Ключови фрази
договор за строителство

ТКРешение №77/26.07.2013 по дело №936/2012Обхват на обезщетението за неизпълнение * пропуснати ползи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за забава * договор за строителство
ГКРешение №242/10.06.2011 по дело №1382/2010Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * дължимо обезщетение * договор за строителство
ТКРешение №225/29.04.2010 по дело №838/2008Неустойка * договор за строителство
ТКРешение №140/28.10.2014 по дело №908/2012Договор за изработка * договор за строителство * мним представител * действия без представителна власт
ТКРешение №81/20.07.2015 по дело №1823/2014Иск за съществуване на вземането * неизплатено възнаграждение * договор за строителство
ТКРешение №118/05.07.2011 по дело №491/2010Възнаграждение * договор за изработка * договор за строителство * действия от името на търговец без представителна власт
ТКРешение №108/20.07.2015 по дело №1402/2014неизплатено възнаграждение * договор за строителство
ГКРешение №651/12.11.2010 по дело №522/2009Неустойка * договор за замяна * договор за строителство * делба * съсобственост
ТКРешение №61/11.05.2009 по дело №559/2008пропуснати ползи * договор за строителство * възражение за прихващане * договор за изработка * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/
ГКРешение №62/06.04.2015 по дело №5310/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за строителство * предварителен договор * мотиви на въззивно решение
ТКРешение №162/18.10.2010 по дело №998/2009Неустойка * тълкуване на договор * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * договор за строителство
ГКРешение №215/26.05.2011 по дело №874/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * непозволено увреждане * солидарна отговорност * договор за строителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №64/08.03.2012 по дело №820/2011Нищожност * прогласяване на недействителност * право на строеж * договор за строителство
ГКРешение №215/06.08.2012 по дело №1301/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за строителство * движими вещи
ТКРешение №60/25.03.2013 по дело №475/2012Обезщетения при гестия * обсъждане на доказателства от въззивния съд * заключение на вещо лице * договор за строителство * водене на чужда работа без пълномощие * предмет на договора
ТКРешение №132/28.01.2015 по дело №1846/2013Неустойка * прекомерност на неустойка * срок на договора * договор за строителство * нищожност-невъзможен предмет * нищожна клауза-неустойка * фикс-сделка
ТКРешение №40/30.05.2013 по дело №1158/2011Договор за изработка * договор за строителство * надлежно приемане на работа * договор за обществена поръчка * нищожност-противоречие на закона
ГКРешение №166/30.07.2014 по дело №5946/2013Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * освобождаване на длъжника от отговорност * предварителен договор * договор за строителство * договор за продажба * неизпълнение на договорни отношения * действия без представителна власт
ТКРешение №55/12.05.2010 по дело №817/2009договор за строителство * скрити недостатъци * права на купувача при недостатъци
ТКРешение №118/11.07.2012 по дело №537/2011Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за строителство * изменение на иск във въззивна инстанция * дубликат от изпълнителен лист
ТКРешение №231/25.03.2010 по дело №226/2009договор за строителство * иск за реално изпълнение * запис на заповед
ТКРешение №144/22.11.2013 по дело №406/2012Възнаграждение * строително-монтажни работи * правна квалификация * договор за строителство * договор за обществена поръчка
ТКРешение №78/14.07.2011 по дело №605/2010Неустойка * договорна неустойка * опрощаване на задължение * договор за строителство
ТКРешение №247/11.01.2011 по дело №115/2010Договор за изработка * договор за строителство * неустойка * нищожност-накърнавяне на добрите нрави * възражение за прихващане
ГКРешение №43/07.04.2016 по дело №4172/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * етажна собственост * общи части * обезщетение за неизпълнение * договор за строителство
ТКРешение №691/14.11.2008 по дело №351/2008Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * пропуснати ползи * забава на длъжника * право на ползване * договор за строителство
ТКРешение №148/30.12.2014 по дело №3217/2013Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за изработка * договор за строителство * предварителен договор
ТКРешение №16/27.06.2016 по дело №2573/2014Възнаграждение * водене на чужда работа без пълномощие * строително-монтажни работи * договор за строителство
ТКРешение №48/31.03.2011 по дело №822/2010Договор за изработка * договор за строителство * надлежно приемане на работа
ТКРешение №200/11.04.2014 по дело №545/2012Неустойка * договор за строителство * грижа на добрия търговец * непреодолима сила
ТКРешение №34/22.02.2010 по дело №588/2009договор за строителство * доказателствена тежест * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №318/27.06.2012 по дело №273/2012Разваляне на договор по съдебен ред * неизпълнение на договорни отношения * договор за строителство * право на строеж
ТКРешение №147/30.09.2013 по дело №934/2012Иск за съществуване на вземането * договор за строителство * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №358/17.01.2014 по дело №1381/2012Нищожност * недействителност на договор * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * договор за строителство * относителна недействителност * увреждане * свидетелски показания
ГКРешение №176/01.07.2013 по дело №1311/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * пропуснати ползи * претърпени загуби * обезщетение за пропуснати ползи * обезщетение за ползване * забавено изпълнение * договор за строителство
ТКРешение №84/30.07.2015 по дело №1428/2014неизплатено възнаграждение * неустойка за забава * договор за строителство
ГКРешение №146/06.06.2011 по дело №1127/2010Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * обезщетение за пропуснати ползи * солидарност * договор за строителство
ГКРешение №453/03.11.2011 по дело №634/2010Неустойка * начало на давностен срок * тълкуване на договор * неустойка за забава * договор за строителство
ТКРешение №121/27.09.2013 по дело №621/2012Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за строителство * тълкуване на договор * неустойка * забавено изпълнение
ТКРешение №150/12.03.2013 по дело №594/2011Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за строителство * неизпълнение на договорни отношения * начин на плащане на възнаграждение
ТКРешение №166/17.01.2013 по дело №636/2011Възнаграждение * договор за строителство * доказателствено значение на фактура * редовност на търговските книги
ТКРешение №82/19.07.2011 по дело №658/2010Възнаграждение * договор за изработка * договор за обществена поръчка * договор за строителство
ТКРешение №137/19.07.2016 по дело №1503/2015Възнаграждение * договор за строителство * договор за цесия * безвъзмездна финансова помощ по програма САПАРД
ТКРешение №164/30.11.2016 по дело №284/2016Откриване на производство по несъстоятелност * счетоводен баланс * ликвидност * коефициенти за ликвидност * неплатежоспособност * служебно начало * договор за строителство
ГКРешение №86/30.06.2017 по дело №1164/2015Отменителен иск * представителна власт * представителство * договор за строителство
ТКРешение №96/07.07.2017 по дело №722/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * предварителен договор * договор за строителство * договорни клаузи
ТКРешение №57/11.09.2017 по дело №3444/2015Възнаграждение * договор за строителство * конклудентни действия * мним представител
ГКРешение №23/13.03.2018 по дело №1740/2017Неустойка * предварителен договор * договор за строителство * неустойка за забава
ТКРешение №279/12.02.2019 по дело №2905/2017Възнаграждение * договор за строителство * договорна отговорност