Ключови фрази
допустимост на иск

ГКРешение №16/18.03.2015 по дело №5579/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес * право на строеж
ГКОпределение №42/02.02.2010 по дело №26/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * спор за материално право * пасивна процесуална легитимация
ТКОпределение №518 а/15.06.2012 по дело №582/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №307/03.05.2012 по дело №123/2012прекратяване на трудовото правоотношение * допустимост на иск
ГКОпределение №184/13.03.2013 по дело №50/2013връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * правен интерес * допустимост на иск * защита на трето лице срещу изпълнението * нередовност на исковата молба
ТКРешение №136/06.12.2012 по дело №499/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * делинквент * допустимост на иск * допустимост на иск срещу застраховател
ГКОпределение №219/14.04.2014 по дело №1468/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * недопустимост на иск * установителен иск * установяване на факти * отказ на съдия по вписванията * отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №374/15.08.2011 по дело №314/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * допустимост на иск * установителен иск * право на възстановяване
ТКРешение №139/05.11.2012 по дело №1023/2010Плащания от Гаранционен фонд * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * делинквент * допустимост на иск * пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на Гаранционен фонд
Определение №566/20.12.2010 по дело №недопустимост на иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * получаване на дял от личното имущество
ГКОпределение №25/21.01.2010 по дело №21/2010Прекратяване на осиновяването при смърт * активна процесуална легитимация * приложим закон * обратно действие * допустимост на иск
ГКОпределение №313/22.07.2009 по дело №276/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * наследяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №509/21.10.2010 по дело №339/2010допустимост на иск * оспорване на припознаването от трети лица * активна процесуална легитимация * оспорване на произход * правен интерес
ГКОпределение №711/18.12.2009 по дело №640/2009допустимост на иск * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правен интерес * установителен иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №35/13.01.2012 по дело №810/2011Частна касационна жалба * допустимост на иск * косвено представителство
ГКОпределение №612/26.10.2010 по дело №471/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №84/07.03.2011 по дело №410/2010допустимост на иск * нередовност на исковата молба * установителен иск * ревандикационен иск * индивидуализация на недвижим имот * конституиране на страни
ГКОпределение №35/03.02.2016 по дело №243/2016Частна касационна жалба * неоснователно обогатяване * допустимост на иск
ГКОпределение №434/30.07.2009 по дело №106/2009главно встъпване * установителен иск * преклузия * дубликат от изпълнителен лист * допустимост на иск
ГКОпределение №689/01.12.2009 по дело №30/2009допустимост на иск * установителен иск * наемни правоотношения * правен интерес
ГКОпределение №397/15.07.2009 по дело №395/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №313/13.11.2012 по дело №160/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * допустимост на иск * временни постройки * приращения * симулация
ТКРешение №127/11.10.2013 по дело №786/2012Иск за оспорване на вземането * заповедно производство * преклузивен срок * допустимост на иск * кооперация
ГКОпределение №604/07.08.2012 по дело №409/2012правен интерес * допустимост на иск * Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №542/25.10.2012 по дело №490/2012нищожност на делба * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №335/15.05.2014 по дело №2560/2014Частна касационна жалба * оспорване на истинността на документ * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск
ГКРешение №163/25.05.2010 по дело №676/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * реституция * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * правоприемство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * надстрояване * възстановяване правото на собственост * приложим закон
ГКОпределение №628/30.12.2008 по дело №2232/2008разпределяне на ползването * допустимост на иск * спорна администрация
ГКОпределение №355/21.05.2014 по дело №1045/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на трудово правоотношение * допустимост на иск * граждански договор
ГКОпределение №131/31.03.2011 по дело №109/2011Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * процесуални предпоставки
ТКОпределение №675/16.07.2012 по дело №400/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №314/09.06.2009 по дело №305/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * право на строеж
ГКОпределение №711/21.12.2009 по дело №650/2009непозволено увреждане * допустимост на иск * допълване на решение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * лихва
ГКОпределение №673/08.12.2014 по дело №6581/2014Частна касационна жалба * правна помощ * указания на съда * допустимост на иск
ГКОпределение №253/18.05.2010 по дело №233/2010допустимост на иск * Иск за установяване на трудово правоотношение * правен интерес * установителен иск
ТКРешение №209/26.11.2012 по дело №677/2010Плащания от Гаранционен фонд * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на Гаранционен фонд * делинквент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * допустимост на иск
ГКОпределение №85/16.02.2009 по дело №2284/2008установителен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи * реституция * допустимост на иск * конститутивно действие * право на възстановяване * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №392/28.07.2011 по дело №230/2011допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * владение
ТКРешение №167/23.11.2012 по дело №821/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на иск
ГКРешение №362/28.11.2011 по дело №8/2011Установителен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * спор за материално право
ГКОпределение №519/31.10.2011 по дело №354/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКОпределение №375/02.10.2008 по дело №1427/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * принцип на диспозитивното начало * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №92/03.07.2014 по дело №1001/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * редовност на исковата молба * реституция * правен интерес
ГКРешение №63/13.02.2012 по дело №361/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * писмени доказателства * допустимост на иск * право на ползване * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №808/14.01.2011 по дело №1185/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * право на изкупуване * свидетелски показания * форма за валидност * допустимост на иск * покана
ГКОпределение №346/09.10.2008 по дело №1473/2008допустимост на иск * косвен съдебен контрол * установителен иск * земеделски земи * право на възстановяване
ТКРешение №179/27.11.2012 по дело №527/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * делинквент * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №194/14.07.2011 по дело №1101/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * висящност на процеса * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №790/20.07.2011 по дело №1114/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * административен ред * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №285/25.05.2009 по дело №275/2009ревандикационен иск * възстановяване в стари реални граници * земеделски земи * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * процесуални предпоставки
ГКОпределение №113/04.03.2009 по дело №2238/2008допустимост на иск * правен интерес * установителен иск
ТКРешение №137/05.11.2012 по дело №1038/2009Плащания от Гаранционен фонд * пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на Гаранционен фонд * допустимост на иск * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №24/29.05.2013 по дело №445/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск * план за земеразделяне * попълване на кадастрална основа * правен интерес
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКОпределение №831/17.12.2013 по дело №7393/2013иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * допустимост на иск * погасителна давност * заповедно производство * защита на длъжника
ГКОпределение №310/22.07.2009 по дело №216/2009установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * гори * косвен съдебен контрол
ГКРешение №476/07.03.2013 по дело №56/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * смесена съсобственост * етажна собственост * допустимост на иск
ГКОпределение №150/23.02.2012 по дело №656/2011разваляне на договор по съдебен ред * привидни и прикрити договори * допустимост на иск * делба * сила на пресъдено нещо * преклузия * нищожност-привидност на сделка
ГКРешение №470/22.02.2012 по дело №1320/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * право на ползване * постройка * правен интерес * самостоятелен обект * доказателства
ГКРешение №402/12.05.2010 по дело №636/2009Негаторен иск * съсобственост * обезщетение за ползване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКОпределение №193/18.03.2013 по дело №1534/2013щатно разписание * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №502/01.10.2009 по дело №414/2009непозволено увреждане * Иск за законна лихва * допустимост на иск * функционален имунитет
ГКОпределение №220/04.06.2012 по дело №171/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКОпределение №603/20.10.2011 по дело №556/2011нередовност на исковата молба * указания на съда * колективен иск * допустимост на иск * нередовност на процесуалното действие * принцип на служебното начало
ГКОпределение №153/24.02.2012 по дело №583/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №35/13.01.2010 по дело №680/2009прекратяване при висящ процес * договор за поръчка * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * обезщетение за неизпълнение * допустимост на иск
ГКРешение №89/19.07.2013 по дело №588/2012Делба на наследство * допустимост на иск * съсобственост * общи части * етажна собственост * наследяване по закон
ГКОпределение №508/30.12.2008 по дело №2100/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * реституция * вероизповедания * право на възстановяване
ГКОпределение №244/12.05.2010 по дело №180/2010допустимост на иск * заповед за незабавно изпълнение * установителен иск * Неустойка * прекомерност на неустойка
ГКРешение №73/23.05.2014 по дело №173/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * правомощия на въззивната инстанция * правна квалификация * договор за наем * допустимост на иск
ГКОпределение №404/31.05.2012 по дело №343/2012допустимост на иск * трудово правоотношение * конкурс * компетентност на граждански или административен съд * правомощия на кмета
ГКРешение №176/07.12.2015 по дело №2620/2015Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * прехвърляне на спорно право * правоприемство * недопустимост на решение
ГКРешение №36/01.02.2012 по дело №211/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * преклузивен срок * допустимост на иск * принудително изпълнение
ТКРешение №131/27.06.2013 по дело №621/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване неистинност на документ
ГКОпределение №156/14.04.2011 по дело №37/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * Ревандикационен иск * правен интерес
ГКОпределение №430/13.12.2013 по дело №6524/2013делба * допустимост на иск * нищожност на делба
ГКОпределение №426/05.12.2008 по дело №1739/2008нередовност на исковата молба * земеделски земи * доказателствена тежест * допустимост на иск * процесуални предпоставки * правен интерес * право на възстановяване
ГКОпределение №243/12.05.2010 по дело №243/2010обезпечение на предявен иск * отменителен /Павлов/ иск * преюдициално значение * разваляне на договор * преждевременно предявен иск * допустимост на иск * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * предпоставки за допускане на обезпечение * писмени доказателства * обезпечителни мерки
ГКОпределение №841/14.12.2012 по дело №706/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за признаване на трудов стаж
ГКОпределение №309/04.07.2011 по дело №291/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * допустимост на иск * обжалваем интерес * установителен иск * предложение за изкупуване
ГКРешение №27/15.04.2016 по дело №3554/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №237/16.05.2013 по дело №872/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * деликвент * допустимост на иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №451/16.07.2010 по дело №306/2010допустимост на иск * Установителен иск * трудова злополука
ГКОпределение №427/02.08.2012 по дело №300/2012допустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * вещо лице * оспорване на заключението на вещо лице * оспорване на произход
ГКРешение №219/04.10.2013 по дело №2294/2013Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №787/05.08.2011 по дело №1354/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * отмяна на отчуждаване * допустимост на иск * преклузивен срок * пристрояване * преустройство * косвен съдебен контрол * нищожност на административен акт * приращения
ГКОпределение №10/16.01.2009 по дело №2250/2008допустимост на иск * приемство в процеса * ревандикационен иск * конституиране на страни
ГКРешение №274/11.05.2010 по дело №379/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * застрояване
ТКРешение №132/01.11.2012 по дело №92/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност"
ГКОпределение №176/29.04.2011 по дело №131/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
Определение №557/13.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * наследяване * обикновено другарство * нередовност на исковата молба
ТКРешение №134/08.10.2009 по дело №38/2009Нищожност * договор за приватизационна продажба * правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * преюдициално значение
ГКОпределение №94/09.03.2011 по дело №24/2011делба * безналични акции * допустимост на иск
ГКОпределение №606/09.11.2009 по дело №465/2009негаторен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №133/17.02.2010 по дело №106/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск
ГКОпределение №176/11.03.2013 по дело №53/2013Иск за отмяна на разпоредителна сделка от наследник с право на запазена част * допустимост на иск
ГКРешение №116/19.06.2013 по дело №55/2013Делба * съсобственост * разпределяне на ползването * допустимост на иск * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №143/15.03.2011 по дело №118/2011Иск за промяна на име * допустимост на иск
ТКРешение №120/18.06.2013 по дело №642/2011Спогодба * допустимост на иск * отговорност на Гаранционен фонд * деликвент * обезщетение за неимуществени вреди * граждански иск в наказателното производство
ТКРешение №119/06.11.2012 по дело №143/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * щети причинени от пътно-транспортно проишествие * делинквент * допустимост на иск
ГКОпределение №619/03.11.2009 по дело №584/2009установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №137/02.09.2013 по дело №1084/2010Възнаграждение * неоснователно обогатяване * допустимост на иск * неправилна правна квалификация * произнасяне по непредявен иск * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №136/10.03.2010 по дело №94/2010допустимост на иск * активна процесуална легитимация * приемство в процеса * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКОпределение №412/20.07.2009 по дело №166/2009допустимост на иск * делба * индивидуализация на недвижим имот * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * съпружеска имуществена общност * застрояване
ГКОпределение №765/07.11.2012 по дело №631/2012осъществена евикция * цена на иска * родова подсъдност * Разваляне на договор по съдебен ред * допустимост на иск
ГКРешение №201/11.05.2011 по дело №449/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * владение * правен интерес
ГКОпределение №335/30.07.2009 по дело №185/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * правен интерес * възстановяване в стари реални граници * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №382/21.09.2012 по дело №402/2012допустимост на иск * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес
ГКОпределение №415/05.08.2011 по дело №44/2011допустимост на иск * отрицателен установителен иск * въвод във владение * спиране на въвод във владение * обжалване на действията на съдебния изпълнител * правен интерес
ГКРешение №583/05.07.2010 по дело №1537/2009Установителен иск * установяване право на собственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * допустимост на иск * отчуждаване
ГКОпределение №145/27.02.2012 по дело №76/2012допустимост на иск * установителен иск за признаване на трудов стаж * категория труд
ГКОпределение №7/06.01.2010 по дело №720/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение №275/11.04.2014 по дело №1637/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск * нищожност на делба
ГКОпределение №113/16.03.2009 по дело №100/2009общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКОпределение №480/27.07.2010 по дело №221/2010допустимост на иск * установителен иск * преклузивен срок * заповед за изпълнение * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №159/31.03.2009 по дело №1930/2008допустимост на иск * правен интерес * преждевременно предявен иск * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * оспорване на вземането на присъединен кредитор
ГКОпределение №459/06.08.2009 по дело №329/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №14/15.01.2013 по дело №561/2012Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск * оспорване на истинността на документ * официален свидетелстващ документ * липса на мотиви * нищожност на определение
ГКОпределение №395/29.07.2011 по дело №671/2009обективно съединяване на искове * Негаторен иск * заместими задължения * евентуален иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №134/15.03.2012 по дело №447/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * право на строеж * владение
ГКОпределение №320/15.06.2009 по дело №271/2009Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * сила на пресъдено нещо * преклузия * оспорване на истинността на документ * отмяна-неистинност на документ * допустимост на иск * иск за установяване на престъпно обстоятелство * задължителна сила на присъда /споразумение/
ГКОпределение №285/04.07.2012 по дело №296/2012управление и разпореждане с общо имущество * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №49/01.02.2011 по дело №1389/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * реална част * правна квалификация * грешка в кадастрален план
ГКОпределение №605/01.10.2013 по дело №5864/2013Частна касационна жалба * иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №585/14.10.2010 по дело №476/2010обективно съединяване на искове * алтернативно съединяване на искове * допустимост на иск
ТКОпределение №674/16.07.2012 по дело №517/2011Частна жалба * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №39/25.01.2011 по дело №645/2010колективен иск * неимуществени вреди от престъпление * допустимост на иск
ГКОпределение №371/28.09.2010 по дело №320/2010установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №508/25.10.2011 по дело №471/2011допустимост на иск * установителен иск за собственост * нищожност-липса на форма * придобивна давност * правен интерес
ГКОпределение №247/11.05.2009 по дело №267/2009иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №387/27.10.2011 по дело №1317/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * начало на давностен срок * погасителна давност * обезщетение за оставане без работа * оттегляне на иск * допустимост на иск
ГКОпределение №296/06.07.2009 по дело №217/2009иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №368/07.07.2010 по дело №4749/2008Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * приращения
ГКРешение №386/06.03.2012 по дело №193/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес
ГКОпределение №570/15.12.2008 по дело №1687/2008унищожаване поради заплаха * допустимост на иск * правен интерес * наследяване * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКОпределение №445/11.10.2011 по дело №381/2011допустимост на иск * Делба * идентичност по страни, предмет и основание * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №38/29.01.2013 по дело №579/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост * Негаторен иск * административен ред * разрешение за строеж * подведомственост * прекратяване на производството по делото
ТКРешение №168/01.10.2013 по дело №1332/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * правомощия на въззивната инстанция * правен интерес
ГКОпределение №107/17.03.2011 по дело №86/2011допустимост на иск * преклузивен срок * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * народни читалища
ГКРешение №126/14.06.2013 по дело №53/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отрицателен установителен иск * недопустимост на решение * държавна собственост * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКОпределение №420/23.07.2009 по дело №300/2009допустимост на иск * правосубектност * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №153/26.03.2012 по дело №52/2012допустимост на иск * отрицателен установителен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правен интерес * план за земеразделяне * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №555/29.09.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * прекъсване на давност * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №405/20.12.2011 по дело №6/2011Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * допустимост на иск
Определение №30/24.01.2011 по дело №допустимост на иск * необходимо другарство * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * съпружеска имуществена общност * преклузивен срок
ТКРешение №124/20.11.2012 по дело №1063/2009пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * делинквент *
ГКОпределение №388/13.07.2009 по дело №372/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №113/09.03.2009 по дело №37/2009приложим закон * обжалване на действията на съдебния изпълнител * допустимост на иск
ГКРешение №306/23.10.2012 по дело №132/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * Изкупуване на част от съсобствен имот * съсобственост * Недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * преклузивен срок * доклад по делото * принцип на диспозитивното начало * обективно съединяване на искове
ГКРешение №264/27.06.2012 по дело №825/2010Установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори
ГКОпределение №441/14.06.2012 по дело №352/2012допустимост на иск * Предоставяне на семейното жилище след развода * наемни правоотношения * ползване на семейно жилище * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №216/24.11.2015 по дело №1277/2014Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * очевидна фактическа грешка
ГКОпределение №529/27.12.2010 по дело №366/2010допустимост на иск * материалноправна легитимация на ищеца * продажба на наследство * контрол за валидност на административен акт * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКРешение №301/27.09.2012 по дело №1423/2009Установителен иск * установяване право на собственост * право на строеж * погасителна давност * начало на давностен срок * допустимост на иск * груб строеж * самостоятелен обект
ТКРешение №194/25.06.2013 по дело №291/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на иск * деликвент * застраховка "гражданска отговорност"
ГКОпределение №664/17.11.2011 по дело №466/2011допустимост на иск * активна процесуална легитимация * приемство в процеса
ГКОпределение №129/19.02.2013 по дело №1084/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * нищожност на отказ от наследство * правен интерес
ГКОпределение №220/20.03.2012 по дело №23/2012отговорност за чужди виновни противоправни действия * допустимост на иск * субективно съединяване на искове * ненадлежна страна
ГКОпределение №232/01.06.2010 по дело №133/2010прекратяване на производството по делото * Иск за защита на отнето владение * допустимост на иск * негаторен иск * неправилна правна квалификация
ГКРешение №26/30.04.2014 по дело №4341/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи
ГКОпределение №190/18.06.2013 по дело №3593/2013отрицателен установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ТКОпределение №416/03.07.2012 по дело №254/2012Частна касационна жалба * неустойка * допустимост на иск * решение на общински съвет за завеждане на иск по договор за общинска приватизация и следприватизационен контрол
ГКОпределение №313/27.04.2012 по дело №261/2012допустимост на иск * договор за управление * държавно учреждение * Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на договор за управление * трудово правоотношение
ГКОпределение №285/03.06.2009 по дело №1366/2008установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ТКОпределение №572/25.06.2012 по дело №990/2010обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * липса на правен интерес * допустимост на иск * Частна касационна жалба
ГКРешение №326/24.09.2010 по дело №602/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * гори * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт
ГКРешение №317/02.07.2010 по дело №877/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * подобрения * съсобственост * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * допустимост на иск * придобиване по време на брака
ТКРешение №127/18.12.2012 по дело №925/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * делинквент * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №837/25.11.2010 по дело №1671/2009Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реална част * самостоятелен обект * правен интерес * съсобственост * давностно владение
ГКОпределение №576/12.10.2010 по дело №458/2010допустимост на иск * процесуална правоспособност * процесуална дееспособност * приемство в процеса * процесуални предпоставки * правосубектност
ГКОпределение №435/11.07.2011 по дело №212/2011отвод * субективно съединяване на искове * неимуществени вреди от престъпление * отговорност за чужди виновни противоправни действия * допустимост на иск
ГКОпределение №365/24.10.2008 по дело №1612/2008допустимост на иск * установителен иск * дисциплинарно наказание * дисциплинарно наказание предупреждение за уволнение * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №733/04.11.2010 по дело №1536/2009Иск за защита на отнето владение * отнето владение * съвладение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * отнемане по скрит начин * правен интерес * правомощия на въззивната инстанция * нови факти и доказателства
ГКОпределение №217/22.04.2010 по дело №230/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * възстановяване на длъжност * трудово правоотношение
ГКОпределение №132/07.04.2011 по дело №91/2011Право на добросъвестния владелец на подобренията * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * изискуемост на вземането
ГКОпределение №663/03.12.2014 по дело №4000/2014Частна касационна жалба * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №267/09.05.2014 по дело №2062/2014Частна касационна жалба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ
ГКОпределение №410/30.10.2008 по дело №1308/2008допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №482/30.12.2008 по дело №2210/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * правен интерес * административен ред * право на възстановяване
ГКОпределение №455/21.07.2010 по дело №368/2010обезщетение за ползване * насрещен иск * допустимост на иск * водене на чужда работа без пълномощие * правна квалификация * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №443/18.12.2008 по дело №2173/2008гори * Установителен иск * правен интерес * обжалваем интерес * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * реституция * допустимост на иск
ТКОпределение №673/14.11.2012 по дело №650/2012Частна касационна жалба * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №45/03.02.2011 по дело №489/2010допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * заснемане и трасиране на стари реални граници * определяне на граници
ГКРешение №242/22.10.2012 по дело №149/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отказ от наследство * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * наследствено правоприемство * ревандикационен иск
ГКОпределение №553/22.10.2009 по дело №567/2009ползване на отпуск * допустимост на иск
ГКОпределение №235/03.05.2012 по дело №194/2012допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * обективно съединяване на искове * възстановяване правото на собственост * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №830/24.11.2010 по дело №1163/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * преклузивен срок * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №424/05.12.2008 по дело №1723/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ТКОпределение №560/25.07.2013 по дело №1775/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за съществуване на облигационно отношение по договор за аренда
ГКОпределение №245/11.05.2009 по дело №112/2009установителен иск * правен интерес * придобивна давност * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * допустимост на иск
ГКОпределение №248/22.05.2009 по дело №163/2009отменителен /Павлов/ иск * правен интерес * допустимост на иск * конститутивен иск
ГКОпределение №158/31.03.2009 по дело №1965/2008допустимост на иск * ревандикационен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи
ТКОпределение №515/15.06.2012 по дело №409/2011Частна жалба * допустимост на иск * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност"
ГКОпределение №329/01.10.2008 по дело №1543/2008допустимост на иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок
ГКОпределение №89/23.02.2012 по дело №41/2012допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост
ТКРешение №55/16.09.2013 по дело №723/2011Нищожност и недопустимост на съдебно решение * отрицателен установителен иск * допустимост на иск * нови факти и доказателства * стабилитете на издадената заповед за изпълнение
Определение №428/27.09.2010 по дело №допустимост на иск * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * конститутивно действие * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот
ГКОпределение №32/21.01.2010 по дело №468/2009допустимост на иск * делба * писмени доказателства
ГКОпределение №477/30.12.2008 по дело №1472/2008допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКОпределение №320/11.06.2009 по дело №226/2009допустимост на иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * Установителен иск * Иск за определяна на граници
ГКОпределение №586/22.12.2008 по дело №2144/2008погасителна давност * нищожност * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * правен интерес * ревандикационен иск * унищожаване поради крайна нужда * унищожаване поради измама
ГКРешение №391/01.11.2011 по дело №1493/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * сила на пресъдено нещо * правен интерес * недопустим съдебен акт
ТКРешение №186/30.11.2012 по дело №1085/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * делинквент * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност"
ГКОпределение №499/05.07.2012 по дело №224/2012Оспорване на бащинство * преклузивен срок * признание на иска * допустимост на иск * пречки за установяване на произход
ГКОпределение №513/10.11.2008 по дело №842/2008земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * процесуални предпоставки * Установителен иск * конститутивно действие * право на възстановяване
ГКРешение №25/22.04.2014 по дело №3985/2013Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * допустимост на иск * правен интерес
ТКРешение №55/10.08.2010 по дело №464/2009Нищожност * липса на правен интерес * процес относно процеса * допустимост на иск
ГКОпределение №354/04.07.2012 по дело №224/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * спиране на давност * прекъсване на давност
ГКОпределение №291/02.07.2009 по дело №210/2009допустимост на иск * Установителен иск * възстановяване правото на собственост * преждевременно предявен иск * право на изкупуване от ползвател * указания на съда * нередовност на исковата молба * застрояване
ГКРешение №56/13.02.2012 по дело №212/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на отчуждителното действие на дворищнорегулационен план * допустимост на иск * придаване на части към недвижим имот * правомощия на въззивната инстанция * неправилно заснемане на недвижим имот * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №614/27.11.2012 по дело №528/2012правен интерес * допустимост на иск * установителен иск за собственост * ревандикационен иск * евентуален иск * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №127/11.03.2009 по дело №82/2009допустимост на иск * процесуална правоспособност * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №41/15.01.2013 по дело №489/2012установителен иск за признаване на трудов стаж * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №150/19.03.2014 по дело №808/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * прекратяване на трудовото правоотношение * конкуренция на основания * обективно съединяване на искове * евентуален иск * Иск за признаване уволнението за незаконно
ГКРешение №851/11.12.2010 по дело №1300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * доказателства
ГКОпределение №275/11.07.2013 по дело №3539/2013Частна касационна жалба * Установителен иск за собственост * правен интерес * допустимост на иск * Ревандикационен иск
ГКРешение №337/17.05.2010 по дело №973/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * нотариално завещание * завет * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * право на възстановяване
ГКОпределение №238/21.04.2011 по дело №131/2011обжалване на решения на общото събрание на ЖСК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * членствено правоотношение в ЖСК * принцип на служебното начало
ТКОпределение №90/13.02.2012 по дело №47/2012Частна касационна жалба * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск
ГКОпределение №227/22.03.2012 по дело №72/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * доказателствена сила на частен документ * правен интерес * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКРешение №64/29.03.2013 по дело №153/2012Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на застрахователя * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * деликвент
ГКОпределение №610/27.10.2009 по дело №529/2009ревандикационен иск * допустимост на иск * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №125/13.06.2016 по дело №6310/2015Делба * неоснователно обогатяване * съпружеска имуществена общност * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКРешение №475/09.12.2011 по дело №1559/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * правоприемство * сила на пресъдено нещо * нови факти и доказателства * придобивна давност
ТКОпределение №745/25.11.2014 по дело №3121/2014Частна касационна жалба * поименни акции * ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №127/22.05.2013 по дело №783/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * Обезщетение от недобросъвестния владелец * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * индивидуализация на недвижим имот * непререшаемост на съдебен спор * зачитане на решението * сила на пресъдено нещо * изменение на иска
ГКОпределение №113/01.03.2010 по дело №501/2009сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * делба * ревандикационен иск * допустимост на иск
ГКРешение №156/10.06.2013 по дело №1497/2013Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * принцип на диспозитивното начало
ГКОпределение №45/03.02.2012 по дело №495/2011допустимост на иск * Право на недобросъвестния владелец на подобренията * право на задържане * сила на пресъдено нещо * непререшаемост на съдебен спор
ГКОпределение №288/25.05.2009 по дело №294/2009иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКРешение №94/25.04.2016 по дело №197/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * решение на общото събрание на етажните собственици * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКОпределение №300/12.06.2009 по дело №324/2009допустимост на иск * иск за неоснователно обогатяване * установителен иск * Нищожност на делба * нищожност на съдебна спогодба * правен интерес * делба
ГКРешение №395/27.05.2010 по дело №514/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване
ГКОпределение №251/04.06.2009 по дело №107/2009допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * възстановяване в стари реални граници * спор за материално право
ГКРешение №272/19.06.2012 по дело №47/2012установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност-липса на съгласие
ГКОпределение №433/11.12.2008 по дело №1594/2008установителен иск * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №541/02.08.2012 по дело №242/2012допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * иск за съществуване на вземането * заповед за незабавно изпълнение * обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение
ГКРешение №469/18.09.2013 по дело №873/2011Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №810/04.02.2011 по дело №1643/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правна квалификация * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №104/16.02.2010 по дело №147/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * гори * допустимост на иск * право на възстановяване * процесуално представителство
ГКОпределение №366/12.09.2012 по дело №221/2012отрицателен установителен иск * допустимост на иск * Ревандикационен иск * изменение на иска
ГКОпределение №104/27.02.2014 по дело №387/2014Частна касационна жалба * разваляне на договор * осъществена евикция * допустимост на иск * осъществена евикция
ГКОпределение №200/13.05.2010 по дело №97/2010преминаване от осъдителен към установителен иск * допустимост на иск * правен интерес * изменение на иска
ГКОпределение №447/24.09.2010 по дело №416/2010/допустимост на иск * писмени доказателства * оспорване на произход * Иск за установяване на произход от бащата * правен интерес * принцип на служебното начало
ГКРешение №157/26.06.2014 по дело №162/2014Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * недопустим съдебен акт
ТКРешение №195/25.06.2013 по дело №1003/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * деликвент * допустимост на иск
ГКОпределение №142/17.03.2009 по дело №941/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №328/09.01.2013 по дело №756/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск
ГКОпределение №450/27.07.2009 по дело №379/2009иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск
ГКРешение №495/30.07.2012 по дело №494/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №17/06.01.2015 по дело №7410/2014Частна касационна жалба * установяване на факти * допустимост на иск * иск за установяване и удостоверяване на факти по съдебен ред * акт за гражданско състояние
ГКРешение №45/27.04.2016 по дело №4628/2015Делба * претенции по сметки * допустимост на иск * Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * съпружеска имуществена общност
ГКОпределение №339/19.07.2012 по дело №295/2012насрещен иск * установителен иск * нищожност-невъзможен предмет * давностно владение * допустимост на иск
ГКОпределение №312/10.06.2009 по дело №1862/2008допустимост на иск * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * преклузивен срок
ГКОпределение №90/23.02.2012 по дело №25/2012допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост * Ревандикационен иск * владение
ГКОпределение №583/29.12.2010 по дело №302/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №795/11.11.2010 по дело №1738/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * допустимост на иск * разпределяне на ползването * спорна администрация
ГКОпределение №212/22.04.2009 по дело №216/2009допустимост на иск * обезщетение за вреди * непредпазливо причинена смърт * активна процесуална легитимация * деликтна отговорност
ГКОпределение №145/27.03.2009 по дело №94/2009допустимост на иск * отменителен /Павлов/ иск * процесуална правоспособност * относителна недействителност
ГКОпределение №286/19.05.2014 по дело №2591/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * частичен иск
ГКОпределение №225/26.05.2010 по дело №222/2010допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №718/22.12.2009 по дело №582/2009правен интерес * установителен иск * ревандикационен иск * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ТКОпределение №517/15.06.2012 по дело №47/2012Частна касационна жалба * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №101/07.03.2012 по дело №70/2011Делба * определяне на квоти * съсобственост * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск * доказателствена сила на нотариален акт * общи части
ГКОпределение №10/12.01.2011 по дело №538/2010допустимост на иск * правен интерес * обективно съединяване на искове * субективно съединяване на искове * наследяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * косвен съдебен контрол * Косвен иск
ГКОпределение №114/16.03.2012 по дело №1/2012допустимост на иск * прекратяване при висящ процес * нередовност на исковата молба * идентичност по страни, предмет и основание * Ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ГКОпределение №399/30.05.2012 по дело №292/2012допустимост на иск * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * договор за поръчка
ГКРешение №490/16.06.2010 по дело №1225/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №367/24.10.2011 по дело №1230/2010отрицателен установителен иск * правен интерес * делба * съдебна спогодба * допустимост на иск * план за новообразувани имоти
ГКРешение №67/09.03.2010 по дело №4090/2008Установителен иск * земеделски земи * спор за материално право * процесуална правоспособност * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №60/20.02.2012 по дело №1213/2010Установителен иск * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * констативен нотариален акт * съсобственост * право на ползване
ГКОпределение №705/29.10.2012 по дело №611/2012допустимост на иск * Делба * главно встъпване * договор за продажба на наследство * прехвърляне на спорното право
ГКОпределение №273/26.05.2010 по дело №278/2010Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №39/22.01.2013 по дело №6/2013обезщетение за имуществени вреди * допустимост на иск * обезщетение за бъдещи вреди * професионално заболяване
ГКОпределение №225/26.04.2011 по дело №218/2011установителен иск за признаване на трудов стаж * правен интерес * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск
ГКРешение №867/04.01.2011 по дело №1796/2009Установителен иск * установяване право на собственост * реституция * земеделски земи * благоустройствени мероприятия * допустимост на иск * приложим закон * застрояване
ГКОпределение №12/13.01.2014 по дело №7615/2013иск за защита правото на суперфициара да ползува земята чл.64 ЗС * допустимост на иск
ГКРешение №408/12.09.2013 по дело №1055/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * установяване на факти
ГКРешение №322/26.09.2012 по дело №325/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * трансформация на правото на ползване в право на собственост * придобивна давност * отмяна на нотариален акт * допустимост на иск * конкуренция на права * правен интерес
ГКОпределение №39/21.01.2014 по дело №7782/2013делба * прекратяване на производството по делото * допустимост на иск * съсобственост * трето лице * делба на наследство
ГКОпределение №533/26.11.2012 по дело №401/2012допустимост на иск * правен интерес * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №397/03.10.2012 по дело №1604/2011Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет * допустимост на иск * съсобственост * доказателства
ГКОпределение №614/24.09.2012 по дело №484/2012допустимост на иск * нищожност-привидност на сделка * правен интерес * договор за гледане и издръжка * договор за дарение
ГКОпределение №377/11.07.2012 по дело №451/2011допустимост на иск * Отмяна на констативен нотариален акт * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * преюдициалност * правен интерес
ГКРешение №381/04.05.2010 по дело №419/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ГКОпределение №658/01.12.2009 по дело №557/2009обезпечение на предявен иск * обезпечение пред съд * ревандикационен иск * установителен иск * давностно владение * придобивна давност * добросъвестно владение * договор за покупко-продажба * обезпечителна нужда * допустимост на иск
ГКОпределение №8/09.01.2012 по дело №531/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес
ГКРешение №314/24.10.2012 по дело №34/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * правен интерес * сила на пресъдено нещо * възстановяване в стари реални граници
ТКОпределение №544/15.10.2015 по дело №2036/2015Частна касационна жалба * обикновено другарство * правен интерес от обжалване * допустимост на иск
ГКОпределение №516/07.09.2009 по дело №414/2009допустимост на иск * установителен иск * правен интерес * установяване право на собственост
ГКОпределение №262/31.05.2013 по дело №2375/2013иск за оспорване на вземането * заповед за изпълнение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск
ГКОпределение №292/03.06.2011 по дело №156/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск * допустимост на иск * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за изпълнение
ТКОпределение №647/12.07.2012 по дело №191/2011Частна касационна жалба * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * допустимост на иск * липса на правен интерес
ГКОпределение №516/09.12.2009 по дело №451/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * конкуренция на права * възстановяване в стари реални граници
ГКОпределение №113/10.03.2009 по дело №2181/2008общи части * етажна собственост * установителен иск * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКОпределение №285/31.05.2012 по дело №215/2012допустимост на иск * разпределяне на ползването
ТКОпределение №73/26.01.2011 по дело №41/2011Частна жалба * непозволено увреждане * допустимост на иск * пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКОпределение №81/20.02.2012 по дело №498/2011обжалване на действията на съдебния изпълнител * Иск за оспорване на вземането * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * Ревандикационен иск * Нищожност на действия и сделки
ГКРешение №37/06.04.2011 по дело №252/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * реституция * земеделски земи * план за новообразувани имоти * застрояване * идентичност на имоти * косвен съдебен контрол * помощен план * възстановяване правото на собственост * правен интерес
ГКОпределение №834/18.12.2013 по дело №7340/2013оспорване на вземането при заповедно производство * нови факти и доказателства * новооткрити обстоятелства * основателност на иск * допустимост на иск
ГКОпределение №319/12.07.2012 по дело №321/2012отрицателен установителен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ТКОпределение №544/21.10.2009 по дело №498/2009правен интерес * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * Отменителен иск
ГКОпределение №420/12.12.2008 по дело №2125/2008допустимост на иск * недействителност на договор * колективен трудов договор * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №647/20.11.2014 по дело №6097/2014Частна касационна жалба * Договор за дружество * Установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * нищожност на вписване
ГКОпределение №119/05.03.2014 по дело №7409/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * кооперация * реституция * административен ред * възстановена кооперация * ревандикационен иск
ГКОпределение №531/09.09.2009 по дело №415/2009допустимост на иск * правен интерес * установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКОпределение №597/17.10.2011 по дело №538/2011допустимост на иск * Иск за оспорване на вземането * преклузивен срок * новооткрити обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства
ГКОпределение №517/07.09.2009 по дело №364/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №663/17.11.2011 по дело №485/2011установяване на факти * охранително производство * допустимост на иск * установителен иск
ГКОпределение №180/06.04.2009 по дело №1824/2008допустимост на иск * установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №291/05.07.2010 по дело №264/2010установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск
ГКОпределение №397/29.05.2012 по дело №221/2012допустимост на иск * мерки за защита от домашно насилие * фактическо съжителство * пасивна материалноправна легитимация
ГКРешение №161/20.06.2016 по дело №1253/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * ревандикационен иск * допустимост на иск * обективно съединяване на искове * установителен иск за собственост
ГКРешение №312/28.10.2014 по дело №2800/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * недействителност на договор * договорна ипотека * вписване на възбрана * относителна недействителност
ГКРешение №261/24.03.2010 по дело №362/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * доказателства * допустимост на иск
Решение №822/01.12.2010 по дело №Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * допустимост на иск * забрана за придобиване по давност * възстановяване правото на собственост * придобивна давност
ТКРешение №123/22.11.2012 по дело №805/2009Плащания от Гаранционен фонд * пряк иск на увредения срещу застрахователя * отговорност на Гаранционен фонд * влязла в сила присъда * делинквент * допустимост на иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №94/31.01.2012 по дело №761/2011непререшаемост на съдебен спор * Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * допустимост на иск * идентичност по страни, предмет и основание * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение
ТКРешение №164/17.12.2012 по дело №965/2009пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №112/16.03.2010 по дело №18/2010спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №404/08.12.2008 по дело №1922/2008допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * вероизповедания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №544/19.07.2010 по дело №850/2009Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * одържавени недвижими имоти * нищожност на договор за продажба * договор за замяна * косвен съдебен контрол * жилищна нужда * нищожност на административен акт * допустимост на иск * конституиране на страни
ГКОпределение №240/03.05.2011 по дело №182/2011допустимост на иск * подсъдност * арбитражна клауза * трудово правоотношение
ТКРешение №125/20.11.2012 по дело №700/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * делинквент
ГКРешение №665/12.11.2010 по дело №1921/2009Установителен иск * установяване право на собственост * правен интерес * конкуренция на права * допустимост на иск * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона
ГКОпределение №55/10.02.2009 по дело №59/2009допустимост на иск * установителен иск * защита на трето лице срещу изпълнението * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №813/13.12.2012 по дело №796/2012Частна касационна жалба * заповедно производство * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * недопустим съдебен акт * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №314/04.07.2011 по дело №309/2011отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №518/09.12.2009 по дело №431/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №361/22.10.2008 по дело №1553/2008ревандикационен иск * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * преждевременно предявен иск * материалноправна легитимация на ищеца
ГКОпределение №471/26.07.2010 по дело №573/2009издръжка за минало време * допустимост на иск
ГКОпределение №396/18.11.2008 по дело №1672/2008упражняване на родителски права * административен ред * допустимост на иск
ГКОпределение №141/20.02.2012 по дело №91/2012допустимост на иск * установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №211/17.03.2014 по дело №5083/2013Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * обективни предели на сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * установителен иск * придобивна давност * допустимост на иск
ГКОпределение №147/26.03.2009 по дело №1453/2008допустимост на иск * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * преклузивен срок
ГКРешение №396/19.10.2012 по дело №279/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №483/27.06.2014 по дело №2237/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск * категория труд * трудово правоотношение * административен ред
ГКРешение №335/03.01.2012 по дело №1019/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преюдициално значение * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи
ГКОпределение №524/10.12.2009 по дело №463/2009допустимост на иск * установителен иск за признаване на трудов стаж * признаване на трудов стаж
ГКРешение №45/03.02.2011 по дело №242/2010Иск за защита на нарушено владение * нарушено владение * принудително изпълнение * допустимост на иск * въвод във владение
ГКОпределение №167/13.04.2009 по дело №160/2009допустимост на иск * сила на пресъдено нещо * косвен съдебен контрол * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент
ТКРешение №138/05.11.2012 по дело №1085/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * делинквент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * застраховка "гражданска отговорност" * щети причинени от пътно-транспортно проишествие
ГКОпределение №392/10.08.2010 по дело №287/2010допустимост на иск * правна квалификация * установителен иск * Иск за оспорване на вземането
ГКОпределение №414/05.08.2011 по дело №381/2010ревандикационен иск * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот * регулационен план
ТКОпределение №409/29.06.2012 по дело №205/2012Частна касационна жалба * правна квалификация * допустимост на иск
ГКОпределение №381/09.10.2008 по дело №1313/2008допустимост на иск * Упражняване на родителските права и задължения * подведомственост
ГКОпределение №329/16.07.2012 по дело №263/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск
ГКРешение №829/12.01.2011 по дело №152/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * наследяване * доказателства * допустимост на иск * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент * граждански брак
ГКРешение №421/21.01.2013 по дело №95/2012Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес * административен ред
ГКОпределение №79/29.01.2015 по дело №343/2015Частна касационна жалба * ограничена имуществена отговорност на работника или служителя * Иск за обещетение на вреди * процесуални предпоставки * допустимост на иск
ГКОпределение №418/15.07.2009 по дело №398/2009непозволено увреждане * допустимост на иск * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКОпределение №282/25.05.2009 по дело №296/2009допустимост на иск * право на ползване * активна процесуална легитимация
ГКРешение №38/15.02.2013 по дело №632/2012Делба * допустимост на иск * обективни предели на сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * съсобственост
ГКОпределение №103/03.02.2014 по дело №7010/2013Частна касационна жалба * обективни предели на сила на пресъдено нещо * допустимост на иск * придобивна давност * недобросъвестно владение * присъединяване на владение
ГКОпределение №473/11.11.2009 по дело №438/2009правен интерес * установителен иск * допустимост на иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * принцип на служебното начало
ГКОпределение №427/12.12.2013 по дело №3593/2013допустимост на иск * правен интерес * установителен иск за собственост
ГКОпределение №68/18.02.2011 по дело №48/2011Изкупуване на част от съсобствен имот * допустимост на иск
ГКОпределение №225/22.04.2014 по дело №1656/2014Частна касационна жалба * изваждане от жилище * допустимост на иск * правен интерес * обжалване на актове на управителния съвет/управителя в етажна собственост * обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКОпределение №730/23.12.2009 по дело №427/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници
ТКРешение №176/27.11.2012 по дело №1111/2010Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди * допустимост на иск * делинквент * застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №27/24.04.2014 по дело №4427/2013Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск
ГКОпределение №53/06.02.2009 по дело №1/2009допустимост на иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * ревандикационен иск * съсобственост * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №75/16.07.2015 по дело №6599/2014Ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * констативен нотариален акт * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКОпределение №639/16.11.2009 по дело №416/2009установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №699/09.12.2010 по дело №608/2010колективен иск * правна квалификация * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * компетентност на граждански или административен съд
ГКОпределение №96/04.03.2009 по дело №42/2009установителен иск * Отмяна на констативен нотариален акт * допустимост на иск * ревандикационен иск * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №159/14.04.2011 по дело №596/2010издръжка за минало време * допустимост на иск * издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители * преклузивен срок
ГКРешение №501/27.07.2010 по дело №160/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съсобственост * придобивна давност * допустимост на иск * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №526/08.09.2009 по дело №480/2009допустимост на иск * правен интерес * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху гори и земи от горския фонд * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение №518/07.09.2009 по дело №428/2009допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * указания на съда * принцип на служебното начало
ГКОпределение №234/03.05.2012 по дело №185/2012установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск
ГКОпределение №216/26.03.2012 по дело №45/2012постъпване на работа въз основа на избор * допустимост на иск * установяване на факти
ГКОпределение №414/01.10.2009 по дело №354/2009допустимост на иск * ревандикационен иск * земеделски земи * правен интерес * преждевременно предявен иск * план за новообразувани имоти * процесуална правоспособност
ГКРешение №482/20.12.2012 по дело №551/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * реституция * Ревандикационен иск * допустимост на иск
ТКРешение №242/19.12.2012 по дело №138/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * делинквент * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност" * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №327/17.06.2009 по дело №1339/2008Иск за установяване на трудово правоотношение * Установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКРешение №466/21.12.2011 по дело №1575/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * висящност на процеса * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №328/01.10.2008 по дело №1263/2008допустимост на иск * подсъдност * инцидентен установителен иск * служебно правоотношение * държавен служител
ТКРешение №45/22.04.2009 по дело №483/2008допустимост на иск * възражение за прихващане * договор за цесия * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКОпределение №111/09.03.2015 по дело №6711/2014Частна касационна жалба * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * допустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * процесуални предпоставки * цена на иска * обезщетение за неимуществени вреди
ТКОпределение №587/27.06.2012 по дело №704/2011Частна касационна жалба * делинквент * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност"
ТКРешение №243/19.12.2012 по дело №352/2011Плащания от Гаранционен фонд * отговорност на Гаранционен фонд * допустимост на иск * делинквент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКОпределение №362/22.05.2012 по дело №500/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * колективен иск
ГКРешение №442/29.01.2013 по дело №347/2012Ревандикационен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * реституция * план за новообразувани имоти
ГКОпределение №549/15.11.2011 по дело №350/2011допустимост на иск * възстановяване на запазена част * Иск за отмяна на разпоредителна сделка от наследник с право на запазена част
ГКОпределение №182/22.04.2013 по дело №7/2013допустимост на иск * трудово правоотношение * установителен иск * правен интерес * категория труд
ГКРешение №344/01.10.2012 по дело №114/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * възстановяване в стари реални граници * трето лице * установяване право на собственост към минал момент * доказателства
ГКОпределение №679/18.12.2012 по дело №428/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * допустимост на иск * надлежна страна * преклузивен срок
ГКОпределение №481/28.07.2010 по дело №298/2010установителен иск за признаване на трудов стаж * допустимост на иск
ГКОпределение №52/10.02.2016 по дело №492/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №119/13.02.2013 по дело №733/2012Частна касационна жалба * ЖСК * допустимост на иск
ГКОпределение №572/06.10.2009 по дело №470/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес * възстановяване правото на собственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * преклузивен срок
ГКОпределение №403/21.11.2008 по дело №1510/2008допустимост на иск * процесуални предпоставки * гори * право на възстановяване
ГКОпределение №598/22.11.2012 по дело №127/2012допустимост на иск * публична продан * право на изкупуване от ползвател * изпълнителен лист * застрояване
ГКОпределение №680/18.12.2012 по дело №295/2012присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * публична продан * постановление за възлагане * допустимост на иск * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №615/28.10.2010 по дело №493/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * възстановяване на работа * обективно съединяване на искове * главен иск * допустимост на иск * принцип на диспозитивното начало * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №217/26.03.2012 по дело №7/2012допустимост на иск * Иск за обезщетение при недопускане на работа
ГКОпределение №362/26.05.2014 по дело №2453/2014Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * възражение за прихващане * допустимост на иск
ГКОпределение №549/02.08.2012 по дело №144/2012допустимост на иск * Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение * представителна власт * правен интерес
ГКОпределение №294/05.07.2010 по дело №283/2010допустимост на иск * етажна собственост * общи части * промяна на предназначение на общи части * разпределяне на ползването
ГКРешение №372/16.10.2012 по дело №1266/2011Нищожност * действия във вреда на представлявания * допустимост на иск * конституиране на страни * договор за наем * нищожност на договор * оттегляне на пълномощия
ГКОпределение №546/16.09.2009 по дело №445/2009допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * правна квалификация * делба * преюдициално значение
ГКРешение №399/09.01.2013 по дело №987/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * допустимост на иск * спор за материално право * преждевременно предявен иск * преюдициално значение
ГКОпределение №130/12.03.2009 по дело №50/2009допустимост на иск * погасителна давност за наказателно преследване * иск за установяване на престъпно обстоятелство
ГКРешение №101/26.07.2013 по дело №391/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * допустимост на иск * доказателства
ГКРешение №718/06.01.2011 по дело №1506/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * правна квалификация * реституция * индивидуализация на недвижим имот * допустимост на иск
ГКОпределение №494/13.08.2009 по дело №130/2009правен интерес * установителен иск * отнето владение * допустимост на иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №513/22.12.2010 по дело №524/2010допустимост на иск * установителен иск * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол
ГКРешение №101/06.07.2011 по дело №1998/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * правен интерес * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №6/29.06.2011 по дело №1130/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №27/26.01.2011 по дело №9/2011Ревандикационен иск * допустимост на иск * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №56/14.09.2011 по дело №4599/2008установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * възстановяване в стари реални граници * допустимост на иск
ГКРешение №16/18.02.2016 по дело №1890/2015Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * необходимо другарство * задължително другарство * допустимост на иск
ГКОпределение №513/19.10.2012 по дело №518/2012допустимост на иск * правен интерес * ревандикационен иск * негаторен иск * временни постройки
ТКРешение №118/06.11.2012 по дело №812/2009Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент * допустимост на иск * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №869/28.12.2012 по дело №739/2012делба * допустимост на иск
ТКОпределение №516/15.06.2012 по дело №980/2010Частна жалба * допустимост на иск * Пряк иск на увредения срещу застрахователя * делинквент * застраховка "гражданска отговорност"
ГКРешение №384/12.10.2012 по дело №368/2012Нищожност * нищожност на договор * доказателства * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №154/18.06.2013 по дело №880/2012Делба * съсобственост * уравнение на дялове * публична държавна собственост * допустимост на иск
ГКОпределение №587/02.12.2013 по дело №7090/2013допустимост на иск * ревандикационен иск * конкуренция на основания * наем * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №454/09.12.2011 по дело №1423/2010Установителен иск * установяване право на собственост * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * нищожност на административен акт * косвен съдебен контрол * реална част * правен интерес
ГКРешение №163/19.06.2013 по дело №527/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №331/03.11.2011 по дело №838/2010Обезщетение от недобросъвестния владелец * недобросъвестно владение * обезщетение за пропуснати ползи * възстановяване правото на собственост * допустимост на иск * изменение на регулационен план * косвен съдебен контрол * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №487/21.10.2011 по дело №352/2011допустимост на иск * Делба * общи части
ТКРешение №219/04.01.2013 по дело №598/2011Пряк иск на увредения срещу застрахователя * допустимост на иск * застраховка "гражданска отговорност" * деликвент * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №210/21.04.2012 по дело №134/2012инцидентен установителен иск * Изкупуване на част от съсобствен имот * дарение * нищожност на договор за дарение * конституиране на страни * допустимост на иск * Недействителност на разпореждане с наследство
ТКРешение №149/08.12.2009 по дело №341/2009несъстоятелност * процес относно процеса * допустимост на иск * списък на предявени вземания * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ТКОпределение №227/29.03.2013 по дело №1630/2013Частна касационна жалба * допустимост на иск * установителен иск в заповедно производство * незабавно изпълнение * възражение в заповедно производство * указания на съда-заповедно производство
ГКОпределение №444/15.07.2010 по дело №309/2010Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск
ГКОпределение №398/29.09.2009 по дело №319/2009установителен иск * правен интерес * допустимост на иск
ГКОпределение №89/25.02.2009 по дело №88/2009допустимост на иск * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * извънсъдебно споразумение
ГКОпределение №64/23.01.2015 по дело №141/2015Частна касационна жалба * нищожност на съдебно решение * заповед за изпълнение * Установителен иск * допустимост на иск
ГКОпределение №561/30.09.2009 по дело №454/2009допустимост на иск * прекратяване на наказателно производство
ГКОпределение №154/27.02.2014 по дело №769/2014Частна касационна жалба * заповедно производство * оспорване на вземането при заповедно производство * установителен иск * допустимост на иск
ГКРешение №307/31.03.2010 по дело №259/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници * правен интерес * допустимост на иск
ГКРешение №11/21.01.2011 по дело №309/2010Ревандикационен иск * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * установяване право на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №184/11.05.2010 по дело №4004/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * държавна собственост * застрояване * реституция * земеделски земи
ГКОпределение №648/20.09.2012 по дело №481/2012допустимост на иск * симулация * установителен иск * правен интерес
ГКОпределение №155/30.03.2009 по дело №1546/2008допустимост на иск * делба * съсобственост * изменение на нотариален акт
ГКОпределение №499/16.11.2012 по дело №448/2012правен интерес * допустимост на иск * концентрационно начало в гражданския процес
ГКОпределение №347/12.07.2011 по дело №238/2011допустимост на иск * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * неточно определяне на стари реални граници * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №304/27.06.2012 по дело №1265/2011Иск за признаване уволнението за незаконно * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * отмяна на уволнение от работодател * допустимост на иск
ГКРешение №105/12.03.2012 по дело №512/2011недопустим съдебен акт * сила на пресъдено нещо * идентичност по страни, предмет и основание * допустимост на иск * иск за съществуване на вземането * Задължение за плащане и получаване на вещта * приемство в процеса
ТКРешение №11/08.02.2013 по дело №620/2011Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * застраховка "гражданска отговорност" * допустимост на иск * деликвент * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №79/10.04.2013 по дело №612/2012Установителен иск * Ревандикационен иск * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи
ГКОпределение №324/25.06.2010 по дело №282/2010нередовност на исковата молба * Непозволено увреждане * допустимост на иск * указания на съда * обективно съединяване на искове * насрещен иск
ГКРешение №351/14.10.2011 по дело №1179/2010Негаторен иск * Ревандикационен иск * допустимост на иск * етажна собственост
ГКРешение №95/04.05.2012 по дело №971/2011Делба на наследство * съсобственост * недействителност на разпореждане с наследство * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №607/08.11.2011 по дело №514/2011Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * отмяна-неистинност на документ * правен интерес
ГКРешение №357/26.04.2010 по дело №294/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * придобивна давност * гори * право на възстановяване
ТКРешение №204/06.06.2012 по дело №898/2010Отмяна на решение на общото събрание на дружеството * правен интерес * допустимост на иск * джиро
ГКОпределение №135/16.03.2012 по дело №335/2011допустимост на иск * правен интерес * отрицателен установителен иск * Ревандикационен иск * владение
ГКОпределение №671/30.12.2010 по дело №475/2010иск за съществуване на вземането * установителен иск * преминаване от установителен към осъдителен иск * изменение на иска * обезсилване на заповед за изпълнение * допустимост на иск
ГКРешение №636/23.12.2010 по дело №1424/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * земеделски земи * одържавени недвижими имоти
ТКРешение №194/30.10.2013 по дело №2274/2013Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск * допустимост на иск * недобросъвестност при подаване на заявка за регистрация на марка * търговска марка * защита на марките и географските означения
ГКРешение №127/14.03.2012 по дело №886/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * трето лице * спиране на въвод във владение * принудително изпълнение * сила на пресъдено нещо * защита на трето лице срещу изпълнението * допустимост на иск * изпълнително производство
ГКРешение №481/13.07.2012 по дело №1405/2010Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №92/01.07.2016 по дело №638/2016Нищожност и недопустимост на съдебно решение * установителен иск за собственост * грешка в кадастрална карта * допустимост на иск * реална част
ГКОпределение №330/05.07.2016 по дело №2108/2016Частна касационна жалба * насрещен иск * допустимост на иск
ГКОпределение №145/07.07.2016 по дело №2763/2016Частна касационна жалба * Установителен иск * главно встъпване * установяване на факти * процесуални предпоставки * допустимост на иск
ГКРешение №127/02.06.2016 по дело №6287/2015Нищожност и недопустимост на съдебно решение * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * допустимост на иск
ГКОпределение №161/11.07.2016 по дело №1328/2016Частна касационна жалба * Делба * разваляне поради неизпълнение * разваляне на договор по съдебен ред * съдебна спогодба * допустимост на иск
ГКОпределение №289/12.07.2016 по дело №2806/2014Частна касационна жалба * допустимост на иск * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право
ГКРешение №66/18.07.2016 по дело №5967/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * придобиване на движими вещи чрез добросъвестно владение * добросъвестно владение * преклузивен срок * застраховка "автокаско"
ГКРешение №174/18.10.2016 по дело №1627/2016Делба * етажна собственост * допустимост на иск
ГКРешение №234/19.10.2016 по дело №735/2016Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес * оспорване на истинността на документ * преклузия * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ
ГКРешение №179/28.10.2016 по дело №394/2016Право на добросъвестния владелец на подобренията * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * допустимост на иск * преюдициалност * негаторен иск * удостоверение за търпимост на строеж * незаконен строеж
ГКОпределение №457/06.12.2016 по дело №4997/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * допустимост на иск
ГКРешение №211/14.12.2016 по дело №1386/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * право на строеж * допустимост на иск * членствено правоотношение в ЖСК * Придобивна давност по ЗК от 1991 г. * Правен интерес при обективно съединяване на искове за собственост
ГКОпределение №361/22.12.2016 по дело №4344/2016Частна касационна жалба * Прекратяване на осиновяването * осиновяване * допустимост на иск * преклузивен срок
ГКРешение №238/06.02.2017 по дело №1454/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * допустимост на иск * неоснователно обогатяване * принос * придобиване по време на брака
ГКРешение №183/01.03.2017 по дело №2011/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * допустимост на иск * трето лице * право на собственост
ГКРешение №244/23.03.2017 по дело №1318/2016Иск за установяване на престъпно обстоятелство * допустимост на иск * правен интерес
ГКОпределение №178/06.04.2017 по дело №651/2017Частна касационна жалба * допустимост на иск * Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение
ГКОпределение №68/07.04.2017 по дело №1219/2017Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №15/26.05.2017 по дело №40/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск * договорна отговорност * активна процесуална легитимация * малолетно лице * материалноправна легитимация на ищеца * приемане на наследство по опис * солидарна отговорност * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКОпределение №96/30.05.2017 по дело №425/2017Частна касационна жалба * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * търговско дружество * несъстоятелност * обявяване в несъстоятелност
ГКРешение №65/01.08.2017 по дело №4046/2016Иск за защита правата на трето лице, засегнато от изпълнение * правен интерес * допустимост на иск
ТКОпределение №400/28.07.2017 по дело №637/2017Частна касационна жалба * сила на пресъдено нещо * допустимост на иск
ГКОпределение №302/21.08.2017 по дело №5708/2015Частна касационна жалба * установителен иск в изпълнителното производство * допустимост на иск * активна процесуална легитимация * правен интерес
ГКРешение №163/26.10.2017 по дело №213/2017Делба на наследство * оспорване на произход * допустимост на иск * установяване на произход * охранително производство * установяване на факти
ГКРешение №194/08.12.2017 по дело №1016/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * правен интерес * земеделски земи * план за новообразувани имоти * отрицателен установителен иск
ТКРешение №151/18.12.2017 по дело №2479/2016Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * строително-монтажни работи * допустимост на иск * правна квалификация
ГКОпределение №499/21.12.2017 по дело №4456/2017Частна касационна жалба * иск за неоснователно обогатяване * приложим закон * реституция * допустимост на иск
ГКОпределение №626/28.12.2017 по дело №3969/2017Частна касационна жалба * Имуществена отговорност на частния съдебен изпълнител * Иск за обещетение на вреди * наследствено правоприемство * допустимост на иск * пасивна материалноправна легитимация * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №212/02.01.2018 по дело №4897/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * установителен иск в изпълнителното производство
ГКРешение №126/09.01.2018 по дело №613/2017Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск
ГКРешение №192/2017/11.01.2018 по дело №639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес * Делба * допустимост на иск
ГКРешение №209/22.12.2017 по дело №810/2017Ревандикационен иск * допустимост на иск * съсобственост * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ
ГКОпределение №25/17.01.2018 по дело №4206/2017Частна касационна жалба * допустимост на иск * Права на купувача при недостатъци
ГКОпределение №107/06.03.2018 по дело №67/2018правен интерес * допустимост на иск * Частна касационна жалба
ГКОпределение №42/12.03.2018 по дело №3765/2017Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * допустимост на иск * наследствено правоприемство * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №139/14.03.2018 по дело №456/2017Ревандикационен иск * негаторен иск * допустимост на иск * грешка в кадастрална карта
ГКОпределение №168/20.04.2018 по дело №1084/2018Частна касационна жалба * установяване истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №153/13.06.2018 по дело №4658/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * разглеждане на делото в разумен срок * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * допустимост на иск
ГКРешение №92/04.07.2018 по дело №3321/2017Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск
ТКОпределение №332/19.07.2018 по дело №1614/2018Частна касационна жалба * процесуални задължения на въззивния съд * допустимост на иск
ГКРешение №54/24.07.2018 по дело №2334/2017Ревандикационен иск * правен интерес * нови факти и обстоятелства * придобивна давнност * допустимост на иск * сила на пресъдено нещо
ГКОпределение №243/26.07.2018 по дело №2850/2018Частна касационна жалба * допустимост на иск * предпоставки за допускане на обезпечение
ГКРешение №100/03.10.2018 по дело №4334/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * допустимост на иск * правен интерес * недопустимост на решение
ТКРешение №194/04.10.2018 по дело №598/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * допустимост на иск
ГКРешение №118/25.10.2018 по дело №3639/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Обезсилване на решение * допустимост на иск * нередовност на исковата молба * надлежна страна * конституиране на страни * наследствено правоприемство * придобивна давност * констативен нотариален акт * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №25/31.10.2018 по дело №5014/2016Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на строеж върху държавна земя * реституция * одържавени недвижими имоти * допустимост на иск * недопустимост на решение
ГКОпределение №181/07.11.2018 по дело №3849/2018Частна касационна жалба * правомощия на въззивната инстанция * главно встъпване * трето лице-помагач * допустимост на иск * правен интерес
ГКРешение №180/15.01.2019 по дело №4324/2017Делба * допустимост на иск * давностно владение * преюдициални въпроси в производството за делба
ТКОпределение №76/12.02.2019 по дело №2125/2018Частна касационна жалба * отговорност на управителя и контрольора * решение на общо събрание * допустимост на иск
ГКРешение №39/10.04.2019 по дело №2252/2018Иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * допустимост на иск
ТКОпределение №337/29.05.2019 по дело №916/2019Частна касационна жалба * допустимост на иск * гаранционен фонд
ГКРешение №68/18.06.2019 по дело №3931/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * насрещен иск * допустимост на иск * реституция * възражение * право на собственост * негаторен иск * предмет на делото
ГКОпределение №318/09.07.2019 по дело №2108/2019Частна касационна жалба * заповедно производство * отрицателен установителен иск * установителен иск в заповедно производство * допустимост на иск
ГКРешение №38/03.09.2019 по дело №1438/2018Ревандикационен иск * допустимост на иск * престъпно обстоятелство * самостоятелен обект * унищожаване поради измама * мним представител * давностен срок * придобивна давност * добросъвестно владение * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт * отказ за потвърждаване на договор, сключен от мним представител * недопустимост на решение * спиране на производството по делото * прекъсване на давност * измама при сключване на договор
ТКОпределение №42/22.01.2020 по дело №2769/2019Частна касационна жалба * допустимост на иск * арбитражна клауза * договор за цесия