Ключови фрази
договор за замяна

ГКРешение №508/22.01.2013 по дело №126/2012Иск за установяване на престъпно обстоятелство * установяване на престъпно обстоятелство * договор за замяна * правен интерес * неправилна правна квалификация * правоприемство
ГКРешение №512/22.11.2010 по дело №1115/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * договор за замяна * управление и разпореждане с имуществото на детето
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №631/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * разваляне на договор * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * договор за замяна * обезщетение за ползване
ГКРешение №756/30.06.2011 по дело №419/2010прогласяване на недействителност * симулация * договор за замяна * земеделски земи
ГКРешение №342/28.06.2010 по дело №430/2009Нищожност * придобивна давност * договор за замяна * право на изкупуване
ГКРешение №450/11.08.2010 по дело №616/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * конкуренция на вписвания * спиране на производството по делото * договор за дарение * договор за замяна * нищожност на замяна * преюдициално значение
ГКРешение №54/18.03.2013 по дело №627/2012Нищожност * договор за замяна * нищожност на замяна * нищожност-противоречие на закона * нищожност-заобикаляне на закона * съсобственост
ГКРешение №651/12.11.2010 по дело №522/2009Неустойка * договор за замяна * договор за строителство * делба * съсобственост
ГКРешение №201/20.04.2011 по дело №1547/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * сила на пресъдено нещо * установяване право на собственост * договор за замяна * ревандикационен иск * нищожност на договор
ГКРешение №41/30.07.2013 по дело №312/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * договор за замяна * трудово правоотношение
ГКРешение №382/06.01.2015 по дело №1558/2014Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * преклузия * договор за замяна * свидетелски показания * указания на съда
ГКРешение №969/19.04.2010 по дело №4532/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * обезщетение за ползване * реституция * договор за делба * придобивна давност * договор за замяна * отчуждаване
ГКРешение №199/26.09.2013 по дело №2052/2013Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * материалноправна легитимация на ищеца * договор за замяна * нищожност-невъзможен предмет
ГКРешение №544/19.07.2010 по дело №850/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * договор за замяна * косвен съдебен контрол * жилищна нужда * нищожност на административен акт * допустимост на иск * конституиране на страни
ГКРешение №312/28.06.2011 по дело №1174/2010Установителен иск * договор за замяна * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №376/27.07.2010 по дело №4341/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за замяна * договор за ремонт * подобрения * договорна неустойка * неизпълнение на договорни отношения * нищожност на договор * прекомерност на неустойка * прихващане
ГКРешение №160/30.03.2011 по дело №333/2010Делба * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * относителна недействителност * определяне на квоти * договор за замяна * Недействителност на разпореждане с наследство * преюдициални въпроси в производството за делба * възражение за нищожност
ГКРешение №100/31.07.2013 по дело №443/2012Нищожност * договор за замяна * нищожност-невъзможен предмет * тълкуване на договор
ГКРешение №421/26.06.2012 по дело №1291/2009Ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * договор за замяна * право на изкупуване от ползвател * констативен нотариален акт * официален свидетелстващ документ * застрояване
ГКРешение №42/10.02.2011 по дело №423/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №448/07.02.2011 по дело №206/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * гори * апорт * държавна собственост * форма за валидност * договор за замяна
ГКРешение №469/14.09.2010 по дело №680/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор
ГКРешение №197/03.08.2012 по дело №1430/2010Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * преклузивен срок * съсобственост * предложение за изкупуване * договор за замяна * уравнение на дялове
ГКРешение №190/13.07.2011 по дело №1057/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №243/30.07.2013 по дело №479/2012Договор за заем * договор за замяна * неустойка * прекомерност на неустойка * нищожност-накърняване на добрите нрави
ГКРешение №667/18.01.2011 по дело №9/2010Нищожност * договор за замяна * прогласяване на недействителност
ГКРешение №403/05.08.2010 по дело №684/2009Нищожност * договор за замяна * симулация * право на изкупуване * давностен срок * привидни и прикрити договори * договор за делба
ГКРешение №301/24.06.2011 по дело №1154/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * приращения * форма за валидност * постройка * договор за покупко-продажба * договор за замяна
ГКРешение №117/22.08.2013 по дело №215/2012Неустойка * разрешение за строеж * договор за замяна * договор за изработка * отпаднало основание
ГКРешение №57/06.07.2016 по дело №5932/2015Ревандикационен иск * въвод във владение * вещо лице * ревандикационен иск * договор за замяна
ГКРешение №93/31.10.2018 по дело №4714/2017Изкупуване на част от съсобствен имот * договор за замяна
ГКРешение №117/03.09.2019 по дело №2962/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * договор за продажба * договор за замяна * общинска собственост * благоустройствени мероприятия * държавна такса * нищожност на договор