Ключови фрази
договор за делба

ГКРешение №229/20.10.2011 по дело №1465/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №233/31.07.2015 по дело №4380/2014Нищожност * нищожност на договор * договор за делба * свидетелски показания
ГКРешение №1015/30.12.2009 по дело №287/2009нищожност * договор за делба * ревандикационен иск * лично имущество * трансформация * съпружеска имуществена общност * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №45/09.04.2012 по дело №273/2011Делба * съсобственост * компетентност * форма за валидност * трафопост * договор за делба
ГКРешение №556/18.06.2010 по дело №1325/2009договор за делба * владение * земеделски земи * придобивна давност * давностно владение * фактическа власт * свидетелски показания * Установителен иск
ГКРешение №202/10.11.2015 по дело №2371/2015Делба * съпружеска имуществена общност * наследяване * договор за делба
ГКРешение №272/29.01.2014 по дело №1037/2013Делба * съсобственост * договор за делба * недействителност на договор
ГКРешение №215/30.09.2013 по дело №2157/2013Делба * съсобственост * договор за делба * доказателства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №308/2011/13.03.2012 по дело №1134/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * защита правото на собственост от неоснователни действия * договор за делба * възстановяване правото на собственост * право на строеж
ГКРешение №13/01.02.2011 по дело №713/2010Нищожност * договор за делба * съсобственост
ГКРешение №299/15.06.2010 по дело №500/2009Негаторен иск * договор за делба * съсобственост * застрояване * приращения * разпределяне на ползването * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №481/17.08.2009 по дело №315/2009изпълнителен лист * договор за делба
ГКРешение №1033/06.04.2010 по дело №11/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за делба * договор за покупко-продажба * спиране на придобивна давност
ГКРешение №513/26.01.2012 по дело №890/2010Нищожност * договор за делба * нищожност на делба * сила на пресъдено нещо * установителен иск за собственост * съсобственост
ГКРешение №433/12.12.2012 по дело №252/2012Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * защита на трето лице срещу изпълнението * договор за групов строеж * договор за делба * отрицателен установителен иск * нищожност на делба
ГКРешение №239/05.08.2011 по дело №754/2010Делба * придобиване по време на брака * преобразуване на лично имущество * предварителен договор * съпружеска имуществена общност * договор за изработка * договор за делба * договор за покупко-продажба * определяне на квоти * договор за групов строеж
ГКОпределение №466/23.12.2008 по дело №1422/2008разваляне на договор по съдебен ред * договор за делба * необходимо другарство * договор в полза на трето лице * бенефициер * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №782/27.05.2011 по дело №1865/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * представителна власт * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * доказателства * договор за делба * нищожност на делба * обезщетение за ползване * представителство
ГКРешение №239/30.07.2010 по дело №758/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * недействителност на договор * одържавени недвижими имоти * доказателствена тежест * договор за делба * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * неоснователно обогатяване
ГКРешение №106/07.07.2015 по дело №142/2015Нищожност на делба * договор за делба * нищожност на делба * предварителен договор
ГКРешение №241/16.07.2010 по дело №3650/2008Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за групов строеж * предварителен договор * право на строеж * нищожност * договор за делба * трето лице
ГКРешение №121/23.03.2012 по дело №1428/2011споразумение при развод по взаимно съгласие * форма за действителност * договор за гледане и издръжка * разваляне на договор по съдебен ред * вещно-прехвърлителен ефект * договор за делба
ГКРешение №279/02.12.2011 по дело №369/2011Делба * договор за делба * форма за валидност * нищожност на делба * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №244/04.11.2014 по дело №1495/2014Нищожност * разваляне на договор * договор за делба * нищожност на делба
ГКРешение №549/30.12.2010 по дело №217/2010Делба * съсобственост * наследяване * придобивна давност * неформална делба * договор за делба
ГКРешение №561/01.03.2011 по дело №492/2010Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * делба * договор за делба * етажна собственост * общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №969/19.04.2010 по дело №4532/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * обезщетение за ползване * реституция * договор за делба * придобивна давност * договор за замяна * отчуждаване
ГКРешение №551/14.07.2011 по дело №359/2009Нищожност * договор за делба * прогласяване на недействителност * предаване на владение
ГКРешение №322/2011/11.01.2012 по дело №253/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * договор за делба * приращения * съпружеска имуществена общност * окончателен разделителен протокол * форма за действителност * преживял съпруг * договор за групов строеж
ГКРешение №126/09.02.2010 по дело №4975/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * обезщетение за ползване * фактическа власт * свидетелски показания * договор за делба * право на строеж * тълкуване на договор
ГКРешение №8/26.07.2011 по дело №115/2010Нищожност * договор за делба * правоприемство * прогласяване на недействителност * договор за покупко-продажба * съдебна спогодба
ГКРешение №267/28.11.2011 по дело №225/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * договор за делба * частична недействителност * нищожност на делба
ГКРешение №343/30.11.2011 по дело №1379/2010Отменителен иск * договор за покупко-продажба * договор за делба * недействителни клаузи
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
Определение №149/29.03.2010 по дело №поправка на очевидна фактическа грешка * вписване в имотен регистър * договор за делба * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКРешение №275/30.10.2012 по дело №444/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * разпределяне на ползването * правен интерес * договор за делба * етажна собственост * право на строеж * незаконен строеж * съсобственост * необходимо другарство * приращения * самостоятелен обект * преустройство * пристрояване * съдебни разноски * нередовност на исковата молба
ГКРешение №560/12.08.2009 по дело №3549/2008Ревандикационен иск * договор за делба * трансформация * съпружеска имуществена общност
ГКРешение № 484/01.02.2011 по дело №317/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на делба * добросъвестно владение * договор за делба
ГКРешение №262/06.07.2010 по дело №317/2009Установителен иск * нищожност на делба * земеделски земи * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * съсобственост * наследяване по закон * договор за делба
ГКРешение №292/08.07.2010 по дело №931/2009Установителен иск * установяване право на собственост * договор за делба * приращения * съсобственост * недопустимост на иск
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ГКРешение №172/02.03.2010 по дело №62/2009Нищожност * договор за делба * симулация * земеделски земи * уравнение на дялове * съсобственост * доказателства * нищожност на договор
ГКРешение №353/13.01.2012 по дело №835/2010Установителен иск * нищожност на делба * съсобственост * земеделски земи * конституиране на страни * установяване право на собственост * договор за делба
ГКРешение №76/03.07.2019 по дело №2233/2018установителен иск за собственост * приращение * съпружеска имуществена общност * договор за групов строеж * нищожност на делба * оспоримост по чл. 24, ал. 4 СК * неучастие на съпруг-съсобственик в делбата * договор за делба