Ключови фрази
доказателствена сила на частен документ

ТКРешение №186/26.05.2015 по дело №3433/2013Договор за заем * представителна власт * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №185/10.05.2016 по дело №2028/2014Договор за заем * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №102/31.03.2015 по дело №3687/2014Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа * доказателствена сила на частен документ * свидетелски показания
ТКРешение №94/02.03.2012 по дело №133/2010доказателствена сила на частен документ * договор за изработка * възнаграждение по договор за изработка
ГКРешение №19/12.02.2013 по дело №864/2012Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * доказателствена сила на частен документ * непозволено увреждане
ГКРешение №91/01.04.2015 по дело №5960/2014Иск за съществуване на вземането * договор за заем * оспорване на истинността на документ * доказателствена сила на частен документ
ГКОпределение №112/01.03.2010 по дело №601/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №107/29.10.2012 по дело №555/2011Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * доказателствена сила на частен документ * протокол от решение на общото събрание на дружеството * нотариално удостоверяване на дата
ГКРешение № 187/26.04.2010 по дело №958/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правоприемство * преобразуване на кооперации * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №440/07.01.2013 по дело №355/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * съсобственост * определяне на квоти * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №190/23.01.2014 по дело №483/2012Иск за съществуване на вземането * свидетелски показания * запис на заповед * договор за заем * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №74/13.05.2015 по дело №4426/2014Иск за съществуване на вземането * договор за правна помощ * частен документ * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №375/28.12.2012 по дело №1347/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-противоречие на закона * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на предмет * нищожност-накърняване на добрите нрави * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ * конституиране на страни
ГКРешение №448/05.03.2013 по дело №1318/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * отмяна на уволнение * трудоустрояване * невъзможност да изпълнява възложената работа, поради болест * доказателствена сила на частен документ * доказателства и доказателствени средства * трайно намалена работоспособност
ТКРешение №76/10.08.2015 по дело №729/2014Възнаграждение * строително-монтажни работи * договор за възлагане на обществена поръчка * договор за изработка * недопустим съдебен акт * обезщетение за забава * доказателствена сила на частен документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №227/22.03.2012 по дело №72/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * доказателствена сила на частен документ * правен интерес * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКРешение №53/16.03.2016 по дело №5031/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * доказателствена сила на частен документ * свидетелски показания
ГКРешение №58/23.03.2016 по дело №3666/2015Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * дисциплинарно нарушение * вреди от липси * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №4/11.09.2013 по дело №454/2012Делба * определяне на квоти * съсобственост * съпружеска имуществена общност * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №10/07.09.2010 по дело №241/2009Договор за заем * тълкуване на договор * счетоводни книги * доказателствена сила на частен документ * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №422/22.06.2010 по дело №918/2009доказателствена сила на частен документ * договор за заем * наследяване * неустойка
ТКРешение №192/23.01.2014 по дело №542/2012Неоснователно обогатяване * свидетелски показания * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №171/01.12.2015 по дело №3028/2014Иск за съществуване на вземането * менителнично задължение * доказателствена сила на частен документ * действия от името на търговец без представителна власт
ГКРешение №142/05.06.2013 по дело №419/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * доказателствена сила на частен документ * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №360/23.10.2014 по дело №1452/2012Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение за оставане без работа * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №79/10.09.2010 по дело №628/2009Нищожност и недопустимост на съдебно решение * възражение за прихващане * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №109/13.07.2016 по дело №1050/2015Застрахователно обезщетение * цесия * доказателствена тежест * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №10/19.07.2016 по дело №3386/2014Иск за съществуване на вземането * доказателствена сила на частен документ * доказателствена тежест * договор за банков кредит
ГКРешение №50/21.07.2017 по дело №4880/2014Унищожаемост на договор поради измама * доказателствена сила на частен документ * доказателствени средства * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №213/15.01.2018 по дело №856/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * доказателствена сила на частен документ * доказателствена тежест
ГКРешение №132/21.03.2018 по дело №272/2017Делба на наследство * частен документ * завет * земеделски земи * възражение за изтекла давност * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №59/04.05.2018 по дело №2137/2017Делба на наследство * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №47/13.06.2018 по дело №2161/2017Иск за признаване уволнението за незаконно * подбор * незаконно уволнение * доказателствена сила на частен документ
ТКРешение №16/28.06.2018 по дело №1305/2017Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписаното обстоятелство * прехвърляне дружествен дял * представителна власт * доказателствена сила на частен документ
ГКРешение №243/14.01.2019 по дело №269/2018Договор за заем * допустимост на свидетелски показания * доказателствена сила на частен документ * разписка
ТКРешение №17/13.06.2019 по дело №1104/2018Предявяване на установителен иск * доказателствена сила на частен документ * трето лице
ТКРешение №32/18.06.2019 по дело №1109/2018Предявяване на установителен иск * доказателствена сила на частен документ * трето лице