Ключови фрази
договор за наем

ГКРешение №329/09.01.2013 по дело №381/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения
ТКРешение №97/23.07.2013 по дело №73/2012Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * прекратяване на договор за наем * връщане на наемна вещ
ГКОпределение №479/07.10.2010 по дело №469/2010заповед за незабавно изпълнение * изпълнителен лист * договор за наем
ГКРешение №752/07.01.2011 по дело №87/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * договор за наем * обезщетение за имуществени вреди
ТКРешение №49/31.03.2011 по дело №829/2010Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * наемни правоотношения
ГКРешение №741/30.12.2009 по дело №3186/2008обезщетение за ползване * договор за наем * съпружеска имуществена общност * наследяване * Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * покана
ТКРешение №145/19.11.2010 по дело №889/2009Неустойка * конверсия * договор за аренда * договор за наем
ГКРешение №430/13.09.2010 по дело №941/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * дължимо обезщетение * право на ползване * обезщетение за ползване
ГКРешение №54/23.07.2013 по дело №869/2012Неоснователно обогатяване * договор за наем * неоснователно обогатяване * прекратяване на договор за наем
ТКРешение №125/11.09.2013 по дело №612/2011Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКРешение №27/16.04.2014 по дело №1893/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * неподаване на отговор на искова молба * доказателствена тежест * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №99/29.02.2012 по дело №160/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * претенции по сметки * обезщетение за ползване * договор за наем * договор за аренда * правна квалификация * право на ползване
ТКРешение №121/15.10.2009 по дело №312/2009договор за наем * установяване право на собственост *
ТКРешение №120/01.07.2009 по дело №21/2009договор за наем * подобрения * обогатяване * обедняване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №118/13.04.2016 по дело №5021/2015Иск за съществуване на вземането * договор за наем * недопустимост на решение * неизпълнение на договорни отношения
ГКОпределение №568/08.10.2010 по дело №510/2010заповед за незабавно изпълнение * договор за наем * връщане на вещта * условно изпълнително основание * разваляне поради неизпълнение
ТКРешение №113/28.07.2009 по дело №753/2008договор за наем * искова молба като предизвестие
ТКРешение №158/14.12.2009 по дело №185/2009договор за наем * искова молба като предизвестие
ГКРешение №385/08.02.2016 по дело №6740/2014Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * подобрения * добросъвестно владение * неоснователно обогатяване * насрещен иск
ГКРешение №1037/30.12.2009 по дело №3399/2008договор за наем * доказателствена тежест * Договор за наем на вещи
ГКРешение №169/15.04.2010 по дело №5253/2008Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * връщане на вещта * договор за наем * прекратяване на договор за наем * свобода на договаряне * пределно допустими срокове при договор за наем
ГКРешение №209/16.06.2016 по дело №1352/2016Непозволено увреждане * договор за наем * земеделски земи
ГКРешение №639/06.10.2010 по дело №754/2009Отменителен иск * прогласяване на недействителност * договор за наем * договор за заем * обезщетение за ползване * съсобственост * увреждане на кредитор
ГКРешение №73/23.05.2014 по дело №173/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * договор за наем * допустимост на иск
ТКРешение №202/16.11.2009 по дело №384/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №314/17.02.2012 по дело №1548/2010Връщане на вещта при наем * договор за наем * връщане на вещта * съсобственост
ГКРешение №76/28.02.2011 по дело №1411/2010Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неизпълнение на съдебно решение * обезщетение за пропуснати ползи * договор за наем
ТКРешение №191/22.10.2013 по дело №729/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * предварителен договор * обезщетение за пропуснати ползи
ГКОпределение №355/01.07.2009 по дело №169/2009правен интерес * симулация * договор за наем * нищожност-привидност на сделка * активна процесуална легитимация
ГКРешение №400/01.04.2016 по дело №7379/2014Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за поръчка * договор за наем * дължима грижа * изискуемост на вземането * увреждане * неизпълнение на договор
ГКРешение №269/03.10.2014 по дело №5487/2013Непозволено увреждане * договор за наем * договор за заем за послужване * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №411/07.02.2014 по дело №115/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * неоснователно обогатяване * подобрения в чужд имот * обогатяване * дължимо обезщетение
ТКРешение №230/03.02.2010 по дело №52/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * договор за наем * неустойка
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №209/18.03.2010 по дело №593/2009договор за наем * трудово правоотношение * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №569/27.07.2010 по дело №693/2009добросъвестно владение * договор за наем * доказателства * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * неоснователно обогатяване * договор за управление * приложим закон *
ГКРешение №81/10.02.2010 по дело №3445/2008възражение за прихващане * подобрения * договор за наем * акцизни стоки без бандерол * владение * неоснователно обогатяване * Договор за наем на вещи
ТКРешение №159/17.10.2014 по дело №3605/2013Неустойка * неустойка за забава * договор за наем * тълкуване на договор * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №373/08.06.2010 по дело №4230/2008Нищожност * държавна собственост * нищожност * установителен иск * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * право на ползване * договор за наем * ликвидация
ГКРешение №61/08.07.2011 по дело №669/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * косвен съдебен контрол * правен интерес * възражение за нищожност * съсобственост * държавна собственост * договор за наем
ТКРешение №75/24.07.2012 по дело №194/2011Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * правомощия на председателя на кооперация
ТКРешение №75/26.05.2010 по дело №838/2009договор за наем * анекс към договор за наем * Мълчаливо продължаване на договора за наем
ТКРешение №145/18.02.2016 по дело №3149/2014Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * несъстоятелност * синдик
ГКРешение №67/27.03.2015 по дело №5803/2014Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * разваляне на договор * договор за наем * солидарност
ТКРешение №174/01.03.2016 по дело №2513/2014Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * прекратяване на договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКРешение №188/11.01.2016 по дело №3378/2014Начин на ползване. Консумативни разходи * тълкуване на договор * договор за наем
ТКРешение №227/07.09.2010 по дело №409/2009договор за наем * неустойка * свобода на договаряне * прекомерност на неустойка * превръщане на срочен договор в безсрочен
ГКОпределение №571/11.10.2010 по дело №519/2010местна подсъдност * установителен иск * договор за наем * мълчаливо продължаване на договор за наем
ГКОпределение №413/18.09.2015 по дело №4082/2015Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * договор за наем * земеделски земи
ГКРешение №73/08.04.2016 по дело №5376/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * Връщане на вещта при наем * обезщетение за ползване * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКРешение №150/10.11.2009 по дело №766/2008Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за наем * активна легитимация на ищец * апорт
ГКРешение №333/23.11.2012 по дело №167/2012Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * дължимо обезщетение * мълчаливо продължаване на договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №971/29.03.2010 по дело №3930/2008Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателства * обезщетение за ползване * нередовност на исковата молба * добиви от вещ * договор за наем * неоснователно обогатяване
ТКРешение №100/10.08.2015 по дело №1191/2014Неустойка * тълкуване на договор * договор за наем
ГКРешение №27/02.02.2015 по дело №4265/2014Договаряне във вреда на представлявания * договор за наем * действия във вреда на представлявания
ГКРешение №175/23.07.2012 по дело №1244/2011Неоснователно обогатяване * добросъвестно владение * договор за наем * начална липса на основание
ТКРешение №218/18.03.2016 по дело №3200/2014Начин на ползване. Консумативни разходи * Обезсилване на решение * договор за наем * действие на договора между страните
ТКРешение №46/13.08.2015 по дело №4489/2013Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за приватизационна продажба * договор за наем
ТКРешение №65/14.04.2009 по дело №589/2008Неустойка * договор за наем * прекомерност на неустойка
ГКРешение №242/06.04.2010 по дело №4432/2008Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * договор за наем * свидетелски показания * право на ползване
ТКРешение №156/12.01.2015 по дело №2989/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * Неустойка
ГКРешение №336/17.01.2012 по дело №1121/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * давностно владение * договор за наем * възражение за нищожност
ГКРешение №295/01.07.2010 по дело №172/2009Иск за обезщетение на неползващия съсобственик * договор за наем * замяна * подобрения * съсобственост * начало на давностен срок * трансформация * неоснователно обогатяване * незаконен строеж
ГКРешение №837/13.11.2009 по дело №6/2009обезщетение за ползване * договор за наем * Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение
ТКРешение №15/08.09.2010 по дело №395/2009Неустойка * договор за наем * прекратяване на договор за наем * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №275/18.11.2014 по дело №2620/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * договор за наем * вреди от вещ * експертиза
ГКРешение №83/29.04.2014 по дело №1463/2013Иск за съществуване на вземането * договор за наем
ГКРешение №136/04.06.2010 по дело №4831/2008Договор за наем на вещи * договор за наем * консумативни разходи * наем * ведомствено жилище * заповед за настаняване * държавна собственост
ГКРешение №721/03.01.2011 по дело №401/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * доказателствена тежест * договор за наем * свидетелски показания
ТКРешение №172/16.12.2015 по дело №3065/2014Неоснователно обогатяване * договор за наем * наемни правоотношения * изтичане на срок
ГКРешение №11/01.02.2011 по дело №560/2010Договор за наем на вещи * консумативни разходи * обезщетение за вреди * договор за наем * неизпълнение
ТКРешение №144/29.10.2009 по дело №79/2009договор за наем * лечебно заведение * действия на обикновено управление * * * *
ГКРешение №135/15.07.2011 по дело №645/2010Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * прекратяване на договор за наем * наем * земеделски земи * обезщетение за ползване
ГКРешение №733/12.11.2010 по дело №1274/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * пренаемане * подобрения * погасителна давност
ГКРешение №38/15.05.2015 по дело №5650/2013Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем
ТКРешение №107/29.09.2015 по дело №2226/2014Неоснователно обогатяване - субсидиално приложение * подобрения * договор за наем * разваляне на договор * експертиза
ТКРешение №89/12.06.2013 по дело №431/2012Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №171/11.12.2013 по дело №565/2012Връщане на веща. Отговорност за вреди, произтекли от веща и нанесени на веща * договор за наем * разваляне на договор * едностранно разваляне на двустранен договор
ТКРешение №81/07.07.2009 по дело №761/2008тълкуване на договор * неоснователно обогатяване * подобрения * владение * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ТКОпределение №302/19.11.2008 по дело №244/2008договор за наем * местна подсъдност
ТКРешение №231/11.08.2014 по дело №678/2012Неоснователно обогатяване * договор за наем * погасителна давност
ГКРешение №290/26.03.2010 по дело №554/2009придобивна давност * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * свидетелски показания * гараж * договор за наем * упълномощаване * Установителен иск
ГКРешение №2/04.03.2014 по дело №2968/2013Начин на ползване.Консумативни разходи * договор за наем * строително-монтажни работи
ТКРешение №146/01.12.2010 по дело №934/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №43/18.02.2016 по дело №5112/2015Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * неоснователно обогатяване * недопустим съдебен акт * договор за наем * подобрения в чужд имот * погасителна давност * изискуемост на вземането * произнасяне по непредявен иск
ТКРешение №68/21.04.2009 по дело №697/2008Неустойка * договор за наем * необсъждане на доказателства * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №144/03.09.2012 по дело №981/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия * жилища от държавния жилищен фонд * договор за наем
ГКРешение №52/01.03.2012 по дело №485/2011недопустим съдебен акт * иск за реално изпълнение * договор за наем * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №141/31.05.2012 по дело №1900/2010Неоснователно обогатяване * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * договор за наем * изтичане на срок
ТКРешение №35/22.08.2014 по дело №1916/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод на извършване на работа * недобросъвестни действия на трети лица * договор за наем * неизпълнение на договорни отношения * пропуснати ползи
ГКРешение №473/01.06.2010 по дело №1537/2009Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * обезщетение за ползване * трансформация * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * изменение на иска
ГКРешение №391/26.05.2010 по дело №765/2009Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за ползване * договор за наем
ГКРешение №701/22.11.2010 по дело №219/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * право на ползване * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №611/04.08.2011 по дело №1636/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * отчуждаване * земеделски земи * договор за наем * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * правоприемство
ТКРешение №240/12.09.2013 по дело №259/2011Стопанска непоносимост * договор за наем * стопанска непоносимост
ТКОпределение №143/06.03.2015 по дело №2031/2013Частна касационна жалба * заповед за незабавно изпълнение * договор за наем
ГКРешение №769/17.06.2011 по дело №1332/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * дължимо обезщетение * договор за наем * обезщетение за ползване
ГКРешение №351/15.01.2014 по дело №2767/2013Неустойка * договор за наем
ТКРешение №156/28.12.2011 по дело №72/2011Начин на ползване. Консумативни разходи * договор за наем * приемо-предавателен протокол * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №188/05.05.2010 по дело №477/2009Установителен иск * установяване право на собственост * придобивна давност * форма за валидност * договор за наем * държавна собственост * търг * владение
ТКРешение №168/12.10.2010 по дело №486/2010Откриване на производство по несъстоятелност * договор за наем * неустойка * прекомерност на неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №50/05.09.2013 по дело №979/2011Връщане на веща. Отговорност за вреди, произтекли от веща и нанесени на веща * конверсия * договор за наем * договор за наем по ЗЛЗ
ТКРешение №198/17.01.2012 по дело №814/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за наем * свидетелски показания * прекратяване на договор за наем
ГКОпределение №243/15.05.2009 по дело №252/2009родова подсъдност * цена на иска * договор за наем
ГКРешение №372/16.10.2012 по дело №1266/2011Нищожност * действия във вреда на представлявания * допустимост на иск * конституиране на страни * договор за наем * нищожност на договор * оттегляне на пълномощия
ГКРешение №257/24.03.2010 по дело №508/2009Ревандикационен иск * договор за наем * прекратяване на договор за наем * владение * нищожност * разваляне поради неизпълнение * предаване на владение
ГКРешение №44/07.02.2012 по дело №1188/2011Връщане на вещта при наем * договор за наем * връщане на вещта * прекратяване на договор за наем * недопустимост на решение
ТКРешение №18/05.03.2010 по дело №527/2009Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * дължимост на ДДС
ТКРешение №54/11.07.2011 по дело №377/2010договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем * претърпени загуби * пропуснати ползи
ГКРешение №2/19.06.2013 по дело №779/2012Обезщетение от недобросъвестния владелец * обезщетение за ползване * недобросъвестно владение * обикновено другарство * договор за наем * разваляне на договор * неизпълнение * забава
ТКРешение №115/10.01.2012 по дело №883/2010Обхват на обезщетението за неизпълнение * договор за наем * сила на пресъдено нещо * преклузивен срок * възражение за нищожност
ТКРешение №215/20.09.2013 по дело №967/2011Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ТКРешение №34/02.04.2009 по дело №683/2008договор за наем * подобрения * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ТКРешение №95/04.07.2011 по дело №856/2010произнасяне по непредявен иск * извъндоговорна отговорност * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКРешение №541/06.02.2012 по дело №810/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за наем * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №136/02.10.2014 по дело №4309/2013Иск за съществуване на вземането * договор за наем * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №6/25.04.2012 по дело №502/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * забрана за придобиване по давност * вписване на имот в капитала на търговско дружество * реституция * придобивна давност * договор за наем * давностно владение
ГКРешение №79/26.06.2012 по дело №791/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * договор за наем * симулация * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №137/25.06.2010 по дело №888/2009договор за наем * правно значение на анекс * обвързваща сила на анекс
ТКРешение №223/30.01.2015 по дело №3907/2013Иск за съществуване на вземането * неоснователно обогатяване * подобрения * строително-монтажни работи * пренаемане * договор за наем
ГКРешение №411/28.12.2012 по дело №1143/2011право на ползване * пропуснати ползи * съсобственост * договор за наем * обезщетение за ползване * покана
ТКРешение №155/13.10.2010 по дело №1113/2009договор за наем * обезщетение за неизпълнение * прекратяване на договор за наем * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания
ТКРешение №173/22.03.2013 по дело №939/2011Мълчаливо продължаване на договора за наем * договор за наем * обезщетение за ползване след прекратяване на договор за наем
ГКРешение №25/29.02.2012 по дело №798/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * договор за наем * одържавени недвижими имоти * задължителна сила на присъда /споразумение/ * предаване на вещи
ГКРешение №703/2010/05.01.2011 по дело №1060/2009Договор за наем на вещи * договор за наем * земеделски земи * право на ползване * нищожност на договор
ТКРешение №48/22.07.2016 по дело №480/2015Мълчаливо продължаване на договора за наем * обезщетение за ползване * договор за наем
ГКРешение №142/09.08.2016 по дело №4401/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * договор за наем * право на строеж * нищожност-липса на основание
ТКРешение №11/15.08.2016 по дело №3344/2014Нищожност * договор за наем * държавна собственост
ГКРешение №143/23.08.2016 по дело №5958/2015Договаряне във вреда на представлявания * договор за наем * обезщетение за имуществени вреди * представителна власт * договор за поръчка * прихващане
ТКРешение №94/13.09.2016 по дело №3768/2014Неоснователно обогатяване * нищожност-липса на съгласие * наем * недействителност на действия и сделки * договор за наем
ГКРешение №108/29.06.2017 по дело №60206/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * договор за наем * подобрения в чужд имот * незаконен строеж
ТКРешение №109/06.07.2017 по дело №1662/2016Иск за отмяна на арбитражно решение * отмяна на арбитражно решение-липса или недействителност на сключено арбитражно споразумение * договор за наем * публична продан
ГКРешение №33/18.07.2017 по дело №60062/2016Нищожност * договор за наем * нищожност-невъзможен предмет * нищожност-противоречие на закона * нищожност-накърняване на добрите нрави * нищожност-липса на съгласие * правна квалификация * правен интерес * Обезсилване на решение
ГКОпределение №201/10.10.2017 по дело №3686/2017Частна касационна жалба * съсобственост * договор за наем * правен интерес
ТКРешение №185/26.10.2017 по дело №2961/2014Арендно плащане * договор за аренда * договор за наем
ТКРешение №218/09.03.2018 по дело №850/2016Иск за съществуване на вземането * електропреносни съоръжения * договор за наем
ТКРешение №56/01.08.2018 по дело №1538/2017Предявяване на отменителен иск * относителна недействителност * договор за наем * увреждане на кредиторите на несъстоятелността
ТКРешение №283/27.12.2018 по дело №2951/2017Неустойка * договор за наем * прекратяване на договор за наем * нищожна клауза-неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави
ТКРешение №83/14.08.2019 по дело №1549/2018Неоснователно обогатяване * нищожност * договор за наем * държавна собственост
ТКРешение №25/27.02.2020 по дело №426/2019Начин на ползване. Консумативни разходи * наемни правоотношения * договор за наем * изтичане на срок