Ключови фрази
доказателства и доказателствени средства

ГКРешение №672/18.12.2009 по дело №823/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №386/22.06.2010 по дело №410/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №177/21.09.2010 по дело №4738/2008Оспорване на бащинство * оспорване на произход * презумпция за бащинство * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №89/29.03.2013 по дело №558/2012Иск за изплащане на трудово възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * свидетелски показания * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №71/24.02.2010 по дело №706/2009Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * високорисково наркотично вещество * приобщаване на доказателства * претърсване и изземване * здравословно състояние на подсъдим/осъден * доказателства и доказателствени средства * доказателствена съвкупност * доказателствена стойност * смекчаващи вината обстоятелства * обществена опасност на деяние * цели на наказанието * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №408/22.10.2009 по дело №436/2009Непредпазливо убийство вследствие на умишлено нанесена телесна повреда * доказателствена съвкупност * предмет на доказване * превишаване пределите на неизбежната отбрана * прободно-порезно нараняване * смекчаващи и отегчаващи обстоятелства * обществена опасност на деец * обществена опасност на деяние * здравословно състояние на подсъдим/осъден * цели на наказанието * противоправно нападение * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №359/01.10.2009 по дело №354/2009Контрабанда * доказателства и доказателствени средства * условно осъждане * предмет на доказване * посредствено извършителство
НКРешение №58/19.03.2012 по дело №27/2012Квалифицирани състави на изнудване * необоснованост * право на защита * формиране на вътрешно убеждение * защитна версия * доказателства и доказателствени средства * доказателствена съвкупност * доказателствени искания
НКРешение №376/27.11.2013 по дело №1373/2013Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества * допустимост на доказателства * газхроматографско изследване * ред за установяване употребата на алкохол * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №206/17.07.2012 по дело №824/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * нищожност-привидност на сделка * нищожни уговорки относно начина на удовлетворение * симулация
НКРешение №588/06.01.2011 по дело №604/2010Обида и квалифицирана обида * косвени доказателства и косвено доказване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №512/05.01.2012 по дело №370/2010Установителен иск * установяване право на собственост * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * нищожност на договор за продажба * нищожност-заобикаляне на закона * идентичност на имоти * съдебно-техническа експертиза * помощен план * реституция * замяна * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКОпределение №154/22.03.2011 по дело №672/2010членствено правоотношение в ЖСК * установяване на членствено правоотношение * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * активна процесуална легитимация * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №160/29.05.2013 по дело №800/2012Договор за заем * доказателства и доказателствени средства * погасяване на установени с писмен акт парични задължения * свидетелски показания
НКРешение №463/07.12.2009 по дело №539/2009Укриване и неплащане на данъчни задължения * особено големи размери * липса на мотиви * съдебно-счетоводна експертиза * предмет на доказване * доказателствена сила на заключенията на данъчните органи * процесуална недопустимост на смесването на предмета на доказване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №136/11.04.2011 по дело №602/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * дисциплинарно уволнение * незаконно уволнение * възстановяване на работа * нарушение на трудовата дисциплина * доказателства и доказателствени средства * обезщетение за оставане без работа
НКРешение №316/26.06.2009 по дело №334/2009ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * необоснованост * доказателства и доказателствени средства * доказателствена съвкупност * разкриване на обективната истина
НКРешение №375/11.11.2015 по дело №1133/2015Престъпления в отделни стопански отрасли - * способи за доказване * доказателства и доказателствени средства * доказателствена стойност
ГКРешение №355/2011/09.01.2012 по дело №430/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * принос * преклузия
ГКРешение №156/17.02.2010 по дело №3152/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №574/21.12.2010 по дело №525/2010Отклонение от военна служба * Европейски съд по правата на човека * разумен срок на наказателния процес * продължителност на наказателно производство * изключително смекчаващо вината обстоятелство * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №354/25.06.2010 по дело №152/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * право на възстановяване
НКРешение №374/16.10.2012 по дело №918/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №238/22.10.2013 по дело №1323/2012Отчетна и прехвърлителна сделка * отчетна сделка * правомощия на въззивната инстанция * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №32/20.02.2013 по дело №576/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * отговор на искова молба * преклузия * договор за покупко-продажба
НКРешение №393/26.10.2009 по дело №395/2009Квалифицирани състави на изнудване * имуществено разпореждане * доказателства и доказателствени средства * приобщаване на свидетелски показания от досъдебното производство * предмет на доказване
НКРешение №365/28.09.2012 по дело №1077/2012Придобиване или прокарване в обращение на подправени парични знаци или платежни инструменти * авторство на деянието * разпознаване по снимков материал * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №188/10.05.2012 по дело №428/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * подбор * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №410/26.01.2015 по дело №1284/2014Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * доказателства и доказателствени средства * рецидив
ГКРешение №211/09.06.2010 по дело №212/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * доказателства и доказателствени средства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
НКРешение №331/05.07.2012 по дело №1038/2012доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №8/18.05.2010 по дело №88/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №188/29.04.2009 по дело №153/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди * съпричиняване * доказателства и доказателствени средства * ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Телесни повреди
ГКРешение №339/22.10.2013 по дело №2713/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * недействителност на допълнително споразумение към трудов договор * допълнително споразумение * съкращаване на щата * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №13/08.02.2011 по дело №638/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * неподписан съдебен протокол * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №876/27.11.2009 по дело №2879/2008доказателства и доказателствени средства * обяснения на страната * Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители *
НКРешение №528/03.12.2012 по дело №1636/2012Кражба, представляваща опасен рецидив * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №372/27.04.2010 по дело №90/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * идентичност на имена * право на възстановяване
ГКРешение №108/11.05.2011 по дело №885/2010поредност на откриване на наследство * оспорване на истинността на документ * акт за гражданско състояние * доказателства и доказателствени средства * правен интерес
ГКРешение №237/21.05.2010 по дело №1389/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение № 187/26.04.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена сила на частен документ
НКРешение №468/16.11.2009 по дело №486/2009ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА * доказателства и доказателствени средства * формиране на доказателствени изводи * оговор * трасологична експертиза
ГКРешение №116/05.04.2012 по дело №605/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * намаляване обема на работа * подбор * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №150/23.03.2010 по дело №55/2010Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * авторство на деянието * времеизвършване на престъпление * анализ на доказателствена съвкупност * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №487/01.10.2009 по дело №37/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №295/31.03.2010 по дело №971/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №496/06.02.2013 по дело №1729/2012доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания на полицейски служител
НКРешение №85/04.03.2009 по дело №778/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Кражба, представляваща опасен рецидив * доказателства и доказателствени средства * авторство на деянието * превес на смекчаващите вината обстоятелства
ГКРешение №259/02.06.2011 по дело №1725/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * отмяна на уволнение * възстановяване на длъжност * обезщетение за оставане без работа * доказателства и доказателствени средства * погасителна давност * срокове за налагане на дисциплинарни наказания * системни нарушения на трудовата дисциплина
ГКРешение №582/24.11.2009 по дело №339/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №174/29.04.2011 по дело №640/2010Договор за заем * обезщетение за ползване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №538/17.01.2011 по дело №960/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * доказателства и доказателствени средства * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * писмени доказателства
ГКРешение №116/14.04.2010 по дело №4297/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства * гори * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
НКРешение №49/10.03.2009 по дело №582/2008Квалифицирани състави на изнудване * доказателства и доказателствени средства * принуда * обществена опасност на деец * цели на наказанието
НКРешение №501/01.12.2009 по дело №518/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * липса на съгласие за разглеждане на дело по реда на глава 27 НПК * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №31/28.01.2010 по дело №3244/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №152/27.04.2009 по дело №95/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * доказателствена съвкупност * доказателства и доказателствени средства * веществени доказателства и доказателствени средства * право на защита * предели на касационната проверка * новооткрито чрез разследване обстоятелство
ТКРешение №179/29.10.2013 по дело №108/2012Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №72/11.05.2016 по дело №5936/2015Негаторен иск * доказателства и доказателствени средства * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
НКРешение №284/25.06.2013 по дело №818/2013Подкуп, извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №487/29.11.2012 по дело №1750/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * неоснователно обогатяване * електроенергия * доказателства и доказателствени средства * корекция на сметка
ГКРешение №448/05.03.2013 по дело №1318/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * трудоустрояване * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест * доказателствена сила на частен документ * доказателства и доказателствени средства * трайно намалена работоспособност
ГКРешение №447/18.11.2011 по дело №1964/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * вписване в трудова книжка * съкращаване на щата * имуществени вреди * пропуснати ползи * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №580/19.05.2009 по дело №441/2008високорисково наркотично вещество * доказателства и доказателствени средства * протокол за оглед на местопроизшествие
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ТКРешение №7/22.02.2011 по дело №264/2010Иск за плащане на цена * свидетелски показания * доказателства и доказателствени средства * договор за покупко-продажба * водопроводна мрежа
ГКРешение №981/11.03.2010 по дело №4705/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №411/27.10.2011 по дело №1857/2010Иск за изплащане на трудово възнаграждение * неизплатено възнаграждение * заплащане на дължимо трудово възнаграждение * допълнително възнаграждение * доказателства и доказателствени средства * съществуване на трудово правоотношение
ГКРешение №296/27.06.2012 по дело №1712/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * съкращаване на щата * доказателства и доказателствени средства * подбор
НКРешение №403/08.10.2010 по дело №312/2010Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * доказателства и доказателствени средства * физико-химическа експертиза * дактилоскопни следи и дактилоскопна експертиза * анализ на доказателствена съвкупност * преквалификация на деяние * висока степен на обществена опасност на деянието и/или на дееца * цели на наказанието * приложение на условното осъждане * държане на наркотични вещества
ГКРешение №303/30.06.2010 по дело №709/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателства и доказателствени средства * спиране на производството по делото * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
НКРешение №474/06.01.2009 по дело №476/2008Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * процесуални задължения на въззивния съд * право на защита * формиране на вътрешно убеждение * квалифицирана кражба * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №475/08.12.2009 по дело №528/2009Длъжностно присвояване в големи размери * длъжностно лице * предмет на доказване * фактическа власт * доказателства и доказателствени средства * финансово-икономическа експертиза * съдебно-оценителна експертиза * намерение за своене * присвояване * предмет на престъпление
ГКРешение №472/14.11.2012 по дело №693/2012Договор за заем * доказателства и доказателствени средства * Иск за съществуване на вземането * разписка
НКРешение №582/29.12.2011 по дело №2753/2011доказателствени искания * анализ на доказателствена съвкупност * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №602/20.02.2012 по дело №2736/2011Средна телесна повреда * съдебно-медицинска експертиза * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №98/27.07.2010 по дело №5262/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства
НКРешение №566/28.12.2010 по дело №552/2010Искане за възобновяване на наказателно дело от осъден * Изнасилване чрез употреба на сила и заплашване * свидетелски показания * очна ставка * концентрация на алкохол в кръвта * протокол от съдебно заседание * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №24/28.01.2010 по дело №4740/2008Договор за заем * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната * доказателства и доказателствени средства * разместване на доказателствената тежест * неоснователно обогатяване * неосъществено основание * евентуален иск * лихва
НКРешение №492/18.11.2013 по дело №1515/2013лихва * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №270/30.06.2010 по дело №3828/2008конкуренция на права * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * общинска собственост * реституция * Установителен иск
ГКРешение №206/30.06.2010 по дело №740/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на замяна * доказателства и доказателствени средства * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * предоставяне за стопанисване и управление
ГКРешение №467/11.01.2011 по дело №828/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
НКРешение №51/02.03.2010 по дело №675/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * условия за съкратено съдебно следствие * доказателства и доказателствени средства * указания на касационната инстанция * ограничаване на процесуално право * право на защита
НКРешение №520/07.12.2010 по дело №467/2010Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери * доказателства и доказателствени средства * протокол за разпознаване * авторство на деянието
ГКРешение №190/31.03.2010 по дело №3975/2008Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * реституция * доказателства и доказателствени средства * одържавени недвижими имоти * отмяна на констативен нотариален акт
НКРешение №384/28.10.2009 по дело №400/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * Кражба, представляваща опасен рецидив * авторство на деянието * косвени доказателства и косвено доказване * доказателствена съвкупност * индивидуализация на наказание * цели на наказанието * стойност на предмета на престъплението * отегчаващи вината обстоятелства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №101/25.05.2010 по дело №4035/2008дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила * критерии за определяне на дисциплинарното наказание
ГКРешение №155/28.04.2010 по дело №134/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
НКРешение №162/23.04.2014 по дело №163/2014Производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * доказателства и доказателствени средства * материална незаконосъобразност
ГКРешение №473/26.05.2010 по дело №612/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * изменение на иска * обстоятелствена проверка * право на възстановяване
ГКРешение №5/07.04.2010 по дело №3557/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №306/28.06.2010 по дело №4246/2008Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * доказателства и доказателствени средства * прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * възстановяване на длъжност * доказателства
НКРешение №426/29.11.2012 по дело №1526/2012Телесна повреда, причинена по хулигански подбуди * способи за доказване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №703/17.11.2010 по дело №90/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * възстановяване на длъжност * незаконно уволнение * подбор * отмяна на уволнение * намаляване обема на работа * масово уволнение * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №204/19.07.2010 по дело №191/2009гори * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
НКРешение №556/14.02.2012 по дело №2580/2011Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * анализ на доказателствена съвкупност * производни доказателства * достоверност на свидетелски показания * изменение на обвинението * косвени доказателства и косвено доказване * определяне на наказание при условията на чл. 54 НК * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания на полицейски служител
ГКРешение №375/03.01.2012 по дело №288/2011Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * застрахователно обезщетение * доказателства и доказателствени средства * косвено представителство * договор за поръчка * обогатяване
ГКРешение №55/11.04.2016 по дело №4914/2015Негаторен иск * правомощия на въззивната инстанция * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №360/19.10.2011 по дело №1847/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * трудова книжка * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №137/01.06.2015 по дело №135/2015Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред * абсолютно нарушение на процесуални правила * обявяване на присъда * административно нарушение * свидетелски показания на полицейски служител * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №53/17.02.2011 по дело №1467/2009Установителен иск * предаване на владение * право на строеж * погасителна давност * право на задържане * установяване право на собственост * самостоятелен обект * реална част * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №33/31.01.2012 по дело №306/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * правен интерес * идентичност на имоти
НКРешение №481/26.06.2014 по дело №1762/2013Убийство по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост * неизпълнени указания на ВКС * производни доказателства * особено мнение * авторство на деянието * доказателства и доказателствени средства * способи за доказване * първични доказателства * оценка на доказателства
ГКРешение №64/30.03.2016 по дело №4672/2015Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №306/01.07.2009 по дело №234/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * доказателства и доказателствени средства * доказателствена съвкупност * превратно тълкуване на доказателства
ГКРешение №94/30.05.2013 по дело №646/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * дисциплинарно уволнение * дисциплинарно нарушение * доказателства и доказателствени средства * задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарно наказание
ГКРешение №552/09.11.2009 по дело №53/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
НКРешение №275/26.05.2010 по дело №209/2010Подкупи * цели на наказанието * смекчена наказателна отговорност * обяснения на подсъдим * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №29/04.02.2010 по дело №2913/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №234/15.04.2010 по дело №544/2009Делба * определяне на квоти * доказателства и доказателствени средства * косвен съдебен контрол * решение при признание на иска * съсобственост * прогласяване на недействителност
НКРешение №423/19.11.2009 по дело №367/2009Производство, пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества * претърсване и изземване * обяснения на временно задържано лице * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №156/28.04.2010 по дело №275/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
НКРешение №205/04.05.2010 по дело №131/2010Квалифицирани състави на изнудване * право на справедлив процес * доказателства * гласни доказателства и средства * изнудване чрез заплашване * имуществено разпореждане * доказателства и доказателствени средства * Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
ГКРешение №230/16.03.2010 по дело №166/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №551/16.11.2009 по дело №4/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
НКРешение №358/20.10.2009 по дело №333/2009ДРУГИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА * протокол за доброволно предаване * авторство на деянието * веществени доказателства и доказателствени средства * разкриване на обективната истина * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №273/04.06.2012 по дело №1566/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * възстановяване на работа * подбор * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №517/08.07.2010 по дело №335/2009обезщетение за оставане без работа * незаконно уволнение * доказателства и доказателствени средства * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКОпределение №234/26.05.2009 по дело №141/2009идентичност на имена * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * спиране на производството по делото * делба
ГКРешение №141/31.05.2012 по дело №1900/2010Неоснователно обогатяване * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * договор за наем * изтичане на срок
ГКРешение №188/25.07.2012 по дело №171/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * съпружеска имуществена общност * принос * доказателства * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лични средства * лично имущество * преобразуване на лично имущество
ГКРешение №277/28.06.2012 по дело №259/2012установителен иск * доказателства и доказателствени средства * груб строеж * давностно владение * недобросъвестно владение * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №228/10.09.2012 по дело №311/2011Неоснователно обогатяване * електроенергия * доказателства и доказателствени средства * корекция на сметка
ГКРешение №464/17.01.2012 по дело №770/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * свидетелски показания * постройка * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ГКРешение №466/24.11.2011 по дело №1834/2010забрана за посочване на нови факти и доказателства * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * Отчетна и прехвърлителна сделка
ГКРешение №190/11.05.2012 по дело №1638/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * незаконно уволнение * възстановяване на длъжност * подбор * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №209/03.06.2010 по дело №85/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №297/27.06.2012 по дело №1733/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * обезщетение за оставане без работа * подбор * доказателства и доказателствени средства * закрила при уволнение * намаляване обема на работа
НКРешение №73/18.02.2010 по дело №624/2009Блудство с лице, ненавършило 14 г. * нарушено право на защита * здравословно състояние на подсъдим/осъден * доказателства и доказателствени средства * определяне на общо най-тежко наказание * поглъщане на наказание * самопризнание
ГКРешение №919/09.12.2009 по дело №70/2009увеличаване на издръжка * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители
НКРешение №351/14.04.2011 по дело №331/2010съкратено съдебно следствие * обяснения на подсъдим * официален документ * ограничаване на процесуално право * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №241/25.06.2010 по дело №775/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * установяване право на собственост * конкуренция на права * новооткрито наследство * откриване на наследство * наследяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №342/2011/17.02.2012 по дело №71/2011Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * доказателства и доказателствени средства * нищожност на договор за продажба * съдебно-психиатрична експертиза
ГКРешение №315/25.10.2013 по дело №1301/2013Унищожаемост на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * саморъчно завещание * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №30/04.02.2010 по дело №3120/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателствена тежест * гори
НКРешение №106/23.03.2009 по дело №78/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * причиняване на средна телесна повреда * ограничаване на процесуално право * доказателства и доказателствени средства * право на защита
ТКРешение №162/31.10.2013 по дело №969/2012Непозволено увреждане * застрахователно обезщетение * влязла в сила присъда * пряк иск на увредения срещу застрахователя * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №368/17.01.2011 по дело №851/2009Делба * съсобственост * публична продан * доказателства * доказателства и доказателствени средства * самостоятелен обект * етажна собственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий
ГКОпределение №312/26.09.2014 по дело №4061/2014Частна касационна жалба * етажна собственост * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * предмет на доказване
НКРешение №32/23.02.2009 по дело №737/2008ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства и доказателствени средства * доказателствена стойност * молба за правна помощ * договор за правна помощ * съдебна поръчка * замолена държава * доказателства и доказателствени средства * веществени доказателства и доказателствени средства * веществени доказателства и доказателствени средства * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ * ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ГКРешение №406/25.11.2010 по дело №614/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * държавна собственост * придобивна давност * преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
ГКРешение №189/02.03.2010 по дело №527/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
НКРешение №513/04.12.2012 по дело №1717/2012Престъпления против караулната, постовата, патрулната, вътрешната и граничната служба * несъставомерно деяние * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №53/11.05.2010 по дело №4714/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
ГКРешение №94/10.05.2010 по дело №1258/2009Делба на наследство * принос * придобиване по време на брака * доказателства и доказателствени средства * трансформация * лично имущество * дарения, направени във връзка или по време на брака на съпруг
ТКРешение №155/13.10.2010 по дело №1113/2009договор за наем * обезщетение за неизпълнение * прекратяване на договор за наем * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания
НКРешение №468/15.11.2011 по дело №2202/2011Убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана * преквалификация на деяние * анализ на доказателствена съвкупност * доказателства и доказателствени средства * съпричиняване
ГКРешение №159/01.07.2016 по дело №4614/2015Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * кадастрални данни * право на собственост * доказателства и доказателствени средства * давностно владение
ТКРешение №216/02.08.2016 по дело №2411/2014възнаграждение по договор за изработка * тълкуване на договор * доказателствено значение на фактура * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №171/03.10.2016 по дело №1407/2016Иск за изплащане на трудово възнаграждение * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №170/12.10.2016 по дело №1952/2016Непозволено увреждане * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №34/28.03.2017 по дело №2858/2016Ревандикационен иск * експертиза * събиране и проверка на доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №41/29.03.2017 по дело №2897/2016Ревандикационен иск * доказателства и доказателствени средства * установяване на факти
НКРешение №69/03.05.2017 по дело №191/2017Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * доказателства и доказателствени средства * доказателствена стойност
ГКРешение №63/10.05.2017 по дело №3648/2016Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * доказателства и доказателствени средства * съпричиняване при трудова злополука
ГКРешение №80/01.06.2017 по дело №3812/2016Преобразуване на лично имущество * фактическа раздяла * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №187/24.10.2017 по дело №821/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * писмени обяснения * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №133/10.11.2017 по дело №4216/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №76/14.11.2017 по дело №60371/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * правомощия на въззивната инстанция * размер на обезщетението * служебно приложение на императивен материален закон * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №148/08.12.2017 по дело №187/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена тежест * доказателства и доказателствени средства * доклад по делото
ТКРешение №189/17.01.2018 по дело №2646/2016Отменителен /Павлов/ иск * доказателства и доказателствени средства * свързани лица
ГКРешение №175/07.02.2018 по дело №5128/2016Негаторен иск * доказателства и доказателствени средства * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №108/15.02.2018 по дело №5201/2016доказателства и доказателствени средства * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №28/04.05.2018 по дело №2063/2017Нищожност * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * графологическа експертиза
ГКРешение №66/22.06.2018 по дело №3149/2017Ревандикационен иск * обезщетение за ползване * доказателства и доказателствени средства * давностно владение
НКРешение №62/17.07.2018 по дело №61/2018Убийство по чл.115 НК * доказателства и доказателствени средства * производни доказателства * превишаване пределите на неизбежната отбрана * умисъл за убийство * умисъл за телесно увреждане и умисъл за лишаване от живот
ГКРешение №114/03.10.2019 по дело №3472/2018Ревандикационен иск * експертиза * доказателства и доказателствени средства * мотиви на въззивно решение