дарение * унищожаване на упълномощителна сделка * мним представител * евентуален иск
ГКРешение №180/26.07.2017 по дело №4061/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за покупко-продажба * договор за дарение * нищожност-привидност на сделка * симулативна сделка * развод
ГКРешение №95/12.04.2018 по дело №3025/2017Нищожност и недопустимост на съдебно решение * иск за установяване на привидност * правен интерес * развод * договор за дарение
ТКРешение №140/14.10.2019 по дело №711/2017Отменителен /Павлов/ иск * недействителност на действия и сделки * договор за дарение